UA
   LENGUA CATALANA I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8118Descripción
Crdts. Teor.5SEGUNDA LENGUA A, LA NO ELEGIDA POR EL ALUMNO COMO TRONCAL. COMPRENSIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA. USOS INSTRUMENTALES: ESTILO, FRASEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA ESPECÍFICAS.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 10 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA53


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8207INICIACIÓN AL CATALÁN I
7774LENGUA CATALANA (en catalán)
7607LENGUA CATALANA
8605LENGUA CATALANA
3253LENGUA CATALANA
10034LENGUA CATALANA I
4748LENGUA CATALANA I
8116LENGUA A: CATALÁN I
7775LENGUA CATALANA (en catalán)


Matriculados (2009-10)
Grupo (*)Número
1 83
2 56
TOTAL 139
(*) 1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL
(*) 2: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL


Ofertada como libre elección (2009-10)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2009-10)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 14/09/2009 23/12/2009 L 17:00 19:00 FI/1-01G
  1 14/09/2009 23/12/2009 M 19:00 20:30 FI/1-01G
  2 01/02/2010 21/05/2010 M 18:30 20:00 FI/1-01G
  2 01/02/2010 21/05/2010 J 19:00 21:00 FI/1-01G
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1.1 14/09/2009 23/12/2009 J 15:00 17:00 GE/2-11I
  1.1 14/09/2009 23/12/2009 J 15:00 17:00 FI/1-01G
  1.2 17/09/2009 17/09/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 24/09/2009 24/09/2009 J 15:00 17:00 FI/1-04I
  1.2 01/10/2009 01/10/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 08/10/2009 08/10/2009 J 15:00 17:00 FI/1-04I
  1.2 15/10/2009 15/10/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 22/10/2009 22/10/2009 J 15:00 17:00 A2/0E22
  1.2 29/10/2009 29/10/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 05/11/2009 05/11/2009 J 15:00 17:00 A2/0E22
  1.2 12/11/2009 12/11/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 19/11/2009 19/11/2009 J 15:00 17:00 A2/0E22
  1.2 26/11/2009 26/11/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 03/12/2009 03/12/2009 J 15:00 17:00 A2/0E22
  1.2 10/12/2009 10/12/2009 J 15:00 17:00 FI/1-03S
  1.2 17/12/2009 17/12/2009 J 15:00 17:00 A2/0E22
  2.1 01/02/2010 21/05/2010 X 15:00 17:00 GE/1-06I
  2.1 01/02/2010 21/05/2010 X 15:00 17:00 FI/1-01G
  2.2 01/02/2010 21/05/2010 X 15:00 17:00 GE/2-11I
  2.2 01/02/2010 21/05/2010 X 15:00 17:00 FI/1-02M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL
2: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1.1: vesprada - VAL
1.2: vesprada - VAL
2.1: vesprada - VAL
2.2: vesprada - VAL


Grupos de matricula (2009-10)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. T VAL desde M hasta Z
2 2do. T VAL desde A hasta L
(*) 1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL
(*) 2: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2009-10)
En acabar el curs, l`alumnat haurà de ser capaç de:

1. Entendre oralment i per escrit qualsevol tipus de text que utilitze una varietat estàndard o col·loquial.
2. Expressar-se adequadament (amb fluïdesa i correcció) en un nivell de llengua estàndard oral (equivalent a un nivell mitjà).
3. Expressar-se per escrit d`acord amb la varietat estàndard (amb domini de la normativa ortogràfica i morfosintàctica treballada durant el curs) i ser capaç de produir diferents models de textos adequats a cada situació comunicativa (descriptius, explicatius, argumentatius, narratius, instructius, etc.)
4. Conéixer, de manera general, els orígens de la llengua catalana i la caracterització de les principals varietats lingüístiques.
5. Conéixer els processos de normativització i normalització de la llengua catalana.
6. Explicar els conceptes bàsics de sociolingüística aplicats a la situació de la llengua catalana.


