Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
36622 - TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC (2011-12)

Codi36622
Crdts. Europ.2


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIAFISIOLOGIA0,20,6


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA


Context de l'assignatura 2011-12

Uno de los principales avances de la biomedicina de las últimas décadas ha sido el desarrollo de técnicas no invasivas de diagnóstico funcional, entre las que se incluyen las técnicas de imagen, en particular la resonancia magnética funcional y las técnicas electrofisiológicas. El objetivo de este curso es familiarizar a los alumnos con los fundamentos metodológicos, las principales características y las aplicaciones de estas técnicas.Professor/a responsable
MARTINEZ-PINNA LOPEZ, JUAN ENRIQUE


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 366221IVORRA PASTOR, MARIA ISABEL
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  MARTIN NIETO, JOSE
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
  MARTINEZ-PINNA LOPEZ, JUAN ENRIQUE
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  MORALES CALDERON, ANDRES
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 366221PASTORE OLMEDO, CARLOS
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 366221MARTINEZ-PINNA LOPEZ, JUAN ENRIQUE
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  MORALES CALDERON, ANDRES
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
TUTORIES GRUPALS DE 366221MORALES CALDERON, ANDRES
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
TEORÍA DE TÉCNICAS FUNCIONALES DE DIAGNÓSTICO: TEORIA DE 36622 8
TOTAL 8


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 36622) 1er. T CAS des de NIF A fins a NIF Z
(*) 1:TEORÍA DE TÉCNICAS FUNCIONALES DE DIAGNÓSTICO - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 07/11/2011 11/11/2011 M 18:00 20:00 CI/1005 
  1 23/01/2012 27/01/2012 V 15:00 18:00 CI/1005 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 02/12/2011 02/12/2011 V 18:00 20:30 9951HP003 
  1 14/12/2011 14/12/2011 X 17:00 19:30 9951HP003 
  1 20/12/2011 20/12/2011 M 15:00 17:30 9951HP003 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 07/11/2011 11/11/2011 J 15:30 18:00 CI/1005 
  1 14/11/2011 18/11/2011 J 18:00 20:30 CI/1005 
TUTORIES GRUPALS 1 12/12/2011 16/12/2011 V 18:00 20:30 CI/1005 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: TEORÍA DE TÉCNICAS FUNCIONALES DE DIAGNÓSTICO - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 36622 - CAS
(*) TUTORIES GRUPALS
 1: TUTORIAS GRUPALES DE 36622 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 36622 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la biomedicina necessaris per a abordar amb profunditat una determinada especialització.
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.
 • CG5: Tenir la capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6: Desenvolupar l'originalitat i creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la biomedicina.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul específic de Biomedicina
  • CEBM1: Adquisició de les habilitats necessàries per a la preparació, realització i anàlisi de registres electrofisiològics i de fluorometria.
  • CEBM2: Conèixer els avanços metodològics relacionats amb proves no invasives d'exploració funcional i saber interpretar-ne els resultats.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11: Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13: Capacidad de creatividad.
 • CB14: Motivación por la calidad.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir coneixements avançats en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica necessaris per a especialitzar-se en aquests camps.
 • CG2: Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.
 • CG3: Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica a un nivell avançat.
 • CG5: Capacitat de dur a terme treballs de recerca, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6: Desenvolupar l'originalitat i la creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias específicas:

  Módulo Opcional de Biomedicina
  • CEBM1: Adquisición de las habilidades necesarias para la preparación, realización y análisis de registros electrofisiológicos y de fluorometría.
  • CEBM2: Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los resultados de pruebas no-invasivas de exploración funcional.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB11: Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13: Capacidad de creatividad.
 • CB14: Motivación por la calidad.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la química mèdica necessaris per a abordar amb profunditat una especialització determinada.
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.
 • CG5: Tenir la capacitat per a investigar independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6: Tenir originalitat i creativitat en l'ús de la química mèdica.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Biomedicina
 • CEBM1: Adquisición de las habilidades necesarias para la preparación, realización y análisis de registros electrofisiológicos y de fluorometría.
 • CEBM2: Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los resultados de pruebas no-invasivas de exploración funcional.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11: Habilidad de aprendizaje que permitan al alumno continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13: Capacidad de creatividad.
 • CB14: Motivación por la calidad.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Métodos de registro electrofisiológico, análisis e interpretación de señales bioeléctricas. Métodos de registro de señales por fluorometría y luminiscencia, análisis e interpretación de las señales ópticas registradas. Métodos no invasivos de determinación de actividad funcional mediante imagen, incluyendo análisis, interpretación y aplicación de los resultados obtenidos con dichas pruebas.


