UA
   TRADUCCIÓN GENERAL ESPAÑOL-CATALÁN    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8119Descripción
Crdts. Teor.6ANÁLISIS DE TEXTOS NO ESPECIALIZADOS Y ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN, ESPECIALMENTE APLICADO TODO ELLO AL CATALÁN COMO LENGUA OPERATIVA.
Crdts. Pract.4,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 13,12 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA64,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 3
TOTAL 3
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
Sin horario


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 Anual T VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
Objectiu general:
Assimilar els aspectes bàsics de la traducció general del castellà al català com a preparació per a la traducció professional.

Objectius específics:
1. Assimilar els principis metodològics de la traducció entre llengües A (castellà/català).
1.1 Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció.
1.2 Assimilar la importància de la fase de comprensió del TO.
1.3 Assimilar la importància de la llengua meta i saber reexpressar el contingut del TO sense interferències.
1.4 Assimilar el dinamisme de l`equivalència traductora i els límits dels diccionaris.
1.5 Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de la documentació.
1.6 Potenciar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
1.7 Potenciar l`afany de precisió i rigor i també l`esperit crític per a detectar problemes i errors de traducció o per a saber defensar solucions.

2. Dominar els elements contrastius entre les dues llengües (castellà/català).
2.1 Dominar les diferències en les convencions d`escriptura.
2.2 Dominar els elements d`interferència lexicosemàntica.
2.3 Dominar els elements d`interferència morfosintàctica.
2.4 Dominar les diferències en els mecanismes de cohesió i coherència.
2.5 Dominar les diferències estilístiques.

3. Conéixer els aspectes professionals de la traducció castellà-català.
3.1 Conéixer el funcionament del mercat de treball.
3.2 Conéixer i saber aplicar diverses modalitats de traducció segons el tipus d`encàrrec.
3.3 Conéixer i saber utilitzar els instruments de traducció (diccionaris, eines informàtiques, fonts de documentació, etc.).

4. Saber detectar i resoldre els problemes bàsics de la traducció castellà-català.
4.1 Detectar i resoldre problemes de traducció en diversos tipus textuals (textos descriptius, narratius, expositius, argumentatius, instructius, conversacionals, etc.) i en diversos gèneres (fullets turístics, articles periodístics, contes, anuncis publicitaris, articles de divulgació científica, còmics, receptes de cuina, etc.).
4.2 Detectar i resoldre problemes de traducció derivats dels elements de registre (camp, tenor, mode) i de la varietat lingüística (dialectes temporals, geogràfics, socials, idiolectes, etc.).
4.3 Detectar i resoldre problemes derivats de la transferència cultural.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
TEMARI:

1. INTRODUCCIÓ A LA TRADUCTOLOGIA: QÜESTIONS GENERALS SOBRE TRADUCCIÓ
1.1 Definició i finalitat de la traducció. Traducció com a acte complex de comunicació.
1.2 Traducció com a procés i traducció com a resultat. Fases en el procés de traducció.
1.3 Tipologies de traducció. Importància de la funció de traducció.
1.4 Conceptes traductològics clau: fidelitat, equivalència i unitat de traducció.
1.5 Competència traductora i qualitats del traductor. Traductor com a operador cultural. Marc professional i codi deontològic del traductor.
1.6 Mètodes, estratègies i procediments tècnics de traducció. Límits de la traducció i intervencions del traductor: (in)visibilitat del traductor. Criteris generals de traducció (topònims, antropònims, noms d'institucions, etc.).
1.7 Criteris per a l'anàlisi i avaluació de traduccions. Paràmetres en el procés de revisió. Tipologia d'errors.
1.8 Especificitat de la traducció castellà-català.

2. INSTRUMENTS DE L'ACTIVITAT TRADUCTORA
2.1 Diccionaris, vocabularis i altres reculls terminològics.
2.2 Obres gramaticals i textos paral·lels.
2.3 Materials auxiliars i de documentació.
2.4 Recursos informàtics (veg. apartat d'enllaços en campus virtual).

3. ANÀLISI TEXTUAL APLICADA A LA TRADUCCIÓ
3.1 Traducció com a operació textual.
3.2 Text com a unitat. Propietats textuals. Marc enunciatiu i funcionalitat.
3.3 Tipus textuals i gèneres.
3.4 Modalitat, elements de registre, àmbits d'ús i varietats.

4. MODEL DE LLENGUA I TRADUCCIÓ
4.1 Importància de l'estàndard. Normativa, normalització i traducció.
4.2 Llegibilitat i redacció. Principals defectes de redacció i estil.
4.3 Terminologia, lexicografia i traducció.
4.4 Traducció intralingüística. Català oriental i català occidental.

5. INTERFERÈNCIA LINGÜÍSTICA I ELEMENTS CONTRASTIUS PER A LA TRADUCCIÓ CASTELLÀ-CATALÀ

5.1 DIVERGÈNCIES EN L'ÚS DE L'ARTICLE
5.1.1 Article determinat i article indeterminat.
5.1.2 Contraccions i apostrofació: casos especials.
5.1.3 Article neutre castellà: estratègies de traducció al català.
5.1.4 Article i noms propis. Article personal.
5.1.5 Article i substantivació de l'infinitiu.

5.2 DIVERGÈNCIES EN L'ÚS DELS ADJECTIUS PRONOMINALS
5.2.1 Demostratius: variants geogràfiques i d'estil.
5.2.2 Possessius. Abús dels possessius.
5.2.3 Numerals, quantitatius i indefinits.

5.3 DIVERGÈNCIES EN LA FLEXIÓ NOMINAL
5.3.1 Divergències de gènere i nombre.
5.3.2 Divergències en els morfemes de derivació i composició de paraules.

5.4 DIVERGÈNCIES EN LA FLEXIÓ VERBAL
5.4.1 Divergències en l'ús dels temps verbals. Temps i modes verbals.
5.4.2 Perífrasis verbals. Infinitiu, gerundi i participi.
5.4.3 Interferències de la varietat col·loquial. Règim d'alguns verbs.

5.5 DIVERGÈNCIES EN EL SISTEMA DE PRONOMS
5.5.1 Sistema de pronoms en les diverses varietats de la llengua catalana.
5.5.2 Funcions i combinacions de pronoms. Traducció de l'element zero (manca de pronom).
5.5.3 Pleonasmes i interferències de la varietat col·loquial.
5.5.4 Pronoms relatius: formes i funcions. Perills de literalisme en la traducció d'oracions de relatiu.

5.6 DIVERGÈNCIES EN EL SISTEMA DE CONNECTORS
5.6.1 Adverbis i locucions adverbials. Interferències en l'ús dels adverbis.
5.6.2 Preposicions i locucions preposicionals. Interferències en l'ús de les preposicions.
5.6.3 Conjuncions i locucions conjuntives. Interferències en l'ús de les conjuncions.

5.7 QÜESTIONS DE LÈXIC I SEMÀNTICA
5.7.1 Falsos amics en la traducció castellà-català.
5.7.2 Barbarismes i neologismes: mecanismes de naturalització.
5.7.3 Onomatopeies i interjeccions.
5.7.4 Sinonímia, polisèmia i homonímia.
5.7.5 Traducció de la metàfora: renecs, mots tabú, etc. Traducció de l'argot.

5.8 QÜESTIONS DE SINTAXI
5.8.1 Ordre de col·locació de l'adjectiu.
5.8.2 Ordre de paraules i ambigüitat.
5.8.3 Ordre de paraules i estil.

5.9 CONVENCIONS TIPOGRÀFIQUES
5.9.1 Majúscules i minúscules.
5.9.2 Tipus de lletra.
5.9.3 Abreviacions: abreviatures, símbols i sigles.


Más información
http://dfc.ua.es/va/assignatures-programes-i-guies/assignatures.html
Profesor/a responsable
Perujo Melgar , Joan Maria


Metodología docente (2011-12)
Clases teóricas y prácticas
Amb motiu de la introducció del grau de Traducció i Interpretació, comença el procés d'extinció d'aquesta assignatura i, per tant, quedarà sense docència durant el curs 2010-2011 i següents, fins que s'extingisca definitivament. Això no obstant, podran ser avaluats d'aquesta assignatura els alumnes que la tinguen pendent de cursos anteriors, d'acord amb aquest programa i segons les condicions d'avaluació explicades en l'apartat següent.

