UA
   LENGUA D III: RUMANO    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8337Descripción
Crdts. Teor.3AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DE LA LENGUA D ELEGIDA EN PRIMER CURSO POR EL ALUMNO ENTRE LAS OFRECIDAS POR LA UNIVERSIDAD, ORIENTADA A LA TRADUCCIÓN, CON ESPECIAL INSISTENCIA EN LOS ASPECTOS COMUNICATIVOS Y FUNCIONALES.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓNTRADUCCION E INTERPRETACION33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
LENGUA D (II): RUMANO
LENGUA D (II): RUMANO
LENGUA D (II): RUMANO


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 8
TOTAL 8
(*) 1: grupo 1 - CAS


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 X 19:00 21:00 FI/1-05P
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 13/09/2011 23/12/2011 V 19:00 21:00 FI/1-05P
(*) CLASE TEÓRICA
1: grupo 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo 1 - CAS


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. T CAS desde - hasta -
(*) 1: grupo 1 - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
L`alumnat ha d`aconseguir el nivell A2-B1, per a això s`haurà d`/de:

ESTUDIAR EL TERCER IDIOMA MODERN DES DE LA CONTRASTIVITAT AMB LA LLENGUA MATERNA I, PER TANT, DISSOCIANT LES DUES LLENGÜES EN CONTACTE.
INICIAR EN LES QUATRE PRINCIPALS DESTRESES LINGÜÍSTIQUES: COMPRENSIÓ ESCRITA, COMPRENSIÓ ORAL, EXPRESSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ ORAL.
UTILITZAR RECURSOS DIGITALS PER A LA PRÀCTICA DE L`EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA.
FOMENTAR I ESTIMULAR L`ÚS DELS RECURSOS PROPIS I PROGRESSAR EN L`ADQUISICIÓ DE TÈCNIQUES D`AUTOAPRENENETATGE.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
A. CONTINGUTS TEÒRICS

I. Gramàtica:


I.1. Sintaxi oracional

I.2. Repàs i CONTRASTES de morfologia (romanès <-> espanyol/català)
I.2.1. El substantiu: gènere, nombre, cas
I.2.2. El verb: temps verbals, règim preposicional, règim casual (Datiu-Acusatiu), estructures específiques del romanès i el seu tractament en la traducció del romanès a l'espanyol/català i del català al romanès
I.2.3. L'adjectiu i l'adverbi: clases, graus de comparació, col•locacions
I.2.4. El pronom: flexió, pronoms febles, diferències en l'ús del pronom en romanès i espanyol/català


II. LÈXIC


II.1. FRASEOLOGIA
II.1.1. Expressions fixades per l'ús social
II.2.1. Frases fetes d'ús freqüent en el llenguatge quotidià


III. CULTURA

III.1. La cultura romanesa a través del cine (cinefòrum)
III.2. La cultura romanesa en els mitjans de comunicació
III.3. Temes culturals debatuts/presentats en conferències i/o congressos específics (la presència en aquestes activitats donarà punts en la nota final o compensarà absències)

2 CONTINGUTS PRÀCTICS

I. APLICACIÓ PRÀCTICA DELS CONTINGUTS TEÒRICS


I.1. TESTS PRÀCTICS CORRESPONENTS AL NIVEL EUROPEU A2-B1
I.2. EXERCICIS DE TRADUCCIÓ DIRECTA I INVERSA, TUTORITZADA I/O INDIVIDUAL, PER A FIXAR ELS CONTRASTES MORFOLÒGICS
I.3. ANÀLISI DE PATRONS SINTÀCTICS EN TEXTOS PERIODÍSTICS I LITERARIS
I.4. CONVERSES PER A FOMENTAR LES DESTRESES COMUNICATIVES
I.5. EXERCICIS D'AUDICIÓ (COMPRENSIÓ, RESUM,PRONUNCIACIÓ)
I.6. TRADUCCIONS DIRECTES I INVERSES


MANUALS:
1) Medrea, Anca: Teste de limba româna ca limba straina, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2008
2) HTTP://WWW.DPRP.GOV.RO/ELEARNING/ [2011]: Curs de limbã românã on line (Nivel B1)
3) Prodan Delia: Quadern de romanès, Universitat d'Alacant - Servei de Promoció del Valencià, Alacant, 2011
4) Rafael Pisot Díaz & Alberto Madrona Fernández: Diferencias de usos gramaticales entre el español y el rumano, EdiNumen, Madrid, 2009
5) Teodorovici Constantin, Dictionar român-spaniol de expresii si locutiuni, Polirom, 2005


Más información
Profesor/a responsable
PRODAN NICOLAU , DELIA IONELA


Metodología docente (2011-12)
Clases teóricas y prácticas

Les classes combinaran teoria i pràctica:

20` lliçons magistrals (introducció i desenvolupament del tema)
20` exemples pràctics i exercicis de familiarització
20` exercicis tutoritzats individuals o de grup (anàlisis i traduccions)
30` temes de cultura i pragmàtica
30` exercicis àudio i converses (jocs de rol, interaccions sobre temes lliures que presenten interés per a l`alumnat)


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
I. ANÀLISIS CONTRASTIVES (sintaxi i morfologia)

II. TRADUCCIONS TEXTOS PERIODÍSTICS AMB UN GRAU DE DIFICULTAT ELEMENTAL-MITJÀ

III. TREBALL DE CAMP (RECERCA EN INTERNET O EN EL MATERIAL LITERARI DE LA BIBLIOTECA DELS ELEMENTS FRASEOLÒGICS ESTUDIATS, ANÀLISI DE L`ÚS D`AQUESTS ELEMENTS EN DIFERENTS CONTEXTOS)

IV. EXERCICIS DE TRADUCCIÓ AMB ESTRUCTURES GRAMATICALS (REPÀS DE GRAMÀTICA BÀSICA + REFORÇAMENT D`ESTRUCTURES MÉS COMPLEXES QUE S`INTRODUIRAN + SÍNTAXI ROMANESA)

V. TESTS DE NIVELL B1

VI. PRÀCTIQUES DE VOCABULARI I DE COMPRENSIÓ ÀUDIO (utilitzant fonts de televisió romanesa en línea, el curs en línea recomanat i altres fonts d`Internet)

VII. JOCS DE ROL, CONVERSES I DEBATS

VIII. BREUS REDACCIONS PER A PRACTICAR L`EXPRESSIÓ ESCRITA
Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 83371PRODAN NICOLAU, DELIA IONELA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 83371PRODAN NICOLAU, DELIA IONELA
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 15/11/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 30/01/2012 18:00 21:00 GE/0-01S -
Periodo extraordinario de julio -1 04/07/2012 17:30 20:30 FI/3-12P -
(*) 1: grupo 1 - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
No especificado
1. PRESÈNCIA A CLASSES: assistència i participació obligatòria 50% de les hores lectives
(les absències que superen el 50% classes s`hauràn de compensar amb treballs pràctics i/o participació en activitats culturals extracurriculars)

2. Avaluació contínua (treballs pràctics, tests)

3. Participació en les activitats culturals (fins a 2 punts de la nota final)

4. Examen final (oral i escrit)