UA
   INICIACIÓN AL CATALÁN I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8207Descripción
Crdts. Teor.5SEGUNDA LENGUA A, LA NO ELEGIDA POR EL ALUMNO COMO TRONCAL ("INICIACIÓN AL CATALÁN I", SÓLO PARA EXENTOS DE VALENCIANO EN PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD). COMPRENSIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA. USOS INSTRUMENTALES: ESTILO, FRASEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA ESPECÍFICAS.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 10 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA53


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
7774LENGUA CATALANA (en catalán)
7607LENGUA CATALANA
8605LENGUA CATALANA
3253LENGUA CATALANA
8118LENGUA CATALANA I
4748LENGUA CATALANA I
10034LENGUA CATALANA I
8116LENGUA A: CATALÁN I
7775LENGUA CATALANA (en catalán)


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 4
TOTAL 4
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
Sin horario


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 Anual T VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
A. DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Comprensió oral i expressió escrita. Usos instrumentals: estil, fraseologia i terminologies específiques. Només per als alumnes exempts de valencià en les proves d'accés a la universitat.
Assignatura de 8 crèdits (5 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics); dels 8 crèdits, 6 són crèdits presencials i 2 corresponen a activitats acadèmiques dirigides.

B. OBJECTIUS

Objectius generals:

Comunicar-se oralment i per escrit en català en situacions quotidianes. Comprendre textos escrits en català de complexitat mitjana. Comprendre textos orals de complexitat mitjana associats a àmbits quotidians.

Objectius específics:

1. Comprendre i produir missatges orals adequats a les diverses situacions de la vida quotidiana.

2. Comprendre i produir missatges escrits senzills amb un domini bàsic de la normativa gramatical treballada durant el curs.

3. Desenvolupar estratègies de compensació per a comunicar-se amb èxit a pesar de les limitacions lingüístiques: detectar usos figurats; deduir significats pel context, pels derivats, pel contrast amb les llengües que es coneixen; reconéixer falsos amics; saber usar el diccionari bilingüe, etc.

4. Conéixer de forma bàsica l'evolució històrica de la llengua catalana.

5. Conéixer de forma bàsica les principals varietats geogràfiques de la llengua catalana.

6. Conéixer de forma bàsica la situació sociolingüística de la llengua catalana.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
Unitat 1
Continguts comunicatius:
1. Saludar i dir adéu.
2. Identificar-se i identificar una altra persona.
3. Presentar-se i presentar una tercera persona.

Continguts gramaticals:
1. Present d'indicatiu dels verbs: ser.
2. El verb haver-hi.
3. Numerals de l'1 al 10.
4. Ús dels demostratius.
5. L'article determinat, personal i indeterminat.
6. Usos dels pronoms personals forts.
7. Pronoms personals de complement directe.
8. Interrogatius qui i com: diferències ortogràfiques i d'ús respecte del castellà.
Continguts sociolingüístics:
1. La llengua catalana: extensió, territori i parlants.

Unitat 2
Continguts comunicatius:
1. La conversa telefònica: identificar-se i demanar per alguna persona.
2. Demanar disculpes.
3. Identificar una persona pels vincles familiars.
4. Demanar i dir l'edat.
5. La carta informal.
Continguts gramaticals:
1. Ortografia de les vocals. Diferències amb el castellà.
2. Vocals obertes i tancades.
3. Present d'indicatiu del verbs conéixer i tenir.
4. Pronoms personals de complement indirecte.
5. L'ús del guionet en els pronoms.
6. Els possessius.
7. Els numerals de l'11 al 100. L'ús del guionet en els numerals.
8. L'interrogatiu quan.
9. El lèxic del parentesc.
Continguts sociolingüístics:
1. Les principals varietats geogràfiques de la llengua catalana.

Unitat 3
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i dir on viu algú.
2. Indicar on és un lloc.
Continguts gramaticals:
1. L'elisió: apostrofació i contracció.
2. El fonema fricatiu palatal sord: realització i ortografia.
3. Present d'indicatiu del verb viure.
4. Adverbis i locucions adverbials de lloc.
5. Preposicions i locucions prepositives de lloc.
6. Els numerals del 100 al 1000. L'ús del guionet en els numerals.
7. Els numerals ordinals.
8. L'interrogatiu on. Usos i diferències respecte del castellà.
9. El lèxic de la ciutat.
Continguts sociolingüístics:
1. La llengua estàndard. Normativització i estandardització de la llengua catalana.

Unitat 4
Continguts comunicatius:
1. Demanar i dir l'hora.
2. Preguntar i dir un horari.
3. Concertar una cita.
Continguts gramaticals:
1. Els diftongs i els hiats.
2. L'accent i la dièresi.
3. L'elisió i l'enllaç.
4. Realització del fonema /z/.
5. Ortografia del fonema /z/ després de consonant.
6. Els verbs eixir i obrir.
7. Adverbis de temps.
8. El determinant quin: usos i diferències respecte del castellà.
9. El nom dels dies de la setmana.
Marc sociolingüístic:
1. El subestàndard del català central i del català occidental (valencià).

Unitat 5
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i dir què fa algú habitualment.
2. Preguntar i dir què fa algú ara.
Continguts gramaticals:
1. Realització dels fonemes /b/ i /v/.
2. Adverbis i locucions adverbials de temps (present).
3. L'interrogatiu què.
4. El present d'indicatiu: diferències d'ús.
5. Present d'indicatiu dels verbs fer i anar.
6. El gerundi.
7. Perífrasi estar + gerundi.
8. El lèxic de les activitats quotidianes.
Marc sociolingüístic:
1. El valencià col·loquial: diferències entre la llengua estàndard i la col·loquial.

Unitat 6
Continguts comunicatius:
1. Preguntar i dir a què es dedica algú.
2. Preguntar i dir en què consisteix la faena d'algú.
Continguts gramaticals:
1. La morfologia nominal: formació del gènere i nombre. Problemes ortogràfics.
2. La derivació: els sufixos -er, -or, -ista, -ari, -aire.
3. La tercera conjugació: model incoatiu i pur. Variants geogràfiques i d'ús.
4. Els noms dels oficis.
Marc sociolingüístic:
1. Principals fites de la història de la llengua catalana.

Unitat 7
Continguts comunicatius
1. Demanar un producte.
2. Explicar com es vol un producte.
3. Preguntar el preu.
4. Dir les quantitats.
5. Demanar torn.
6. Donar instruccions usant el present.
Continguts gramaticals:
1. El so palatal africat sonor: percepció, realització i ortografia.
2. El so palatal lateral sonor en posició final: percepció, realització i ortografia.
3. El determinant quant.
4. Cap, gens, res. Diferències amb nada i ningún.
5. La pronominalització del complement directe. Usos dels pronoms el, la, els, les i en.
6. Present d'indicatiu del verb voler.
7. El lèxic dels aliments i les mesures.
Continguts sociolingüístics:
1. La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.

Unitat 8
Continguts comunicatius:
1. Expressar opinions sobre persones.
2. Descripció psicològica de persones.
3. Expressar gustos i preferències.
4. La conversa: connectors discursius.
Continguts gramaticals
1. Ortografia de les consonants oclusives finals
2. Pronominalització d'un predicat nominal: pronoms ho i el, la, els, les.
3. La morfologia de l'adjectiu. Adjectius d'una i de dues terminacions. Diferències amb el castellà.
4. Adverbis i locucions adverbials de quantitat.
5. Els graus de l'adjectiu.
6. Ús de bé, bo, mal, tan i tant.
7. Oracions comparatives.
8. Verbs agradar, paréixer i semblar.
9. Adjectius referits al caràcter de les persones.Más información
Profesor/a responsable
Limorti Paya , Paul


Metodología docente (2011-12)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 82071Limorti Paya, Paul
Enlaces relacionados
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://www.elperiodico.com/default.asp?idioma=CAT
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/g_comencem.htm
http://docencia.paullimorti.cat/iniciacio/guiadelsquadernsautocorrectius.html
http://docencia.paullimorti.cat/iniciacio/programacioiniciacio1.html
http://esadir.cat/
http://es.wikibooks.org/wiki/Catal%C3%A1n_para_castellanoparlantes
http://llenguadecat.paullimorti.cat
http://magno.uab.es/gab-llengua-catalana/cercamots/Vocabularis.htm
http://parla.cat
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp
http://www.avui.com
http://www.bitacoles.net/
http://www.blocat.com/
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/assessorament/guia/models/ressenya.html
http://www.catapings.cat/
http://www.catradio.com/pcatradio/crHome.jsp
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/#
http://www.cpnl.cat/recursos/old/rec011.htm
http://www.cult.gva.es/jqcv/
http://www.cult.gva.es/jqcv/so/entrada.htm
http://www.cult.gva.es/polin/apl/0406romanes.htm
http://www.cult.gva.es/polin/pdfs/guia_rus.pdf
http://www.diccionarios.com/
http://www.efe.es/catalunya/clinia/
http://www.eltemps.net/index.php
http://www.fmac.org/node/cat/xarxa-mac
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://www.grec.net/infollibres/index.jsp
http://www.illencs.com/portada.php
http://www.intercat.cat/ca/eina.jsp?id=guies
http://www.intercat.cat/ca/index.jsp
http://www.iua.upf.es/dotze_sentits/enciclop.html
http://www.lacomunitat.net
http://www.linguanet-europa.org/plus/welcome.htm
http://www.llibres.com/
http://www.logos.it/dictionary/owa/sp?lg=CA
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/catalan
http://www.mmlab.ua.es/lletraferit/consultes/consultes.html
http://www.pagina26.com/
http://www.rodamots.com/inici.asp
http://www.romanicaintercom.com/
http://www.softcatala.org
http://www.termcat.cat/
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php
http://www.ua.es/spv/formacio/matricula/matricula.html
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm
http://www.uoc.edu/lletra/
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
http://www.vilaweb.com/
http://www.vilaweb.com/elpunt/
http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/recursos.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp


Bibliografía

Actas de las III Jornadas de Estudios Berceanos
Autor(es):editadas por Claudio García Turza ; Emilio Alarcos Llorach ... [et al.]
Edición:Logroño.
ISBN:84-7359-137-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antaviana
Autor(es):Per Calders ; Dagoll Dagom
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1529-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia general de la poesia catalana
Autor(es):per J.M. Castellet i Joaquim Molas
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1525-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Salvador Espriu ; a cura de J.M. Castellet
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1426-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Carles Riba ; a cura d'Enric Sullà
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1857-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Joan Maragall ; a cura d'Arthur Terry
Edición:Barcelona .
ISBN:84-297-1802-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Joan Maragall ; edició, introducció, notes i activitats per Pere Maragall
Edición:Madrid .
ISBN:84-216-1932-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Antologia poètica
Autor(es):Carles Riba ; pròleg de Joan Triadú
Edición:Barcelona.
ISBN:84-209-7871-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Barroca mort
Autor(es):Vicent Josep Escarti ; edició a cura de Vicent Borrás ; il.lustracions pintures d'Adrià Pina
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-022-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bearn o La sala de les nines
Autor(es):VILLALONGA, Llorenç
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1992.
ISBN:84-297-1620-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Benvinguts 1 : valencià per a nouvinguts
Autor(es):[Alfred Aranda Mata, Susanna Boronat Martín]
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-474-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Benvinguts 2 : valencià per a nouvinguts
Autor(es):[Alfred Aranda Mata, Susanna Boronat Martín]
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-478-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Com és que ens entenem?: (si és que ens entenem)
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 1999.
ISBN:84-7596-646-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comprendre la comunicació : el llibre del sexe, la poesia i l`empresa
Autor(es):SERRANO i FARRERA, Sebastià
Edición:Barcelona : Proa, 1999.
ISBN:978-84-8256-878-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comunicació, societat i llenguatge: el desenvolupament de la lingüística
Autor(es):SERRANO, Sebastià
Edición:Barcelona : Empúries, 1993.
ISBN:84-7596-374-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Corrent de fons
Autor(es):Marc Granell
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-655-1
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Crim de germania
Autor(es):Josep Lozano; estudi introductori de Vicent Salvador
Edición:València.
ISBN:8475021891
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Crim de germania
Autor(es):LOZANO LERMA, Josep; CALDERS, Pere (pr.)
Edición:València : Eliseu Climent, 1984.
ISBN:84-7502-112-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Cròniques de la veritat oculta
Autor(es):CALDERS, Pere
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-94-297-4945-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Curs de sociolingüística, 1
Autor(es):MOLLÀ, Toni; PALANCA, Carles
Edición:Alzira : Bromera, 1987.
ISBN:84-7660-005-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs de sociolinguística, 2
Autor(es):Toni Mollà, Amadeu Viana
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-031-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs de sociolingüística, 3
Autor(es):MOLLÀ, Toni; VIANA, Amadeu
Edición:Alzira : Bromera, 1991.
ISBN:84-7660-051-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

De professió lingüista: panorama de la lingüística aplicada
Autor(es):PAYRATÓ, Lluís
Edición:Barcelona : Empúries, 1997.
ISBN:84-7596-517-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Del temps present
Autor(es):Gaspar Jaén i Urban
Edición:Alzira (Valencia).
ISBN:84-7660-367-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dietari: (1979-1980)
Autor(es):GIMFERRER, Pere; CASTELLET, J.M. (pr.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1994.
ISBN:84-297-3783-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dins el darrer blau
Autor(es):Carme Riera
Edición:Barcelona.
ISBN:84-226-5117-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dones
Autor(es):SIMÓ, Isabel-Clara; POMPEIA, Núria (il.)
Edición:Barcelona : Columna, 1998.
ISBN:84-8300-580-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El llenguatge
Autor(es):Jesús Tuson
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-429-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El panjabi : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del panjabi
Autor(es):Joan Miquel Contreras, Olga Fullana
Edición:[Barcelona].
ISBN:84-393-6709-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El quadern gris : un dietari
Autor(es):Josep Pla
Edición:Barcelona.
ISBN:84-233-0460-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El quadern gris : un dietari
Autor(es):Josep Pla
Edición:Barcelona.
ISBN:84-233-1222-4 (v.2)
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El romanès: estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del romanés
Autor(es):LAMUELA, Xavier; ANI, Virgil (col.)
Edición:Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2005.
ISBN:84-393-6710-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El Soninké i el mandinga : estudi comparatiu entre les gramàtiques del soninké i el mandinga i la del català
Autor(es):Lluèisa Gràcia, Joan Miquel Contreras
Edición:[Barcelona].
ISBN:84-393-5721-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tagal : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del tagal
Autor(es):Lluèisa Gràcia
Edición:[Barcelona].
ISBN:84-393-6711-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El temps de les cireres
Autor(es):ROIG, Montserrat
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2002.
ISBN:84-297-5212-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Els gens que mengem : la manipulació genètica dels aliments
Autor(es):RAMÓN, Daniel
Edición:Alzira : Bromera, 1997.
ISBN:84-7660-319-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Historia crítica del pensamiento español
Autor(es):ABELLÁN-GARCÍA GONZÁLEZ, José Luis
Edición:Madrid : Espasa-Calpe, 1979-1981.
ISBN:978-84-239-6407-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Història social i política de la llengua catalana
Autor(es):Francesc Ruiz [et al.]
Edición:València : Eliseu Climent, 1996.
ISBN:84-7502-479-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Històries naturals de la paraula
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-7596-570-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L' Ucraèinès : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l' Ucraèinès
Autor(es):Francesc Roca
Edición:[Barcelona].
ISBN:84-393-6744-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La biblia valenciana
Autor(es):TASIS, Rafael
Edición:València : Eliseu Climent, 1989.
ISBN:84-7502-185-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La biblia valenciana
Autor(es):TASIS, Rafael
Edición:València : Tres i Quatre, 1995.
ISBN:84-7502-364-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La cibercultura,el segon diluvi?
Autor(es):Pierre Lévy
Edición:Barcelona : Proa, 1998.
ISBN:84-8256-499-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La Corona valenciana
Autor(es):Jaume Fuster
Edición:València.
ISBN:84-7502-114-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La Història més bella del món : els secrets dels nostres orígens
Autor(es):Hubert Reeves ... [et al.] ; traducció de Xavier Dilla
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-4975-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La plaça del diamant
Autor(es):RODOREDA, Mercè
Edición:Barcelona : Club Editor, 1974.
ISBN:84-7329-085-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La ressenya [recurso electrónico]
Autor(es):Gabinet de Llengua Catalana
Edición:Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
ISBN:pagina web
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
[ Enlace al recurso bibliográfico ]

