UA
   ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE TEXTOS CATALÁN    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8205Descripción
Crdts. Teor.3ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS Y DOCUMENTOS EN LA LENGUA A (CATALÁN). USOS INSTRUMENTALES. TIPOLOGÍA TEXTUAL.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 77
TOTAL 77
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 J 17:30 19:30 FI/2-10M
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 13/09/2011 23/12/2011 L 15:00 17:00 FI/2-10M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - VAL


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. T VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
A. DESCRIPCIÓ
Anàlisi i redacció de textos i documents en llengua catalana. Usos instrumentals. Tipologia textual. Assignatura de 6 crèdits, 3 crèdits teòrics i tres crèdits pràctics.

B. OBJECTIUS
1. Comprendre correctament el text original, la qual cosa implica una anàlisi minuciosa de trets discursius. L'alumnat ha de dominar aquestes característiques en la llengua materna, perquè, després, en el procés traductològic, siga capaç de trobar-les en la llengua origen i de reproduir-les en la llengua meta.
2. Dissociar els trets distintius entre diferents llengües, de manera que l'alumnat puga adquirir una competència discursiva que li permeta fugir de traduccions literals i poc genuïnes quant a la llengua meta cap a traduccions sense interferències.
3. Consolidar una àmplia competència gramatical i lèxica de la llengua catalana, així com ortotipogràfica.
4. Desenvolupar l'expressió escrita amb l'adquisició de diferents estratègies discursives, de caràcter general i específic.
5. Aprofundir en el coneixement i l'ús de les fonts de documentació relacionades amb la llengua catalana.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
TEMARI
1. Fonts de documentació en relació amb la llengua catalana: vocabularis i diccionaris generals i específics, enciclopèdies, manuals especialitzats, gramàtiques, llibres d'estil, reculls de paremiologia, etc.

2. Tècniques de redacció: criteris per a l'ús dels signes de puntuació, correcció, adequació, coherència, cohesió, estilística, normes de presentació.

3. Les tipologies textuals: criteris de classificació. Tipus de discurs, gèneres discursius i tipus de seqüències. Aplicacions de la tipologia textual. Avantatges i problemes de les tipologies textuals.

4. La lingüística textual. La semiòtica. Text i pragmàtica textual. Text i discurs. Cotext i context. Significat i sentit.

5. L'adequació textual:
5.1. La variació lingüística: usuaris i usos.
5.2. Context i registres.
5.3. L'expressió de la subjectivitat: la dixi cotextual i contextual, la polifonia discursiva i la modalització.

6. La coherència textual:
6.1. El text com a producte i el text com a procés.
6.2. La coherència formal: superestructura i macrostructura.
6.3. La coherència de contingut: les regles de Charolles.

7. La cohesió textual:
7.1. La referència: la referència contextual i cotextual. La dixi. L'anàfora i la catàfora.
7.2. La connexió: els connectors metadiscursius. Les matisacions de Schiffrin i de Bronckart.

8. La tipologia textual d'Adam.

9. Pràctiques d'anàlisi de textos.


Más información
http://www.ua.es/dfc/assig/assigprog1011.html
Profesor/a responsable
Martínez Pérez , Vicent


Metodología docente (2011-12)
Clases prácticas
1. Tres hores de classe teòrica setmanals i es dediquen al desenvolupament de la matèria del curs i a resoldre les qüestions i dubtes que se`n deriven. S`hi combinarà la presentació teòrica dels temes amb les pràctiques d`anàlisi i redacció de textos de diferents tipus com a activitats paral•leles al llarg de tot el curs.
2. Una classe de caire més pràctic dedicada a l'anàlisi, interpretació i traducció de microtextos referits a matèries tractades en el temari de l'assignatura (el professor en facilitarà la relació i el calendari corresponent a començament de curs). Assistència i realització obligatòries.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Trabajos bibliográficos
1. Tres hores de classe teòrica setmanals i es dediquen al desenvolupament de la matèria del curs i a resoldre les qüestions i dubtes que se`n deriven. S`hi combinarà la presentació teòrica dels temes amb les pràctiques d`anàlisi i redacció de textos de diferents tipus com a activitats paral•leles al llarg de tot el curs.
2. Una classe de caire més pràctic dedicada a l'anàlisi, interpretació i traducció de microtextos referits a matèries tractades en el temari de l'assignatura (el professor en facilitarà la relació i el calendari corresponent a començament de curs). Assistència i realització obligatòries.


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 82051Martínez Pérez, Vicent
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 82051Martínez Pérez, Vicent
Enlaces relacionados
http://bv2.gva.es/
http://cv1.cpd.ua.es/sibyd/comun/ConsultaBd2.asp
http://www.anglo-catalan.org/op/monographs/issue012.pdf
http://www.articua.ua.es
http://www.edutic.ua.es
http://www.griseldaonline.it/informatica/index.htm
http://www.iec.cat
http://www.ivitra.ua.es
http://www.ivitra.ua.es
http://www.narpan.net/
http://www.pencatala.cat/ctdl/
http://www.quadernsdigitals.net
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/080731-el-llibre-dels-f.jsp
http://www.rediris.es/cvu/publ
http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html
http://www.ua.es/va/ice/redes/proyectoredes.html
http://www.uned.es/cemav/catalan/pages/categoria5.html
http://www.uoc.edu/lletra/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=JpNgUP7HKtE


Bibliografía

Breviari d`amor: estudio
Autor(es):FERRANDO, Antoni (ed.lit.); MARTINES PERES, Vicent (ed.lit.)
Edición:Madrid : A y N Ediciones, 2003.
ISBN:978-84-935388-5-9
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)

Curial and Guelfa: a classic of the Crown of Aragon
Autor(es):WHEELER, Max (trad.)
Edición:Amsterdam : John Benjamins, 2011.
ISBN:978-90-272-4008-8
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

CURIAL e Güelfa
Autor(es):BARBERA, Jean Marie (trad.); FERRANDO, Antoni (int.)
Edición:Toulouse : Anacharsis, 2007.
ISBN:978-2-914777-36-0
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs pràctic de redacció
Autor(es):Amadeo, Inma; Solé, Jordi
Edición:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:978-84-664-0484-6
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Der roman vom der weissen Ritter Tirant lo Blanch
Autor(es):MARTORELL, Joanot; VOGELGSANG, Fritz (trad.)
Edición:Hamburg : Fischer Verlage, 2007.
ISBN:978-3-10-042606-2
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Der Roman vom weissen ritter Tirant lo Blanc
Autor(es):MARTORELL, Joanot; VOGELGSANG, Fritz (Hrsg.)
Edición:Frankfurt : Fischer, 2007.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

La diversitat discursiva
Autor(es):BURDEUS, María Dolores (ed.); GARCÍA GRAU, Manel (ed.); PERAIRE, Joan (ed)
Edición:Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, 1997.
ISBN:978-84-8021-181-9
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`humanisme a la Corona d`Aragó : (en el context hispànic i europeu)
Autor(es):BUTINYÀ JIMÉNEZ, Júlia; CORTIJO OCAÑA, Antoio (Eds.)
Edición:Potomac : Scripta Humanistica, 2011.
ISBN:978-1-882528-56-1
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Literatura catalana I (Edad Media)
Autor(es):BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia; YSERN LAGARDA, Josep-Antoni
Edición:Madrid : Univ. Nacional de Educación a Distancia, 2006.
ISBN:978-84-362-5174-6
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lo regiment de la cosa pública en el Dotzè del Crestià = El gobierno de lo público en el Duodécimo del Cristiano
Autor(es):EIXIMENIS, Francesc
Edición:Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2009.
ISBN:978-84-95855-91-6
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lo somni= El sueño
Autor(es):METGE, Bernat; BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia (ed.lit.); BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia (trad.)
Edición:Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2007, 2007.
ISBN:978-84-95855-77-0
Recomendado por:MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 22/11/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 27/01/2012 15:00 18:00 A1/0-19X -
Periodo extraordinario de julio -1 09/07/2012 17:30 20:30 FI/1-05P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
Evaluación continua
1. Una prova final sobre aspectes d'anàlisi i de redacció o correcció de textos (50% de la nota final).
2. Les anàlisis i redacció de textos realitzades a classe (traducció al català modern, anàlisi i interpretació) (25% de la nota final).
3. Les activitats pràctiques (25% de la nota final) (vegeu l`apartat E).
4. Amb caràcter voluntari, un treball extra sobre anàlisi, redacció i traducció de textos, que desenvolupe qualsevol de les matèries o pràctiques realitzades al llarg de l'assignatura, que els alumnes presentaran per escrit el dia de la prova final (referida en E.1). Es valorarà sobre un màxim d'1 punt, que s'afegirà, si pertoca, a la nota resultant dels tres apartats anteriors.