Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
32526 - INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II (2011-12)

Codi32526
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ


Context de l'assignatura (2011-12)

L¿assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II s¿ofereix com a matèria optativa en el catàleg d¿assignatures de segon curs. Tot i que es presenta com a llengua A, Iniciació a la Llengua Catalana II s¿imparteix com una llengua C o D amb l¿objectiu d¿adaptar l¿oferta obligatòria de la llengua A cooficial amb el castellà al context sociolingüístic de la Universitat d¿Alacant.


Aquesta assignatura, juntament amb Iniciació a la Llengua Catalana I conformen una oferta paral¿lela a les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció I i II de primer i segon curs, respectivament. El requisit administratiu per a cursar les assignatures d¿Iniciació a la Llengua Catalana I i II és que l¿alumne/a no s'haja examinat de l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura de segon de batxillerat en la prova d¿accés a la universitat. El perfil de l¿alumnat que es matricula en aquesta assignatura està format per una tipologia variada que inclou: alumnes de zones castellanoparlants de les comarques pròximes a la Universitat d¿Alacant que han demanat l¿exempció de l¿assignatura Valencià: Llengua i Literatura en algun moment de la seua escolarització (sol ser en batxillerat); alumnes estrangers establits al País Valencià que han estat exempts de l¿assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en tots o en algun curs de secundària o batxillerat; alumnes provinents d¿altres comunitats autònomes; alumnes que han accedit al grau des d¿altres carreres o a través de la prova de majors de 25 anys; finalment, alumnes Erasmus que volen iniciar-se en el coneixement de la llengua catalana en un nivell A1.L¿assignatura Iniciació a la Llengua Catalana II es planteja com una continuïtat de l¿assignatura de primer Iniciació a la Llengua Catalana I. De fet, la programació d¿aquestes assignatures segueix un format de curs complet dividit en dos quadrimestres. Una part dels materials curriculars serveix per als dos cursos.Professor/a responsable
LIMORTI PAYA , PAUL


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 325261LIMORTI PAYA, PAUL
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 325261LIMORTI PAYA, PAUL
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 325261LIMORTI PAYA, PAUL
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU


Requisits d'avaluació

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Haver superat totes les següents assignatures:
      INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA I


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 32526 53
TOTAL 53


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 32526) 2do. T VAL des de NIF - fins a NIF -
1  (TEORIA DE 32526) 2do. T VAL des de NIF - fins a NIF -
1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32526) 2do. T VAL des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - VAL
(*) 1:1 - VAL
(*) 1:1 - VAL


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 19:00 21:00 FI/3-13P 
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 01/02/2012 25/05/2012 X 18:00 19:00 FI/1-06S 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES 1 01/02/2012 25/05/2012 X 17:00 18:00 FI/1-06S 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - VAL
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 1: 1 - VAL
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 1: 1 - VAL


Competències de l'assignatura

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2: Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3: Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.


Objetius formatius

Objectiu general:

 • Millorar la capacitat per a comunicar-se oralment i per escrit en àmbits informals i formals.

Objectius específics:

 • Comunicar-se oralment (amb fluïdesa, evitant els interferències fonètiques, morfosintàctiques i lèxiques de la primera llengua, utilitzant estructures gramaticals i comunicatives més complexes que en el curs anterior, amb ampliació dels recursos lèxics) en les diverses situacions de la vida quotidiana.
 • Comunicar-es per escrit usant textos de diverses tipologies, d'un grau de complexitat mitjà i d'un nivell de formalitat mitjà-alt.
 • Comunicar-es per escrit aplicant la normativa ortogràfica i gramatical treballada durant el curs.
 • Entendre textos orals i escrits de diferents nivells de formalitat.
 • Desenvolupar estratègies de compensació per a comunicar-se amb èxit malgrat les limitacions.
 • Lingüístiques: detectar usos figurats; deduir significats pel context, pels derivats, pel contrast amb les llengües que es coneixen; reconèixer falsos amics; saber usar el diccionari bilingüe, etc.
 • Ampliar el coneixement de les normes ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana i del funcionament intern de la llengua (morfologia i sintaxi).
 • Ampliar el coneixement del lèxic i la fraseologia de la llengua catalana.
 • Aprofundir en el coneixement dels criteris i el procés de normativització i estardardització de la llengua catalana.
 • Aprofundir en el coneixement de la història, la situació sociolingüística i les variants geogràfiques de la llengua catalana.


