GUIA DOCENT
LA CONSTRUCCIÓ DEL LIBERALISME ESPANYOL  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi32038
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
HUMANITATS CONTEMPORÀNIESHISTÒRIA CONTEMPORÀNIA1,80,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN HISTÒRIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN HISTÒRIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Raonament crític.
 • CG2: Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG10: Treball en equip de caràcter interdisciplinari.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2: Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4: Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8: Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
 • CE9: Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques.
 • CE10: Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Explicar els canvis polítics de l'Espanya del segle XIX.
 • Identificar els principals actors polítics i relacionar-los amb l'entorn cultural, social i econòmic.
 • Definir els elements bàsics que configuren el context econòmic i social espanyol.
 • Distingir les característiques i l'evolució de l'organització social i relacionar-les amb els canvis polítics.
 • Diferenciar les transformacions polítiques, l'evolució de les institucions i l'incidència en els canvis socials i culturals.
 • Familiaritzar-se amb les fonts historiogràfiques més importants per a la història contemporània d'Espanya i elaborar interpretacions coherents sobre els esdeveniments.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER1015
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER57,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir
Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda