UA
   INTERVENCIÓN CURRICULAR EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA (val.)Y LA MATEMÁTICA    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código6229Descripción
Crdts. Teor.6
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA31,5
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICADIDACTICA DE LA MATEMATICA31,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Psicopedagogía - plan 1997


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2010-11)
Grupo (*)Número
20 18
TOTAL 18
(*) 20: GRUPO PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Ofertada como libre elección (2010-11)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2010-11)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 20 13/09/2010 19/11/2010 L 19:00 22:00 IU/CARTOTECA
  20 13/09/2010 19/11/2010 V 17:00 20:00 CS/S005
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 20 22/11/2010 18/02/2011 X 19:00 22:00 A2/D23
(*) CLASE TEÓRICA
20: GRUPO PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
20: GRUPO PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Grupos de matricula (2010-11)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
20 Anual T VAL desde - hasta -
(*) 20: GRUPO PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2010-11)
LLENGÜES

1. Diferenciar entre el llenguatge natural i els diversos llenguatges formals tot atenent a llur naturalesa i funcionalitat. 2. Explicar el procés d`adquisició del llenguatge verbal i les seues fucions fonamentals. 3. Conéixer els mecanismes d`adquisició lingüística en situacions de bilingüisme social. 4. Entendre els principis fonamentals en què es basa el poliglotisme individual i analitzar-ho des del punt de vista de la psicolingüística. 5. Establir les relacions oportunes entre la sociolingüística, el bilingüisme i l`educació en el context de la nostra comunitat lingüística. 6. Saber com s`organitza el nostre sistema educatiu, mitjancant el programes d`educació bilingüe, per aconseguir l`objectiu sociocultural de fer possible que els alumnes, al llarg del procés d`escolaritat obligatòria, esdevinguen usuaris competents de les dues llengües oficials i, en menor grau, d`una tercera i quarta llengües. 7. Conéixer el fonaments psicopedagògics de l`ensenyament/aprenentatge de llengües en el primer nivell de concreció curricular: LUEV, legislació educativa estatal i Decrets Curriculars. 8. Conéixer les principals estratègies d`intervenció psicopedagògica en els nivells curriculars segon (el Projecte Curricular d`Etapa) i tercer (la Planificació i Programació de cicle i aula), pel que fa a l`educació lingüística. 9. Analitzar diversos materials curriculars per a l`ensenyament/aprenentatge de llengües, especialment els referits als Programes Bilingües. 10. Conéixer les principals dificultats d`aprenentatge lingüístic i dissenyar les estràtegies didàctiques oportunes per a superar-les en els següents àmbits: la llengua oral, la llengua escrita, les habilitats sociolingüístiques i discursives i el contacte de llengües.

MATEMÀTIQUES

Àrea de Didàctica de la Matemàtica: -Adquirir una visió global sobre el paper que han de tindre les matemàtiques a l`ensenyament obligatòri, apreciant els seus valors i les alternatives metodològiques que afavorixen un aprenentatge significatiu. -Disposar de criteris per a analitzar críticament els dissenys curriculars de l`àrea de matemàtiques de l`ensenyament obligatori. -Analitzar els objectius, continguts, materials i metodologies que han d`organitzar l`ensenyament de les matemàtiques en educació primària i secundària obligatòria. -Identificar les dificultats i errades més comuns dels alumnes en les classes de matemàtiques i buscar alternatives d`actuació. -Estudiar i aplicar instruments teòrics per a diagnosticar dificultats d`aprenentatge de les matemàtiques escolars i intervindre en adaptacions curriculars i propostes adequades de matemàtiques per a alumnes amb dificultats d`aprenentatge. -Desenvolupar coneixements i habilitats relatius a la planifi


Contenidos teóricos y prácticos (2010-11)
LLENGÜES (valencià)

1. El llenguatge verbal i els altres llenguatges 2. Psicolingüística i llenguatge verbal dels escolars 3. Sociolingüística i educació 4. El Currículum dels distints nivells educatius pel que fa a les llengües 5. Intervenció curricular pel que fa a les principals dificultats d'aprenentatge lingüístic als programes bilingües. Les Adaptacions Curriculars Individuals (ACI)

MATEMÀTIQUES

Àrea de Didàctica de la Matemàtica. Blocs de contingut: 1.- Alfabetització matemàtica. 2.- Dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques escolars: Dificultats d'aprenentatge en E. Infantil, E. Primària i en E. Secundària. 3.- Intervenció curricular en l'aprenentatge de les matemàtiques: estratègies i recursos per a la intervenció curricular de les matemàtiques escolars.


Más información
http://www.ua.es/dfc/assig/assigprog1011.html
Profesor/a responsable
BROTONS RICO , VICENT


Metodología docente (2010-11)
Clases teóricas y prácticas
LLENGÜES


L`assignatura tindrà un tractament teòrico-pràctic. Del total de les hores lectives, ocuparem 1 sessió setmanal a establir el marc teòric de cadascun dels temes. La resta de les sessions tindran una clara orientació pràctica centrades en: treballs en petits grups, anàlisi i comentari d`articles referits al contingut del programa, estudi i resolució de situacions relacionades amb la pràctica escolar, debats. A més a més, tots els alumnes, de manera individual, hauran de llegir i ressenyar críticament un llibre, almenys, de la bibliografia bàsica proposada pel professor a principi de curs.

Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Trabajos de campo
LLENGÜES

Realitzar un treball de camp pràctic individualment o, excepcionalment, prèvia autorització condicionada del professor, en grups de 2 alumnes. És obli­gatòria la presentació d'aquest treball, la nota del qual ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura i correspon al 50% de la nota final. Els treball haurà de ser al voltant d'una intervenció psicopedagògica a un centre o bé orientar-se envers l'anàlisi de materials curriculars, en tots dos casos de l'Ensenyament Secundari Obligatori.


Profesores (2010-11)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 622920BARDAL ROMERO, VICENTE
BROTONS RICO, VICENT
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 622920BARDAL ROMERO, VICENTE
BROTONS RICO, VICENT
Enlaces relacionados
http://aprendretextos.com/
http://blocs.mesvilaweb.cat/pmayans/page/6
http://clic.xtec.net/ca/index.htm
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_19/immigracio.htm
http://cv.uoc.es/DBS/a/materials/portada/ambits/im/pdf/lleng_imm_cat1.pdf
http://dcvb.iecat.net/
http://eduardoarea.blogspot.com.es/2012/10/300-herramientas-y-recursos-gratuitos.html
http://europa.eu/languages/
http://guix.grao.com/actualitat/nios-francesco-touncci
http://http://www.contrastant.net/
http://http://www.fmrppv.org/
http://menorcatv.com/jocsdefalda/
http://pdl.iecat.net/entrada/diec.asp
http://perso.orange.fr/.escoles/
http://perso.orange.fr/.escoles/
http://player.vimeo.com/video/26000006?title=0&byline=0&portrait=0
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000110%5C00000029.pdf
http://recursos.topcities.com/
http://search.eb.com/
http://spl.ua.es/va/i-jornada-universitaria-de-la-llengua-materna.html
http://web.ua.es/uem/
http://web.ua.es/va/seus/lanucia/cursos-i-jornades/2012-2013/sociolinguistica/xxv-curs-de-sociolinguistica-de-la-nucia-ensenyament-context-sociolinguistic-i-codificacio-de-les-llengues-a-l-estat-espanyol.html
http://www.adide.org/
http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=30
http://www.alicante.es/valenciano/escoles/valenciano.html
http://www.ambitlinguistic.blogspot.com/
http://www.archivodemocracia.ua.es/index.asp?idioma=_val
http://www.arxiuovidi.info/index4.htm
http://www.aulaintercultural.org
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1426
http://www.avl.gva.es/
http://www.avui.cat
http://www.cavallfort.es
http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_81_plan.asp
http://www.ceipbonavista.org/projecte/programa.php
//http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/aprendre.html
http://www.cercle21.org/butlleti/
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/inmigracion/index_val.htm
http://www.cult.gva.es/sedev/
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://www.edebedigital.com/home/
http://www.educadormarista.com/PiensaPlus/PROCLECT.HTM
http://www.edu365.cat/
http://www.elperiodico.cat/
http://www.escolavalenciana.com/
http://www.escriptors.cat/
http://www.escriptors.cat/autors/matam/index.php
http://www.fbofill.cat
http://www.fev.org/
http://www.fundaciobromera.org/Inici.htm
http://www.gemmalluch.com/
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/7229/
http://www.geocities.com/golls.geo/Baixar/VPascual.htm
http://www.grao.com/home/default.asp
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://www.grec.net/home/cel/main.HTM
http://www.gva.es/cidaj/val/v-normas/4-1983.htm
http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=1&re=1&co=ca&chflash=true
http://www.iifv.ua.es/uem/Model_escola_plurilingue.pdf
http://www.intersindical.org/stepv/allioli/allioli241.pdf
http://www.laxarxa.info/
http://www.laxarxa.info/
http://www.linguapax.org/congres04/indexcat.html
http://www.llengua.info/
http://www.matadejonc.cat/principal.htm
http://www.mhsinformatica.com/mariandiez/
http://www.plataforma-llengua.cat/joguines
http://www.raco.cat/
http://www.recursoseducatius.com/dir/index.php
http://www.rosasensat.org/index.htm
http://www.totcontes.com
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3928590
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3960310
http://www.ua.es/uem/
http://www.ua.es/uem/agenda/index.html
http://www.uebersetzung.at/twister/ca.htm
http://www.xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceip-santiscle-vidreres/infantil/llenguatge.htm
http://www.xtec.es/crle/index.htm
http://www.xtec.es/~exirgu/escola/escola.htm
http://www.xtec.es/lic/entorn/index.htm
http://www.xtec.es/sedec/iepi/iepi.htm
http://www.xtec.es/sedec/joc/joc.pdf
http://www.xtec.es/sedec/pil/pag80.htm
http://www.xtec.net/lic/
http://www6.gencat.net/llengcat/cds/descripcio.htm
http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPortadaAc.do
http://xlpv.cult.gva.es/index.php


Bibliografía

L`Omar i l`Aixa: socialització dels fills i filles de famílies marroquines
Autor(es):CARBONELL, Francesc
Edición:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:978-84-9766-187-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

A la contra
Autor(es):GISBERT,Francesc
Edición:Valencia : Tabarca, 2009.
ISBN:9788480252324
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

A la vora de la llar
Autor(es):RAÜL VERDU, Jordi
Edición:Alcoi : Marfil, 2004.
ISBN:84-268-1070-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

A tres metres sobre el cel
Autor(es):MOCCIA, Federico
Edición:Barcelona : Destino, 2008.
ISBN:9788466409681
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Actividades matemáticas con materiales didácticos.
Autor(es):Angel Alvarez Alvarez
Edición:Madrid : Narcea, 1996.
ISBN:84-277-1155-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Activitats per comprendre i combatre la desigualtat social
Autor(es):ALONSO, Ricard; ROS, Ariadna
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-12-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Actos de significado : más allá de la revolución cognitiva
Autor(es):Jerome Bruner ; traducción de Juan Carlos Gómez Crespo y José Luis Linaza
Edición:Madrid.
ISBN:84-206-7701-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Adolescents: relacions amb els pares, les drogues, la sexualitat i el culte al cos
Autor(es):ALEGRET, Joana...[et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:84-7827-396-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Això és (i no és) allò: la invasió de la metàfora
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Badalona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-62-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Álgebra en secundaria : trabajo cooperativo en matemáticas
Autor(es):
Edición:Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General de Educación Narcea, [2004].
ISBN:84-277-1458-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Algebra lineal : resolución de sistemas lineales
Autor(es):LABRAÑA, Antón [et al.]
Edición:Madrid : Síntesis, 1995.
ISBN:84-7738-282-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Alícia i el país de meravelles
Autor(es):BURGAS, Àngel; BLANCH, Ignasi
Edición:Barcelona : La Galera , 2007.
ISBN:978-84-246-2550-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

All the mathematics you missed : but need to know for graduate school
Autor(es):GARRITY, Thomas A.
Edición:Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
ISBN:0-521-79285-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Amb llengua o sense
Autor(es):SOLER, Toni
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0972-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Amb ulls d`avi
Autor(es):TONUCCI, Francesco
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:9788478277001
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Amb ulls de nena
Autor(es):MARTORELL I GIL, Encarnació; DOMÈNECH I DOMÈNECH, Salvador
Edición:Badalona : Ara llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-25-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Animación a la lectura: 10 ideas clave:hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable
Autor(es):MATA, Juan
Edición:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-681-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Apàtrides, incultes i (de vegades) analfabets: la crisi de l`educació a Catalunya
Autor(es):GABANCHO, Patrícia
Edición:Badalona : Ara llibres, 2008.
ISBN:978-84-9240-673-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Aprender matemáticas con el ordenador
Autor(es):Blanca Bujanda Cirauqui, Chelo Ferreira González
Edición:Pamplona : Universidad Pública de Navarra = Nafarroako Unibertsitate Publikoa, [2004].
ISBN:84-9769-035-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Aprendre junts alumnes diferents: els equips d`aprenentatge cooperatiu a l`aula
Autor(es):PUJOLÀS MASET, Pere
Edición:Vic : EUMO, 2003.
ISBN:978-84-9766-015-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Aproximació a l`Espai Europeu d`Educació Superior des de les aules
Autor(es):UNIVERSITAT DE GIRONA
Edición:Girona : Universitat de Girona, 2007.
ISBN:978-84-8458-259-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ara parlem nosaltres
Autor(es):GONZALEZ, Dolors
Edición:Barcelona : Ara llibres, 2005.
ISBN:9788496201552
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Art per a nens: un repàs dels moviments i pintors més importants de la història
Autor(es):MARTIN I ROIG, Gabriel
Edición:Barcelona : Parramón, 2007.
ISBN:978-84-342-2770-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Assessorament psicopedagògic i millora en la pràctica educativa
Autor(es):LAGO, Ramón; ONRUBIA, Javier
Edición:Vic : Eumo Editorial, 2008.
ISBN:978-84-9766-275-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bases per a l`ensenyament de la gramàtica
Autor(es):Anna Camps (coord.) [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bases teóricas del currículo de matemáticas en educación secundaria
Autor(es):Luis Rico Romero (ed.)
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-468-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Batec: historia de vida de un grupo de maestros
Autor(es):JIMÉNEZ MIER DE TERÁN, Fernando
Edición:Lleida : Universitat de Lleida, 2007.
ISBN:978-84-8409-233-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Besalú: itinerari literari autoguiat
Autor(es):FABRELLAS VINARDELL, Esther, (ed. lit.)
Edición:Girona : Universitat de Girona, 2008.
ISBN:978-84-8458-269-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bilingüisme i educació
Autor(es):SIGUAN SOLER, Miquel; VILA I MENDIBURU, Ignasi (coord.)
Edición:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya , 1998.
ISBN:978-84-8256-673-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo diferencial e integral
Autor(es):AZCÁRATE, Carmen ... [et al.]
Edición:Madrid : Síntesis, 1996.
ISBN:84-7738-357-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo simbólico y geométrico : Razonamiento matemático.Cuatro escenarios
Autor(es):Tomás Recio
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-551-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Chuletas para 6º de Primaria: ejercicios de lengua, matemáticas, conocimiento del medio e inglés
Autor(es):PRO, Gabriela
Edición:Madrid : Espasa-Calpe, 2009.
ISBN:9788467031270
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ciència a dos euros: reptes cientifics i experiments per a gent desperta
Autor(es):JIMÉNEZ ALBIAC, Daniel
Edición:Badalona : Ara Llibres, 2009.
ISBN:978-84-92552-13-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Com abordar els petits i el grans conflictes quotidians
Autor(es):MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel C.
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:9788478274765
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Com millorar les competències dels docents: guia per l`autoavalució i el desenvolupament de les competències del professorat
Autor(es):CANO, Elena
Edición:Barna. : Graó, 2005.
ISBN:84-7827-405-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cómo aprender y enseñar competencias : 11 ideas clave
Autor(es):ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia
Edición:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-500-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cómo aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave
Autor(es):Antoni Zabala i Laia Arnau
Edición:Brcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-500-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

(Con)viure en la paraula: l`aula com espai comunitari
Autor(es):SÁNCHEZ-ENCISO, Juan
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-514-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Creure en l`educació: l`assignatura pendent
Autor(es):CAMPS, Victòria
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-297-6139-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs de correcció de textos orals i escrits: pràctiques auto correctives
Autor(es):COSTA CARRERAS, Joan (coord.); NOGUÉ SERRANO, Neus (coord.)
Edición:Vic : Eumo, 2006.
ISBN:84-9766-145-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Descriure escriure: com s`aprèn a escriure
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 2002.
ISBN:978-84-7596-137-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dialogo e investigación en las aulas: investigaciones en didáctica de la lengua
Autor(es):CAMPS, Anna
Edición:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-453-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diari del Greg : el rodrick mana
Autor(es):KINNEY, Jeff
Edición:Barcelona : Empúries, 2009.
ISBN:978-84-92671-06-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Diari del Greg : un pringat total
Autor(es):KINNEY, Jeff
Edición:Barcelona : Empúries, 2009.
ISBN:978-84-92671-05-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diario escolar de Jesús Jorge Chaparro: crónica apasionada de un maestro
Autor(es):MOLERO PINTADO, Antonio
Edición:Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá de Henares, 2007.
ISBN:978-84-8138-743-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de Primària
Autor(es):-
Edición:Barcelona : VOX, 2010.
ISBN:978-84-7153-854-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català col·loquial : dubtes davant del micròfon
Autor(es):SALVANYÀ, Jaume
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1841-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Didàctica de la llengua
Autor(es):MALLART I NAVARRA, Joan
Edición:Barcelona : Universitat de Brcelona, 2005.
ISBN:978-84-931001-7-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Didàctica de la llengua oral formal: continguts d`aprenentatge i seqüències didàctiques
Autor(es):VILA I SANTASUSANA, Montserrat
Edición:Barcelona : Grao, 2002.
ISBN:978-84-7827-281-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria
Autor(es):CASTRO, Enrique (ed. lit.)
Edición:Madrid : Síntesis, 2001.
ISBN:84-7738-919-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Didáctica de las matemáticas para Primaria
Autor(es):CHAMORRO PLAZA, María del Carmen (coord.)
Edición:Madrid : Pearson Educacion, 2003.
ISBN:84-205-3454-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dificultades del aprendizaje de las matemáticas
Autor(es):[Coordinación, Enrique Fernández González ; autores, Juan Miguel Belmonte Gómez [et al.]
Edición:[Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información , D. L. 2001.
ISBN:84-369-3531-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diseño y evaluación de una propuesta curricular de aprendizaje de la geometría en enseñanza secundaria basada en el modelo de razonamiento de Van Hiel
Autor(es):Rosa Corberán Salvador...[et al] ; coordinador Ángel Guitiérrez Rodríguez
Edición:Madrid : CIDE, 1994.
ISBN:84-369-2539-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dites i refranys
Autor(es):OLIVERAS, Carme
Edición:Barcelona : La Galera, 2008.
ISBN:978-84-246-2961-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Donar, rebre i compartir : l`estructura de l`aprenentatge cooperatiu a l`aula
Autor(es):GUIX I FEIXAS, Dolors; SERRA I JOANIQUET, Pili
Edición:Girona : Documenta Universitària , 2008.
ISBN:978-84-96742-36-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Eager
Autor(es):FOX, Helen
Edición:Barcelona : La Galera, 2008.
ISBN:978-84-246-2981-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educació emocional i llenguatge en el marc de l`escola
Autor(es):GÓMEZ I BRUGUERA, Josepa
Edición:Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2002.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educació emocional i llenguatge en el marc de l`escola
Autor(es):GÓMEZ I BRUGUERA, Josepa
Edición:Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2002.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educació socioemocional a primària: materials pràctics i de reflexió
Autor(es):CARPENA CASAJUANA, Anna
Edición:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:84-7602-769-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educación matemática e investigación
Autor(es):Jeremy Kilpatrick, Luis Rico y Modesto Sierra
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-228-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educación y sociedad global: demandas y aportaciones
Autor(es):SEBASTIÁN HEREDERO, Eladio; MARTÍN BRIS, Mario
Edición:Alcalà de Henares : Universidad de Alcala de Henares, 2007.
ISBN:978-84-8138-741-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educar a la Secundària
Autor(es):PUIG ROVIRA, Josep M. (coord.) ; BUSCÁ, Maria [et al]
Edición:Vic : EUMO, 2000.
ISBN:84-7602-146-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Eines de comprensió de textos: la lectura intensiva a secundària
Autor(es):GENOVER, Joaquim; ALBA POZO, M.; VILAR, Joaquim
Edición:Barna : Graó, 1998.
ISBN:84-7827-196-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Eines per estudiar: el subratllat, l`esquema i el resum: guia didàctica
Autor(es):DIAZ NOGUERA, Eloïna; FARRÓ, Laura; MARTÍ CARTES, Francina
Edición:Vic : EUMO, 2001.
ISBN:978-84-7602-400-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El aprendizaje creativo: 10 ideas clave
Autor(es):ALSINA, Josep...[et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-711-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El aprendizaje de las matemáticas
Autor(es):DICKSON, Linda
Edición:Barcelona : Labor, 1991.
ISBN:84-335-5148-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El coaching emocional
Autor(es):CABERO JOUNOU, Mireia
Edición:Barcelona : UOC, 2009.
ISBN:978-84-9788-818-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El coleccionista de fades
Autor(es):BALLESTER, Josep
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:97884982-44144
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

El enigma de la libertad: selección de artículos
Autor(es):ARENAL, Concepción
Edición:Santander : Universidad de Cantabria, 2007.
ISBN:978-84-8102-429-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El gran llibre de les llegendes medievals
Autor(es):FRUITÓS, Adrià; MIRALLES, Francesc
Edición:Brcelona : Parramón, 2007.
ISBN:978-84-342-3274-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

El grupo de las isometrías del plano
Autor(es):Adela Jaime Pastor, Angel Gutiérrez Rodríguez
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-346-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El llenguatge de la ràdio i de la TV
Autor(es):JULIÀ I MUNÉ, Joan
Edición:Alzira : Bromera, 2004.
ISBN:978-84-7660-997-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El mestre us convida a un concert.
Autor(es):BERNSTEIN, Leonard
Edición:Barcelona : Siruela, 2007.
ISBN:978-84-9841-149-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

