Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (I): ALEMANY-CATALÀ
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
32813 - TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (I): ALEMANY-CATALÀ (2011-12)

Codi32813
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓTRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ


Context de l'assignatura (2011-12)

Es tracta de la primera assignatura amb perfil professionalitzant dels estudis de Traducció i Interpretació i, per tant, haurà d'introduir en la teoria i la pràctica professional del futur traductor i intèrpret. Per a les classes pràctiques s'utilitzaran textos de caràcter general i dificultat mitjana.


Prerequisit: nivell A2 en Llengua B.Professor/a responsable
FUSTER ORTUÑO , MARÍA ÁNGELES


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 328131MARTINEZ PEREZ, VICENT
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 328131MARTINEZ PEREZ, VICENT
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 32813 4
TOTAL 4


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 32813) 1er. T VAL des de NIF - fins a NIF -
1  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 32813) 1er. T VAL des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - VAL
(*) 1:1 - VAL


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 19/09/2011 12/01/2012 M 17:00 19:00 0020PB028 
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 19/09/2011 12/01/2012 V 15:00 17:00 0020PB040 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - VAL
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 1: 1 - VAL


Competències de l'assignatura

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2: Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3: Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4: Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

Competències específiques (CE):

  per a la CG1
  • CE1.4: Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
  • CE1.5: Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
  • CE1.6: Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
  • CE1.7: Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
  • CE1.8: Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).
  • CE1.15: Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
  • CE1.16: Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.

  Competències específiques (CE):

   per a la CG2
   • CE2.2: Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

   Competències específiques (CE):

    per a la CG3
    • CE3.1: Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
    • CE3.3: Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
    • CE3.4: Ser capaç de prendre decisions.
    • CE3.7: Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
    • CE3.8: Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
    • CE3.9: Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.
    • CE3.10: Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
    • CE3.12: Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.

    Competències específiques (CE):

     per a la CG4
     • CE4.2: Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
     • CE4.3: Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
     • CE4.4: Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
     • CE4.5: Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
     • CE4.6: Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
     • CE4.7: Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.


Objetius formatius
 • Conèixer els principals elements de contrast entre les dues llengües.
 • Conèixer l'estructura bàsica de composició dels textos referencials en les dues llengües.
 • Dominar les diferències ortotipogràfiques més importants.
 • Dominar els elements d'interferència lexicosemàntica.
 • Dominar els elements d'interferència morfosintàctica.
 • Dominar els elements bàsics d'interferència estilística (registre).
 • Escriure en una llengua d'arribada correcta com si estiguera escrit originalment en aquest idioma.
 • Llegir els textos com a globalitat, buscant-hi progressivitat, elements focals, intenció comunicativa i lector tipus.
 • Demostrar interès per la correcció en el text meta.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Dominar els paràmetres bàsics de la visió germanòfona i catalanòfona del món a través dels textos.
 • Detectar els elements culturals específics de les dues cultures.
 • Detectar el problema específic dels noms propis en tota la seua varietat.
 • Conèixer l'estructura, diferències, possibilitats i limitacions dels principals mitjans de documentació: diccionaris, enciclopèdies, monografies i Internet.
 • Distingir amb actitud crítica les potencialitats dels diferents mitjans de documentació, molt especialment pel que fa als diferents tipus de diccionari (bilingües/monolingües; d'aprenentatge/d'ús familiar/professionals).
 • Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció en l'actualitat.
 • Fer traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Conèixer les convencions, avantatges i limitacions del treball en equip i individual.
 • Conèixer les convencions deontològiques de la traducció com a activitat comunicativa derivada.
 • Assimilar la naturalesa de doble tensió contradictòria de la traducció, com a imitació de l'original i producció d'un text òptim segons regles diferents a les quals regeixen l'original.
 • Assimilar el fet que mai hi ha una única solució vàlida, però sí múltiples d'inadequades.
 • Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció.
 • Revisar les traduccions buscant la major optimització comunicativa en la llengua d'arribada.


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)

4.1. Objectius generals

1. Conèixer els elements de contrast principals entre ambdues llengües.
2. Conèixer l'estructura bàsica de composició dels textos referencials en ambdues llengües.
3. Dominar les diferències ortotipogràfiques més importants.
4. Conèixer les convencions, avantatges i limitacions del treball en equip i individual.

4.2. Objectius conceptuals

5. Dominar els elements d'interferència lexicosemàntica.
6. Dominar els elements d'interferència morfosintàctica.
7. Dominar els elements bàsics d'interferència estilística (registre).
8. Assimilar la natura de doble tensió contradictòria de la traducció, com a imitació de l'original i producció d'un text òptim segons unes regles distintes a aquelles que regeixen l'original.
9. Assimilar el fet que mai hi ha una única solució vàlida, però diverses inadequades.

4.3. Objectius procedimentals

10. Escriure en una llengua terme correcta com si estigués escrita originalment en aquest idioma.
11. Detectar els elements culturals específics d'ambdues cultures.
12. Distingir amb actitud crítica les potencialitats dels diversos mitjans de documentació, especialment pel que fa als diversos tipus de diccionaris (bilingües/monolingües; d'aprenentatge /d'ús familiar/professionals).

4.4. Objectius actitudinals

13. Demostrar interés per la correcció en el text meta.
14. Revisar les traduccions per a buscar la major optimització comunicativa en LT.Continguts. Breu descripció

El concepte de traducció professional: adequació, correcció i fluïdesa. Utilització i limitacions dels diccionaris i manuals de consulta tradicionals. Documentació en Internet. Aspectes formals (puntuació i ortografia comparades). Lector i propòsit de la traducció. La traducció dels elements culturals. La traducció dels noms propis. La interferència. La fraseologia. Principals paràmetres pragmàtics. El registre. L'ordre oracional. El món professional.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

BLOC TEMÀTIC 1: MÓN PROFESSIONAL I DOCUMENTACIÓ.
TEMA 1. El concepte de traducció professional: adequació, correcció i fluïdesa.
TEMA 2. Maneig i limitacions dels diccionaris i manuals de consulta tradicionals.
TEMA 3. Documentació en Internet

BLOC TEMÀTIC 2: PROBLEMES DE TRADUCCIÓ
TEMA 4. Aspectes formals (puntuació i ortografia comparades)
TEMA 5. Lector i propòsit de la traducció
TEMA 6. La traducció dels elements culturals

BLOC TEMÀTIC 3: ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ
TEMA 7. La traducció dels noms propis
TEMA 8. La interferència
TEMA 9. La fraseologia

BLOC TEMÀTIC 4: LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ADEQUATS.
TEMA 10. Principals paràmetres pragmàtics
TEMA 11. El registre
TEMA 12. L'ordre oracionalTipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Per cada bloc temàtic es faran classes teòriques i pràctiques a parts iguals. En la part teòrica es llegiran i comentaran textos de diversos tipus relacionats amb els temes dels blocs.

3040
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR

Per cada bloc temàtic es faran classes teòriques i pràctiques a parts iguals. En la part pràctica es duran a terme traduccions individuals, en grup (a classe, en forma de tallers) i en ple, que es valoraran conjuntament i les versions finals de les quals es penjaran en el Campus Virtual.

3050
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
11

Classes teòriques: 4 h
Pràctiques de problemes: 2 h

6

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
107

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
118

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2

2
129

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
1310

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
1411

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
1512

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2

2
21

Classes teòriques: 4 h
Pràctiques de problemes: 2 h

6

Treball individual: 2

2
32

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
42

Classes teòriques: 1 h
Pràctiques de problemes: 2 h

3

Treball individual: 2

2
53

Classes teòriques: 1 h
Pràctiques de problemes: 2 h

3

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
64

Classes teòriques: 1 h
Pràctiques de problemes: 2 h

3

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
75

Classes teòriques: 1 h
Pràctiques de problemes: 2 h

3

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
86

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2
Treball cooperatiu: 1
Estudi i elaboració de materials: 4
Altres activitats: 1

8
96

Classes teòriques: 2 h
Pràctiques de problemes: 2 h

4

Treball individual: 2

2
TOTAL60 90


Sistema general d'avaluació
 • Prova objectiva final escrita sobre conceptes teòrics i pràctica de traducció: 50%
 • Treball final de traducció: 20%
 • Traduccions de classe i de grup: 20%
 • Valoració de l'assistència  a classe, la preparació de les traduccions a casa i la participació: 10%


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)

- Assistència a les classes teòriques i pràctiques obligatòria.

- El percentatge de qualificació assignat en cada assignatura a la prova final serà aplicable a tots els periodes d’exàmens establerts oficialment per la Universitat d’Alacant.

- L’alumne(a) que per una causa justificada no puga assumir el procediment d’avaluació establert haurà de contactar a començament de curs amb el professor de l’assignatura a fi de fixar un contracte d’aprenentatge específic. En aquest contracte s’especificaran els encàrrecs de treballs que compensen la manca d’assistència i d’avaluació contínua. Aquests treballs suposaran, com a mínim, la mateixa càrrega de faena que els elements avaluats de forma contínua pel professor quant a la resta d’estudiants. Aquests treballs complementaris hauran de respectar també els terminis de lliurament fixats. A tots els treballs, tant als ordinadris com als complementaris, se’ls aplicaran uns criteris d’avaluació competitius (no serà una avaluació simplement sumativa).

- Si l’alumne(a) suspenguera algun dels apartats esmentats anteriorment, es guardaria la nota de la resta d’apartats per a la segona convocatòria dins del mateix curs acadèmic. No es podran mantenir, per tant, les notes del curs anterior.

- Es considerarà que un(a) alumne(a) ha superat l’assignatura sempre que la suma de les notes de tots els apartats sume 5 sobre 10, o un 50%.

- Quatre faltes d’ortografia en l’examen escrit final poder ser causa suficient per a suspendre aquest examen. Aquest criteri, aplicat de manera proporcional, també serà vàlid per als treballs que l’alumne haja de lliurar al llarg del curs.

TipusCriteriDescripcióPonderació
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Lliurament de versions de les traduccions de classe.

Assistència (amb llista de signatures) i participació a classe10
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Criteris de correcció de traduccions:
- descompte sobre 10, 15 o 20 punts segons si el text té 150, 225 o 300 paraules.
- descomptar per:
a) 0,25 por cada signe de puntuación / ortotipogràfic (cursives, cometes, etc...) erroni (-1 punt sencer si la falta ortogràfica és greu).
b) 0,25 - 0,50 per cada error d'expressió o lèxic del text segons la gravetat.
c) 0,25-1 per cada error pragmàtico-cultural (si s'han traduït coses que no s'han de traduir, com ara adreces, o no s'han traduït coses que s'han de traduir -topònims, noms de personatges històrics, etc.) segons la gravetat.
d) 0,50-1 per cada error de comprensió/sentit, segons la gravetat (quasi tots són d'1 punt menys).
- sumar 0,25 per cada problema de traducció del text resolt correctament i que no ha estat resolt per tots els alumnes, tan sols per uns pocs.

Traduccions de classe i de grup (preparació i traducció) 20
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Criteris de correcció de traduccions:
- descompte sobre 10, 15 o 20 punts segons si el text té 150, 225 o 300 paraules.
- descomptar per:
a) 0,25 por cada signe de puntuación / ortotipogràfic (cursives, cometes, etc...) erroni (-1 punt sencer si la falta ortogràfica és greu).
b) 0,25 - 0,50 per cada error d'expressió o lèxic del text segons la gravetat.
c) 0,25-1 per cada error pragmàtico-cultural (si s'han traduït coses que no s'han de traduir, com ara adreces, o no s'han traduït coses que s'han de traduir -topònims, noms de personatges històrics, etc.) segons la gravetat.
d) 0,50-1 per cada error de comprensió/sentit, segons la gravetat (quasi tots són d'1 punt menys).
- sumar 0,25 per cada problema de traducció del text resolt correctament i que no ha estat resolt per tots els alumnes, tan sols per uns pocs.

