Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ITALIÀ
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
32967 - LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ITALIÀ (2011-12)

Codi32967
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIES INTEGRADESFILOLOGIA ITALIANA33


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Haver superat totes les següents assignatures:
      LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): ITALIÀ


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3: Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4: Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

Competències específiques (CE):

  per a la CG1
  • CE1.1: Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
  • CE1.2: Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
  • CE1.6: Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
  • CE1.14: Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.

  Competències específiques (CE):

   per a la CG3
   • CE3.10: Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

   Competències específiques (CE):

    per a la CG4
    • CE4.2: Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
    • CE4.3: Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
    • CE4.4: Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
    • CE4.5: Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
    • CE4.6: Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
    • CE4.7: Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
    • CE4.8: Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.


Objetius formatius

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1; per a fer-ho haurà de:

 • Estudiar el tercer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Iniciar en les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular l'ocupació dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua D per part de l'alumnat per a millorar la seua formació traductora.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Fonètica, fonologia, escriptura, adequada al nivell indicat en els objectius. Morfosintaxi, adequada al nivell indicat en els objectius. Lèxic, adequat al nivell indicat en els objectius. Nocions i funcions comunicatives (pragmàtica) adequades al nivell indicat en els resultats i aspectes culturals generals.Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

El 50% de la nota s'obtindrà a través d'avaluació contínua i el 50% restant s'obtindrà a través de controls periòdics o mitjançant un examen final.Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009