UA
   VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN CATALANA    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8154Descripción
Crdts. Teor.3TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA CATALANA APLICADA A LA TRADUCCIÓN.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 9
TOTAL 9
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 X 19:00 21:00 IU/INF1
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 01/02/2012 25/05/2012 J 19:00 21:00 IU/INF1
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - VAL


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 2do. T VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
1. Conéixer els trets de les diferents varietats lingüístiques del català segons criteris geogràfics, temporals, de registre o de classe social.
2. Entendre la necessitat o no de la traducció de la variació lingüística segons l¿encàrrec de traducció.
3. Conéixer i saber aplicar les principals estratègies de traducció de la variació lingüística.
4. Traduir textos al català caracteritzats per la variació lingüística, aplicant-hi les estratègies explicades a classe i generant-ne de noves aplicades a casos concrets.
5. Consolidar els coneixements gramaticals.
6. Consolidar les habilitats relacionades amb la redacció de textos i l¿estil.
7. Consolidar els coneixements de llengua oral.
8. Aprendre a defensar i justificar les opcions de traducció.
9. Aprendre a exposar oralment.
10. Aprendre a treballar col·laborativament.
11. Aprendre a fer servir les noves tecnologies aplicades a la traducció.
12. Conéixer la situació laboral del sector de la traducció.
13. Configurar un entorn personal d¿aprenentatge que permeta l¿aprenentatge al llarg de la vida.
14. Aprendre el component ètic de la professió de traductor.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
1.Les mil cares de la llengua: la variació lingüística.
a. Què fa variar la llengua? Usuaris i usos
b. Si tot varia, com ens entenem? L¿estàndard
c. Problemes d¿identitat: els paraestàndards
d. Hi ha terra ferma? Els gèneres més i menys propensos

2. Domesticar la varietat: l¿ofici del traductor.
a. Llengües espill? Traslladar la varietat a la LM
b. Literatura variada: la variació en la traducció literària
c. Sèries i pel·lícules de tots colors: la variació en la traducció audiovisual
d. Els especialistes també varien: la variació en la traducció especialitzada
e. La diversitat digital: la variació en la localització
3. Recursos per al procés de documentació en la traducció de la variació lingüística
a. Diccionaris i vocabularis
b. Bases de dades terminològiques
c. Corpus
d. Entorn personal d¿aprenentatge: lectors RSS, Twitter, xarxes socials...
4. Eines per a gestionar la traducció de la variació lingüística
a. Processadors de textos
b. Editors de subtítols
c. Memòries de traducció
d. Traductors automàtics
e. Editors per a localitzar programari
5. L¿entorn laboral de la traducció
a. CV i (auto)formació
b. Per compte d¿altri o autònom?
c. La publicitat i la cerca de clients


Más información
https://docs.google.com/document/d/14TPkwCw610G79SveldCIY94JrmXf0R33JNsMdpqFZY4/edit?hl=ca
Profesor/a responsable
Gonzálvez Escolano , Héctor


Metodología docente (2011-12)
No especificado
L¿assignatura intenta fomentar l¿aprenentatge autònom i responsable de l¿alumne, amb l¿ús intensiu de les noves tecnologies per a facilitar el procés. Els alumnes hauran de treballar col·laborativament per a generar coneixement a partir de la bibliografia i les pautes teòriques proporcionades pel professor.

La part fonamental de l¿assignatura és la pràctica, que sempre partirà de pautes teòriques prèvies. Al llarg del curs es faran diversos projectes de traducció de material literari, tècnic i multimèdia que estan afectats per la varietat lingüística.

Totes les pràctiques es faran en grups que es crearan a l¿inici de curs. Aquests grups formaran una empresa de traducció que hauran de fer rendible al llarg de l¿assignatura.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 81541Gonzálvez Escolano, Héctor
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81541Gonzálvez Escolano, Héctor
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 30/11/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 30/05/2012 15:00 18:00 FI/1-06S -
Periodo extraordinario de septiembre -1 07/09/2012 18:00 21:00 A1/3-67S -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
No especificado
La nota final de l¿assignatura s¿obtindrà dels conceptes següents:
a. Projectes de traducció (80%)
b. Explicacions tèoriques fetes pels alumnes (10%)
c. Participació en els debats i exposicions (10%)

L¿alumne que no supere aquesta avaluació haurà de presentar-se a un examen final teoricopràctic (100%).