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)

Objectius generals

 • Competència comunicativa B1 en llengua catalana

Objectius específics

1. Objectius cognitius

 • Conéixer les estructures gramaticals implicades en les funcions lingüístiques que corresponen a un nivell B1

2. Objectius instrumentals

 • Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d¿importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació)
 • Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d¿informació sobre temes familiars i habituals
 • Descriure, de manera senzilla, aspectes de l¿experiència personal, aspectes de l¿entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates
 • Comprendre i produir missatges orals adequats a les diverses situacions de la vida quotidiana

3. Objectius actitudinals

 • Evitar estereotips sobre les llengües que puguen dificultar la comunicació eficaç en un nivell B1
 • Apreciar la llengua catalana i la diversitat lingüística de l¿estat espanyol
 • Apreciar la llengua catalana com a vehicle de comunicació en els territoris on es parla
 • Apreciar les creacions culturals fetes en llengua catalana


Continguts. Breu descripció

Continguts de tipus comunicatiu. Preguntar i dir sobre la presència d'una persona o d'una cosa en un lloc. Preguntar i dir si es pot fer alguna cosa. Demanar ajuda a un interlocutor. Donar informació personal en temps passat. Descriure físicament una persona, etc. Continguts de tipus gramatical. Conèixer en un nivell inicial les convencions ortotipogràfiques de la llengua catalana i les diferències respecte del castellà. Conèixer en un nivell inicial el sistema vocàlic del català i en contrast amb el castellà. Conèixer en un nivell inicial el sistema consonàntic del català i en contrast amb el castellà, etc. Continguts de tipus sociolingüístic. Conèixer les dades més destacades sobre l'extensió, el territori i els parlants de la llengua catalana. Conèixer les principals varietats geogràfiques de la llengua catalana. Conèixer les característiques sumàries de la llengua estàndard, la normativització i l'estandardització de la llengua catalana.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

Tema 1: Descripció física i psicològica de persones •  Descriure físicament i psicològicament una persona

 •  Adjectius referits a les característiques físiques d¿una persona

 •  El lèxic de la roba i de les parts del cos

 •  Els verbs dur i portar


Tema 2: Indicació de la presència o l¿absència. Demanar, permetre i prohibir • Preguntar i dir sobre la presència d¿una persona o d¿una cosa en un lloc

 • Preguntar i dir si es pot fer alguna cosa

 • Demanar ajuda a un interlocutor

 • Demanar i donar permís

 • Denegar el permís, prohibir. Apostrofació dels pronoms febles el i la davant del verb

 • El so palatal lateral sonor en posició inicial: percepció, realització i ortografia

 • Ús d¿haver-hi amb el pronom en

 • Ús d¿alguna cosa/algú i cap, res/ningú. El castellanisme algo

 • Verb poder 


Tema 3: La narració en passat. Accions recents • Preguntar i dir què ha fet algú o què ha passat recentment

 • Preguntar i dir si algú ha fet o no alguna cosa

 • Dir quan ha passat un fet

 • Donar informació personal en temps passat

 • La narració.

 • L¿ús de l¿article en l¿expressió de les dates

 • La combinació dels pronoms febles reflexius i del pronom li amb els pronoms de complement directe el, els, la, les

 • El pretèrit perfet perifràstic i el pretèrit perfet simple. Usos dialectals, històrics i funcionals

 • Adverbis de temps i connectors temporals en passat

 • El so alveolar fricatiu sord /s/: representació ortogràfica, semblances i diferències amb el castellà. Casos especials

 • El pretèrit indefinit

 • El participi passat: qüestions morfològiques

 • El participi passat d¿alguns verbs irregulars

 • La pronominalització de l¿OD neutre i les oracions amb el pronom ho

 • La concordança del participi passat amb el pronom de 3a persona: el, la, els, les. Normativa i ús

 • Repàs i ampliació del lèxic de les accions quotidianes


Tema 4: La narració en futur. La predicció • Preguntar i donar la data

 • Preguntar i dir quan i què es pensa fer

 • Dir la duració d¿un fet o esdeveniment

 • Els textos predictius

 • Dir quin temps fa o farà

 • La neutralització del so palatal africat sonor i sord a final de paraula. Percepció i realització. Qüestions ortogràfiques que s¿hi relacionen