Contenidos teóricos y prácticos (2009-10)
TEMARI:

1. MARC SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1 NOCIONS GENERALS SOBRE LA LLENGUA CATALANA
1.1.1 La llengua catalana: extensió, territori i parlants.
1.1.2 Origen i història de la llengua.
1.1.3 La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.
1.1.4 Els conceptes de llengua, dialecte i varietat.
1.1.5 Les variants geogràfiques de la llengua catalana: la variant occidental i la variant oriental.
1.1.6 La varietat estàndard. Policentrisme i convergència. Conceptes de normativització i normalització.

1.2 LLENGUA I SOCIETAT
1.2.1 Llengües minoritàries i llengües minoritzades: casos i teoria.
1.2.2 Bilingüisme i diglòssia.
1.2.3 Substitució lingüística i normalització lingüística.
1.2.4 Alguns conceptes sociolingüístics bàsics: estructura lingüística i ús lingüístic, àmbits d'ús i registres lingüístics; normes d'ús, etc.
1.2.5 La variació lingüística: social (sociolectes), geogràfica (geolectes), i estilística (registres i estils).

2. FONOLOGIA I ORTOGRAFIA

2.1 INTRODUCCIÓ A L'ORTOGRAFIA
2.1.1 Llengua oral i llengua escrita.
2.1.2 El codi de la llengua escrita: l'alfabet.
2.1.3 Correspondència entre la tira fònica i la tira gràfica.
2.1.4 Fonema, so, grafema.
2.1.5 Ortografia natural i ortografia arbitrària.

2.2 ELS FONEMES VOCÀLICS
2.2.1 Fonemes vocàlics del català.
2.2.2 Vocalisme tònic i vocalisme àton: la reducció vocàlica.
2.2.3 Semivocals: diftongs creixents i decreixents.
2.2.4 Enllaços fònics.

2.3 ORTOGRAFIA DE LES VOCALS
2.3.1 La divisió sil·làbica.
2.3.2 Les regles d'accentuació gràfica. L'accent diacrític. La dièresi.
2.3.3 Les elisions vocàliques. L'apòstrof. El guionet.

2.4 ORTOGRAFIA DELS FONEMES OCLUSIUS
2.4.1 Ortografia dels fonemes oclusius segons la posició sil·làbica.
2.4.2 Problemes ortogràfics de l'elisió de /d/ intervocàlica.
2.4.3 La grafia w.

2.5 ORTOGRAFIA DELS FONEMES ALVEOLARS
2.5.1 Estudi de les grafies del fonema /s/.
2.5.2 Estudi de les grafies del fonema /z/. El dígraf tz.
2.5.3 Ensordiment de /z/. Problemes ortogràfics. El sufix -esa.
2.5.4 Sonorització de /s/. Problemes ortogràfics.

2.6 ORTOGRAFIA DELS FONEMES PALATALS
2.6.1 Varietats geogràfiques dels fonemes palatals.
2.6.2 Estudi de les grafies dels fonemes palatals.

2.7 ORTOGRAFIA DELS FONEMES LATERALS, VIBRANTS I NASALS. LA GRAFIA DE LA HAC
2.7.1 Estudi de les grafies dels fonemes laterals.
2.7.2 Estudi de les grafies dels fonemes vibrants.
2.7.3 Estudi de les grafies dels fonemes nasals.
2.7.4 Estudi de la grafia h.

3. MORFOSINTAXI

3.1 LA FLEXIÓ NOMINAL
3.1.1 La noció de morfema. Tipus de morfemes.
3.1.2 El gènere en el cicle nominal.
3.1.3 El nombre en el cicle nominal.
3.1.4 Remarques sobre el gènere i el nombre.
3.1.5 La col·locació de l'adjectiu.
3.1.6 La concordança de l'adjectiu.
3.1.7 Els diminutius i els augmentatius.

3.2 L'ARTICLE
3.2.1 L'article determinat i l'article indeterminat.
3.2.2 Les contraccions de l'article.
3.2.3 L'apostrofació de l'article.
3.2.4 L'article personal.
3.2.5 Remarques sobre l'article.
3.2.6 L'anomenat article neutre.