CONTENIDO TEÓRICO


1.-  Introducción: Utilidad de las Técnicas Funcionales de Diagnóstico no invasivas


2.-  Microfluorimetría celular: Fundamentos y aplicaciones


3.-  Técnicas de Imagen no invasivas: Tipos, fundamentos y aplicaciones


4.-  Técnicas electrofisiológicas no invasivas


 


CONTENIDO PRÁCTICO


1.- Electroencefalograma en humanos


2.- Potenciales evocados en humanos


3.- Evaluación de actividades reflejas en humanos mediante registro electromiográfico


4.- Discusión de las ventajas y limitaciones de las diversas técnicas funcionales


5.- Presentación y crítica de un trabajo científico relacionado con el uso de técnicas funcionales de diagnósticoTipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Las clases de teoría será participativas, el profesor, tras una introducción teórica
al tema planteará las actividades, debates y otras estrategias didácticas a abordar
en la asignatura.

510
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Los seminarios servirán para presentar y discutir oralmente:
- Los fundamentos y resultados obtenidos con las técnicas utilizadas en las sesiones de
prácticas de laboratorio. Además se discutirán técnicas complementarias y alternativas.
- Presentaciones sobre temas monográficos relacionados con las técnicas funcionales de
diagnóstico: Los alumnos realizarán un breve trabajo escrito sobre el tema elegido (4-7 folios
incluyendo la bibliografía utilizada) que entregarán al profesor responsable de la asignatura
y posteriormente lo presentaran en sesión de seminario con ayuda de “powerpoint”.
- Presentación y crítica de artículos de investigación relacionados con las técnicas funcionales
de diagnóstico: Los alumnos elaborarán un “poster científico” (en formato “powerpoint”) que
contenga la información más relevante del artículo y que expondrán en presentación oral,
con ayuda de “powerpoint”, en la correspondiente sesión de seminarios. Dicha presentación en
powerpoint habrá sido entregada previamente al profesor responsable de la asignatura.
- La asistencia a estos seminarios será obligatoria.

510
TUTORIES GRUPALS

En las sesiones de tutorías se resolverán cuestiones presentadas por el profesor y las dudas
surgidas durante el aprendizaje de esta asignatura.

2,55
PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantearán
mediante guión de prácticas y breve explicación. Los alumnos participarán en la realización
en su preparación, realización e interpretación de los resultados. Al final de cada sesión,
Los alumnos realizarán un breve cuestionario sobre temas abordados en la práctica.
La asistencia a estas prácticas será obligatoria.

7,55
TOTAL2030


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
07/11/20111-54,515
14/11/20111-52,55
19/12/20111-52,55,5
23/01/20121-530
23/01/20121-532,5
28/11/20111-52,52
TOTAL18 30


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

PARA PODER APROBAR LA ASIGNATURA SERÁ IMPRESCINDIBLE HABER ASISTIDO A LAS SESIONES PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y SEMINARIOS

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Al final de cada sesión de prácticas, los alumnos resolverán las cuestiones planteadas
por el profesor.

Cuestionarios de prácticas20
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Se valorará el póster (incluirá breve introducción, metodología, resultados y discusión de
la publicación, tamaño del poster 1,20 m x 1,20 m, con predominio de imágenes frente a texto)
y su presentación oral (10 minutos exposición y 5 minutos de preguntas formuladas por profesores y compañeros de la asignatura) de los temas de revisión.

Memoria y presentación oral de trabajo monográfico35
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Se valorará la participación e interés por la materia a lo largo de las distintas actividades
relacionadas con la asignatura.

Participación e interés10
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Se valorará el póster (incluirá breve introducción, metodología, resultados y discusión de
la publicación, tamaño del poster 1,20 m x 1,20 m, con predominio de imágenes frente a texto)
y su presentación oral (10 minutos exposición y 5 minutos de preguntas formuladas por profesores y compañeros de la asignatura) de los temas de revisión.

Póster y presentación oral de publicación de trabajo de investigación35
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 06/07/2012 17:30 20:30 CI/1005 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:TEORÍA DE TÉCNICAS FUNCIONALES DE DIAGNÓSTICO - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009