 • Percepció i realització a final de paraula del so nasal, representat pel dígraf ny

 • El futur dels verbs regulars

 • El futur dels verbs fer i anar

 • Combinació dels pronoms em, et, es, ens, us, es amb el pronom adverbial hi

 • Adverbis i locucions adverbials de temps futur

 • Els mesos de l¿any


Tema 5: Indicacions de lloc. Les instruccions • Preguntar i indicar on es troba un lloc i la manera d¿anar-hi

 • Indicar la distància entre un lloc i un altre

 • Preguntar i dir on es troba situada una casa

 • Descriure el mobiliari i les parts d¿una casa

 • Donar instruccions usant les estructures adequades

 • Donar instruccions en cas d¿emergència

 • L¿imperatiu. Semblances amb el castellà

 • Ordenar fer alguna cosa. El fonema palatal africat sord: percepció, realització i ortografia

 • Usos d¿on

 • La pronominalització del complement circumstancials de lloc: el pronom advebial hi

 • Adverbis i locucions adverbials de lloc

 • Usos de les preposicions amb, en, a, per

 • Verb saber

 • Lèxic dels mitjans de transport i de la ciutat

 • El fonema alveolar fricatiu sonor /z/: percepció, realització i representació ortogràfica. Casos especials

 • Les perífrasis d¿obligació haver de + inf., cal + inf., cal que + subj.

 • Les perífrasis no normatives tenir que + inf., hi ha que + inf i deure + inf.

 • Ús de l¿imperatiu per a donar instruccions. Diferències i semblances amb el castellà

 • Connectors discursius que marquen les fases d¿un procés


Tema 6: La descripció d¿objectes • Descriure un objecte

 • Preguntar i dir de qui és un objecte

 • Fer comparacions entre diversos objectes

 • La descripció: la descripció d¿objectes

 • Descriure l¿estat d¿un objecte

 • Descriure les sensacions que provoca un objecte

 • Expressar opinions i preferències

 • Ús dels demostratius neutres: açò, això, allò. Diferències dialectals i usos estàndard

 • Repàs dels determinants quantitatius

 • Repàs dels possessius

 • Lèxic dels objectes d¿ús quotidià, els colors, les formes, els materials i les textures


Tema 7: Expressió d¿estats d¿anims i de salut • Expressar un estat d¿ànim o de salut

 • Preguntar i dir com es troba algú

 • Donar instruccions relacionades amb la salut

 • El so palatal lateral en posició final (coll) i davant de s final (talls)

 • El so palatal africat sonor en paraules acabades en ¿atge, -etge: percepció, realització i ortografia. Diferències entre subestàndards

 • Els pronoms em, et, es, ens, us, es combinats amb el pretèrit indefinit. Diferències dialectals i usos estàndard. El cas del verb caure

 • La perífrasi d¿obligació haver de + inf. en condicional

 • Els adverbis i locucions de manera

 • El lèxic de les parts del cos (repàs i ampliació), les malalties, els remeis i els estats d¿ànim


Tema 8: La comparació. Comparar fets presents i passats • Comparar fets presents i passats

 • Fer recordar

 • Opinar sobre una experiència passada

 • L¿argumentació

 • Expressar opinions sobre temes d¿actualitat

 • Demanar disculpes

 • Demanar i donar informació sobre una situació nova

 • Els fonemes africats sonor i sord: percepció, realització i representació ortogràfica. Casos especials

 • Ús de que i quin, quina, quins, quines en oracions exclamatives

 • El superlatiu absolut i el relatiu

 • Ús de tant com a determinant i com a adverbi. L¿adverbi tan. Qüestions fonètiques. Semblances amb el castellà

 • El pretèrit imperfet dels verbs regulars. Diferències ortogràfiques respecte al castellà. L¿ús de la dièresi en els verbs de la 3a conjugació acabats en ¿uir

 • El pretèrit imperfet dels verbs ser i fer

 • Adverbis i locucions adverbials de temps

 • Adjectius que indiquen una valoració subjectivaTipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA300
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES

 

ACTIVITAT DOCENT

METODOLOGIA

HORES PRESENCIALS

HORES NO PRESENCIALS

Classe de teoria (T)

Lliçó magistral/participativa

12

 

Pràctiques comunicatives per parelles o petits grups a classe

Treball per tasques/Mètode comunicatiu

18

 

Pràctiques comunicatives per parelles o petits grups al laboratori o a l¿aula de pràctiques

Treball per tasques/Mètode comunicatiu

30

 

Estudi, exercicis, treball en línia, lectures.

