GUIA DOCENT
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi32050
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINAPREHISTÒRIA0,90,3
HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUESCIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES0,90,3


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN HISTÒRIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN HISTÒRIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Raonament crític.
 • CG3: Capacitat de gestió de la informació.
 • CG6: Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8: Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

Competències específiques (CE)
 • CE3: Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE5: Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6: Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7: Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE10: Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer els recursos del patrimoni cultural propi.
 • Valorar i interpretar els recursos del patrimoni històric.
 • Dominar les tecnologies de la informació i la comunicació existents quant a patrimoni històric.
 • Adquirir una ètica professional amb relació a la conservació i difusió del patrimoni.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP1015
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER57,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir
Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda