UA
   LENGUA CATALANA I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8118Descripción
Crdts. Teor.5SEGUNDA LENGUA A, LA NO ELEGIDA POR EL ALUMNO COMO TRONCAL. COMPRENSIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA. USOS INSTRUMENTALES: ESTILO, FRASEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA ESPECÍFICAS.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 10 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA53


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8207INICIACIÓN AL CATALÁN I
7774LENGUA CATALANA (en catalán)
7607LENGUA CATALANA
8605LENGUA CATALANA
3253LENGUA CATALANA
10034LENGUA CATALANA I
4748LENGUA CATALANA I
8116LENGUA A: CATALÁN I
7775LENGUA CATALANA (en catalán)


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 38
TOTAL 38
(*) 1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
Sin horario


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 Anual T VAL desde A hasta Z
(*) 1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
En acabar el curs, l`alumnat haurà de ser capaç de:

1. Entendre oralment i per escrit qualsevol tipus de text que utilitze una varietat estàndard o col·loquial.
2. Expressar-se adequadament (amb fluïdesa i correcció) en un nivell de llengua estàndard oral (equivalent a un nivell mitjà).
3. Expressar-se per escrit d`acord amb la varietat estàndard (amb domini de la normativa ortogràfica i morfosintàctica treballada durant el curs) i ser capaç de produir diferents models de textos adequats a cada situació comunicativa (descriptius, explicatius, argumentatius, narratius, instructius, etc.)
4. Conéixer, de manera general, els orígens de la llengua catalana i la caracterització de les principals varietats lingüístiques.
5. Conéixer els processos de normativització i normalització de la llengua catalana.
6. Explicar els conceptes bàsics de sociolingüística aplicats a la situació de la llengua catalana.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
TEMARI:

1. MARC SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1 NOCIONS GENERALS SOBRE LA LLENGUA CATALANA
1.1.1 La llengua catalana: extensió, territori i parlants.
1.1.2 Origen i història de la llengua.
1.1.3 La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.
1.1.4 Els conceptes de llengua, dialecte i varietat.
1.1.5 Les variants geogràfiques de la llengua catalana: la variant occidental i la variant oriental.
1.1.6 La varietat estàndard. Policentrisme i convergència. Conceptes de normativització i normalització.

1.2 LLENGUA I SOCIETAT
1.2.1 Llengües minoritàries i llengües minoritzades: casos i teoria.
1.2.2 Bilingüisme i diglòssia.
1.2.3 Substitució lingüística i normalització lingüística.
1.2.4 Alguns conceptes sociolingüístics bàsics: estructura lingüística i ús lingüístic, àmbits d'ús i registres lingüístics; normes d'ús, etc.
1.2.5 La variació lingüística: social (sociolectes), geogràfica (geolectes), i estilística (registres i estils).

2. FONOLOGIA I ORTOGRAFIA

2.1 INTRODUCCIÓ A L'ORTOGRAFIA
2.1.1 Llengua oral i llengua escrita.
2.1.2 El codi de la llengua escrita: l'alfabet.
2.1.3 Correspondència entre la tira fònica i la tira gràfica.
2.1.4 Fonema, so, grafema.
2.1.5 Ortografia natural i ortografia arbitrària.

2.2 ELS FONEMES VOCÀLICS
2.2.1 Fonemes vocàlics del català.
2.2.2 Vocalisme tònic i vocalisme àton: la reducció vocàlica.
2.2.3 Semivocals: diftongs creixents i decreixents.
2.2.4 Enllaços fònics.

2.3 ORTOGRAFIA DE LES VOCALS
2.3.1 La divisió sil·làbica.
2.3.2 Les regles d'accentuació gràfica. L'accent diacrític. La dièresi.
2.3.3 Les elisions vocàliques. L'apòstrof. El guionet.

2.4 ORTOGRAFIA DELS FONEMES OCLUSIUS
2.4.1 Ortografia dels fonemes oclusius segons la posició sil·làbica.
2.4.2 Problemes ortogràfics de l'elisió de /d/ intervocàlica.
2.4.3 La grafia w.

2.5 ORTOGRAFIA DELS FONEMES ALVEOLARS
2.5.1 Estudi de les grafies del fonema /s/.
2.5.2 Estudi de les grafies del fonema /z/. El dígraf tz.
2.5.3 Ensordiment de /z/. Problemes ortogràfics. El sufix -esa.
2.5.4 Sonorització de /s/. Problemes ortogràfics.

2.6 ORTOGRAFIA DELS FONEMES PALATALS
2.6.1 Varietats geogràfiques dels fonemes palatals.
2.6.2 Estudi de les grafies dels fonemes palatals.

2.7 ORTOGRAFIA DELS FONEMES LATERALS, VIBRANTS I NASALS. LA GRAFIA DE LA HAC
2.7.1 Estudi de les grafies dels fonemes laterals.
2.7.2 Estudi de les grafies dels fonemes vibrants.
2.7.3 Estudi de les grafies dels fonemes nasals.
2.7.4 Estudi de la grafia h.

3. MORFOSINTAXI

3.1 LA FLEXIÓ NOMINAL
3.1.1 La noció de morfema. Tipus de morfemes.
3.1.2 El gènere en el cicle nominal.
3.1.3 El nombre en el cicle nominal.
3.1.4 Remarques sobre el gènere i el nombre.
3.1.5 La col·locació de l'adjectiu.
3.1.6 La concordança de l'adjectiu.
3.1.7 Els diminutius i els augmentatius.

3.2 L'ARTICLE
3.2.1 L'article determinat i l'article indeterminat.
3.2.2 Les contraccions de l'article.
3.2.3 L'apostrofació de l'article.
3.2.4 L'article personal.
3.2.5 Remarques sobre l'article.
3.2.6 L'anomenat article neutre.

3.3 LA FLEXIÓ VERBAL
3.3.1 El paradigma de la flexió verbal: formes regulars i irregulars.
3.3.2 Temps verbals amb dues formes possibles.
3.3.3 L'imperatiu.
3.3.4 Les formes no personals.
3.3.5 Remarques sobre alguns fenòmens de la varietat col·loquial.
3.3.6 Les perífrasis verbals.
3.3.7 Introducció a l'ús dels verbs ser i estar.

3.4 ELS PRONOMS FEBLES
3.4.1 Funcions dels pronoms febles.
3.4.2 Formes proclítiques: reforçades i elidides. Formes enclítiques: reduïdes i plenes.
3.4.3 Ordre de col·locació dels pronoms febles.
3.4.4 Combinació de pronoms febles.
3.4.5 Varietats geogràfiques en la combinació de pronoms.
3.4.6 Els pleonasmes en l'ús dels pronoms febles.
3.4.7 Discrepàncies amb l'ús col·loquial dels pronoms.
3.4.8 Avantatges de l'ús dels pronoms febles.

3.5 ELS INTERROGATIUS I ELS EXCLAMATIUS
3.5.1 Els interrogatius: formes i funcions.
3.5.2 Els exclamatius: formes i funcions.

3.6 ELS ADJECTIUS PRONOMINALS
3.6.1 Els demostratius: variants geogràfiques i d'estil.
3.6.2 Els possessius: formes tòniques i formes àtones.
3.6.3 Els numerals: cardinals, ordinals, partitius i múltiples.
3.6.4 Els indefinits: adjectius i pronoms.

3.7 INTRODUCCIÓ AL SISTEMA PREPOSICIONAL
3.7.1 El sistema preposicional: preposicions febles i preposicions fortes.
3.7.2 Principals usos de les preposicions a, amb, de, en.
3.7.3 Canvi i caiguda de preposicions.
3.7.4 Les preposicions compostes cap/cap a, fins/fins a, des de.
3.7.5 L'adverbi comparatiu com, com a.

3.8 ELS PRONOMS RELATIUS: FORMES I FUNCIONS
3.8.1 Els pronoms relatius: formes i funcions.
3.8.2 Oracions subordinades de relatiu adjectives i substantives.
3.8.3 Els pleonasmes en l'ús dels relatius.

4. LEXICOSEMÀNTICA
4.1 Diccionaris.
4.2 El lèxic: introducció a la formació del lèxic català.
4.3 La interferència lexicosemàntica: barbarismes i vulgarismes.
4.4 Els falsos amics.
4.5 Els manlleus i els neologismes.
4.6 Les ultracorreccions.

5. TEMES SOBRE COMUNICACIÓ
5.1 La dicció i l'entonació. La puntuació gràfica.
5.2 Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, gramaticalitat i disposició final.


Más información
http://dfc.ua.es/va/assignatures-programes-i-guies/assignatures.html
Profesor/a responsable
Perujo Melgar , Joan Maria


Metodología docente (2011-12)
Clases teóricas y prácticas
Assignatura en procés d`extinció (sense docència).
Vegeu apartat d`avaluació.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
Assignatura en procés d`extinció (sense docència).
Vegeu apartat d`avaluació.


