GUIA DOCENT
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi33533
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I UENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

Competències transversals bàsiques
 • CB-2: Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3: Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5: Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CT-7: Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8: Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9: Capacitat de treball en grup.
 • CT-10: Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12: Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13: Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.

Competències específiques (tecnologia específica):

  Construccions Civils
  • CEC-5: Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR7,511,25
PRÀCTIQUES DE LABORATORI7,511,25
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir
Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda