Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: MATEMÀTIQUES II
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
35008 - MATEMÀTIQUES II (2011-12)

Codi35008
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
MÈTODES QUANTITATIUS I TEORIA ECONÒMICAFONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ECONOMIA


Context de l'assignatura 2011-12

Como continuación de la asignatura Matemáticas 1 (35002), presenta las herramientas de Cálculo, ahora en varias variables

El núcleo central de la asignatura  es  el estudio de la convexidad y de los modelos y técnicas de optimización matemática aplicados a problemas en el  entorno económico

La asignatura pretende también contribuir al proceso formativo general de los estudiantes  intentando desarrollar  su capacidad de razonamiento abstracto e intuitivo-geométrico

Se aborda también el  manejo de software informático adecuado para la resolución de los problemas estudiados.Professor/a responsable
PERIS FERRANDO, JOSEP ENRIC


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 350081SIRVENT BOIX, RAMON JOAQUIN
 2PEREZ GARCIA, ARSENIO
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 3LEPETYUK, VADYM
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 350081SIRVENT BOIX, RAMON JOAQUIN
 2PEREZ GARCIA, ARSENIO
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 3LEPETYUK, VADYM
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 350081SIRVENT BOIX, RAMON JOAQUIN
 2PEREZ GARCIA, ARSENIO
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 3LEPETYUK, VADYM


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUP 1: TEORIA DE 35008 61
GRUP 2: TEORIA DE 35008 58
GRUP 3: TEORIA DE 35008 55
TOTAL 174


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 35008) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 35008) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (TEORIA DE 35008) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 35008) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 35008) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 35008) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 35008) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 35008) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (TEORIA DE 35008) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO P1 - CAS
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 1:GRUPO P1 - CAS
(*) 2:GRUPO P2 - CAS
(*) 2:GRUPO P2 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUPO P3 - CAS
(*) 3:GRUPO 3 - CAS
(*) 3:GRUPO P3 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 J 09:00 11:00 A1/0-12P 
  2 01/02/2012 25/05/2012 J 15:00 17:00 A1/1-55P 
  3 01/02/2012 25/05/2012 L 09:00 11:00 A1/0-13P 
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 14/05/2012 25/05/2012 V 11:00 13:00 A1/0-12P 
  2 14/05/2012 25/05/2012 V 17:30 19:30 A1/1-55P 
  3 14/05/2012 25/05/2012 M 11:00 13:00 A1/0-13P 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 01/02/2012 11/05/2012 V 11:00 13:00 A1/0-12P 
  2 01/02/2012 11/05/2012 V 17:30 19:30 A1/1-55P 
  3 01/02/2012 11/05/2012 M 11:00 13:00 A1/0-13P 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: GRUPO P1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 1: GRUPO P1 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 2: GRUPO P2 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 2: GRUPO P2 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 3: GRUPO 3 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 3: GRUPO P3 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 3: GRUPO P3 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ECONOMIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Capacitat de treballar en equip.
 • CG3: Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4: Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5: Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6: Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8: Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9: Capacitat de síntesi.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2: Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3: Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4: Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9: Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.
 • CE10: Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11: Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12: Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Maneig del llenguatge matemàtic i la seua utilització en la representació i interpretació de models econòmics.
 • Habilitat per a la utilització del raonament matemàtic per a la seua aplicació en situacions reals del món econòmic.
 • Ser capaç d'utilitzar tècniques informàtiques per a la resolució de problemes.
 • Capacitat d'accedir a la informació econòmica oferida a través de models matemàtics.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la resolució de problemes individualment i formant part d'un grup.
 • Coneixement i maneig de les eines pròpies del càlcul en diverses variables i la seua interpretació/aplicació a l'entorn econòmic.
 • Habilitat per a utilitzar les tècniques d'optimització matemàtica, maneig de programari informàtic adequat i aplicació a l'entorn econòmic.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12

4. CONTENIDOS

BLOQUE I: FUNCIONES DE VARIAS  VARIABLES

 1. Algunos conceptos topológicos.
 2. Funciones de varias variables. Dominio, rango.
 3. Representaciones geométricas. Curvas de nivel. Conjuntos de contorno
 4. Límites y continuidad. Propiedades.
 5. Derivadas parciales de primer orden. Vector gradiente.
    6. Regla de la cadena (derivada función compuesta).
    7. Derivada direccional.
    8. Funciones implícitas. Derivada de la función implícita.
  9. Funciones homogéneas y homotéticas
  10. Diferencial. Aproximación lineal.
     11. Derivadas parciales de orden superior. Matriz hessiana.
     12. Desarrollo de Taylor de orden 2.
 13. Formas cuadráticas. Signo de una forma cuadrática. 

BLOQUE II: CONVEXIDAD. OPTIMIZACIÓN LIBRE

1. Combinaciones lineales no negativas y convexas.
2. Conjuntos convexos. Propiedades.
 3. Funciones cóncavas y convexas. Propiedades.
 4. Caracterización de funciones cóncavas y convexas diferenciables
5. Funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas
6.  Máximos y mínimos locales y globales.
7. Teorema de Weierstrass.
8. Cálculo  de óptimos globales mediante curvas de nivel.
     9. Condiciones necesarias y suficientes de óptimos locales.
    10. Programas convexos/cóncavos.


BLOQUE III: OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA

 1. El problema básico de óptimo restringido (dos variables y una restricción de igualdad). El teorema de Lagrange
 2. Interpretación del multiplicador
 3. Condiciones suficientes de óptimos locales
 4. Programas cóncavos y convexos
 5. Generalización
 6. El problema básico de la programación no lineal (dos variables y una restricción de desigualdad). El teorema de Kuhn y Tucker. Interpretación
 7. El problema básico con restricciones de no negatividad
 8. Generalización de las condiciones de Kuhn y Tucker
 9. Programación lineal. Ejemplos
 10. Programas duales
 11. El teorema de Kuhn y Tucker para programas lineales
 12. Aplicaciones de la programación lineal al entorno económico-empresarial. Planteamiento de problemasTipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA300
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER260
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR40
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
01BLOQUE 1- PUNTOS 1,2,3,4

CLASES DE TEORIA

46
02BLOQUE 1- PUNTOS 5,6,7

TEORIA :2 HORAS

PRACTICA: 2 HORAS

46
03BLOQUE 1-PUNTOS 8,9

TEORIA: 2 HORAS

PRACTICA 2 HORAS

PRIMER CONTROL

46
04BLOQUE 1- PUNTOS 10,11,12

CLASE DE TEORIA: 2HORAS

PRACTICA: 2 HORAS

PRIMERA ENTREGA DE EJERCICIOS

46
05BLOQUE 1- PUNTO 13

CLASE DE TEORIA : 2HORAS

PRACTICA: 2HORAS

46
06BLOQUE 2- PUNTOS 1,2,3

CLASE DE TEORIA: 2 HORAS

PRACTICA: 2 HORAS

SEGUNDO CONTROL

46
07BLOQUE2-PUNTOS 4,5,6

CLASE TEORICA

CLASE PRACTICA

SEGUNDA ENTREGA DE EJERCICIOS

46
08BLOQUE 2- PUNTOS 7,8,9,1046
09BLOQUE 3-PUNTOS 1,2,3

CLASE DE TEORIA

CLASE PRACTICA

 

TERCER CONTROL

46
10BLOQUE 3-PUNTOS 3,4,5

CLASE DE TEORIA

CLASE PRACTICA

TERCERA ENTREGA DE EJERCICIOS

46
11BLOQUE 3- PUNTOS 6,7

CLASE DE TEORIA

CLASE PRACTICA

46
12BLOQUE3- PUNTO 8

CLASE DE TEORIA

CLASE PRACTICA

CUARTO CONTROL

46
12+1BLOQUE 3- PUNTOS 9,10,11

CLASE DE TEORIA

CLASE PRACTICA

CUARTA ENTREGA DE EJERCICIOS

46
14BLOQUE 3- PUNTO 12

UNA SESION DE TEORIA

 

DOS SESIONES PRACTICAS(CON ORDENADOR)

46
15REPASO

CLASE DE TEORIA

DOS SESIONES PRACTICAS (ORDENADOR)

 

QUINTO CONTROL Y QUINTA ENTREGA

 

LA QUINTA ENTREGA SE PODRÁ REALIZAR EN LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO

46
TOTAL60 90


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

La evaluación tendrá en cuenta la puntuación obtenida en dos apartados: controles y examen final.

Los controles  tratan de  evaluar la progresión del estudiante en el aprendizaje de la materia y se realizarán al final de una sesión práctica. Habrá 4 controles con contenido acumulativo, y la puntuación de cada uno se corresponderá con el 9%,  11%,  14% y  16%, respectivamente, de la nota final. La fecha de los controles se conocerá con antelación. En total, los controles suponen un  50% de la nota de la asignatura.

El examen final tendrá lugar en la fecha designada por la facultad y supondrá el  50% de la nota de la asignatura.

Segunda convocatoria: Se realizará una prueba que tendrá dos partes. En la primera parte se recuperará el examen final de la asignatura, es decir, el  50% de la calificación. En la segunda, se recuperará la evaluación continua (50%). En esta segunda parte se evaluará, con mayor profundidad, el conocimiento de la asignatura. En la 2ª convocatoria, el alumno podrá optar por recuperar el examen final y/o la evaluación continua completa, pero nunca una parte de ella. Se aprueba con una calificación igual o mayor a  5 puntos.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTREHabrá 4 controles con contenido acumulativo, y la puntuación de cada uno se corresponderá con el 9%, 11%, 14% y 16%, respectivamente, de la nota final. La fecha de los controles se conocerá con antelación. CONTROLES50
EXAMEN FINALEl examen constará de preguntas teóricas, cuestiones y problemas y supondrá el 50% de la nota de la asignatura.EXAMEN ESCRITO50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 05/07/2012 08:30 11:30 A1/0-19X 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 30/05/2012 09:00 12:00 A1/0-22M 
A1/0-24G 
A1/0-21G 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO P1 - CAS
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 1:GRUPO P1 - CAS
(*) 2:GRUPO P2 - CAS
(*) 2:GRUPO P2 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUPO P3 - CAS
(*) 3:GRUPO P3 - CAS
(*) 3:GRUPO 3 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009