UA
   LENGUA CATALANA II    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8130Descripción
Crdts. Teor.5AMPLIACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL Y ESCRITA. USOS INSTRUMENTALES: ESTILO, FRASEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍAS ESPECÍFICAS.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 10 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA53


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
10037LENGUA CATALANA II


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 81
TOTAL 81
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
Sin horario


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 Anual T VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
1. Entendre oralment i per escrit qualsevol tipus de text que utilitze una varietat estàndard o col•loquial.

2. Expressar-se adequadament (amb fluïdesa i correcció) en un nivell de llengua estàndard oral.

3. Expressar-se per escrit d'acord amb la varietat estàndard (amb domini de la normativa ortogràfica i morfosintàctica treballada durant el curs).

4. Ampliar el cabal lèxic i fraseològic de la llengua catalana.

5. Desenvolupar coneixements socioculturals relacionats amb la cultura expressada en llengua catalana i aprendre a documentar-s'hi.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
I. EL CATALÀ ORAL
1. L'alfabet fonètic català i l'ortografia. Les alternances vocàliques. Els canvis d'accentuació i l'accent diacrític.
2. Proposta de l'IEC i de l'AVL per a un estàndard oral de la llengua catalana:
2.1. Vocalisme: vocals tòniques, vocals àtones i grups vocàlics.
2.2. Consonantisme: consonants oclusives, fricatives labiodentals, sibilants alveolars, sibilants palatals, laterals, ròtiques i nasals.
2.3. Fonètica sintàctica: vocals en contacte i consonants finals.
3. L'entonació i la pronúncia en el discurs oral.
4. Pràctiques de fonètica.
5. Pràctiques d'interpretació.

II. EL CATALÀ ESCRIT
1. El nom
1.1. Aprofundiment dels morfemes de gènere i nombre.
1.2. Els pronoms personals febles: casos conflictius.
1.3. Els pronoms relatius.
1.4. Els determinants.
1.4.a. L'article: l'abstracció i la intensitat.
1.4.b. Els demostratius i altres díctics espacials.
1.4.c. Els possessius.
1.4.d. Els numerals, els quantitatius i els indefinits

2. El verb
2.1. La conjugació dels verbs catalana: verbs irregulars.
2.2. Els verbs transitius i intransitius.
2.3. Els verbs pronominals.
2.4. Orientacions en l'ús dels verbs ser i estar.
2.5. La concordança verbal.
2.6. Les formes no personals del verb.
2.7. Les perífrasis verbals.

3. Les preposicions
3.1 Les preposicions a i en.
3.2 El canvi i caiguda de preposicions.
3.3 La construcció en / al + infinitiu.
3.4 Les preposicions compostes cap a, fins a i com a.
3.5. L'ús de les preposicions per i per a.
3.6. Les locucions preposicionals.

4. Les conjuncions
4.1. Les conjuncions coordinades.
4.2. Les conjuncions subordinades.

5. Els adverbis i les locucions adverbials.

6. Lèxic, modismes i fraseologia
6.1. Els processos de creació lèxica.
6.2. Modismes i fraseologia catalana.
6.3. Onomàstica i gentilicis.
6.4. Terminologia catalana.

III. ESTILÍSTICA I ORTOTIPOGRAFIA CATALANA
1. Valors de l'estilística: correcció, claredat, bellesa i aptitud.
2. Defectes estilístics.
3. Signes de puntuació. El guionet.
4. Ús de majúscules.
5. Abreviatures, símbols i sigles.
6. Tipus de lletra: redona, cursiva, versaleta i negreta.


Más información
Profesor/a responsable
Martos Sánchez , Josep Lluis


Metodología docente (2011-12)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 81301BAILE LOPEZ, EDUARDO
Martos Sánchez, Josep Lluis
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Amb veu de mestre: un epistolari sobre l`experiencia docent
Autor(es):CELA I OLLÉ, Jaume; PALOU SANGRA, Juli
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1993.
ISBN:84-297-3684-0
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari ortogràfic i de pronunciació de valencià
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:Valencia : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-7890-040-4
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El valencià és una llengua diferent?
Autor(es):CUENCA, Maria Josep
Edición:València : Tàndem, 2003.
ISBN:84-8131-452-8
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els ulls del gos
Autor(es):GONZÀLEZ I CATURLA, Joaquim
Edición:València : 3 i 4, 2010.
ISBN:978-84-7502-857-6
Recomendado por:BAILE LOPEZ, EDUARD (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els valencians d`Algèria (1830-1962): memoria i patrimoni d`una comunitat emigrada
Autor(es):MENAGES, Àngela Rosa; MONJO, Joan Lluís
Edición:Picanya : Edicions del Bullent, 2007.
ISBN:978-84-96187-60-3
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica normativa valenciana
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-482-4422-4
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`anell del pescador
Autor(es):Silvestre Vilaplana
Edición:Barcelona : Barcanova, 2005.
ISBN:84-489-1795-2
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

QUADERNS de migjorn. V.2 (1996), V.3 (1998)
Autor(es):-
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:1133-8237
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teories actuals de la traductologia
Autor(es):CHAUME VARELA, Frederic; GARCÍA DE TORO, Ana Cristina
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-636-0
Recomendado por:BAILE LOPEZ, EDUARD (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Valencià superior
Autor(es):BRUGAROLAS, Núria [et al.]
Edición:València : Castellnou, 2005.
ISBN:978-84-9804-292-4
Recomendado por:MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) 1 15/11/2011 15:00 18:00 A2/E01 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 1 01/06/2012 15:00 17:00 FI/3-14M
FI/3-11M
4horas de examen: de 15-17horas en un aula y 17-19horas en un laboratorio.
Periodo extraordinario de septiembre 1 05/09/2012 15:00 17:00 FI/1-01G 4horas de examen: 2horas(15-17h) en un aula. 2horas en el laboratorio (17-19h).
(*) 1: GRUP 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
No especificado