3.3 LA FLEXIÓ VERBAL
3.3.1 El paradigma de la flexió verbal: formes regulars i irregulars.
3.3.2 Temps verbals amb dues formes possibles.
3.3.3 L'imperatiu.
3.3.4 Les formes no personals.
3.3.5 Remarques sobre alguns fenòmens de la varietat col·loquial.
3.3.6 Les perífrasis verbals.
3.3.7 Introducció a l'ús dels verbs ser i estar.

3.4 ELS PRONOMS FEBLES
3.4.1 Funcions dels pronoms febles.
3.4.2 Formes proclítiques: reforçades i elidides. Formes enclítiques: reduïdes i plenes.
3.4.3 Ordre de col·locació dels pronoms febles.
3.4.4 Combinació de pronoms febles.
3.4.5 Varietats geogràfiques en la combinació de pronoms.
3.4.6 Els pleonasmes en l'ús dels pronoms febles.
3.4.7 Discrepàncies amb l'ús col·loquial dels pronoms.
3.4.8 Avantatges de l'ús dels pronoms febles.

3.5 ELS INTERROGATIUS I ELS EXCLAMATIUS
3.5.1 Els interrogatius: formes i funcions.
3.5.2 Els exclamatius: formes i funcions.

3.6 ELS ADJECTIUS PRONOMINALS
3.6.1 Els demostratius: variants geogràfiques i d'estil.
3.6.2 Els possessius: formes tòniques i formes àtones.
3.6.3 Els numerals: cardinals, ordinals, partitius i múltiples.
3.6.4 Els indefinits: adjectius i pronoms.

3.7 INTRODUCCIÓ AL SISTEMA PREPOSICIONAL
3.7.1 El sistema preposicional: preposicions febles i preposicions fortes.
3.7.2 Principals usos de les preposicions a, amb, de, en.
3.7.3 Canvi i caiguda de preposicions.
3.7.4 Les preposicions compostes cap/cap a, fins/fins a, des de.
3.7.5 L'adverbi comparatiu com, com a.

3.8 ELS PRONOMS RELATIUS: FORMES I FUNCIONS
3.8.1 Els pronoms relatius: formes i funcions.
3.8.2 Oracions subordinades de relatiu adjectives i substantives.
3.8.3 Els pleonasmes en l'ús dels relatius.

4. LEXICOSEMÀNTICA
4.1 Diccionaris.
4.2 El lèxic: introducció a la formació del lèxic català.
4.3 La interferència lexicosemàntica: barbarismes i vulgarismes.
4.4 Els falsos amics.
4.5 Els manlleus i els neologismes.
4.6 Les ultracorreccions.

5. TEMES SOBRE COMUNICACIÓ
5.1 La dicció i l'entonació. La puntuació gràfica.
5.2 Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, gramaticalitat i disposició final.


Más información
http://www.ua.es/dfc/assig/assigprog.html
Profesor/a responsable
PERUJO MELGAR , JOAN MARIA


Metodología docente (2009-10)
Clases teóricas y prácticas
Assignatura eminentment pràctica, orientada a l`expressió oral i escrita de la llengua catalana.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
Les pràctiques d`aquesta assignatura van orientades a l`expressió oral i escrita: pràctiques de fonètica, debats, exposicions orals, redacció de textos, traduccions, exercicis de gramàtica, etc.

Algunes pràctiques es faran en una aula d`informàtica, per a poder aprendre a utilitzar alguns dels recursos i les eines informàtiques útils per a l`ús i l`aprenentatge de la llengua catalana.


Profesores (2009-10)
Grupo Profesor/a
TEORIA COMPARTIDA DE 8116 Y 81181FUSTER ORTUÑO, MARÍA ÁNGELES
2PERUJO MELGAR, JOAN MARIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81161.1CAMARA SEMPERE, HECTOR
1.2ARRONIS LLOPIS, CARMEN
2.1ARRONIS LLOPIS, CARMEN
2.2CAMARA SEMPERE, HECTOR
Enlaces relacionados
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/
http://aramultimedia.com/
http://buscon.rae.es/dpdI
http://ca.lernu.net/lernado/vortoj/bildvortaro/94.php
http://ca.oslin.org
http://ca.oslin.org/index.php
http://lexicografia.blogspot.com/2011/03/diccionaris-catalans-en-linia-dcl.html
http://optimot.gencat.cat
http://pagina26.cat/
http://parla.cat
http://parlacatala.org
http://parles.upf.es/corrector/index.aspx
http://quellegeixes.cat/
http://refranys.com
https://sites.google.com/site/einescat/home
https://www.facebook.com/pages/En-bon-valenci%C3%A0/306312269432013
https://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/
http://tradukka.com/
http://web.ua.es/cau
http://www.appec.cat/quioscdigital/
http://www.apterous.org/register.php
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.babelxelsabio.com
http://www.bondiatorrent.com/
http://www.catradio.cat
http://www.comunicat.info/tv/cat/
http://www.diclib.com/
http://www.ditespopulars.cat/
http://www.edu.gva.es/polin/es/publicacions_jugallengua.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_practic.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_vine.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_recursos.htm
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://www.enciclopedia.cat
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua
http://www.geocities.com/golls.geo/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm
http://www.geocities.com/golls.geo/Multicerca/entorn.htm
http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm
http://www.ideasafines.com.ar
http://www.iec.cat
http://www.inttranews.net
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.laveupv.com/
http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html
http://www.lecturanda.cat/www/lecturanda/ca/recursos/ddcor.html
http://www.march.es/conferencias/anteriores/?activador_busqueda=Buscar&pag=41
http://www.mister-wong.es/user/vpamies/paremiologia/
http://www.naciodigital.cat/diccionaris
http://www.naciodigital.com/diccionaris
http://www.raco.cat/
http://www.rodamots.com
http://www.siestv.com/
http://www.siit.info/
http://www.softcatala.cat/wiki/Categoria:Rebost_Jocs
http://www.softcatala.org/corrector_tipogràfic_ortogràfic_i_gramatical_de_català
http://www.softvalencia.org
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
http://www.totcinema.cat/
http://www.traductors.com
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/directes/TV3
http://www.ua.es/spv/gripau/
http://www.ua.es/spv/gripau.pdf
http://www.ua.es/uem/recursos/fonet.html
http://www.ub.edu/sonscatala
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentacio
http://www.uoc.edu/serveilinguistic
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/pdf/1_guia_catala_creditsFUOC_200911.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/794336normalv.html
http://www.verbscatalans.com/
http://www.wdl.org/es/
http://www.wikilengua.org
http://www.xarxativ.es
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/
www.paperdevidre.net
www.verbalia.com


Bibliografía

Això és (i no és) allò: la invasió de la metàfora
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Badalona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-62-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Breu història de la llengua catalana
Autor(es):LLEAL, Coloma
Edición:Barcelona : Barcanova, 1992.
ISBN:84-7533-755-4
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Compendi de normes d`estil: manual per a redactors i correctors
Autor(es):SANGLES I MOLES, Ramon
Edición:Barcelona : Associacio Llengua Nacional, 2009.
ISBN:978-84-612-7122-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Comunicar la ciència: teoria i pràctica dels llenguatges d`especialitat
Autor(es):ALBEROLA, Patrícia [et al.]
Edición:Picanya : Edicions del Bullent , 2002.
ISBN:978-84-89663-09-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Criteris lingüistics
Autor(es):VALENCIA. GENERALITAT VALENCIANA
Edición:València : Conselleria d`Educació, 1995.
ISBN:84-88578-23-7
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs pràctic de redacció
Autor(es):AMADEO, Inma; SOLÉ, Jordi
Edición:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:978-84-664-0484-6
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

De la frase al text: teories de l`ús lingüístic
Autor(es):CASTELLÀ I LIDON, Josep Maria
Edición:Barcelona : Empúries, 1992.
ISBN:978-84-7596-355-6
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari auxiliar : repertori lexicogràfic d`interferències en el català d`avui. Dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Barcelona : Moia, 1996.
ISBN:978-84-920619-7-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari català-valencià-balear : inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals ...
Autor(es):obra iniciada per Antoni Ma Alcover ; redactat per Antoni Ma Alcover iFrancesc de B. Moll ; dibuixos de Josep Moll, Francesc de B. Moll i Miquel Fullana ; amb la col`laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès
Edición:Palma de Mallorca.
ISBN:84-273-0025-5
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari d`abreviacions: abreviatures, sigles i simbols
Autor(es):MESTRES I SERRA, Josep Maria; GUILLÉN I SÁNCHEZ, Josefina
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2001.
ISBN:978-84-412-0734-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de dubtes i barbarismes
Autor(es):PALOMA I SANLLEHÍ, David; RICO, Albert
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-297-6149-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de la llengua catalana
Autor(es):INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edición:Barcelona : Enciclopedia Catalana, 1995.
ISBN:84-412-2477-3
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de sinònims, antònims i idees afins
Autor(es):LACREU, Josep (dir.)
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-217-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de sinònims de frases fetes
Autor(es):ESPINAL I FARRE, María Teresa
Edición:Barcelona : Univ. Autónoma Barcelona, 2006.
ISBN:978-84-490-2441-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionari de sinònims Franquesa
Autor(es):FRANQUESA I LLUELLES, Manuel
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1998.
ISBN:84-412-0002-5
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de verbs: models de conjugació
Autor(es):ENCICLOPÈDIA CATALANA
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1882-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català popular i d`argot
Autor(es):POMARES NAVARRA, Joaquim
Edición:Barcelona : Edicions. 62, 1997.
ISBN:978-84-297-4333-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari del català col·loquial: dubtes davant del micròfon
Autor(es):GRUP FLAIX
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1841-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari d`ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions
Autor(es):GINEBRA SERRABOU, Jordi; MONTSERRAT CIURANA, Anna; SAPERAS, Anna (col.); RULL I MURUZÁBAL, Xavier (col.)
Edición:Barcelona : Educaula, 2009.
ISBN:978-84-92672-21-9
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari escolar valencià
Autor(es):VOX
Edición:Barcelona : Vox, 2006.
ISBN:978-84-8332-403-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
Autor(es):Per Joan Coromines; amb la col.laboració de Joseph Gulsoy i Max Cahner
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7256-173-9
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari general de la llengua catalana
Autor(es):FABRA, Pompeu; MIRACLE, Josep (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Edhasa, 1993.
ISBN:84-350-5000-9
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionari ortogràfic i de pronunciació de valencià
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:Valencia : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-7890-040-4
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari valencià
Autor(es):LACREU, Josep(dir.)
Edición:València : Institut interuniversitari de Filologia Valenciana, 1996.
ISBN:84-7660-243-X
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionario esencial de la lengua española
Autor(es):REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Edición:Madrid : Espasa Calpe, 2006.
ISBN:84-670-2314-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dictats a mà: el primer llibre de dictats: essencial per millorar l`ortografia amb eficàcia
Autor(es):JUANOLA TERRADELLAS, Dolors
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-84-297-5999-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El canvi climàtic a casa nostra
Autor(es):PICÓ I GARCÉS, Maria Josep
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-239-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català a través del temps
Autor(es):LOPÉZ DEL CASTILLO, Lluis
Edición:Barcelona : Biblaria, 2001.
ISBN:84-89095-01-9
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El català de la A a la Z
Autor(es):RODRIGUEZ-VIDA PAOLINE, Susana ; RUAIX VINYET, Josep
Edición:Moià (Barcelona) : J.Ruaix, 1997.
ISBN:978-84-89812-02-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català i el castellà comparats
Autor(es):JORDANA, César-August
Edición:Barcelona : Barcino, 1968.
ISBN:84-7226-546-2
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català
Autor(es):BADIA, Jordi [et al.]
Edición:Barcelona : Castellnou, 2004.
ISBN:978-84-8287-378-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El nacionalismo lingüístico: una ideología destructiva
Autor(es):MORENO CABRERA, Juan Carlos
Edición:Barcelona : Península, 2008.
ISBN:978-84-8307-816-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El viatge a la felicitat
Autor(es):PUNSET, Eduardo
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-96863-29-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El 9 nou: manual de redacció i estil
Autor(es):COROMINA, Eusebi
Edición:Vic : Eumo, 1997.
ISBN:84-7602-533-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Els drets lingüístics dels catalanoparlants
Autor(es):FERRER I GIRONÈS, Francesc; CRUAÑAS, Josep
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1990.
ISBN:978-84-297-3034-0
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els verbs catalans conjugats
Autor(es):XURIGUERA PARRAMONA, Joan Baptista
Edición:Barcelona : Claret, 1998.
ISBN:978-84-7263-252-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Els VERBS valencians
Autor(es):-
Edición:Alzira : Bromera, 1995.
ISBN:84-7660-242-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Enciclopèdia de la llengua catalana
Autor(es):VALLVERDU, Francesc (dir.); BAÑERES, Jordi (coord.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-5026-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Esmolar l`eina: guia de redacció per a professionals
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-9787-250-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica catalana
Autor(es):FABRA, Pompeu
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2000.
ISBN:84-7283-290-2
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática de la llengua catalana : Descriptiva, normativa, diatópica, diastrática
Autor(es):Antoni M. Badía i Margarit
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7739-751-1
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica del text
Autor(es):CUENCA, Josep Maria
Edición:Alzira : Bromera , 2008.
ISBN:978-84-9824-355-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica normativa valenciana
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-482-4422-4
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática valenciana
Autor(es):CHULIÀ, Conxa [et al.]; LACREU, Josep (dir.)
Edición:Valencia : Institut Interuniv. Fil.Valenciana, 2002.
ISBN:84-7660-244-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Gran diccionari de la llengua catalana
Autor(es):[redacció, Josep Torras i Rodergas ... (et al.)]
Edición:Barcelona.
ISBN:84-412-2790-X
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

