Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ITALIÀ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
32967 - LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ITALIÀ (2011-12)

Codi32967
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIES INTEGRADESFILOLOGIA ITALIANA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Haver superat totes les següents assignatures:
      LLENGUA I TRADUCCIÓ D (II): ITALIÀ


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3: Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4: Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

Competències específiques (CE):

  per a la CG1
  • CE1.1: Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
  • CE1.2: Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
  • CE1.6: Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
  • CE1.14: Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.

  Competències específiques (CE):

   per a la CG3
   • CE3.10: Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

   Competències específiques (CE):

    per a la CG4
    • CE4.2: Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
    • CE4.3: Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
    • CE4.4: Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
    • CE4.5: Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
    • CE4.6: Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
    • CE4.7: Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
    • CE4.8: Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1; per a fer-ho haurà de:

 • Estudiar el tercer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Iniciar en les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular l'ocupació dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua D per part de l'alumnat per a millorar la seua formació traductora.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009