Vegeu apartat d`avaluació.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
Vegeu apartat d`avaluació.


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 81191Perujo Melgar, Joan Maria
Enlaces relacionados
http://acta.es/
http://aramultimedia.com/
http://buscon.rae.es/dpdI
http://ca.lernu.net/lernado/vortoj/bildvortaro/94.php
http://ca.oslin.org
http://ca.oslin.org/index.php
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://cvc.cervantes.es/trujaman/
http://esadir.com/
http://esl.proz.com/
http://iate.europa.eu
http://k.1asphost.com/verbs/
http://lexicografia.blogspot.com/2011/03/diccionaris-catalans-en-linia-dcl.html
http://optimot.gencat.cat
http://orangoo.com/spell/
http://pagina26.cat/
http://parla.cat
http://parlacatala.org
http://parles.upf.es/corrector/index.aspx
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques.
http://quellegeixes.cat/
http://refranyer.blogspot.com/
http://refranys.com
https://sites.google.com/site/einescat/home
https://www.facebook.com/pages/En-bon-valenci%C3%A0/306312269432013
https://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/
http://traduccion.rediris.es/
http://traduccion.rediris.es/
http://traductor.gencat.cat/
http://traduit.com/cat/index.html
http://tradukka.com/
http://web.ua.es/cau
http://www.abcat.org/bci/
http://www.acett.org/
http://www.appec.cat/quioscdigital/
http://www.apterous.org/register.php
http://www.asetrad.org/
http://www.atic.cc/enllacos.htm
http://www.avl.gva.es/
http://www.avl.gva.es/ampliaedicions.asp?id=378&cat=Publicacions
http://www.avl.gva.es/img/EdicionsPublicacions/Publicacions/GNV.pdf
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.avui.cat
http://www.babelxelsabio.com
http://www.bib.uab.es/pub/quaderns
http://www.bondiatorrent.com/
http://www.cafebabel.com
http://www.catradio.cat
http://www.comunicat.info/tv/cat/
http://www.cpnl.cat/
http://www.cult.gva.es/polin/apl/0405practic.htm
http://www.cult.gva.es/salt/
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://www.diclib.com/
http://www.ditespopulars.cat/
http://www.edu.gva.es/polin/es/publicacions_jugallengua.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_vine.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_recursos.htm
http://www.edu365.com/escriptori/clinia
http://www.elcastellano.org/
http://www.elcuadernodebitacora.org/
http://www.eldoblatge.com/
http://www.elmundo.es/hemeroteca/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://www.elperiodico.cat/
http://www.enciclopedia.cat
http://www.espaisescrits.org/index.html
http://www.estimaencatala.lateneu.org/index.php
http://www.fundeu.es/
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua
http://www.geocities.com/golls.geo/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm
http://www.geocities.com/golls.geo/Multicerca/entorn.htm
http://www.glosateca.org/
http://www.grec.net
http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm?USUARI=uni.al&SESSIO=0005085887
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://www.ideasafines.com.ar
http://www.iecat.net
http://www.intercat.gencat.net/
http://www.inttranews.net
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.laveupv.com/
http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html
http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html
http://www.lesrevistes.cat/
http://www.linguamon.cat/
http://www.llengua.info/
http://www.lletra.com/
http://www.march.es/conferencias/anteriores/?activador_busqueda=Buscar&pag=41
http://www.mister-wong.es/user/vpamies/paremiologia/
http://www.naciodigital.cat/diccionaris
http://www.naciodigital.com/diccionaris
http://www.picat.info/
http://www.quantumleap.cat/
http://www.raco.cat/
http://www.radiolluna.net/
http://www.rodamots.com
http://www.siestv.com/
http://www.siit.info/
http://www.softcatala.cat/wiki/Categoria:Rebost_Jocs
http://www.softcatala.org/corrector/
http://www.softcatala.org/corrector_tipogràfic_ortogràfic_i_gramatical_de_català
http://www.softvalencia.org
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
http://www.termcat.net/
http://www.terra.es/personal/minoves/home.htm
http://www.totcinema.cat/
http://www.traductors.com
http://www.translendium.com/
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/directes/TV3
http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/electronica/diccion.html
http://www.ua.es/spv/gripau/
http://www.uniondecorrectores.org
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentacio
http://www.uoc.edu/serveilinguistic
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/1_guia_catala_creditsFUOC_200911.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/794336normalv.html
http://www.uv.es/metode/
http://www.verbscatalans.com/
http://www.vilaweb.cat/
http://www.wdl.org/es/
http://www.websters-online-dictionary.org/definition/
http://www.wikilengua.org
http://www.xarxativ.es
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/criteri/
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/criteri/docs/criteri.pdf
http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp
ttp://www.einesdellengua.org
www.paperdevidre.net
www.verbalia.com


Bibliografía

Això és (i no és) allò: la invasió de la metàfora
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Badalona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-62-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Análisis de textos en español: teoría y práctica
Autor(es):MARIMÓN LLORCA, Carmen
Edición:Alicante : Universidad de Alicante, 2008.
ISBN:978-84-7908-994-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Còmic, manga i conte il·lustrat
Autor(es):SEMINARI SOBRE LA TRADUCCIÓ A CATALUNYA (16º. 2008. Vilanova i la Geltrú)
Edición:Barcelona : Associació d`Escriptors en Llengua Catalana, 2009.
ISBN:No disponible
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Compendi de normes d`estil: manual per a redactors i correctors
Autor(es):SANGLES I MOLES, Ramon
Edición:Barcelona : Associacio Llengua Nacional, 2009.
ISBN:978-84-612-7122-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Comunicar la ciència: teoria i pràctica dels llenguatges d`especialitat
Autor(es):ALBEROLA, Patrícia [et al.]
Edición:Picanya : Edicions del Bullent , 2002.
ISBN:978-84-89663-09-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari auxiliar : repertori lexicogràfic d`interferències en el català d`avui. Dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Barcelona : Moia, 1996.
ISBN:978-84-920619-7-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari d`abreviacions: abreviatures, sigles i simbols
Autor(es):MESTRES I SERRA, Josep Maria; GUILLÉN I SÁNCHEZ, Josefina
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2001.
ISBN:978-84-412-0734-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de dubtes i barbarismes
Autor(es):PALOMA I SANLLEHÍ, David; RICO, Albert
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-297-6149-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de la llengua catalana
Autor(es):Institut d`Estudis Catalans
Edición:Barcelona : Edicions 62 , 2007.
ISBN:978-84-297-5977-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de sinònims, antònims i idees afins
Autor(es):LACREU, Josep (dir.)
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-217-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de sinònims de frases fetes
Autor(es):ESPINAL I FARRE, María Teresa
Edición:Barcelona : Univ. Autónoma Barcelona, 2006.
ISBN:978-84-490-2441-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionari de verbs: models de conjugació
Autor(es):ENCICLOPÈDIA CATALANA
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1882-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català popular i d`argot
Autor(es):POMARES NAVARRA, Joaquim
Edición:Barcelona : Edicions. 62, 1997.
ISBN:978-84-297-4333-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català col·loquial: dubtes davant del micròfon
Autor(es):GRUP FLAIX
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1841-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari d`ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions
Autor(es):GINEBRA SERRABOU, Jordi; MONTSERRAT CIURANA, Anna; SAPERAS, Anna (col.); RULL I MURUZÁBAL, Xavier (col.)
Edición:Barcelona : Educaula, 2009.
ISBN:978-84-92672-21-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari escolar valencià
Autor(es):VOX
Edición:Barcelona : Vox, 2006.
ISBN:978-84-8332-403-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionario de onomatopeyas del cómic
Autor(es):GUBERN, Roman; GASCA, Luis
Edición:Madrid : Cátedra, 2008.
ISBN:978-84-376-2501-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionario esencial de la lengua española
Autor(es):REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Edición:Madrid : Espasa Calpe, 2006.
ISBN:84-670-2314-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Documentación aplicada a la traducción: presente y futuro de una disciplina
Autor(es):Dora Sales, Salvador
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:84-9704-267-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Documentación, terminología y traducción
Autor(es):Gonzalo García, Consuelo; García Yebra, Valentín (editores)
Edición:Madrid ; [Soria] : Síntesis ; Fundación Duques de Soria, D.L. 2000.
ISBN:84-7738-748-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català de la A a la Z
Autor(es):RODRIGUEZ-VIDA PAOLINE, Susana ; RUAIX VINYET, Josep
Edición:Moià (Barcelona) : J.Ruaix, 1997.
ISBN:978-84-89812-02-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català
Autor(es):BADIA, Jordi [et al.]
Edición:Barcelona : Castellnou, 2004.
ISBN:978-84-8287-378-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El nacionalismo lingüístico: una ideología destructiva
Autor(es):MORENO CABRERA, Juan Carlos
Edición:Barcelona : Península, 2008.
ISBN:978-84-8307-816-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els estrangerismes del català : com són i per què en tenim : una aproximació social i lingüística
Autor(es):RULL I MURUZÁBAL, Xavier
Edición:Tarragona : Univ. Rovira i Virgili, 2008.
ISBN:9788484241003
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els verbs catalans conjugats
Autor(es):XURIGUERA PARRAMONA, Joan Baptista
Edición:Barcelona : Claret, 1998.
ISBN:978-84-7263-252-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Enciclopèdia de la llengua catalana
Autor(es):VALLVERDU, Francesc (dir.); BAÑERES, Jordi (coord.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-5026-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Esmolar l`eina: guia de redacció per a professionals
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-9787-250-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Estudios de traducción y recepción
Autor(es):Julio-César, SANTOYO (ed.lit.); LANERO, Juan José (ed.lit.)
Edición:León : Universidad de León, 2007.
ISBN:978-84-9773-322-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ética profesional de traductores e intérpretes
Autor(es):HORTAL ALONSO, Augusto
Edición:Bilbao : Desclée de Brouwer, 2007.
ISBN:9788433021274
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fundamentos para una teoría funcional de la traducción
Autor(es):REISS, Katharina; VERMEER, Hans J.
Edición:Madrid : Akal, 1996.
ISBN:84-460-0474-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica del text
Autor(es):CUENCA, Josep Maria
Edición:Alzira : Bromera , 2008.
ISBN:978-84-9824-355-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica zero
Autor(es):ESTEVE I GÓMEZ, Francesc Lluís; MELIÀ I PASQUAL, Josepa (col.)
Edición:València : Univ. Valencia, 2011.
ISBN:978-84-370-8169-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Introducción a la traductología : curso básico de traduccción
Autor(es):Gerardo Vázquez Ayora
Edición:Washington.
ISBN:0-87840-167-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Jocs, cançons i costums que no hem de perdre
Autor(es):DALMAU I RIBALTA, Antoni
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0873-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La biblioteca de Babel: documentarse para traducir
Autor(es):SALES SALVADOR, Dora (ed.)
Edición:Granada : Comares, 2005.
ISBN:978-84-8151-032-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La traducción de la A a la Z
Autor(es):FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicente
Edición:Córdoba : Berenice, 2008.
ISBN:978-84-96756-55-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les nostres paraules
Autor(es):REIG, Eugeni S.
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008.
ISBN: 978-84-482-4902-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lingüística per a la traducció
Autor(es):MUÑOZ MARTÍN, Ricardo; BAYA, M.Rosa (trad.); COROMINA, Jordina (trad.)
Edición:Vic : Eumo, 1995.
ISBN:84-7602-830-X
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de documentación y terminología para la traducción especializada
Autor(es):GONZALO GARCIA, Consuelo (ed.); GARCIA YEBRA, Valentín (ed.)
Edición:Madrid : Arco Libros, 2004.
ISBN:84-7635-578-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de redacció científica: el llenguatge de les ciències de la salut
Autor(es):RIERA I FONTS, Carles
Edición:Barcelona : Claret, 2005.
ISBN:978-84-8297-861-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de traducció alemany-català
Autor(es):LAWICK BROZIO, Heike van
Edición:Vic : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-318-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de traducció cientificotècnica
Autor(es):MONTALT I RESURRECCIÓN, Vicent
Edición:Vic : Eumo, 2005.
ISBN:978-84-9766-103-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual d`estil: la redacció i l`edició de textos
Autor(es):MESTRES SERRA, Josep Maria [et al.]
Edición:Barcelona : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-146-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Millorem el Llenguatge
Autor(es):VALOR I VIVES, Enric
Edición:València : Eliseu Climent, 1999.
ISBN:978-84-7502-579-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nou diccionari auxiliar: repertori lexicogràfic d`interferències en el català d`avui: dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Barcelona : Claret, 2011.
ISBN:978-84-9846-195-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d`avui
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Moià (Av. de la Vila, 18) : J. Ruaix, 1994-1995.
ISBN:No disponible
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sobre la traducció
Autor(es):RICOEUR, Paul; CALAFORRA, Guillem (trad.)
Edición:València : Publicacions de la Universitat de València, 2008.
ISBN:978-84-370-7101-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teoría de la traducción literaria
Autor(es):Esteban Torre
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-220-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teoria i pràctica de la traducció
Autor(es):BACARDÍ, Monserrat; PRESAS, Marisa (coord.); FERNANDEZ RODRIGUEZ, Mónica
Edición:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2000.
ISBN:84-8429-115-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)

Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català
Autor(es):AGOST CANOS, Rosa; MONZÓ NEBOT, Esther
Edición:Castelló : Universitat Jaume I, 2001.
ISBN:978-84-8021-337-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teories actuals de la traductologia
Autor(es):CHAUME VARELA, Frederic; GARCÍA DE TORO, Ana Cristina
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-636-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tinc un dubte: el petit llibre del català correcte
Autor(es):ORTEGA ROBERT, Rudolf
Edición:Barna : RBA, 2008.
ISBN:978-84-9867-036-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tots els verbs catalans conjugats
Autor(es):ALSINA TORRALLAS, Ramon
Edición:Barcelona : Teide, 1981.
ISBN:978-83-307-7410-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tractat de puntuació
Autor(es):SOLA I PERACAULA, Joan; PUJOL, Josep
Edición:Barcelona : Columna, 1992.
ISBN:978-84-7809-109-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Traductología
Autor(es):PEÑA, Salvador; HERNANDEZ GUERRERO, María José
Edición:Málaga : UNIVERSIDAD DE MALAGA, 1994.
ISBN:84-7496-268-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1)
Autor(es):GONZÀLVEZ I ESCOLANO,Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-458-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo!: nivell mitjà de valencià (c1)
Autor(es):GONZÁLVEZ ESCOLANO, Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-395-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vocabulario científico y técnico
Autor(es):REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES
Edición:Madrid : Espasa Calpe, 1996.
ISBN:84-239-9407-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 22/11/2011 HORA: 17:00 A 20:00 LUGAR: DESPACHO DEL PROFESOR JOAN M. PERUJO MELGAR 3ª PLANTA EDIFICIO FILOSOFIA Y LETRAS I
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 1 11/06/2012 15:00 18:00 A1/2-65S -
Periodo extraordinario de septiembre 1 08/09/2012 09:00 12:00 FI/1-03S -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
Evaluación continua
Durant el procés d'extinció d'aquesta assignatura per implantació del grau de Traducció i Interpretació, els alumnes que la tinguen pendent de cursos anteriors hauran d'atenir-se a les condicions d'avaluació indicades a continuació.

La nota final de l'assignatura correspondrà a la suma de les notes obtingudes en cadascun dels tres apartats següents, segons els percentatges indicats (per a poder fer-ne la suma, caldrà obtenir, com a mínim, un 4 en cadascun dels tres apartats):

a) Una prova escrita sobre els continguts del programa, de caràcter eminentment pràctic (traducció sense diccionari i preguntes d'aplicació pràctica sobre els continguts de l'assignatura). Percentatge: 40% de la nota final.

b) Treball personalitzat de traducció, a partir d'un TO elegit per l'alumne. Cal concretar el tema i les condicions del treball amb el professor de l'assignatura. Percentatge: 25% de la nota final.

c) Pràctiques d'aplicació dels continguts teòrics del programa. Cal concretar amb el professor les pràctiques que cal lliurar. Percentatge: 35% de la nota final.

Aquestes condicions d'avaluació seran d'aplicació en totes les convocatòries que hi haja durant el procés d'extinció de l'assignatura.