GRIPAU: glosari, recomanacions i instrucions per a les proves d`accés a la universitat
Autor(es):-
Edición:Alacant : Univ. Alacant, 1994.
ISBN:84-482-0890-0
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Guia d`usos lingüístics
Autor(es):INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
Edición:València : IIFV, 2002.
ISBN:84-370-5344-7
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Invitació a la llengua
Autor(es):FERRANDO, Antoni
Edición:València : Gregal, Consorci editors Valencians, 1987.
ISBN:978-84-7575-233-4
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)

La cuina de l`escriptura
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 1997.
ISBN:978-84-7596-913-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La història més bonica del llenguatge
Autor(es):PICQ, Pascal [et al.]; CORREDOR, Anna-Maria (trad.)
Edición:Barcelona : Edicions de 1984, 2009.
ISBN:978-84-92440-24-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La llengua als mitjans de comunicació: actes de les Jornades sobre la Llengua oral als mitjans de comunicació valencians
Autor(es):INSTITUT DE FILOLOGIA VALENCIANA; FERRANDO, Antonio (ed.)
Edición:Valencia : Institut de Filologia Valenciana, 1990.
ISBN:84-370-0601-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La terminologia: la teoria, els mètodes, les aplicacions
Autor(es):CABRÉ I CASTELLVI, MaríaTeresa
Edición:Barcelona : Empúries, 1992.
ISBN:978-84-7596-363-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La traducción de la A a la Z
Autor(es):FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicente
Edición:Córdoba : Berenice, 2008.
ISBN:978-84-96756-55-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La vida després de Déu
Autor(es):TREE, Matthew
Edición:Barcelona : Ara Llibres, 2007.
ISBN:978-84-96767-31-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les nostres paraules
Autor(es):REIG, Eugeni S.
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008.
ISBN: 978-84-482-4902-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lexicologia catalana
Autor(es):CABRÉ, María Teresa
Edición:València : Universitat de València, 1994.
ISBN:84-370-1518-9
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lexicologia general
Autor(es):CABRÉ, M. Teresa
Edición:València : Universitat de València, 1994.
ISBN:84-370-1517-0
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua estàndard i variació lingüística
Autor(es):Gabriel Bibiloni
Edición:València : Eliseu Climent, 1997.
ISBN:8475025218
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua i comunicació
Autor(es):TUDELA PEÑA, Joan
Edición:Barcelona : Fundació Josep Comaposada, 2006.
ISBN:978-84-611-4241-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua, nació i diglòssia
Autor(es):MARFANY GARCIA, Joan-Lluís
Edición:Barcelona : L`Avenç, 2008.
ISBN:978-84-88839-26-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`últim home que parlava català
Autor(es):CASAJUANA, Carles
Edición:Barcelona : Planeta, 2009.
ISBN:978-84-9708-194-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de redacció científica: el llenguatge de les ciències de la salut
Autor(es):RIERA I FONTS, Carles
Edición:Barcelona : Claret, 2005.
ISBN:978-84-8297-861-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de traducció alemany-català
Autor(es):LAWICK BROZIO, Heike van
Edición:Vic : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-318-2
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual d`estil: la redacció i l`edició de textos
Autor(es):MESTRES SERRA, Josep Maria [et al.]
Edición:Barcelona : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-146-1
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Manual d`ús de l`estandard oral
Autor(es):LACREU CUESTA, Josep
Edición:Valencia : Univ. Valencia, 2012.
ISBN:978-84-370-8778-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Millorem el Llenguatge
Autor(es):VALOR I VIVES, Enric
Edición:València : Eliseu Climent, 1999.
ISBN:978-84-7502-579-7
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Models textuals: teoria i pràctica
Autor(es):BASSOLS, Maria Margarida; TORRENT BADIA, Anna Maria
Edición:Vic : Eumo, 1996.
ISBN:978-84-7602-329-6
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Morfologia
Autor(es):MASCARÓ i ALTIMIRAS, Joan
Edición:Barcelona : Enciclopedia Catalana, 1986.
ISBN:84-5194-72-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nou recull de modismes i frases fetes : Català-Castellà, Castellà-Català
Autor(es):Josep Balbastre i Ferrer
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7306-087-3
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nou vocabulari de barbarismes
Autor(es):FIGUERAS, Esperança; POCH, Rosalina
Edición:Barcelona : Barcino, 1980.
ISBN:84-7226-030-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d`avui