         Treball individual

 

75h. (5h. Setmanals)

Tutories individuals/ grupals de suport i de seguiment

 

 

12

Tutories a distància a través del Campus o de l¿Aula Virtual

 

 

3

Total volum de treball

150 HORES

150
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR150
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
11
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
4
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
6
10-116
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
12-137
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
14-158
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
2-32
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
4-53
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
6-74
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
8-95
 • Llig textos escrits preparatoris de la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures d'interés
 • Veu vídeos i escolta àudios relacionats amb la tasca comunicativa i reflexiona sobre les estructures implicades en la tasca
 • Seguix les explicacions del professor respecte dels punts de gramàtica vinculats amb la tasca
 • Prepara la tasca de manera individual o en grup amb els materials aportats pel professor o amb l'ajuda de l'ordinador
 • Duu a terme la tasca a l'aula si és oral o la lliura al professor si és escrita
8
 • Organitza i repassa els apunts i les notes preses a classe
 • Completa els treballs pràctics
 • Realitza activitats de reforç
 • Consulta dubtes amb el professor en tutories virtuals o presencials
12
TOTAL60 90


Sistema general d'avaluació
 • Prova escrita final. Percentatge: 50% de la nota global.
 • Correcció d'exercicis d'expressió escrita. Percentatge: 15%.
 • Observació dels errors en exercicis en plataforma e-learning. Percentatge: 10%
 • Entrevista oral a final de trimestre. Pauta d'observació en l'aula. Percentatge: 25%


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)

Criteris d'avaluació


1.Capacitat d'aprenentatge autònom
2.Capacitat per regular el discurs oral fent ús dels recursos comunicatius apresos segons el context comunicatiu
3.Capacitat de produir textos escrits adequats a la situació comunicativa, coherents i cohesionats del nivell exigit (B1)
4.Capacitat de comprendre textos orals i escrits del nivell exigit (B1)
5.Capacitat de reflexionar sobre les estructures gramaticals implicades en cada intercanvi comunicatiu
6.Capacitat de treball en grup
7.Puntualitat i diligència en l'elaboració i el lliurament dels treballs encomanats


Observacions

 1. En el cas que s¿aprove alguns dels apartats i la nota final global no arribe a 5, es podrà guardar la nota de les parts aprovades (prova oral, prova escrita o pràctiques) fins a la pròxima convocatòria del mateix curs (juliol en aquest cas)
 2. Les activitats pràctiques que es realitzen durant les classes "teòriques" no es podran lliurar després de la classe en què s'hagen fet
 3. Les activitats relacionades amb les classes "pràctiques" a les quals no s'haja assistit s'hauran de lliurar com a màxim la setmana següent. Si es lliuren fora de termini es computaran com a màxim amb un 5
 4. En les classes pràctiques es podrà passar un full de control de l'assistència
 5. En el cas d'haver suspés l'apartat de pràctiques, es podrà recuperar lliurant-les en la pròxima convocatòria. Les pràctiques podran ser la mateixes que s'hagen dut a terme durant el quadrimestre o unes altres alternatives que indique el professor
 6. Els alumnes que no puguen assistir a les diverses modalitats organitzatives previstes en aquesta assignatura, haurien de posar-se en contacte amb el professor per a establir un contracte d'aprenentatge específic
 7. Igualment, els alumnes que s¿hagen matriculat en dates avançades del curs, per la situació d¿excepció de selectivitat o per canvis d'expedient, haurien de posar-se en contacte amb el professor per a establir les adaptacions didàctiques necessàries
TipusCriteriDescripcióPonderació
AVALUACIÓ CONTÍNUA

El nivell de domini de l’expressió oral i escrita s’avaluarà de manera progressiva a través de les redaccions i de les pràctiques que es duran a terme a classe o a casa durant el quadrimestre i que es basaran en les tipologies de textos i en les situacions comunicatives treballades a l’aula.