El món des de Nova Zelanda
Autor(es):GÜELL, Manel
Edición:Barna : Graó, 2007.
ISBN:9788478275274
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El món no és cap joguina
Autor(es):MEIRIEU, Philippe
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-491-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El mundo de los poliedros
Autor(es):Gregoria Guillén Soler
Edición:Madrid : Síntesis, [1997].
ISBN:84-7738-114-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El pensamiento matemático de los niños : un marco evolutivo para maestros de preescolar, ciclo inicial y educación especial
Autor(es):Arthur J. Baroody ; traducción: Genís Sánchez Barberán
Edición:Madrid .
ISBN:84-7774-021-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El porqué de nuestros gestos: la Roma de ayer en la gestualidad de hoy
Autor(es):FORNÉS, M. Antònia; PUIG RODRIGUEZ- ESCALONA; Mercè
Edición:Barcelona : Octaedro, 2008.
ISBN: 978-84-8063-945-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El preu de ser catalans: una cultura mil·lenaria en vies de extincio
Autor(es):GABANCHO, Patricia
Edición:Barcelona : Meteora, 2007.
ISBN:978-84-95623-53-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El problema de la medida : didáctica de las magnitudes lineales
Autor(es):Mª del Carmen Chamorro Plaza, Juan Miguel Belmonte Gómez
Edición:Madrid : Síntesis, 2000.
ISBN:84-7738-013-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El professor cibernauta
Autor(es):BARTOLOME, Antonio
Edición:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-675-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El professor emocionalment competent: un pont sobre aules turbulentes
Autor(es):VAELLO ORTS, Joan
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827698-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El sol
Autor(es):MIKAYELYAN, Marine
Edición:Madrid : Ecir, 2007.
ISBN:9788498262322
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

El somni més dolç
Autor(es):LESSING, Doris
Edición:Barcelona : Edicions de la Magrana, 2007.
ISBN:978-84-8264-397-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

El tractament de les llengües en un model d`educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià
Autor(es):PASCUAL GRANELL, Vicent
Edición:València : Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006.
ISBN:978-84-482-4144-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Elogi de l`educació lenta
Autor(es):DOMÈNECH FRANCESCH, Joan
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-715-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els altres catalans
Autor(es):CANDEL, Francesc
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-2976-157-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Els escriptors valencians i la llengua literària : I Jornades sobre la Llengua Literària i els escriptors valencians actuals, Gandía 27 de setembre d
Autor(es):Jornades sobre la Llengua Literària i els Escriptors Valencians Actuals (1ª. 2008. Gandía)
Edición:Gandía : CEIC Alfons el Vell, 2009.
ISBN:978-84-96839-20-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els estrangerismes del català : com són i per què en tenim : una aproximació social i lingüística
Autor(es):RULL I MURUZÁBAL, Xavier
Edición:Tarragona : Univ. Rovira i Virgili, 2008.
ISBN:9788484241003
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els millors anys
Autor(es):SÁNCHEZ-ENCISO, jUAN
Edición:Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2003.
ISBN:84-95988-06-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els programes d`immersió als territoris de llengua catalana
Autor(es):coordinador, Josep María Artigal
Edición:Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 1995.
ISBN:84-85557-46-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els thinks thanks
Autor(es):XIFRA, Jordi
Edición:Barcelona : UOC, 2008.
ISBN:978-84-9788-783-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els trucs del formador: art, ofici i experiència
Autor(es):CASAMAYOR, Gregorio (coord.); ARNAIZ, Vicenç...[et al.]
Edición:Barna. : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-489-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Enculturación matemática : la educación matemática desde una perspectiva cultural
Autor(es):Alan J. Bishop
Edición:Barcelona : Paidós, 1999.
ISBN:84-493-0720-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Enneagrama per a docents: una font de coneixements per millorar la pràctica
Autor(es):LÓPEZ, Rosa; SERRAT, Albert
Edición:Barcelona : Graó.
ISBN:9788478277223
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ensenya`m a ser feliç: la primera guia per educar en la felicitat
Autor(es):PONCE, Àngels; GALLARDO, Miquel
Edición:Barcelona : Ara Llibres, 2007.
ISBN:978-84-9676-735-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ensenyament i aprenentatge de l`escriptura de nens i nenes amb necessitats educatives especials
Autor(es):ROCA CORTES, Neus (coord.)
Edición:Barcelona : ICE , 1990.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ensenyar a llegir : ensenyar a comprendre
Autor(es):Teresa Colomer, Anna Camps
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-3291-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyar amb la boca tancada
Autor(es):FINKEL, Donald; Finkel
Edición:València : Universitat de València, 2008.
ISBN:9788437072678
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyar i aprendre: un diàleg amb el futur: l`aproximació de Vigotsky
Autor(es):FICHTNER, Bernd
Edición:Barcelona : Associació de mestres Rosa Sensat, 2000.
ISBN:84-89149-75-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyar llengua
Autor(es):CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glòria
Edición:Barcelona : Graó, 2002.
ISBN:978-84-7827-048-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Enseñar matemáticas
Autor(es):ALSINA, Claudi...[et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 1996.
ISBN:84-7827-140-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ergonomia per a docents: anàlisi de l`ambient de trevall i prevenció de riscos
Autor(es):MENÉNDEZ MONTAÑÉS, Concha: MORENO OLIVER, Xavier
Edición:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-456-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Escritura fácil para la ESO : redacción y comentarios de textos
Autor(es):CALLEJA, Seve
Edición:Madrid : Espasa-Calpe, 2003.
ISBN:978-84-670-0149-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Esmolar l`eina: guia de redacció per a professionals
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barna : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-9787-250-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Estratègies de motivació a l`aula de llengües
Autor(es):DÖRNYEI, Zoltán
Edición:Barcelona : UOC, 2008.
ISBN:978-84-9788-702-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Evaluación en matemáticas : una integración de perspectivas
Autor(es):Joaquín Giménez Rodríguez
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-444-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fa mil anys que sóc aquí
Autor(es):VENEZIA, Mariolina
Edición:Barna : Losada, 2007.
ISBN:978-84-9673-510-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Família i escola: compartir l`educació
Autor(es):COMELLAS, Mª Jesús
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-691-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Formación de profesores de educación infantil: didáctica de las matemáticas
Autor(es):PENALVA, M.C.
Edición:Alicante- : Universidad de Alicante, 1998.
ISBN:84-7908-425-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Formar infants productors de textos
Autor(es):Grup de Recerca D`Ecouen ; coordinació Josette Jolibert ; traducció i adaptació Montserrat Camps, Núria Fabrés
Edición:Barcelona : Graó, 1992.
ISBN:84-87470-21-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo
Autor(es):Colin Baker ; asesora académica, Ofelia García
Edición:Madrid .
ISBN:84-376-1522-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gallons de taronja
Autor(es):LEGENDRE, Françoise [êt al]
Edición:València : Tàndem, 2008.
ISBN:978-84-8131-778-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Género y cultura popular: estudios culturales 1
Autor(es):CLÚA GINÉS, Isabel
Edición:Bellaterra : UAB, 2008.
ISBN:978-84-490-2540-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Género y matemáticas
Autor(es):Lourdes Figueiras [et al.]
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-471-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Guia de conversa universitària = Guía de conversación universitaria = Guida de
Autor(es):BONAFONT VILASECA, Rosa
Edición:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2007.
ISBN:978-84-475-3237-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Historia de las matemáticas en la enseñanza secundaria
Autor(es):MONTESINOS SIRERA, José L.
Edición:Madrid : Síntesis, 2000.
ISBN:84-7738-806-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Històries del paradís
Autor(es):SARRIÁ BATLLE, Xavi
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-351-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Identitats : educació, immigració i construcció identitària
Autor(es):COMAS, Marta...[et al.]
Edición:Vic : Eumo, 2008.
ISBN:978-84-9766-294-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

II Simposi sobre l`ensenyament del català a no-catalanoparlants : ponències, comunicacions i conclusions
Autor(es):
Edición:Vic : Eumo, 1992.
ISBN:84-7602-465-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Imaginari: diccionari en imatges
Autor(es):MORENO, Ana
Edición:Boadilla del Monte : SM, 2007.
ISBN: 978-84-6751-769-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Imagine
Autor(es):EGEA, Octavi
Edición:València : Tàndem, 2009.
ISBN:978-84-8131-865-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Iniciación al caos : sistemas dinámicos
Autor(es):Miguel Angel Martín, Manuel Morán y Miguel Reyes
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-293-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Internet y competencias básicas : aprender a colaborar, a comunicarse, a practicar y a aprender
Autor(es):FUENTES AGUSTÍ, Marta...[et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-373-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Invitación a la didáctica de la geometría
Autor(es):ALSINA CATALÁ, Claudi ; BURGUÉS FLAMARICH, Carme ; FORTUNY AYMEMMI, Josep Mª
Edición:Madrid : Síntesis, 1989.
ISBN:84-7738-020-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Jaume I: història i mite d`un rei
Autor(es):CINGOLANI, Stefano M.
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-84-297-6006-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Juegos matemáticos para secundaria y bachillerato
Autor(es):Fernando Corbalán
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-231-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Juegos y materiales manipulativos como dinamizadores del aprendizaje en matemáticas
Autor(es):[coordinadores] Cipriano Sánchez Pesquero, Luis M. Casas García
Edición:Madrid .
ISBN:84-369-3151-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Jugar con cuentos: una experiencia escolar de animación a la lectura
Autor(es):ARENAS HERNÁNDEZ, Mª Dolores
Edición:València : Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 2008.
ISBN:978-84-87331-32-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Justificar y explicar : la justificación epistémica como un tipo de explicación naturalista guiada por la reflexión
Autor(es):Antonio Manuel Liz Gutiérrez
Edición:[La Laguna] : Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2003.
ISBN:84-7756-546-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ketchup
Autor(es):GUAL, Xavier
Edición:Barcelona : Columna, 2006.
ISBN:9788466407205
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La lladre de llibres
Autor(es):ZUSAK, Markus
Edición:Barcelona : La Campana, 2007.
ISBN:9788496735040
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La acogida al profesorado de nueva incorporación
Autor(es):TEIXIDÓ, Joan
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-708-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La classe
Autor(es):BEGAUDEAU, François
Edición:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-9787-405-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La construcción del lenguaje matemático
Autor(es):Manuel Alcalá
Edición:Barcelona : Graó, 2002.
ISBN:84-7827-280-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La doctrina del xoc: l`ascens del capitalisme del desastre
Autor(es):KLEIN, Naomi
Edición:Barna : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-978-7275-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La educación matemática en la enseñanza secundaria
Autor(es):Luis Rico...[et al.]
Edición:Barcelona : ICE [etc.], 1997.
ISBN:84-85840-65-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La enseñanza de las matemáticas en la educación intermedia
Autor(es):Lluis A. Santaló... [et al.]
Edición:Madrid .
ISBN:84-321-3029-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La esfera
Autor(es):Julián Baena Ruiz [et al.]
Edición:Madrid.
ISBN:84-7738-356-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La festa dels sentits
Autor(es):SERRANO, Sebastià
Edición:Badalona : Ara llibres, 2009.
ISBN:978-84-92552-19-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La formación permanente del profesorado: nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio : 10 ideas clave
Autor(es):IMBERNON, Francisco
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-502-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La gestión de la diversidad cultural en la escuela: 10 ideas clave
Autor(es):ESSOMBA, Miquel Àngel
Edición:Barna : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-531-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La globalitza... què?: un altre mòn no només és possible es imprescondible: per a entendre la globalització
Autor(es):VILLARROYA NAVARRO, Josep
Edición:Picanya : Bullent, 2007.
ISBN:978-84-96187-69-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

La història més bonica del llenguatge
Autor(es):PICQ, Pascal...[et al.]
Edición:Barcelona : Edicions de 1984, 2009.
ISBN:9788492440245
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La immersió a Catalunya : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques
Autor(es):Josep Maria Artigal
Edición:Vic : Eumo, 1989.
ISBN:84-7602-504-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La immersió lingüística : a Catalunya, un projecte compartit
Autor(es):ARENAS I SAMPERA, Joaquim; MUSET I ADEL, Margarida
Edición:Barcelona : Eumo, 2008.
ISBN:978-84-9766-284-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La lectura i la vida
Autor(es):TEIXIDOR, Emili
Edición:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN:9788466408059
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La llengua m`és l`únic refugi
Autor(es):CIXOUS, Helenne
Edición:Palma de Mallorca : Lleonard Muntaner, 2009.
ISBN:9788492562282
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

