UA
   INICIACIÓN AL CATALÁN II    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8208Descripción
Crdts. Teor.5AMPLIACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL Y ESCRITA. USOS INSTRUMENTALES: ESTILO, FRASEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍAS ESPECÍFICAS. ("INICIACIÓN AL CATALÁN II", SÓLO PARA ALUMNOS EXENTOS DE VALENCIANO EN LAS PRUEBAS DE SELECTIVIDAD).
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 10 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA53


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 8
TOTAL 8
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
Sin horario


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 Anual T VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
A. DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Ampliació de la comprensió i expressió orals i escrites. Usos intrumentals: estil, fraseologia i terminologies específiques. Només per als alumnes exempts de valencià en les proves d'accés a la universitat.

Assignatura de 8 crèdits (5 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics); dels 8 crèdits, 6 són crèdits presencials i 2 corresponen a activitats acadèmiques dirigides.

B. OBJECTIUS

Objectiu general:

Millorar la capacitat per a comunicar-se oralment i per escrit en àmbits informals i formals.

Objectius específics:

1. Comunicar-se oralment (amb fluïdesa, evitant les interferències fonètiques, morfosintàctiques i lèxiques de la primera llengua, utitilitzant estructures gramaticals i comunicatives més complexes que en el curs anterior, amb ampliació dels recursos lèxics), en les diverses situacions de la vida quotidiana.

2. Comunicar-se per escrit usant textos de diverses tipologies, d'un grau de complexitat mitjà i d'un nivell de formalitat mitjà-alt.

3. Comunicar-se per escrit aplicant la normativa ortogràfica i gramatical treballada durant el curs.
4. Comprendre textos orals i escrits de diferents nivells de formalitat.

5. Desenvolupar estratègies de compensació per a comunicar-se amb èxit a pesar de les limitacions lingüístiques: detectar usos figurats; deduir significats pel context, pels derivats, pel contrast amb les llengües que es coneixen; reconéixer falsos amics; saber usar el diccionari bilingüe, etc.

6. Ampliar el coneixement de les normes ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana i del funcionament intern de la llengua (morfologia i sintaxi).

7. Ampliar el coneixement del lèxic i la fraseologia de la llengua catalana.

8. Aprofundir en el coneixement dels criteris i el procés de normativització i estardardització de la llengua catalana.

9. Aprofundir en el coneixement de la història, la situació sociolingüística i les variants geogràfiques de la llengua catalana.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
Unitat 1
Continguts comunicatius:
3. Preguntar i dir sobre la presència d'una persona o d'una cosa en un lloc.
4. Preguntar i dir si es pot fer alguna cosa.
5. Demanar ajuda a un interlocutor.
Continguts gramaticals:
1. Apostrofació dels pronoms febles el i la davant del verb.
2. El so palatal lateral sonor en posició inicial: percepció, realització i ortografia. Diferències amb el castellà.
3. Ús d'haver-hi amb el pronom en.
4. Ús d'alguna cosa/algú i cap, res/ningú. El castellanisme algo.
5. Verb poder.

Unitat 2
Continguts comunicatius:
· Donar informació personal en temps passat.
· Descriure físicament una persona.
Continguts gramaticals:
1. L'ús de l'article en l'expressió de les dates.
2. La combinació dels pronoms febles reflexius i del pronom li amb els pronoms de complement directe el, els, la, les.
3. El pretèrit perfet perifràstic i el pretèrit perfet simple. Usos dialectals, històrics i funcionals.
4. Adverbis de temps i connectors temporals en passat.
5. La perífrasi de probabilitat deure+infinitiu.
6. Els verbs dur i portar.
7. La derivació: els gentilicis. Principals diferències amb el castellà.
8. Adjectius referits a les característiques físiques d'una persona.
9. El lèxic de la roba i de les parts del cos.

Unitat 3
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i indicar on es troba un lloc i la manera d'anar-hi.
2. Indicar la distància entre un lloc i un altre.
Continguts gramaticals:
1. El fonema palatal africat sord: percepció, realització i ortografia.
2. Usos d'on.
3. La pronominalització del complement circumstancials de lloc: el pronom advebial hi.
4. Adverbis i locucions adverbials de lloc.
5. Usos de les preposicions amb, en, a, per.
6. Verb saber.
7. L'imperatiu. Semblances amb el castellà.
8. Lèxic dels mitjans de transport i de la ciutat.