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Moià (Av. de la Vila, 18) : J. Ruaix, 1994-1995.
ISBN:No disponible
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Panorama de la lexicografia catalana: de les glosses medievals a Pompeu Fabra
Autor(es):COLÓN, Germà; SOBERANAS, Amadeu
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1991.
ISBN:978-84-85194-75-9
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Parleu bé el català
Autor(es):CARALT, Ramón
Edición:Barcelona : Claret, 1992.
ISBN:84-7263-002-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Parleu més bé el català
Autor(es):Antoni Ferret ; amb la col`laboració de Ramón caralt i Manuel Casanoves
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7263-062-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Plantem cara: defensa de la llengua, defensa de la terra
Autor(es):SOLÀ CORTASSA, Joan
Edición:Barcelona : La Magrana, 2009.
ISBN:978-84-9867-521-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pràctiques d`expressió i comunicació: ensenyament secundari - 14/18
Autor(es):COROMINA I POU, Eusebi
Edición:Vic : Eumo, 1993.
ISBN:84-7602-002-3
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana
Autor(es):INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana
Autor(es):PERRAMON, Sever
Edición:Barcelona : Milla, 1979.
ISBN:978-84-7304-036-5
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sintaxi bàsica del català
Autor(es):Carme Vilà i Comajoan
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7533-516-0
Recomendado por:ARRONIS I LLOPIS, CARMEN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sobre la traducció
Autor(es):RICOEUR, Paul; CALAFORRA, Guillem (trad.)
Edición:València : Publicacions de la Universitat de València, 2008.
ISBN:978-84-370-7101-5
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sociolingüística de la llengua catalana
Autor(es):BOIX FUSTER, Emili; VILA I MORENO, Francesc Xavier
Edición:Barcelona : Ariel, 1998.
ISBN:978-84-344-8230-2
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tècniques d`escriptura: domini pràctic de frases, puntuació, coherència i cohesió textuals. Vocabulari bàsic gramatical
Autor(es):COROMINA I POU, Eusebi
Edición:Barcelona : Teide, 1998.
ISBN:84-307-3291-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teoria i pràctica de la traducció general espanyol-català
Autor(es):AGOST CANOS, Rosa; MONZÓ NEBOT, Esther
Edición:Castelló : Universitat Jaume I, 2001.
ISBN:978-84-8021-337-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teories actuals de la traductologia
Autor(es):CHAUME VARELA, Frederic; GARCÍA DE TORO, Ana Cristina
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-636-0
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Text i ensenyament: una aproximació interdisciplinària
Autor(es):CAMPS I MUNDÓ, Anna [et al.]
Edición:Barcelona : Barcanova, 1990.
ISBN:978-84-7533-539-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tinc un dubte: el petit llibre del català correcte
Autor(es):ORTEGA ROBERT, Rudolf
Edición:Barna : RBA, 2008.
ISBN:978-84-9867-036-3
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tots els verbs catalans conjugats
Autor(es):ALSINA TORRALLAS, Ramon
Edición:Barcelona : Teide, 1981.
ISBN:978-83-307-7410-4
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tractat de puntuació
Autor(es):SOLA I PERACAULA, Joan; PUJOL, Josep
Edición:Barcelona : Columna, 1992.
ISBN:978-84-7809-109-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1)
Autor(es):GONZÀLVEZ I ESCOLANO,Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-458-8
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo!: nivell mitjà de valencià (c1)
Autor(es):GONZÁLVEZ ESCOLANO, Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-395-6
Recomendado por:PERUJO MELGAR, JOAN M. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2009-10)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 10/11/2009 18:00 21:00 A1/1-49M -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre 1 19/01/2010 15:00 18:00 A1/1-51X -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 27/05/2010 15:00 18:00 FI/1-01G -
Periodo extraordinario de julio 1 02/07/2010 14:30 17:30 A1/1-51X -
Periodo extraordinario de septiembre -1 03/09/2010 18:00 21:00 A1/0-18X -
(*) 1: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL
(*) 2: GRUPO Lengua Catalana I y Lengua A. Catalán I - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2009-10)
Evaluación continua, examen final
La nota final de l'assignatura correspondrà a la suma de les notes obtingudes en cadascun dels tres apartats següents, segons els percentatges indicats (per a poder fer-ne la suma, caldrà obtenir, com a mínim, un 5 en els dos primers apartats i un 4 en el tercer):

1. El nivell de domini oral s'avaluarà de manera progressiva al llarg del curs per mitjà d'entrevistes sobre les lectures del curs o sobre temes, notícies o textos triats de manera individualitzada. Aquestes entrevistes s'han de fer al despatx del professor, en l'horari d'atenció a l'alumnat. El nivell assolit en l'avaluació de l'última entrevista determinarà la nota final obtinguda en aquest apartat. Si el nivell és insuficient, caldrà fer una prova final amb un tribunal de tres professors. Percentatge: 35% de la nota final.

2. El nivell del domini escrit s'avaluarà amb una prova escrita a final de curs (amb preguntes sobre els continguts del temari, exercicis de redacció o traducció, etc.). Només podran presentar-se a la prova escrita els alumnes que hagen superat la prova corresponent al domini oral. Percentatge: 35% de la nota final.

3. Pràctiques de curs, consistents en exercicis de redacció, ressenyes sobre les lectures del curs (veg. llista de lectures en campus virtual), traduccions amb preguntes de contingut lingüístic, textual, traductològic, etc. Caldrà lliurar les pràctiques durant el desenvolupament del curs, en el termini que indique en cada cas el professor. En aquest apartat es valorarà també la participació activa a classe. Percentatge: 30% de la nota final.

Aquests criteris d'avaluació s'aplicaran en totes les convocatòries (també en les convocatòries extraordinàries de desembre/juliol/setembre).

Per als alumnes que tinguen pendent alguna part de l'assignatura, les notes de cadascun dels tres apartats anteriors només tindran validesa durant un curs acadèmic. No es podran mantenir, per tant, notes d'un curs anterior.