La llengua oral a l`escola. 10 experiències didàctiques,
Autor(es):Juli Palou i Carmina Bosch (coords.) [et. al]
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La llengua oral a l`escola: 10 experiències didàctiques
Autor(es):PALOU, Juli (coord..)...[et al.]
Edición:Barna : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-381-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La màgia d`escriure
Autor(es):MARINA, José Antonio; VALGOMA, Maria de la
Edición:Barcelona : Plaza & Janés, 2007.
ISBN:9788401387074
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La memòria dels reis: les quatre grans cròniques
Autor(es):CINGOLANI, Stefano Maria (ed. lit.)
Edición:Barcelona : Base, 2007.
ISBN:978-84-850-3181-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La mosca : assetjament a les aules
Autor(es):PASQUAL I ESCRIVÁ, Gemma
Edición:Catarroja : Perifèric edicions, 2008.
ISBN: 978-84-935498-7-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La nit que la muntanya va baixar al riu: llegendes d`arreu de Catalunya
Autor(es):COLL, Pep; ARBAT, Carles
Edición:Barcelona : La Galera, 2008.
ISBN: 978-84-246-2885-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La parla dels infants
Autor(es):Jerome BRUNER
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:-84-7602-120-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La práctica educativa: com ensenyar
Autor(es):ZABALA VIDIELLA, Antoni
Edición:Barcelona : Graó, 1995.
ISBN:84-7827-116-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La relativitat d`anomenar-se Albert
Autor(es):PASQUAL I ESCRIVÁ, Gemma
Edición:Barcelona : Barcanova, 2009.
ISBN:978-84-489-2489-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`ABC de Laia Martinez i Lopez
Autor(es):MARTÍNEZ I LÓPEZ, Laia
Edición:Palma : Documenta Balear, 2009.
ISBN:978-84-92703-02-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`acollida
Autor(es):CARBONELL, Francesc
Edición:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:978-84-9766-175-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`acolliment de l`alumnat d`incorporació tardana: suggeriments, propostes i experiencies
Autor(es):MONTÓN SALES, María José
Edición:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-295-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Las arquitecturas del deseo
Autor(es):MARINA, José Antonio
Edición:Barcelona : Anagrama, 2007.
ISBN:978-84-339-6268-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Las competencias básicas :claves y propuestas para su desarrollo en los centros
Autor(es):ESCAMILLA, Amparo
Edición:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:9788478276370
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Las competencias en la programación de aula: infantil i primaria
Autor(es):ESCAMILLA GONZÁLEZ, Amparo
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:9788478277056
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Las funciones en los gráficos cartesianos
Autor(es):Eduardo Lacasta Zabalza, José Ramón Pascual Bonis
Edición:Madrid.
ISBN:84-7738-469-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`assessorament psicopedagògic a Catalunya: trajectòria dels equips d`assessorament psicopedagògic
Autor(es):BASSEDAS BALLÚS, Eulàlia; GENER FERRER, Manel; BONALS PICAS, Joan
Edición:Barna : Graó, 2000.
ISBN:978-84-7827-244-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`atenció a la diversitat a Catalunya: debat en el sistema educatiu
Autor(es):ESSOMBA, Miquel Àngel
Edición:Vic : EUMO, 2005.
ISBN:978-84-9766-115-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lectogrup groc, Educació Primària. Quadern d`eficàcia lectora
Autor(es):SABÉ, Montserrat; LÓPEZ, María Dolores
Edición:Barcelona : La Galera, 2010.
ISBN: 84-412-0841-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lengua fácil para la ESO
Autor(es):SÁNCHEZ AMPUDIA, Mercedes...[et al.]
Edición:Pozuelo de Alarcón : Espasa-Calpe, 2006.
ISBN:978-84-239-2465-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Lennon i Anna
Autor(es):BORRÀS CASTANYER, Vicent
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-422-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`ensenyament de la composició escrita
Autor(es):CAMPS, Anna
Edición:Barcelona : Barcanova, 1994.
ISBN:978-84-489-0016-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L'ensenyament de la comprensió lectora
Autor(es):Isabel Solé
Edición:Barcelona.
ISBN:84-329-9335-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les ales d`Àngel Vidal
Autor(es):MONJO, Joan
Edición:València : Edicicions del Bullent, 1996.
ISBN:978-84-89663-07-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Les cares de la integració: per a entendre el racisme
Autor(es):GISBERT, Francesc
Edición:Picanya : Edicions del Bullent, 2007.
ISBN:978-84-96187-77-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les coses que guarde
Autor(es):GUTIÉRREZ SERNA, Mónica
Edición:València : Tàndem edicions, 2008.
ISBN:978-84-8131-765-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les històries que les paraules amaguen
Autor(es):DURAN, Xavier
Edición:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-964-9972-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les set competències bàsiques per educar en valors
Autor(es):MARTÍN GARCIA, Xus; PUIG ROVIRA, Josep M.
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-782-7505-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Les WebQuest en l`educació infantil i primària
Autor(es):ADELL HERRERA, Jordi
Edición:Barcelona : UOC, 2008.
ISBN:978-84-9788-785-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`escola contra el món: l`optimisme és possible
Autor(es):LURI MEDRANO, Gregorio
Edición:Barcelona : La Campana, 2009.
ISBN:978-84-96735-29-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`escola entre l`Autoritat i la Zitzània
Autor(es):BOLSTERLI, M....[Et al.]
Edición:Barna : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-452-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`escriptura en segones llengües
Autor(es):GUASCH, Oriol
Edición:Barcelona : Graó, 2001.
ISBN:84-7827-259-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`home que explicava històries
Autor(es):ALAMEDDINE, Rabih
Edición:Barcelona : Plaza y Janés, 2008.
ISBN:978-84-01-38720-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`islam, un veí per conèixer
Autor(es):CARCENAC PUJOL, Claude-Brigitte
Edición:Vic : Eumo, 2008.
ISBN:978-84-9766-265-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Literatura fácil para la ESO
Autor(es):SÁNCHEZ AMPUDIA, Mercedes
Edición:Barcelona : Círculo de Lectores, 2002.
ISBN:978-84-226-9277-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores
Autor(es):CAÑAMARES TORRIJOS, Cristina; CERRILLO, Pedro; SÁNCHEZ ORTIZ, César (eds. lit)
Edición:Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
ISBN:978-84-8427-554-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Literatura infantil para una educación intercultural: traducción y didàctica
Autor(es):PASCUA FEBLES, Isabel...[et al]
Edición:Las Palmas de Gran Canaria : Univ. de Las palmas de Gran Canaria, 2007.
ISBN:978-84-96718-63-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llegir, comprendre i aprendre: guia didàctica: crèdit variable de comprensió lectora
Autor(es):DÍAZ NOGUERA, Eloïna; FARRÓ, Laura; MARTÍ CARTES, Francina
Edición:EUMO : Vic, 1999.
ISBN:978-84-7602-389-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llegir i escriure al món rural mallorquí
Autor(es):ORELL I VILALLONGA, Bartomeu
Edición:Palma : Edicions UIB, 2008.
ISBN:978-84-8384-002-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua, escola i immigració: un debat obert
Autor(es):VILA, Ignasi; SIQUÉS, Carina; ROIG, Teresa
Edición:Barna. : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-457-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua i immigració : diversitat lingüística i aprenentatge de llengües
Autor(es):MORENO CABRERA, Juan Carlos
Edición:Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Catalunya), 2005.
ISBN:978-84-393-6952-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Llengua viva, 1 locucions
Autor(es):EMBID GINER, Pilar; CAMPOS AUCEJO, Joan; ALBALADÍA IGUAL, Joan
Edición:Valencia : Adonay, 2008.
ISBN:978-84-936289-0-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`Odissea
Autor(es):NAVARRO DURAN, Rosa (ed. lit.)
Edición:Barcelona : EDEBÉ, 2007.
ISBN:978-84-236-8684-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ofici del comunicòleg : mètodes per investigar la comunicació
Autor(es):SORIANO CLEMENTE, Jaume
Edición:Vic : Eumo, 2007.
ISBN:978-84-9766-210-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño
Autor(es):Emilia Ferreiro y Ana Teberosky
Edición:México : Siglo XXI, 1993.
ISBN:968-23-1578-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Lugares geométricos. Cónicas
Autor(es):RÍO SÁNCHEZ, José del
Edición:Madrid : Síntesis, 1994.
ISBN:84-7738-230-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`últim home que parlava català
Autor(es):CASAJUANA, Carles
Edición:Barcelona : Planeta, 2009.
ISBN:978-84-9708-194-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`últim linx
Autor(es):FORNÉ ANDREU, Salvador
Edición:València : Edic. del Bullent, 2009.
ISBN:978-84-9904-010-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Mal d`escola
Autor(es):PENNAC, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-9787-325-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico
Autor(es):BONALS, Joan; SÁNCHEZ- CANO, Manuel (coord.)
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-522-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mare de Déu, quina escola!
Autor(es):PORTELL, R.; MARQUÉS, S.
Edición:Barcelona : Ara llibres, 2008.
ISBN:978-84-96767-44-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Matemáticas en primaria : guía curricular
Autor(es):María del Carmen Penalva Martínez, coord.
Edición:Alicante : Universidad de Alicante, 1994.
ISBN:84-7908-147-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Matemáticas y deficiencia sensorial
Autor(es):Nuria Rosich Sala, José Ma Núñez Espallargas, José Enrique Fernández del Campo Sánchez
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-370-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Matemáticas y educación : retos y cambios desde una perspectiva internacional
Autor(es):N. Gorgorió, J. Deulofeu, A. Bishop (coords.) ; G. de Abreu... [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2000.
ISBN:84-7827-246-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Matemáticas 4A : Educación Secundaria Obligatoria
Autor(es):[autores José Colera... et al.]
Edición:[Madrid].
ISBN:84-207-7792-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Materiales para construir la geometría
Autor(es):ALSINA CATALÁ, Claudi ; BURGUÉS FLAMERICH, Carmen ; FORTUNY AYMEMI, Josep Mª
Edición:Madrid : Síntesis, 1998.
ISBN:84-7738-011-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Memòries d`un segle d`or
Autor(es):TRIADÚ, Joan
Edición:Barcelona : Proa, 2008.
ISBN:9788484374213
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mestres, renovació i avantguarda pedagògica a Catalunya
Autor(es):AISA, Ferran
Edición:Barcelona : Edicions de 1984, 2008.
ISBN:978-84-92440-13-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Metodologia per a l`estudi del llenguatge infantil
Autor(es):SIGUAN, Miquel ; COLOMINA, Rosa ; VILA, Ignasi
Edición:Vic : EUMO, 1989.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mil cretins
Autor(es):MONZÓ, Quim
Edición:Barna : Quaderns Crema, 2007.
ISBN:978-84-7727-176-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Millorem la pronúncia
Autor(es):SABORITI VILAR, Josep
Edición:València : Generalitat Valenciana, 2009.
ISBN:978-84-482-5297-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mirades i veus: recerca sobre l`educació lingüística i literària en entorns plurilingües
Autor(es):CAMPS, Anna (coord.)...[et al.]
Edición:Barna : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-525-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Monzó: com triomfar a la vida
Autor(es):GUILLAMÓN MOTA, Julià (ed. lit)
Edición:Barcelona : Galàxia Gutemberg, 2009.
ISBN:978-84-672-3805-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mort d`un interí de secundària
Autor(es):INSA SALES, Salvador; BOTELLA, Jordi
Edición:Alcoi : Marfil, 2008.
ISBN:978-84-268-1371-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Multiculturalitat, educació i societat
Autor(es):GREI
Edición:Palma : Universitat de les Illes Balears, 2007.
ISBN:978-84-8384-023-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Musicofília: històries de la musica i del cervell
Autor(es):SACKS, Oliver
Edición:Barcelona : La Magrana, 2009.
ISBN:978-84-9867-458-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