Unitat 4
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i donar la data.
2. Preguntar i dir quan i què es pensa fer.
3. Dir la durada d'un fet o esdeveniment.
4. Els textos predictius.
Continguts gramaticals:
1. La neutralització del so palatal africat sonor i sord a final de paraula. Percepció i realització. Qüestions ortogràfiques que s'hi relacionen.
2. Percepció i realització a final de paraula del so nasal, representat pel dígraf ny.
3. El futur dels verbs regulars.
4. El futur dels verbs fer i anar.
5. Combinació dels pronoms em, et, es, ens, us, es amb el pronom adverbial hi.
6. Adverbis i locucions adverbials de temps futur.
7. Els mesos de l'any.

Unitat 5
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i dir què ha fet algú o què ha passat recentment.
2. Preguntar i dir si algú ha fet o no alguna cosa.
Continguts gramaticals:
1. El so alveolar fricatiu sord /s/: representació ortogràfica, semblances i diferències amb el castellà. Casos especials.
2. El pretèrit indefinit.
3. El participi passat: qüestions morfològiques.
4. El participi passat d'alguns verbs irregulars.
5. La pronominalització de l'OD neutre i les oracions amb el pronom ho.
6. La concordança del participi passat amb el pronom de 3a persona: el, la, els, les. Normativa i ús.
7. Repàs i ampliació del lèxic de les accions quotidianes.

Unitat 6
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i dir quins requisits són necessaris per a fer una faena.
2. Donar intruccions usant les estructures adequades.
3. La carta formal.
Continguts gramaticals:
1. El fonema alveolar fricatiu sonor /z/: percepció, realització i representació ortogràfica. Casos especials.
2. Les perífrasis d'obligació haver de + inf., cal + inf., cal que + subj.
3. Les perífrasis no normatives tenir que + inf., hi ha que + inf i deure + inf.
4. Ús de l'imperatiu per a donar instruccions. Diferències i semblances amb el castellà.
5. Connectors discursius que marquen les fases d'un procés.
6. Repàs i ampliació del lèxic del món laboral i de l'administració.

Unitat 7
Continguts comunicatius:
1. Descriure un objecte.
2. Preguntar i dir de qui és un objecte.
3. Fer comparacions entre diversos objectes.
4. El text descriptiu: la descripció d'objectes.
Continguts gramaticals:
1. Ús dels demostratius neutres: açò, això, allò. Diferències dialectals i usos estàndard.
2. Repàs dels determinants quantitatius.
3. Repàs dels possessius.
4. Lèxic dels objectes d'ús quotidià, els colors, les formes, els materials i les textures.

Unitat 8
Continguts comunicatius:
1. Expressar opinions i preferències.
2. Comparar fets presents i passats.
3. El text argumentatiu.
Continguts gramaticals:
1. Els fonemes africats sonor i sord: percepció, realització i representació ortogràfica. Casos especials.
2. Ús de que i quin, quina, quins, quines en oracions exclamatives.
3. El superlatiu absolut i el relatiu.
4. Ús de tant com a determinant i com a adverbi. L'adverbi tan. Qüestions fonètiques. Semblances amb el castellà.
5. El pretèrit imperfet dels verbs regulars. Diferències ortogràfiques respecte al castellà. L'ús de la dièresi en els verbs de la 3a conjugació acabats en -uir.
6. El pretèrit imperfet dels verbs ser i fer.
7. Adverbis i locucions adverbials de temps.
8. Adjectius que indiquen una valoració subjectiva.

Unitat 9
Continguts comunicatius:
1. Fer reclamacions. Respondre a les reclamacions.
2. Donar instruccions en cas d'emergència.
3. El text narratiu.
Continguts gramaticals
1. La vocal o oberta i tancada. Percepció i realització. L'accentuació gràfica.
2. Ús del pretèrit perfet perifràstic i de l'indefinit en la narració.
3. El condicional: semblances amb el castellà. Diferències ortogràfiques.
4. Els adverbis i locucions adverbials de temps: repàs i ampliació
5. El lèxic de les avaries, els electrodomèstics i les instal·lacions.

Unitat 10
Continguts comunicatius:
1. Expressar un estat d'ànim o de salut.
2. Preguntar i dir com es troba algú.
3. Donar instruccions relacionades amb la salut.
Continguts gramaticals:
1. El so palatal lateral en posició final (coll) i davant de s final (talls).
2. El so palatal africat sonor en paraules acabades en -atge, -etge: percepció, realització i ortografia. Diferències entre subestàndards.
6. Els pronoms em, et, es, ens, us, es combinats amb el pretèrit indefinit. Diferències dialectals i usos estàndard. El cas del verb caure.
3. La perífrasi d'obligació haver de + inf. en condicional.
7. Els adverbis i locucions de manera.
4. El lèxic de les parts del cos (repàs i ampliació), les malalties, els remeis i els estats d'ànim.

Unitat 11
Continguts comunicatius:
10. Preguntar i dir on es troba situada una casa.
11. Descriure el mobiliari i les parts d'una casa.
Continguts gramaticals:
1. Les elisions vocàliques: percepció i realització. Diferències respecte de la prosòdia del castellà estàndard.
2. Preposicions, adverbis i locucions adverbials de lloc: repàs i ampliació.
3. El verbs ser i haver-hi: usos col·loquials i normatius.
4. L'imperatiu amb un OD pronominalitzat. Formes dels pronoms febles d'OD després del verb. Ús del guionet i de l'apòstrof.
5. Repàs i ampliació del lèxic de les parts de la casa, els mobles, els atifells i els materials de construcció.
Unitat 12
Continguts comunicatius:
1. Fer recordar.
2. Dir quan ha passat un fet.
3. Felicitar.
Continguts gramaticals:
1. Les consonants nasals a final de paraula: percepció i realització.
2. La perífrasi de probabilitat deure + inf. en passat.
3. L'interrogatiu quin.
4. Combinació dels pronoms febles: em, et, es, ens, us amb el pronom en davant i després del verb. Ús de l'apòstrof i el guionet. Pronúncia. Casos especials: la combinació -nos-en, -vos-en.
5. Adverbis i locucions adverbials de temps.
6. Repàs del lèxic de les hores, els dies de la setmana, els mesos de l'any, les estacions.

Unitat 13
Continguts comunicatius:
1. Proposar de fer alguna cosa. Acceptar o refusar.
2. Formular invitacions. Acceptar-les o refusar-les. Donar excuses.
3. Demanar disculpes.
Continguts gramaticals:
1. Repàs de la neutralizació de les oclusives velars a final de paraula: pronúncia i ortografia.
2. El present d'indicatiu del verb anar-se'n i venir.

Unitat 14
Continguts comunicatiu:
1. Opinar sobre una experiència passada.
2. Demanar i donar informació sobre una situació nova.
Continguts gramaticals:
1. Pretèrit imperfet: pronunciació i ortografia dels verbs amb radical tònic.
2. La combinació dels pronoms: em, et, es, li, ens, us, els amb el pronom ho. Qüestions prosòdiques i ortogràfiques. Diferències amb el lo castellà. El lo neutre.
3. La perífrasi haver de + inf. en futur.
4. Adverbis i locucions adverbials de manera.
5. Ampliació dels verbs d'acció

Unitat 15
Continguts comunicatius:
1. Descriure l'estat d'un objecte.
2. Descriure les sensacions que provoca un objecte.
3. Dir quin temps fa o farà.
4. El text predictiu.
Continguts gramaticals:
1. La e oberta i la e tancada: percepció, realització. L'accentuació gràfica.
2. Repàs de la flexió de l'adjectiu: qüestions morfològiques i ortogràfiques.
3. Usos del ser i estar amb un adjectiu. Diferències entre la normativa i els usos col·loquials.
4. Els verbs defectius.
5. El futur d'indicatiu: repàs.
6. El lèxic de les sensacions.
7. El lèxic dels fenòmens atmosfèrics.

Unitat 16
Continguts comunicatius:
1. Expressar opinions sobre temes d'actualitat.
2. El text argumentatiu.
Continguts gramaticals:
3. Els grups -ts, -lls, -ns, -ms, -ts. Percepció i realització. Diferències dialectals i en els diferents subestàndards.
4. El present d'indicatiu del verb creure.
5. La pronominalització dels complements de règim verbal amb hi i en.
6. El canvi i la caiguda de preposicions davant d'infinitiu.