Treball final individual de traducció20
EXAMEN FINAL

Criteris de correcció de traduccions:
- descompte sobre 10, 15 o 20 punts segons si el text té 150, 225 o 300 paraules.
- descomptar per:
a) 0,25 por cada signe de puntuación / ortotipogràfic (cursives, cometes, etc...) erroni (-1 punt sencer si la falta ortogràfica és greu).
b) 0,25 - 0,50 per cada error d'expressió o lèxic del text segons la gravetat.
c) 0,25-1 per cada error pragmàtico-cultural (si s'han traduït coses que no s'han de traduir, com ara adreces, o no s'han traduït coses que s'han de traduir -topònims, noms de personatges històrics, etc.) segons la gravetat.
d) 0,50-1 per cada error de comprensió/sentit, segons la gravetat (quasi tots són d'1 punt menys).
- sumar 0,25 per cada problema de traducció del text resolt correctament i que no ha estat resolt per tots els alumnes, tan sols per uns pocs.

Prova final50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Estudi: C010
assignatures primer quadrimestre/semestrre 1 30/01/2012 15:00 18:00 GE/1-06I  -
Període extraordinari Estudis de grau i Estudis en extinció (op. a) 1 05/07/2012 17:30 20:30 A1/1-46I  -
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - VAL
(*) 1:1 - VAL


Enllaços relacionats
http://www.diccionarios.com/ 
http://www.termcat.es/ 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S128750/P128732NN1/CAT/INDEX.HTML 
http://de.pons.eu/englisch-spanisch/knowledge 
http://einesdellengua.com/Multicerca/entorn.htm 
http://esadir.cat/ 
http://esadir.cat/  
http://optimot.gencat.cat  
http://www.avl.gva.es/inici.html 
http://www.avui.cat/serveis/diccionaris/  
http://www.avui.com 
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/ 
http://www.intercat.cat/ca/index.jsp 
http://www.intercat.cat/ca/index.jsp  
http://www.multilingue.cat/ 
http://www.rodamots.com/inici.asp 
http://www.softcatala.org 
http://www.trobat.com/servicis/dvo.php 
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf 
http://www.ua.es/spv/gripau/ 
http://www.ua.es/spv/gripau.pdf 
http://www.ua.es/uem/ 
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html 
http://www.upf.edu/bibtic/traduc/glossal.html#catala 
http://www.vilaweb.com/ 
http://www.wordreference.com/ 
http://www.youtube.com/watch?v=JpNgUP7HKtE 


Bibliografia

Cent anys de traducció al català, 1891-1990: antologia
Autors:BACARDI, Montserrat; FONTCUBERTA, Joan; PARCERISAS, Francesc
Edició:Barcelona : Eumo, 1998.
ISBN:978-84-7602-832-2
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)

Curial and Guelfa: a classic of the Crown of Aragon
Autors:WHEELER, Max (trad.)
Edició:Amsterdam : John Benjamins, 2011.
ISBN:978-90-272-4008-8
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Diccionari català-alemany = Deutsch-katakanisches Wörterbuch
Autors:GIL I SANCHIS, Oriol (coord.); TORRAS I CONANGLA, Montserrat (dir.)
Edició:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2007.
ISBN:978-84-412-1456-9
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)

Documentación, terminología y traducción
Autors:Gonzalo García, Consuelo; García Yebra, Valentín (editores)
Edició:Madrid ; [Soria] : Síntesis ; Fundación Duques de Soria, D.L. 2000.
ISBN:84-7738-748-6
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El català
Autors:Josep Ruaix i Vinyet
Edició:Moià (Barcelona).
ISBN:84-398-0782-1
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Enseñar a traducir : metodología en la formación de traductores e intérpretes
Autors:Amparo Hurtado Albir (dir.)
Edició:Madrid.
ISBN:84-7711-358-0
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Experiencias de traducción : reflexiones desde la práctica traductora
Autors:GARCÍA DE TORO, Cristina (ed.lit.); GARCÍA IZQUIERDO, Isabel (ed.lit.)
Edició:Castelló de la Plana : Univ. Jaume I, 2005.
ISBN:84-8021-485-6
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Gramàtica catalana
Autors:FABRA, Pompeu
Edició:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2000.
ISBN:84-7283-290-2
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Gramàtica catalana
Autors:Antonio M. Badia Margarit
Edició:Madrid.
ISBN:84-249-1127-X (v.2)
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Gramàtica catalana
Autors:Antonio M. Badia Margarit
Edició:Madrid.
ISBN:84-249-1125-3 (v.1)
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Gramàtica pràctica del català
Autors:BASTONS I VILALLONGA, Núria; BERNADÓ FERNÁNDEZ, Cristina; COMAJOAN COLOMÉ, Llorenç
Edició:Barcelona : Teide, 2011.
ISBN:978-84-307-3396-5
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Gramática valenciana
Autors:CHULIÀ, Conxa [et al.]; LACREU, Josep (dir.)
Edició:Valencia : Institut Interuniv. Fil.Valenciana, 2002.
ISBN:84-7660-244-8
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Gramàtica zero
Autors:ESTEVE I GÓMEZ, Francesc Lluís; MELIÀ I PASQUAL, Josepa (col.)
Edició:València : Univ. Valencia, 2011.
ISBN:978-84-370-8169-4
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Enllaç al recurs bibliogràfic

Insights into scientific and technical translation
Autors:GASER, Rolf; GUIRADO, Cristina; REY, Joëlle
Edició:Barcelona : Promociones y Publicaciones Universitarias, 2004.
ISBN:84-477-0890-X
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La direccionalidad en traducción e interpretación: perspectivas teóricas, profesionales y didácticas
Autors:KELLY, Dorothy [et al.]
Edició:Granada : Atrio, 2003.
ISBN:84-96101-09-6
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La enseñanza de la traducción
Autors:Amparo Hurtado Albir (ed.)
Edició:[Castelló].
ISBN:84-8021-078-8
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La traducción y la interpretación en España hoy : perspectivas profesionales
Autors:KELLY, Dorothy
Edició:Granada : Comares, 2000.
ISBN:84-8444-041-9
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

L`humanisme a la Corona d`Aragó : (en el context hispànic i europeu)
Autors:BUTINYÀ JIMÉNEZ, Júlia; CORTIJO OCAÑA, Antoio (Eds.)
Edició:Potomac : Scripta Humanistica, 2011.
ISBN:978-1-882528-56-1
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual de traducció alemany-català
Autors:LAWICK BROZIO, Heike van
Edició:Vic : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-318-2
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual de traducción
Autors:NEWMARK, Peter
Edició:Madrid : Cátedra, 2004.
ISBN:84-376-1091-5
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Puente entre dos mundos [CD-ROM]: últimas tendencias en la investigación traductológica alemán-español
Autors:SANTANA, Belén (ed.lit.); ROISS, Silvia (ed.lit.); RECIO, María Ángeles (ed.lit.)
Edició:Salamanca : Univ. Salamanca, 2007.
ISBN:978-84-7800-357-0
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Quinze lliçons sobre el llenguatge (i alguna sortida de to)
Autors:TUSÓN, Jesús
Edició:Badalona : Ara Llibres, 2011.
ISBN:978-84-15224-12-9
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Revising and editing for translators
Autors:MOSSOP, Brian
Edició:Manchester : St Jerome, 2001.
ISBN:1-900650-45-2
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Teories actuals de la traductologia
Autors:CHAUME VARELA, Frederic; GARCÍA DE TORO, Ana Cristina
Edició:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-636-0
Recomanat per: FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Translation into on-mother tongues in professional practice and training
Autors:GROSMAN, Meta (ed.) [et al.]
Edició:Tübingen : Stauffenburg, 2000.
ISBN:3-86057-247-4
Recomanat per: MARTINEZ PEREZ, VICENT (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009