UA
   ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALÀ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8205Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI I COMPOSICIÓ DE TEXTOS I DOCUMENTS EN LA LLENGUA A (CATALÀ). USOS INSTRUMENTALS. TIPOLOGIA TEXTUAL.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 6
TOTAL 6
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
Sense horari


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual T VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
A. DESCRIPCIÓ
Anàlisi i redacció de textos i documents en llengua catalana. Usos instrumentals. Tipologia textual. Assignatura de 6 crèdits, 3 crèdits teòrics i tres crèdits pràctics.

B. OBJECTIUS
1. Comprendre correctament el text original, la qual cosa implica una anàlisi minuciosa de trets discursius. L'alumnat ha de dominar aquestes característiques en la llengua materna, perquè, després, en el procés traductològic, siga capaç de trobar-les en la llengua origen i de reproduir-les en la llengua meta.
2. Dissociar els trets distintius entre diferents llengües, de manera que l'alumnat puga adquirir una competència discursiva que li permeta fugir de traduccions literals i poc genuïnes quant a la llengua meta cap a traduccions sense interferències.
3. Consolidar una àmplia competència gramatical i lèxica de la llengua catalana, així com ortotipogràfica.
4. Desenvolupar l'expressió escrita amb l'adquisició de diferents estratègies discursives, de caràcter general i específic.
5. Aprofundir en el coneixement i l'ús de les fonts de documentació relacionades amb la llengua catalana.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
TEMARI
1. Fonts de documentació en relació amb la llengua catalana: vocabularis i diccionaris generals i específics, enciclopèdies, manuals especialitzats, gramàtiques, llibres d'estil, reculls de paremiologia, etc.

2. Tècniques de redacció: criteris per a l'ús dels signes de puntuació, correcció, adequació, coherència, cohesió, estilística, normes de presentació.

3. Les tipologies textuals: criteris de classificació. Tipus de discurs, gèneres discursius i tipus de seqüències. Aplicacions de la tipologia textual. Avantatges i problemes de les tipologies textuals.

4. La lingüística textual. La semiòtica. Text i pragmàtica textual. Text i discurs. Cotext i context. Significat i sentit.

5. L'adequació textual:
5.1. La variació lingüística: usuaris i usos.
5.2. Context i registres.
5.3. L'expressió de la subjectivitat: la dixi cotextual i contextual, la polifonia discursiva i la modalització.

6. La coherència textual:
6.1. El text com a producte i el text com a procés.
6.2. La coherència formal: superestructura i macrostructura.
6.3. La coherència de contingut: les regles de Charolles.

7. La cohesió textual:
7.1. La referència: la referència contextual i cotextual. La dixi. L'anàfora i la catàfora.
7.2. La connexió: els connectors metadiscursius. Les matisacions de Schiffrin i de Bronckart.

8. La tipologia textual d'Adam.

9. Pràctiques d'anàlisi de textos.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MARTINEZ PEREZ , VICENT


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 82051MARTINEZ PEREZ, VICENT
Enllaços relacionats
http://bv2.gva.es/
http://cv1.cpd.ua.es/sibyd/comun/ConsultaBd2.asp
http://www.anglo-catalan.org/op/monographs/issue012.pdf
http://www.articua.ua.es
http://www.edutic.ua.es
http://www.griseldaonline.it/informatica/index.htm
http://www.iec.cat
http://www.ivitra.ua.es
http://www.ivitra.ua.es
http://www.narpan.net/
http://www.pencatala.cat/ctdl/
http://www.quadernsdigitals.net
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/080731-el-llibre-dels-f.jsp
http://www.rediris.es/cvu/publ
http://www.ua.es/dpto/trad.int/base/index.html
http://www.ua.es/va/ice/redes/proyectoredes.html
http://www.uned.es/cemav/catalan/pages/categoria5.html
http://www.uoc.edu/lletra/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=JpNgUP7HKtE


Bibliografia

Breviari d`amor: estudio
Autors:FERRANDO, Antoni (ed.lit.); MARTINES PERES, Vicent (ed.lit.)
Edició:Madrid : A y N Ediciones, 2003.
ISBN:978-84-935388-5-9
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)

Curial and Guelfa: a classic of the Crown of Aragon
Autors:WHEELER, Max (trad.)
Edició:Amsterdam : John Benjamins, 2011.
ISBN:978-90-272-4008-8
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

CURIAL e Güelfa
Autors:BARBERA, Jean Marie (trad.); FERRANDO, Antoni (int.)
Edició:Toulouse : Anacharsis, 2007.
ISBN:978-2-914777-36-0
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curs pràctic de redacció
Autors:AMADEO, Inma; SOLÉ, Jordi
Edició:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:978-84-664-0484-6
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Der roman vom der weissen Ritter Tirant lo Blanch
Autors:MARTORELL, Joanot; VOGELGSANG, Fritz (trad.)
Edició:Hamburg : Fischer Verlage, 2007.
ISBN:978-3-10-042606-2
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Der Roman vom Weissen Ritter Tirant lo Blanc
Autors:MARTORELL, Joanot; GALBA, Martí Joan de; VOGELGSANG, Fritz (trad.)
Edició:Hamburg, Alemanya : Fischer Verlag, 2007.
ISBN:978-3-10-042606
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

La diversitat discursiva
Autors:BURDEUS, María Dolores (ed.); GARCÍA GRAU, Manel (ed.); PERAIRE, Joan (ed)
Edició:Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, 1997.
ISBN:978-84-8021-181-9
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`humanisme a la Corona d`Aragó : (en el context hispànic i europeu)
Autors:BUTINYÀ JIMÉNEZ, Júlia; CORTIJO OCAÑA, Antoio (Eds.)
Edició:Potomac : Scripta Humanistica, 2011.
ISBN:978-1-882528-56-1
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Literatura catalana I (Edad Media)
Autors:BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia; YSERN LAGARDA, Josep-Antoni
Edició:Madrid : Univ. Nacional de Educación a Distancia, 2006.
ISBN:978-84-362-5174-6
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lo regiment de la cosa pública en el Dotzè del Crestià = El gobierno de lo público en el Duodécimo del Cristiano
Autors:EIXIMENIS, Francesc
Edició:Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2009.
ISBN:978-84-95855-91-6
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lo somni= El sueño
Autors:METGE, Bernat; BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia (ed.lit.); BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia (trad.)
Edició:Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2007, 2007.
ISBN:978-84-95855-77-0
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 07/06/2013 15:00 18:00 FI/2-09P -
Període extraordinari de setembre -1 05/09/2013 18:00 21:00 FI/3-13P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat