Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LINGÜÍSTICA GENERAL I
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31710 - LINGÜÍSTICA GENERAL I (2011-12)

Codi31710
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALINGÜÍSTICA GENERAL1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS


Context de l'assignatura 2011-12

Esta asignatura ofrece en su contenido los pilares básicos de lo que se ha
consagrado con el título de Lingüística general. En última instancia, el curso está al
servicio de una gran finalidad, que podríamos formular en términos de conocimiento
de las bases y fundamentos de todo discurrir en el dominio de la Lingüística y de
todo futuro trabajo en la materia, y de aplicación a la descripción del sistema
lingüístico; todo ello mediante un acercamiento al objeto lingüístico a través de la
Teoría del lenguaje.Professor/a responsable
JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 317101JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 2MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA
 3MORA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 4MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA
 5AMOROS CESPEDES, MARIA CRUZ
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 317103MORA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 4MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA
 5AMOROS CESPEDES, MARIA CRUZ
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 1.1JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 1.2JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 1.3JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 2.1MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA
 2.2MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 31710 129
2: TEORIA DE 31710 71
3: TEORIA DE 31710 49
4: TEORIA DE 31710 35
5: TEORIA DE 31710 73
TOTAL 357


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 31710) 2do. M CAS des de NIF A fins a NIF Z
2  (TEORIA DE 31710) 2do. M CAS des de NIF A fins a NIF Z
3  (TEORIA DE 31710) 2do. M CAS des de NIF A fins a NIF Z
3  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M ANG des de NIF - fins a NIF -
4  (TEORIA DE 31710) 2do. M ANG des de NIF - fins a NIF -
5  (TEORIA DE 31710) 2do. M VAL des de NIF - fins a NIF -
5  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M VAL des de NIF - fins a NIF -
1.1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.3  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2.1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2.2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31710) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - ANG
(*) 4:4 - ANG
(*) 5:5 - VAL
(*) 5:5 - VAL
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.3:1.3 - CAS
(*) 2.1:2.1 - CAS
(*) 2.2:2.2 - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
2 s'impedeix a GRAU EN FILOLOGIA CATALANA


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 08:00 10:00 FI/1-02M 
  2 01/02/2012 25/05/2012 X 12:00 14:00 FI/2-10M 
  3 01/02/2012 25/05/2012 L 08:00 10:00 FI/3-11M 
  4 01/02/2012 25/05/2012 L 08:00 10:00 FI/3-13P 
  5 01/02/2012 25/05/2012 L 08:00 10:00 FI/1-01G 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 3 01/02/2012 25/05/2012 M 08:00 10:00 A1/0-11P 
  4 01/02/2012 25/05/2012 V 10:00 12:00 FI/3-11M 
  5 01/02/2012 25/05/2012 V 08:00 10:00 FI/1-01G 
  1.1 01/02/2012 25/05/2012 M 08:00 10:00 FI/3-11M 
  1.2 01/02/2012 25/05/2012 X 12:00 14:00 FI/3-13P 
  1.3 01/02/2012 25/05/2012 V 08:00 10:00 FI/3-12P 
  2.1 01/02/2012 25/05/2012 M 08:00 10:00 FI/1-01G 
  2.2 01/02/2012 25/05/2012 V 08:00 10:00 FI/1-02M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - CAS
 2: 2 - CAS
 3: 3 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 3: 3 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 4: 4 - ANG
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 4: 4 - ANG
(*) CLASE TEÓRICA
 5: 5 - VAL
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 5: 5 - VAL
 1.1: 1.1 -
 1.2: 1.2 -
 1.3: 1.3 -
 2.1: 2.1 -
 2.2: 2.2 -


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG2: Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3: Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4: Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5: Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6: Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7: Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8: Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9: Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG10: Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11: Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12: Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE3: Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE4: Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE5: Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

Competències transversals
 • CGUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3: Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7: Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA3: Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE3: Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE10: Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

Competències genèriques de grau
 • CG1: Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG2: Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3: Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4: Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG10: Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11: Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

Competències genèriques de la UA
 • CGUA2: Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3: Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE)
 • CE11: Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12: Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

Competències genèriques de grau
 • CG1: Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3: Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

Competències genèriques de la UA
 • CUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE):

  conceptuals
  • CC5: Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

  Competències específiques (CE):

   procedimentals
   • CP18: Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
   • CP20: Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

   Competències específiques (CE):

    actitudinals
    • CA22: Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
    • CA23: Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
    • CA24: Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

   GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

   Competències generals del títol (CG)
   • CG1: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
   • CG4: Capacitat de treball i lideratge en equip.
   • CG5: Habilitat per a treballar de manera autònoma.
   • CG6: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
   • CG8: Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

   Competències transversals bàsiques de la UA
   • UA3: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

   Competències específiques (CE)
   • CE17: Ser capaç de comprendre i interioritzar els corrents teòrics i metodològiques de la lingüística.
   • CE25: Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