L`Atles furtiu
Autor(es):Alfred Bosch
Edición:Barcelona : Columna, , 2001.
ISBN:84-664-0070-2
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les dones i els dies
Autor(es):FERRATER, Gabriel
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1979.
ISBN:84-297-1516-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L'hora violeta
Autor(es):Monserrat Roig
Edición:Barcelona.
ISBN:84-2971-667-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lingüística per a la traducció
Autor(es):Ricardo Muñoz Martí ; traducció de M. Rosa Bayà i Jordina Coromina
Edición:Vic : Eumo, 1995.
ISBN:84-7602-830-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana : nivell de suficiència 1
Autor(es):Jordi Esteban, Josep Tió ; il.lustracions d` Albert Bonvehí
Edición:Barcelona : L`àlber, 1999.
ISBN:84-88887-40-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 2
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Barcelona : L`Alber, 1999.
ISBN:84-88887-46-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 3
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : L`Alber, 2000.
ISBN:84-88887-47-7
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 6
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : l`Àlber, 2002.
ISBN:84-88887-66-3
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua i discriminació
Autor(es):MURGADES, Josep
Edición:Barcelona : Curial, 1996.
ISBN:84-7256-833-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mal de llengües: a l`entorn dels prejudicis lingüístics
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-7596-912-1
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Milagros de Nuestra Señora
Autor(es):Gonzalo de Berceo ; edición de Vicente Beltrán
Edición:Madrid : Área, 2002.
ISBN:84-9759-060-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mirall trencat
Autor(es):RODOREDA, Merce
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1991.
ISBN:84-297-1944-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Mirall trencat : novel`la
Autor(es):Mercè Rodoreda
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7329-086-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nosaltres, els valencians
Autor(es):FUSTER, Joan
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-4920-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Obras completas
Autor(es):Dámaso Alonso
Edición:Madrid.
ISBN:84-249-3452-0
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Orient, Occident : dues històries d'amor
Autor(es):Maria de la Pau Janer
Edición:Barcelona .
ISBN:84-8300-464-X
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Per un model d'acollida dels immigrants : necessitats i propostes
Autor(es):Consell Assesor d'Immigració de la Generalitat de Catalunya
Edición:[Barcelona].
ISBN:84-393-6018-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Plurilingüisme europeu i llengua catalana
Autor(es):Isidor Marí
Edición:Valencia : Universitat de Valencia, 1996.
ISBN:84-370-2340-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poemes escollits
Autor(es):QUART, Pere MARFANY, Joan-Lluís (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1983.
ISBN:84-297-1994-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poemes escollits
Autor(es):QUART, Pere ; MARFANY, Joan-Lluís (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Edicions Proa, 1981.
ISBN:84-209-8021-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poesies escollides
Autor(es):Josep Carner ; a cura de Joan Ferraté
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-1473-1
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Raimon o el seny fantàstic
Autor(es):RACIONERO I GRAU, Lluís
Edición:Barcelona : Laia, 1986.
ISBN:84-7222-916-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondalles de l'Alacantí : Contes populars
Autor(es):Joaquim Gonzàlez i Caturla
Edición:Alicante.
ISBN:84-398-4057-8
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sociolingüística per a joves: una perspectiva catalana
Autor(es):SOLÉ I CAMARDONS, Jordi
Edición:Barcelona : Biblària, 1994.
ISBN:84-89095-02-7
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Sociolingüística per a joves: una perspectiva catalana
Autor(es):SOLÉ I CAMARDONS, Jordi
Edición:Valencia : FECPV, 1988.
ISBN:84-86247-48-9
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teatre
Autor(es):GUIMERÀ, Angel
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1985.
ISBN:84-7530-966-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Testament ; seguit d'Alopècia
Autor(es):Josep M. Benet i Jornet
Edición:Barcelona .
ISBN:84-297-4105-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tots els contes
Autor(es):Rodoreda, Mercé
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1979.
ISBN:84-297-1504-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Uf, va dir ell
Autor(es):Quim Monzó
Edición:Barcelona.
ISBN:84-85704-12-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Una imatge no val més que mil paraules: contra els tòpics
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2001.
ISBN:84-7596-782-5
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Una llengua és un mercat
Autor(es):Jesús Royo
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1993.
ISBN:84-297-3230-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vuitanta-sis contes
Autor(es):Quim Monzó
Edición:Barcelona : Quaderns Crema, 1999.
ISBN:84-7727-251-4
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

156 activitats per a parlar en català
Autor(es):MONEGAL MIRAMBELL, Carme
Edición:Vic : l`Alber, 2003.
ISBN: 84-88887-73-6
Recomendado por:LIMORTI PAYA, PAUL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) 1 16/11/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 1 08/06/2012 15:00 18:00 FI/1-06S -
Periodo extraordinario de septiembre 1 06/09/2012 18:00 21:00 A1/0-16S -
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
No especificado