Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
36636 - MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS (2011-12)

Codi36636
Crdts. Europ.3


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
QUÍMICA ORGÀNICAQUÍMICA ORGÀNICA0,720,48


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA


Context de l'assignatura 2011-12

Asignatura Máster en Química Médica


3 ECTS


Optativa


Primer semestreProfessor/a responsable
ALONSO VALDES, FRANCISCO


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 366361ALONSO VALDES, FRANCISCO
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
  SANSANO GIL, JOSE MIGUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DE 36636PCLALONSO VALDES, FRANCISCO
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
  SANSANO GIL, JOSE MIGUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 36636PLAALONSO VALDES, FRANCISCO
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
  SANSANO GIL, JOSE MIGUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 36636PPRALONSO VALDES, FRANCISCO
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
  SANSANO GIL, JOSE MIGUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
TEORÍA DE MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS: TEORIA DE 36636 3
TOTAL 3


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 36636) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:TEORÍA DE MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 03/10/2011 07/10/2011 X 18:00 19:00 0041P1038 
  1 03/10/2011 07/10/2011 J 17:00 18:00 0041P1038 
  1 03/10/2011 07/10/2011 V 16:00 17:00 0041P1038 
  1 17/10/2011 21/10/2011 J 16:00 17:00 0041P1038 
  1 17/10/2011 21/10/2011 V 17:00 18:00 0041P1038 
  1 24/10/2011 28/10/2011 M 17:00 18:00 0041P1038 
  1 24/10/2011 28/10/2011 V 15:00 16:00 0041P1038 
  1 31/10/2011 04/11/2011 X 15:00 16:00 0041P1038 
  1 07/11/2011 11/11/2011 X 15:00 16:00 0041P1038 
  1 21/11/2011 25/11/2011 M 18:00 19:00 0041P1038 
  1 21/11/2011 25/11/2011 J 16:00 17:00 0041P1038 
  1 28/11/2011 02/12/2011 M 17:00 18:00 0041P1038 
  1 28/11/2011 02/12/2011 X 15:00 16:00 0041P1038 
  1 28/11/2011 02/12/2011 V 15:00 17:00 0041P1038 
  1 23/01/2012 27/01/2012 L 17:00 18:00 0041P1038 
  1 23/01/2012 27/01/2012 L 18:00 19:00 0041P1038 
  1 23/01/2012 27/01/2012 L 19:00 20:00 0041P1038 
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES PCL 21/11/2011 25/11/2011 X 15:00 16:00 0041P1038 
  PCL 21/11/2011 25/11/2011 X 16:00 17:00 0041P1038 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI PLA 05/12/2011 09/12/2011 X 16:00 19:00 0008P3024 
  PLA 05/12/2011 09/12/2011 V 16:00 19:00 0008P3024 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER PPR 12/12/2011 16/12/2011 X 15:00 16:00 0041P1038 
  PPR 12/12/2011 16/12/2011 X 16:00 17:00 0041P1038 
  PPR 12/12/2011 16/12/2011 X 17:00 19:00 0041P1038 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: TEORÍA DE MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS - CAS
(*) PRÁCTICAS CLÍNICAS
 PCL: TUTORIAS - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 PLA: PRACT LABORATORIO - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 PPR: SEMINARIO - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.
 • CG5: Tenir la capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6: Desenvolupar l'originalitat i creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la biomedicina.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias propias del módulo específico de química médica
 • CEQM6: Saber elaborar y conocer las propiedades de los distintos materiales orgánicos.
 • CEQM7: Ser capaz de clasificar los materiales según sus propiedades y aplicaciones, y ser capaz de interrelacionar las propiedades con las aplicaciones.
 • CEQM12: Ser capaz de desarrollar proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.
 • CEQM20: Ser capaz de diseñar y conocer técnicas experimentales para trabajar con sistemas supramoleculares, así como sus posibles aplicaciones médicas o tecnológicas.
 • CEQM26: Conocer las fuentes principales de productos químicos y su manipulación para su transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11: Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13: Capacidad de creatividad.
 • CB14: Motivación por la calidad.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.
 • CG3: Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica a un nivell avançat.
 • CG5: Capacitat de dur a terme treballs de recerca, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6: Desenvolupar l'originalitat i la creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias específicas:

  Módulo Opcional de Química Médica
  • CEQM6: Saber elaborar y conocer las propiedades de los distintos materiales orgánicos.
  • CEQM7: Ser capaz de clasificar los materiales según sus propiedades y aplicaciones, y ser capaz de interrelacionar las propiedades con las aplicaciones.
  • CEQM12: Ser capaz de desarrollar proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.
  • CEQM20: Ser capaz de diseñar y conocer técnicas experimentales para trabajar con sistemas supramoleculares, así como sus posibles aplicaciones médicas o tecnológicas.
  • CEQM26: Conocer las fuentes principales de productos químicos y de su manipulación para su transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11: Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13: Capacidad de creatividad.
 • CB14: Motivación por la calidad.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.
 • CG5: Tenir la capacitat per a investigar independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6: Tenir originalitat i creativitat en l'ús de la química mèdica.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul específic de Química Mèdica
  • CEQM6: Saber elaborar i conèixer les propietats dels diferents materials orgànics.
  • CEQM7: Ser capaç de classificar els materials segons les seues propietats i aplicacions, i ser capaç d'interrelacionar les propietats amb les aplicacions.
  • CEQM12: Ser capaç de desenvolupar projectes: les parts que el componen, les fases per les quals ha de passar, els tràmits que cal complir, etc.
  • CEQM20: Ser capaç de dissenyar i conèixer tècniques experimentals per a treballar amb sistemes supramoleculars, així com les seues possibles aplicacions mèdiques o tecnològiques.
  • CEQM26: Conèixer les fonts principals de productes químics i la seua manipulació per a la seua transformació posterior en materials orgànics de valor afegit.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11: Habilidad de aprendizaje que permitan al alumno continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13: Capacidad de creatividad.
 • CB14: Motivación por la calidad.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

Se pretende que el alumno se familiarice con el diseño, preparación, propiedades y aplicaciones de materiales orgánicos avanzados.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Metales orgánicos y superconductores orgánicos. Cristales líquidos. Materiales funcionales avanzados de reconocimiento iónico y molecular (química supramolecular). Materiales orgánicos para separación. Diseño molecular de nuevos materiales orgánicos. Materiales ópticos orgánicos. Materiales para óptica no lineal. Otras aplicaciones de los materiales orgánicos. Análisis instrumental en la construcción de nuevos materialesTipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA180
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER40
PRÀCTIQUES DE LABORATORI60
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES20
TOTAL300


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
todas1-9

Clases expositivas, tutorías, prácticas de laboratorio

30

Estudio autónomo, resolución de cuestiones y ejercicios

Preparación de presentaciones orales, escritas, resolución de problemas

Preparación de las clases prácticas. Informes

Preparación de exámenes

 

45
TOTAL30 45


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTREControles, presentaciones, informes, prácticas50
EXAMEN FINALExamen final50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
(*) 1:TEORÍA DE MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009