Unitat 17
Continguts comunicatius:
1. Demanar i donar permís.
2. Denegar el permís, prohibir.
3. Ordenar de fer alguna cosa.
Continguts gramaticals:
1. Repàs dels sons palatals fricatius i africats sords: percepció, realització i ortografia. Diferències dialectals i entre subestàndards.
2. El present de subjuntiu.
3. El present de subjuntiu dels verbs velaritzats.
4. La perífrasi d'obligació cal que + subj.
5. Els imperatius irregulars.
6. L'imperatiu negatiu.


Más información
Profesor/a responsable
LIMORTI PAYA , PAUL


Metodología docente (2011-12)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 82081LIMORTI PAYA, PAUL
Enlaces relacionados
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://www.elperiodico.com/default.asp?idioma=CAT
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/g_comencem.htm
http://esadir.cat/
http://esadir.com/
http://es.wikibooks.org/wiki/Catal%C3%A1n_para_castellanoparlantes
http://http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/
http://http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/#
http://llenguadecat.paullimorti.cat
http://magno.uab.es/gab-llengua-catalana/cercamots/Vocabularis.htm
http://parla.cat
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp
http://sao.dlsi.ua.es/
http://www.avui.com
http://www.bitacoles.net/
http://www.blocat.com/
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/ressenya.html
http://www.catapings.com/
http://www.catradio.com/pcatradio/crHome.jsp
http://www.cpnl.cat/recursos/old/rec011.htm
http://www.cult.gva.es/jqcv/
http://www.cult.gva.es/jqcv/so/entrada.htm
http://www.cult.gva.es/polin/apl/0406romanes.htm
http://www.cult.gva.es/polin/pdfs/guia_rus.pdf
http://www.diccionarios.com/index.phtml?redirect=true
http://www.efe.es/catalunya/clinia/
http://www.eltemps.net/index.php
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://www.grec.net/infollibres/index.jsp
http://www.illencs.com/portada.php
http://www.intercat.cat/ca/eina.jsp?id=guies
http://www.intercat.cat/ca/index.jsp
http://www.intercat.gencat.net/
http://www.iua.upf.es/dotze_sentits/enciclop.html
http://www.lacomunitat.net
http://www.linguanet-europa.org/plus/welcome.htm
http://www.llibres.com/
http://www.logos.it/dictionary/owa/sp?lg=CA
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/catalan
http://www.mmlab.ua.es/lletraferit/consultes/consultes.html
http://www.pagina26.com/
http://www.rodamots.com/inici.asp
http://www.romanicaintercom.com/
http://www.softcatala.org
http://www.softcatala.org/
http://www.termcat.cat/
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php
http://www.ua.es/spv/formacio/matricula/matricula.html
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm
http://www.uoc.edu/lletra/
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
http://www.vilaweb.com/
http://www.vilaweb.com/elpunt/
http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/recursos.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp


Bibliografía

Actas de las III Jornadas de Estudios Berceanos
Autor(es):editadas por Claudio García Turza ; Emilio Alarcos Llorach ... [et al.]
Edición:Logroño.
ISBN:84-7359-137-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antaviana
Autor(es):Per Calders ; Dagoll Dagom
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1529-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia general de la poesia catalana
Autor(es):per J.M. Castellet i Joaquim Molas
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1525-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Salvador Espriu ; a cura de J.M. Castellet
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1426-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Carles Riba ; a cura d'Enric Sullà
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1857-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Joan Maragall ; a cura d'Arthur Terry
Edición:Barcelona .
ISBN:84-297-1802-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Joan Maragall ; edició, introducció, notes i activitats per Pere Maragall
Edición:Madrid .
ISBN:84-216-1932-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Carles Riba ; pròleg de Joan Triadú
Edición:Barcelona.
ISBN:84-209-7871-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Barroca mort
Autor(es):Vicent Josep Escarti ; edició a cura de Vicent Borrás ; il.lustracions pintures d'Adrià Pina
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-022-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bearn o La sala de les nines
Autor(es):VILLALONGA, Llorenç
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1992.
ISBN:84-297-1620-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Benvingudes
Autor(es):Fina Costa
Edición:[Barcelona].
ISBN:84-393-6122-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Com és que ens entenem?: (si és que ens entenem)
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 1999.
ISBN:84-7596-646-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comprendre la comunicació : el llibre del sexe, la poesia i l`empresa
Autor(es):SERRANO i FARRERA, Sebastià
Edición:Barcelona : Proa, 1999.
ISBN:978-84-8256-878-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comunicació, societat i llenguatge: el desenvolupament de la lingüística
Autor(es):SERRANO, Sebastià
Edición:Barcelona : Empúries, 1993.
ISBN:84-7596-374-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Corrent de fons
Autor(es):Marc Granell
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-655-1
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Crim de germania
Autor(es):Josep Lozano; estudi introductori de Vicent Salvador
Edición:València.
ISBN:8475021891
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Crim de germania
Autor(es):LOZANO LERMA, Josep; CALDERS, Pere (pr.)
Edición:València : Eliseu Climent, 1984.
ISBN:84-7502-112-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Cròniques de la veritat oculta
Autor(es):CALDERS, Pere
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-94-297-4945-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Curs de sociolingüística, 1
Autor(es):MOLLÀ, Toni; PALANCA, Carles
Edición:Alzira : Bromera, 1987.
ISBN:84-7660-005-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs de sociolinguística, 2
Autor(es):Toni Mollà, Amadeu Viana
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-031-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs de sociolingüística, 3
Autor(es):MOLLÀ, Toni; VIANA, Amadeu
Edición:Alzira : Bromera, 1991.
ISBN:84-7660-051-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

De professió lingüista: panorama de la lingüística aplicada
Autor(es):PAYRATÓ, Lluís
Edición:Barcelona : Empúries, 1997.
ISBN:84-7596-517-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Del temps present
Autor(es):Gaspar Jaén i Urban
Edición:Alzira (Valencia).
ISBN:84-7660-367-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dietari: (1979-1980)
Autor(es):GIMFERRER, Pere; CASTELLET, J.M. (pr.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1994.
ISBN:84-297-3783-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dins el darrer blau
Autor(es):Carme Riera
Edición:Barcelona.
ISBN:84-226-5117-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dones
Autor(es):SIMÓ, Isabel-Clara; POMPEIA, Núria (il.)
Edición:Barcelona : Columna, 1998.
ISBN:84-8300-580-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El llenguatge
Autor(es):Jesús Tuson
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-429-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El quadern gris : un dietari
Autor(es):Josep Pla
Edición:Barcelona.
ISBN:84-233-0460-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El quadern gris : un dietari
Autor(es):Josep Pla
Edición:Barcelona.
ISBN:84-233-1222-4 (v.2)
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El temps de les cireres
Autor(es):ROIG, Montserrat
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2002.
ISBN:84-297-5212-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Els gens que mengem : la manipulació genètica dels aliments
Autor(es):RAMÓN, Daniel
Edición:Alzira : Bromera, 1997.
ISBN:84-7660-319-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Historia crítica del pensamiento español
Autor(es):ABELLÁN-GARCÍA GONZÁLEZ, José Luis
Edición:Madrid : Espasa-Calpe, 1979-1981.
ISBN:978-84-239-6407-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Història social i política de la llengua catalana
Autor(es):Francesc Ruiz [et al.]
Edición:València : Eliseu Climent, 1996.
ISBN:84-7502-479-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Històries naturals de la paraula
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-7596-570-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La biblia valenciana
Autor(es):TASIS, Rafael
Edición:València : Eliseu Climent, 1989.
ISBN:84-7502-185-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La biblia valenciana
Autor(es):TASIS, Rafael
Edición:València : Tres i Quatre, 1995.
ISBN:84-7502-364-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La cibercultura,el segon diluvi?
Autor(es):Pierre Lévy
Edición:Barcelona : Proa, 1998.
ISBN:84-8256-499-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La Corona valenciana
Autor(es):Jaume Fuster
Edición:València.
ISBN:84-7502-114-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La Història més bella del món : els secrets dels nostres orígens
Autor(es):Hubert Reeves ... [et al.] ; traducció de Xavier Dilla
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-4975-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La plaça del diamant
Autor(es):RODOREDA, Mercè
Edición:Barcelona : Club Editor, 1974.
ISBN:84-7329-085-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La ressenya [recurso electrónico]
Autor(es):Gabinet de Llengua Catalana
Edición:Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
ISBN:pagina web
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
[ Enlace al recurso bibliográfico ]