No som estúpids: que pensen els adolescents catalans
Autor(es):BANDERA CONEJO, Magda; ARTIGAS ROMERO, Mònica
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2005.
ISBN:978-84-297-5651-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nosotros los profesores : breve ensayo sobre la tarea docente
Autor(es):GARCÍA AMILBURU, María
Edición:Madrid : UNED, 2007.
ISBN:978-84-362-5498-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nouvinguts, fins quan?: la incorporació de l`alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari: V Simposi Llengua, Educació i Immigració
Autor(es): Simposi Llengua, Educació i Immigració (5º. 2006. Girona)
Edición:Girona : Documenta Universitària, 2008.
ISBN:978-84-96742-21-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nuevas tecnologías y enseñanza de las matemáticas
Autor(es):Alfonsa García, Alfredo Martínez y Rafael Miñano
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-283-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nuevos retos educativos : el modelo docente en el Espacio Europeo
Autor(es):PALOMARES RUIZ, Ascensión
Edición:Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
ISBN:978-84-8427-574-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nuevos retos educativos: el modelo docente en el espacio europeo
Autor(es):PALOMARES RUIZ, Ascensión
Edición:Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
ISBN:978-84-8427-574-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Números y algoritmos
Autor(es):José Mª Gairín Sallán, Julio Sancho Rocher
Edición:Madrid : Síntesis, 2002.
ISBN:84-9756-012-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ortografia fácil para la ESO
Autor(es):MIRECKI, Guillermo
Edición:Madrid : Espasa-Calpe, 2006.
ISBN:978-84-670-0150-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Pàgines pedagògiques
Autor(es):LLULL, Ramon
Edición:Vic : EUMO, 1992.
ISBN:978-84-7602-272-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Parlant de llengua amb nens i nenes
Autor(es):ESTOPÀ, Rosa (coord.); BATTANER, M. Paz...[et al.]
Edición:Barna : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-422-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pensament i llenguatge
Autor(es):Lev Semiònovitx Vigotski; introducció i tria de textos d`Ignasi Vila i Rosa Colomina; traducció d`Andreu Roca i Pepi Andreu
Edición:Vic : Eumo, 1994.
ISBN:84-7602-257-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pensaments
Autor(es):MARTÍ I POL, Miquel; PLANAS, Xevi
Edición:Barcelona : Pòrtic, 2007.
ISBN:978-84-980-9031-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Per a un ensenyament de l`oral: iniciacio als generes formals a l`escola
Autor(es):DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard
Edición:Barcelona : Abadia de Montserrat, 2006.
ISBN:978-84-8415-780-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Per l`escola del poble
Autor(es):FREINET, Célestin
Edición:Vic : EUMO, 1990.
ISBN:84-7602-263-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Per què vivim als afores de la ciutat
Autor(es):STAMM, Peter [et al.]
Edición:València : Tàndem, 2008.
ISBN:978-84-8131-780-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza
Autor(es):MONEREO, Carles (coord.)
Edición:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-706-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Plans multiples i personalitzats per a l`aula inclusiva
Autor(es):RUIZ I BEL, Robert
Edición:Vic : EUMO, 2008.
ISBN:978-84-9766-231-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poema pedagògic
Autor(es):MAKÀRENKO, Antón
Edición:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:978-84-9766-195-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Poemania: guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia
Autor(es):BALLESTER, Anna
Edición:Alzira : Bromera, 2013.
ISBN:978-84-9026-138-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Por qué geometría? : propuestas didácticas para la ESO
Autor(es):ALSINA CATALÁ, Claudi ; FORTUNY AYMEMÍ, Josep Mª ; PÉREZ GÓMEZ, Rafael
Edición:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:84-7738-445-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pràctica, recerca i teoria en educació
Autor(es):ELLIOT, John
Edición:Vic : EUMO, 1989.
ISBN:84-7602-126-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Prácticum: orientaciones para el plan de prácticas de la diplomatura de maestro
Autor(es):PASCUAL SUFRATE, Mª Teresa...[et al.]
Edición:Logroño : Universidad de La Rioja, 2007.
ISBN:978-84-96487-24-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Primeres paraules: com aprenen a parlar els nostres fills
Autor(es):LLINÀS I GRAU, Mireia
Edición:Barcelona : Empúries, 2006.
ISBN:978-84-9787-199-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Principis bàsics del bilingüisme
Autor(es):BAETENS BEARDSMORE, Hugo
Edición:Barcelona : La Magrana, 1989.
ISBN:84-7410-448-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Problemates : recull de problemes matemàtics per a totes les edats
Autor(es):Lluís Segarra
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7827-236-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Programació d`aula i adequació curricular: el tractament de la diversitat
Autor(es):PUIGDELLIVOLL, Ignasi
Edición:Barcelona : Graó, 1992.
ISBN:978-84-7827-444-4
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Prohibit als pares
Autor(es):LOBATÓ PÉREZ, , Josep Antoni
Edición:Barcelona : La Magrana, 2005.
ISBN:978-84-7871-330-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Proporcionalidad geométrica y semejanza
Autor(es):GRUPO BETA ; LUENGO GONZÁLEZ, Ricardo (coord.) ; BLANCO NIETO, Lorenzo [et al.]
Edición:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:84-7738-088-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Psicopedagogia de les matemàtiques
Autor(es):Claudi Alsina Català (coordinador) ; Carme Burgués Flamarich ... [et al.]
Edición:Barcelona : EDIUOC, 1999.
ISBN:84-8429-001-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pura Anarquia
Autor(es):ALLEN, Woody
Edición:Barna : Tusquets, 2007.
ISBN:978-84-8383-010-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Qualsevol nit pot sortir el sol
Autor(es):SISA MESTRES, Jaume
Edición:Barcelona : K. Industria Cultural, 2008.
ISBN:978-84-611-6739-5
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Quan els infants diuen prou
Autor(es):TONUCCI, Francesco
Edición:Barna : Graó, 2004.
ISBN:84-7827-322-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Qué ocurre mientras lees?
Autor(es):UNGER, Gerard
Edición:València : Campgràfic , 2009.
ISBN:978-84-96657-12-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Quina llengua i quina escola
Autor(es):LOPEZ DEL CASTILLO, Lluis
Edición:Barcelona : Aliorna, 1988.
ISBN:84-7713-151-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Razonamiento combinatorio
Autor(es):M. Carmen Batanero, Juan Díaz Godino y Virginia Navarro-Pelayo
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-229-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Reavaluar : l`avaluació reflexiva a l`escola
Autor(es):ANDRÉS, Iñaki...[et al.]
Edición:Vic : EUMO, 2003.
ISBN:84-9766-034-X
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Reparar l`escriptura: didàctica de la correcció de l`escrit
Autor(es):CASSANY, DAniel
Edición:Barcelona : Grao, 2004.
ISBN:978-84-7827-334-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Resolver problemas : estrategias. Unidades para desarrollar el razonamiento matemático
Autor(es):Kaye Stracey, Susie Groves ; traducción y adaptación de: Ma Luz Callejo y José Carrillo
Edición:Madrid : Narcea, 1999.
ISBN:84-277-1266-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Retòrica exprés
Autor(es):PASTOR PÉREZ, Lluís
Edición:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2007.
ISBN:978-84-9788-666-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rodoreda Romanyà : itinerari literari autoguiat
Autor(es):VILALLONGA VIVES, Mariàngela (ed. lit.)
Edición:Girona : Universitat de Girona, 2008.
ISBN:978-84-8458-268-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondalles populars valencianes : antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal
Autor(es):BELTRÁN LLAVADOR, Rafael
Edición:València : Universitat de València, 2007.
ISBN:9784-84-370-6850-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Salvem la terra
Autor(es):-
Edición:Barcelona : Beascoa, 2007.
ISBN:9788448826376
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sarracenos: el Islam en la imaginación medieval europea
Autor(es):TOLAN, John V.
Edición:València : Universitat de València, 2007.
ISBN:978-84-370-6618-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sedueix-te per seduir : viure i educar les emocions
Autor(es):BACH, Eva ; DARDER, Pere
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2002.
ISBN:84-207-5109-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Seqüències didàctiques per aprendre a escriure
Autor(es):CAMPS I MUNDO, Anna (comp.); COLOMER, Teresa [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-311-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Summerhill
Autor(es):NEILL, Alexander S.
Edición:Vic : EUMO, 1988.
ISBN:84-7602-090-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teoría y práctica en educación matemática
Autor(es):Salvador Llinares Ciscar, Ma Victoria Sánchez García (editores)
Edición:Sevilla : Alfar, 1990.
ISBN:84-86256-86-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teories gramaticals i ensenyament de llengües
Autor(es):CUENCA, Maria Josep
Edición:València : Tàndem, 1993.
ISBN:84-87693-99-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Tinc un dubte: el petit llibre del català correcte
Autor(es):ORTEGA ROBERT, Rudolf
Edición:Barna : RBA, 2008.
ISBN:978-84-9867-036-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tintín i Cia
Autor(es):FARR, Michael; HERGÉ
Edición:Barcelona : Zendrera Zariquiey, 2008.
ISBN:978-84-8418-377-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tirant lo Blanch
Autor(es):MARTORELL, Joanot
Edición:València : Librería Tirant lo Blanch, 2008.
ISBN:978-84-9876-248-8
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Tot un món: material didàctic
Autor(es):ESSOMBA, Miquel Àngel
Edición:Vic : EUMO, 2007.
ISBN:978-84-9766-235-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tretze tristos tràngols
Autor(es):SÁNCHEZ PIÑOL, Albert
Edición:Barcelona : La Campana, 2008.
ISBN:978-84-96735-13-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Treu-li les drogues del cap
Autor(es):PINO PÉREZ, Ingrid; SUÁREZ VÁZQUEZ, Rosa
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0940-7
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Trigonometría
Autor(es):Mariano Esteban Piñeiro, Marcelino Ibañez Jalón y Tomás Ortega del Rincón
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-470-3
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un cabàs de rialles: entremesos i col·loquis dramàtics valencians del segle XVIII
Autor(es):SANSANO, Gabriel (ed. lit.)
Edición:Valls : Cossetània, 2009.
ISBN:978-84-9791-484-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un catalanófilo en Madrid : epistolario catalán de Ángel Ossorio y Gallardo (1924-1942)
Autor(es):GONZÁLEZ I VILALTA, Arnau
Edición:Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008.
ISBN:978-84-490-2528-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un món per a en Llullu
Autor(es):SERRA, Màrius
Edición:Barcelona : Empúries, 2009.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Una educació francesa
Autor(es):BEZSONOFF I MONATALAT, Joan-Daniel
Edición:Barcelona : L`Avenç, 2009.
ISBN:978-84-88839-32-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Una mirada: un retrat de l`educació secundària
Autor(es):VILARÓ, Rosa
Edición:Barcelona : Edicions de 1984, 2007.
ISBN:978-84-96061-94-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Una nit prop del foc
Autor(es):VERDÚ, Jordi Raül
Edición:Alcoi : Marfil, 2006.
ISBN:978-84-268-1284-1
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Usos educatius dels blogs: recursos, orientacions i experiències per a docents
Autor(es):BALAGUÉ PUXAN, Francesc; ZAYAS HERNANDO, Felipe
Edición:Barcelona : UOC, 2007.
ISBN:978-84-9788-694-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vers l`escola nova
Autor(es):SENSAT, Rosa
Edición:Vic : EUMO, 1997.
ISBN:978-84-7602-274-0
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vine al sud!: guia lúdica del País Valencià
Autor(es):CADENAS I ALABERNIA, Núria
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0934-6
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)

Vinguts del centre del món: socialització dels fills i filles de families xineses
Autor(es):CARBONELL, francesc
Edición:Vic : EUMO, 2007.
ISBN:978-84-9766-223-9
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vivències de mestres: compartir des de la pràctica educativa
Autor(es):IMBERNON, F. (coord.); ANGULO, K....[et al.]
Edición:Barna : Graó, 2005.
ISBN:84-7827-402-2
Recomendado por:BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2010-11)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 29/10/2010 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 21/02/2011 15:00 18:00 GB/1003 -
Periodo extraordinario de julio -1 30/06/2011 12:00 15:00 A2/B13 -
(*) 20: GRUPO PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2010-11)
Evaluación continua, examen final
LLENGÜES

L`avaluació consisteix a:

1. Realitzar un treball de camp pràctic individualment. Correspon al 50% de la nota final. Els treball haurà de ser al voltant d'una intervenció psicopedagògica a un centre o l'anàlisi de materials curriculars, de l'Ensenyament Secundari Obligatori.
2. Fer la recensió d`un llibre de lectura (15% de la nota final).
3. Examen dels continguts de l`assignatura. Representa el 25% - 35% de la nota final.
4. Fer treballs voluntaris i exposar-los, si s'escau, a classe.Pot representar fins al 10% de la nota final o increment no superior a 1 punt sobre aquesta nota.


MATEMÀTIQUES:

#Primer procediment: L`avaluació de l`alumnat es realitzarà considerant la valoració dels següents elements.:

A. Assistència regular i participació activa en la classe, i realització d`activitats organitzades en l`aula i elaboració d`informes de les mateixes; elaboració d`un treball de síntesi proposada pel professorat (40% de la nota final)
B. Exercici escrit teòric - pràctic (60% de la nota final)

#Segon procediment: Examen final escrit teòrico-pràctic.
=================================================

La qualificació final de l`assignatura serà la resultant de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes per l`alumne en cada una de les àrees que s`integren en l`assignatura, en el bé entés que, per a obtindre la qualificació d`Aprovat, Notable, Excel·lent o Matrícula d`Honor (segons la nota) serà necessari haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 en cada una de les dos àrees que conformen l`assignatura (Intervenció curricular en la Matemàtica i Intervenció Curricular en la Llengua).