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA COMPARTIDA DE 8116 Y 81181Perujo Melgar, Joan Maria
Enlaces relacionados
http://aramultimedia.com/
http://buscon.rae.es/dpdI
http://ca.lernu.net/lernado/vortoj/bildvortaro/94.php
http://ca.oslin.org
http://ca.oslin.org/index.php
http://lexicografia.blogspot.com/2011/03/diccionaris-catalans-en-linia-dcl.html
http://optimot.gencat.cat
http://pagina26.cat/
http://parla.cat
http://parlacatala.org
http://parles.upf.es/corrector/index.aspx
http://quellegeixes.cat/
http://refranys.com
https://sites.google.com/site/einescat/home
https://www.facebook.com/pages/En-bon-valenci%C3%A0/306312269432013
https://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/
http://tradukka.com/
http://web.ua.es/cau
http://www.appec.cat/quioscdigital/
http://www.apterous.org/register.php
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.babelxelsabio.com
http://www.bondiatorrent.com/
http://www.catradio.cat
http://www.comunicat.info/tv/cat/
http://www.diclib.com/
http://www.ditespopulars.cat/
http://www.edu.gva.es/polin/es/publicacions_jugallengua.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_practic.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_vine.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_recursos.htm
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://www.enciclopedia.cat
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua
http://www.geocities.com/golls.geo/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm
http://www.geocities.com/golls.geo/Multicerca/entorn.htm
http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm
http://www.ideasafines.com.ar
http://www.iec.cat
http://www.inttranews.net
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.laveupv.com/
http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html
http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html
http://www.march.es/conferencias/anteriores/?activador_busqueda=Buscar&pag=41
http://www.mister-wong.es/user/vpamies/paremiologia/
http://www.naciodigital.cat/diccionaris
http://www.naciodigital.com/diccionaris
http://www.raco.cat/
http://www.rodamots.com
http://www.siestv.com/
http://www.siit.info/
http://www.softcatala.cat/wiki/Categoria:Rebost_Jocs
http://www.softcatala.org/corrector_tipogràfic_ortogràfic_i_gramatical_de_català
http://www.softvalencia.org
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
http://www.totcinema.cat/
http://www.traductors.com
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/directes/TV3
http://www.ua.es/spv/gripau/
http://www.ua.es/spv/gripau.pdf
http://www.ua.es/uem/recursos/fonet.html
http://www.ub.edu/sonscatala
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentacio
http://www.uoc.edu/serveilinguistic
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/1_guia_catala_creditsFUOC_200911.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/794336normalv.html
http://www.verbscatalans.com/
http://www.wdl.org/es/
http://www.wikilengua.org
http://www.xarxativ.es
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/
www.paperdevidre.net
www.verbalia.com


Bibliografía

Això és (i no és) allò: la invasió de la metàfora
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Badalona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-62-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Compendi de normes d`estil: manual per a redactors i correctors
Autor(es):SANGLES I MOLES, Ramon
Edición:Barcelona : Associacio Llengua Nacional, 2009.
ISBN:978-84-612-7122-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Comprendre la comunicació : el llibre del sexe, la poesia i l`empresa
Autor(es):SERRANO i FARRERA, Sebastià
Edición:Barcelona : Proa, 1999.
ISBN:978-84-8256-878-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comunicar la ciència: teoria i pràctica dels llenguatges d`especialitat
Autor(es):ALBEROLA, Patrícia [et al.]
Edición:Picanya : Edicions del Bullent , 2002.
ISBN:978-84-89663-09-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari auxiliar : repertori lexicogràfic d`interferències en el català d`avui. Dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Barcelona : Moia, 1996.
ISBN:978-84-920619-7-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari d`abreviacions: abreviatures, sigles i simbols
Autor(es):MESTRES I SERRA, Josep Maria; GUILLÉN I SÁNCHEZ, Josefina
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2001.
ISBN:978-84-412-0734-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de dubtes i barbarismes
Autor(es):PALOMA I SANLLEHÍ, David; RICO, Albert
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-297-6149-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de sinònims, antònims i idees afins
Autor(es):LACREU, Josep (dir.)
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-217-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de sinònims de frases fetes
Autor(es):ESPINAL I FARRE, María Teresa
Edición:Barcelona : Univ. Autónoma Barcelona, 2006.
ISBN:978-84-490-2441-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionari de verbs: models de conjugació
Autor(es):ENCICLOPÈDIA CATALANA
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1882-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català popular i d`argot
Autor(es):POMARES NAVARRA, Joaquim
Edición:Barcelona : Edicions. 62, 1997.
ISBN:978-84-297-4333-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català col·loquial: dubtes davant del micròfon
Autor(es):GRUP FLAIX
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1841-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari d`ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions
Autor(es):GINEBRA SERRABOU, Jordi; MONTSERRAT CIURANA, Anna; SAPERAS, Anna (col.); RULL I MURUZÁBAL, Xavier (col.)
Edición:Barcelona : Educaula, 2009.
ISBN:978-84-92672-21-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari escolar valencià
Autor(es):VOX
Edición:Barcelona : Vox, 2006.
ISBN:978-84-8332-403-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionario esencial de la lengua española
Autor(es):REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Edición:Madrid : Espasa Calpe, 2006.
ISBN:84-670-2314-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dictats a mà: el primer llibre de dictats: essencial per millorar l`ortografia amb eficàcia
Autor(es):JUANOLA TERRADELLAS, Dolors
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-84-297-5999-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Efectes secundaris
Autor(es):LOZANO-SESER, Josep Vicent
Edición:Picanya : Bullent, 2011.
ISBN:978-84-9904-061-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El canvi climàtic a casa nostra
Autor(es):PICÓ I GARCÉS, Maria Josep
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-239-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català, al carrer
Autor(es):AYMÀ AUBEYZON, Josep Maria
Edición:Barcelona : UOC, 2010.
ISBN:978-84-9788-944-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català de la A a la Z
Autor(es):RODRIGUEZ-VIDA PAOLINE, Susana ; RUAIX VINYET, Josep
Edición:Moià (Barcelona) : J.Ruaix, 1997.
ISBN:978-84-89812-02-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català
Autor(es):BADIA, Jordi [et al.]
Edición:Barcelona : Castellnou, 2004.
ISBN:978-84-8287-378-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El nacionalismo lingüístico: una ideología destructiva
Autor(es):MORENO CABRERA, Juan Carlos
Edición:Barcelona : Península, 2008.
ISBN:978-84-8307-816-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El viatge a la felicitat
Autor(es):PUNSET, Eduardo
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-96863-29-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els estrangerismes del català : com són i per què en tenim : una aproximació social i lingüística
Autor(es):RULL I MURUZÁBAL, Xavier
Edición:Tarragona : Univ. Rovira i Virgili, 2008.
ISBN:9788484241003
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els verbs catalans conjugats
Autor(es):XURIGUERA PARRAMONA, Joan Baptista
Edición:Barcelona : Claret, 1998.
ISBN:978-84-7263-252-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Enciclopèdia de la llengua catalana
Autor(es):VALLVERDU, Francesc (dir.); BAÑERES, Jordi (coord.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-5026-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Esmolar l`eina: guia de redacció per a professionals
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-9787-250-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica del text
Autor(es):CUENCA, Josep Maria
Edición:Alzira : Bromera , 2008.
ISBN:978-84-9824-355-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica pràctica del català
Autor(es):BASTONS I VILALLONGA, Núria; BERNADÓ FERNÁNDEZ, Cristina; COMAJOAN COLOMÉ, Llorenç
Edición:Barcelona : Teide, 2011.
ISBN:978-84-307-3396-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica zero
Autor(es):ESTEVE I GÓMEZ, Francesc Lluís; MELIÀ I PASQUAL, Josepa (col.)
Edición:València : Univ. Valencia, 2011.
ISBN:978-84-370-8169-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Humors agres
Autor(es):FONS, Sico
Edición:Picanya : Bullent, 2012.
ISBN:978-84-9904-085-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La història més bonica del llenguatge
Autor(es):PICQ, Pascal [et al.]; CORREDOR, Anna-Maria (trad.)
Edición:Barcelona : Edicions de 1984, 2009.
ISBN:978-84-92440-24-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La traducción de la A a la Z