L`Atles furtiu
Autor(es):Alfred Bosch
Edición:Barcelona : Columna, , 2001.
ISBN:84-664-0070-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les dones i els dies
Autor(es):FERRATER, Gabriel
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1979.
ISBN:84-297-1516-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L'hora violeta
Autor(es):Monserrat Roig
Edición:Barcelona.
ISBN:84-2971-667-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lingüística per a la traducció
Autor(es):Ricardo Muñoz Martí ; traducció de M. Rosa Bayà i Jordina Coromina
Edición:Vic : Eumo, 1995.
ISBN:84-7602-830-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua i discriminació
Autor(es):MURGADES, Josep
Edición:Barcelona : Curial, 1996.
ISBN:84-7256-833-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mal de llengües: a l`entorn dels prejudicis lingüístics
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-7596-912-1
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Milagros de Nuestra Señora
Autor(es):Gonzalo de Berceo ; edición de Vicente Beltrán
Edición:Madrid : Área, 2002.
ISBN:84-9759-060-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mirall trencat
Autor(es):RODOREDA, Merce
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1991.
ISBN:84-297-1944-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Mirall trencat : novel`la
Autor(es):Mercè Rodoreda
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7329-086-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nosaltres, els valencians
Autor(es):FUSTER, Joan
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-4920-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Obras completas
Autor(es):Dámaso Alonso
Edición:Madrid.
ISBN:84-249-3452-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Orient, Occident : dues històries d'amor
Autor(es):Maria de la Pau Janer
Edición:Barcelona .
ISBN:84-8300-464-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Plurilingüisme europeu i llengua catalana
Autor(es):Isidor Marí
Edición:Valencia : Universitat de Valencia, 1996.
ISBN:84-370-2340-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poemes escollits
Autor(es):QUART, Pere MARFANY, Joan-Lluís (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1983.
ISBN:84-297-1994-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poemes escollits
Autor(es):QUART, Pere ; MARFANY, Joan-Lluís (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Edicions Proa, 1981.
ISBN:84-209-8021-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poesies escollides
Autor(es):Josep Carner ; a cura de Joan Ferraté
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1473-1
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Raimon o el seny fantàstic
Autor(es):RACIONERO I GRAU, Lluís
Edición:Barcelona : Laia, 1986.
ISBN:84-7222-916-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondalles de l'Alacantí : Contes populars
Autor(es):Joaquim Gonzàlez i Caturla
Edición:Alicante.
ISBN:84-398-4057-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sociolingüística per a joves: una perspectiva catalana
Autor(es):SOLÉ I CAMARDONS, Jordi
Edición:Barcelona : Biblària, 1994.
ISBN:84-89095-02-7
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Sociolingüística per a joves: una perspectiva catalana
Autor(es):SOLÉ I CAMARDONS, Jordi
Edición:Valencia : FECPV, 1988.
ISBN:84-86247-48-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teatre
Autor(es):GUIMERÀ, Angel
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1985.
ISBN:84-7530-966-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Testament ; seguit d'Alopècia
Autor(es):Josep M. Benet i Jornet
Edición:Barcelona .
ISBN:84-297-4105-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tots els contes
Autor(es):Rodoreda, Mercé
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1979.
ISBN:84-297-1504-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Uf, va dir ell
Autor(es):Quim Monzó
Edición:Barcelona.
ISBN:84-85704-12-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Una imatge no val més que mil paraules: contra els tòpics
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2001.
ISBN:84-7596-782-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Una llengua és un mercat
Autor(es):Jesús Royo
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1993.
ISBN:84-297-3230-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vuitanta-sis contes
Autor(es):Quim Monzó
Edición:Barcelona : Quaderns Crema, 1999.
ISBN:84-7727-251-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) 1 15/11/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 1 01/06/2012 15:00 18:00 FI/1-06S -
Periodo extraordinario de septiembre 1 05/09/2012 18:00 21:00 A1/2-65S -
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
No especificado