Observació i participació en classe: també es tindrà en compte per a avaluar aquest apartat l’observació de la participació dels alumnes en l’aula. S’observa la progressió oral de l’alumne a través de les tasques comunicatives que realitza en l’aula amb unes pautes d’observació. S’observa la interacció en l’aula en les tasques col•laboratives per a avaluar les competències instrumentals i interpersonals. S’observen les aportacions de cada membre del grup a la tasca global i la capacitat de relació interpersonal.

Exercicis d'expressió oral i escrita15
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Exercicis realitzats a través d’aula virtual, campus virtual o blog docent.

Exercicis en format e-learning10
AVALUACIÓ CONTÍNUA

El nivell de domini oral aconseguit s'avaluarà a través d'una conversa guiada i una lectura. Aquesta prova oral final es farà durant  el període d¿exàmens  escrits, a partir de textos lliurement triats pels alumnes.

Prova oral25
EXAMEN FINAL

L¿avaluació final d'una part dels continguts del curs es durà a terme a partir d¿un  examen escrit  que  constarà  de  qüestions relatives  als  temes d¿ortografia, morfosintaxi i  lèxic i  d¿un o més exercicis d¿expressió escrita.

Prova escrita50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Estudi: C010
Assignatures segon quadrimestre/semestre i anuals 1 08/06/2012 16:00 19:00 FI/1-02M  Examen de 16:00 a 19:00h.
Període extraordinari Estudis de grau i Estudis en extinció (op. a) 1 16/07/2012 17:30 20:30 FI/2-07M  -
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - VAL
(*) 1:1 - VAL
(*) 1:1 - VAL


Enllaços relacionats
http://sao.dlsi.ua.es/ 


Bibliografia

Diccionari bàsic de la llengua catalana
Autors:
Edició:Barcelona.
ISBN:84-412-2580-X
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Diccionari castellà - català
Autors:DALMAU I RIBALTA, Antoni
Edició:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2005.
ISBN:978-84-412-1392-0
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Diccionari Català - anglès
Autors:Salvador Oliva i Angela Buxton
Edició:Barcelona.
ISBN:84-85194-39-X
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Diccionari català-alemany = Deutsch-katakanisches Wörterbuch
Autors:GIL I SANCHIS, Oriol (coord.); TORRAS I CONANGLA, Montserrat (dir.)
Edició:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2007.
ISBN:978-84-412-1456-9
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)

Diccionari català-francès
Autors:Carles Castellanos i Llorenç, Rafael Castellanos i Llorenç
Edició:Barcelona .
ISBN:84-85194-49-7
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Diccionari català-italià = Dizionario catalano-italiano
Autors:Rossend Arqués i Corominas ; amb la col`laboració de Adriana Padoan...[et al.]
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7739-397-4
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

DICCIONARI català-romanès, dictionar român-catalan
Autors:-
Edició:Barcelona : BONET GIRABET, Griselda, 2007.
ISBN:9788488538321
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)

Diccionari jove Tabarca d`ús i aprenentage
Autors:PASCUAL, Vicent
Edició:València : Tabarca Llibres, 2007.
ISBN:ISBN: 978-84-8025-205-8
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Diccionari valencià
Autors:LACREU, Josep(dir.)
Edició:València : Institut interuniversitari de Filologia Valenciana, 1996.
ISBN:84-7660-243-X
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Diccionari valencià de pronunciació
Autors:LACREU, Josep (dir.); MESTRE, Rosanna; SALAS I MARIN, Francesc; SANMARTIN, Ofelia
Edició:Barcelona : Bromera, 2001.
ISBN:978-84-7660-659-9
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Els verbs valencians : manual pràctic
Autors:Josep Lacreu ; amb la col.laboració de Ofèlia Sanmartín i Dionís Seguí
Edició:Alzira : Bromera, 1999.
ISBN:84-7660-492-0
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Gramática valenciana
Autors:CHULIÀ, Conxa [et al.]; LACREU, Josep (dir.)
Edició:Valencia : Institut Interuniv. Fil.Valenciana, 2002.
ISBN:84-7660-244-8
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Gran diccionari de la llengua catalana
Autors:[redacció, Josep Torras i Rodergas ... (et al.)]
Edició:Barcelona.
ISBN:84-412-2790-X
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La flexió verbal
Autors:VALOR, Enric
Edició:València : Tres i Quatre, 2013.
ISBN:978-84-7502-927-6
Recomanat per: LIMORTI PAYA, PAUL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009