Autor(es):FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicente
Edición:Córdoba : Berenice, 2008.
ISBN:978-84-96756-55-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La transmissió familiar del valencià
Autor(es):MONTOYA ABAT, Brauli; MAS I MIRALLES, Antoni
Edición:Valencia : Academia Valenciana de la Llengua, 2011.
ISBN:978-84-482-5691-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La vida després de Déu
Autor(es):TREE, Matthew
Edición:Barcelona : Ara Llibres, 2007.
ISBN:978-84-96767-31-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les nostres paraules
Autor(es):REIG, Eugeni S.
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008.
ISBN: 978-84-482-4902-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`estany de foc
Autor(es):VILAPLANA BAMÉS, Silvestre
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-583-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua i comunicació
Autor(es):TUDELA PEÑA, Joan
Edición:Barcelona : Fundació Josep Comaposada, 2006.
ISBN:978-84-611-4241-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua, nació i diglòssia
Autor(es):MARFANY GARCIA, Joan-Lluís
Edición:Barcelona : L`Avenç, 2008.
ISBN:978-84-88839-26-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`últim home que parlava català
Autor(es):CASAJUANA, Carles
Edición:Barcelona : Planeta, 2009.
ISBN:978-84-9708-194-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de redacció científica: el llenguatge de les ciències de la salut
Autor(es):RIERA I FONTS, Carles
Edición:Barcelona : Claret, 2005.
ISBN:978-84-8297-861-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de traducció alemany-català
Autor(es):LAWICK BROZIO, Heike van
Edición:Vic : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-318-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Millorem el Llenguatge
Autor(es):VALOR I VIVES, Enric
Edición:València : Eliseu Climent, 1999.
ISBN:978-84-7502-579-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nou diccionari auxiliar: repertori lexicogràfic d`interferències en el català d`avui: dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Barcelona : Claret, 2011.
ISBN:978-84-9846-195-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d`avui
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Moià (Av. de la Vila, 18) : J. Ruaix, 1994-1995.
ISBN:No disponible
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ofidi
Autor(es):LOZANO LERMA, Josep
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-448-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Pa negre
Autor(es):TEIXIDOR, Emili
Edición:Barcelona : Labutxaca, 2010.
ISBN:978-84-96863-09-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Plantem cara: defensa de la llengua, defensa de la terra
Autor(es):SOLÀ CORTASSA, Joan
Edición:Barcelona : La Magrana, 2009.
ISBN:978-84-9867-521-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Quinze lliçons sobre el llenguatge (i alguna sortida de to)
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Badalona : Ara Llibres, 2011.
ISBN:978-84-15224-12-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sobre la traducció
Autor(es):RICOEUR, Paul; CALAFORRA, Guillem (trad.)
Edición:València : Publicacions de la Universitat de València, 2008.
ISBN:978-84-370-7101-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català
Autor(es):AGOST CANOS, Rosa; MONZÓ NEBOT, Esther
Edición:Castelló : Universitat Jaume I, 2001.
ISBN:978-84-8021-337-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teories actuals de la traductologia
Autor(es):CHAUME VARELA, Frederic; GARCÍA DE TORO, Ana Cristina
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-636-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tinc un dubte: el petit llibre del català correcte
Autor(es):ORTEGA ROBERT, Rudolf
Edición:Barna : RBA, 2008.
ISBN:978-84-9867-036-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tots els verbs catalans conjugats
Autor(es):ALSINA TORRALLAS, Ramon
Edición:Barcelona : Teide, 1981.
ISBN:978-83-307-7410-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tractat de puntuació
Autor(es):SOLA I PERACAULA, Joan; PUJOL, Josep
Edición:Barcelona : Columna, 1992.
ISBN:978-84-7809-109-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1)
Autor(es):GONZÀLVEZ I ESCOLANO,Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-458-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo!: nivell mitjà de valencià (c1)
Autor(es):GONZÁLVEZ ESCOLANO, Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-395-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 16/11/2011 15:00 18:00 A1/1-33P EL EXAMEN ORAL SERÁ EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA CATALANA A LAS 11H
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 1 08/06/2012 15:00 18:00 FI/1-03S
FI/2-07M
-
Periodo extraordinario de septiembre 1 06/09/2012 18:00 21:00 FI/1-05P
A1/0-15S
-
(*) 1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
Evaluación continua, examen final
Amb motiu de la introducció del grau de Traducció i Interpretació, comença el procés d'extinció d'aquesta assignatura i, per tant, quedarà sense docència durant el curs 2010-2011 i següents, fins que s'extingisca definitivament. Això no obstant, podran ser avaluats d'aquesta assignatura els alumnes que la tinguen pendent de cursos anteriors, d'acord amb aquest programa i segons les condicions d'avaluació indicades a continuació.

La nota final de l'assignatura correspondrà a la suma de les notes obtingudes en cadascun dels tres apartats següents, segons els percentatges indicats (per a poder fer-ne la suma, caldrà obtenir, com a mínim, un 4 en cada apartat):

1. Prova d'expressió oral davant del tribunal avaluador, en la data indicada pel Campus Virtual en cada convocatòria. Percentatge: 35% de la nota final.

2. Prova d'expressió escrita (amb preguntes sobre els continguts del temari, exercicis de redacció o traducció, etc.). Percentatge: 35% de la nota final.

3. Pràctiques sobre els continguts de l'assignatura, consistents en exercicis de redacció, ressenyes sobre les lectures del curs, traduccions, etc. A principi de curs indicarem pel Campus Virtual les pràctiques que cal lliurar, els terminis, etc. Percentatge: 30% de la nota final.

Aquestes condicions d'avaluació seran d'aplicació en totes les convocatòries que hi haja durant el procés d'extinció de l'assignatura.