GRAU EN ESPANYOL:LLENGUA I LITERATURES

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 • Valorar el lloc que ocupa la lingüística en relació amb altres àrees del saber.
 • Comprendre l'objecte d'estudi i els mètodes utilitzats.
 • Conèixer les diverses disciplines lingüístiques i les diverses propostes de classificació.
 • Entendre l'organització teòrica i pràctica de les dues assignatures que constitueixen el mòdul de Lingüística General.
 • Conèixer l'evolució del pensament lingüístic, distingint èpoques, escoles i autors més rellevants.
 • Comprendre la relació existent entre lingüística i semiòtica a partir de les propostes dels diferents autors.
 • Comprendre les característiques del llenguatge natural humà com a sistema semiòtic.
 • Entendre el caràcter comunicatiu del llenguatge.
 • Valorar l'aportació dels diferents autors que s'han acostat a l'estudi del llenguatge des d'un punt de vista instrumental.
 • Conèixer les bases semiòtiques de la comunicació diferenciant entre el llenguatge verbal com a sistema semiòtic i els aspectes no verbals de la comunicació.
 • Entendre les raons que justifiquen l'estudi del la comunicació animal i relacionar les principals característiques d'aquella amb les de la comunicació humana.
 • Conèixer el plantejament científic actual sobre els orígens del llenguatge.
 • Conèixer els fonaments neuropsicològics del llenguatge, comprendre l'organització cerebral del llenguatge, precisar els centres corticales rellevants i relacionar els hemisferis cerebrals amb les diferents potencialitats lingüístiques.
 • Conèixer els estudis clínics i experimentals rellevants sobre l'adquisició de les capacitats lingüístiques.
 • Comprendre la noció d'afàsia i els seus diferents tipus i valorar l'aportació de la lingüística en el seu estudi.
 • Conèixer el fenomen de la varietat lingüística, en relació amb la història, la societat, la situació geogràfica i el context comunicatiu.
 • Conèixer les diferents propostes teòriques per a explicar la diversitat interna i externa de les llengües.
 • Conèixer les llengües parlades al món, la seua distribució geogràfica i com es classifiquen.
 • Conèixer el fenomen de l'escriptura, el seu origen, desenvolupament i situació actual.
 • Conèixer les alteracions patides pel binomi oralitat/escriptura en el nostre temps, amb els nous gèneres electrònics, i identificar les característiques actuals dels processos de lectura i escriptura electròniques.

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 • Valorar el lloc que ocupa la lingüística entre les diferents àrees del saber.
 • Comprendre l'objecte d'estudi i els mètodes utilitzats.
 • Conèixer les diverses disciplines lingüístiques i les diverses propostes de classificació.
 • Entendre l'organització teòrica i pràctica de les dues assignatures que constitueixen el mòdul de Lingüística General.
 • Conèixer l'evolució del pensament lingüístic, i distingir èpoques, escoles i autors més rellevants.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 • Valorar el lloc que ocupa la lingüística entre les diferents àrees del saber.
 • Comprendre l'objecte d'estudi i els mètodes utilitzats.
 • Conèixer les diverses disciplines lingüístiques i les diverses propostes de classificació.
 • Entendre l'organització teòrica i pràctica de les dues assignatures que constitueixen el mòdul de Lingüística General.
 • Conèixer l'evolució del pensament lingüístic, distingint èpoques, escoles i autors més rellevants.
 • Comprendre la relació existent entre lingüística i semiòtica a partir de les propostes dels diferents autors.
 • Comprendre les característiques del llenguatge natural humà com a sistema semiòtic.
 • Entendre el caràcter comunicatiu del llenguatge.
 • Valorar l'aportació dels diferents autors que s'han acostat a l'estudi del llenguatge des d'un punt de vista instrumental.
 • Conèixer les bases semiòtiques de la comunicació diferenciant entre el llenguatge verbal com a sistema semiòtic i els aspectes no verbals de la comunicació.
 • Entendre les raons que justifiquen l'estudi del la comunicació animal i relacionar les seues principals característiques amb les de la comunicació humana.
 • Conèixer el plantejament científic actual sobre els orígens del llenguatge.
 • Conèixer els fonaments neuropsicològics del llenguatge, comprendre l'organització cerebral del llenguatge, precisar els centres corticales rellevants i relacionar els hemisferis cerebrals amb les diferents potencialitats lingüístiques.
 • Conèixer els estudis clínics i experimentals rellevants sobre l'adquisició de les capacitats lingüístiques.
 • Comprendre la noció d'afàsia i els seus diferents tipus i valorar l'aportació de la lingüística en el seu estudi.
 • Conèixer el fenomen de la varietat lingüística en relació amb la història, la societat, la situació geogràfica i el context comunicatiu.
 • Conèixer les diferents propostes teòriques per a explicar la diversitat interna i externa de les llengües.
 • Conèixer  les llengües parlades al món, la seua distribució geogràfica i com es classifiquen.
 • Conèixer el fenomen de l'escriptura, el seu origen, desenvolupament i situació actual.
 • Conèixer les alteracions patides pel binomi oralitat/escriptura en el nostre temps, amb els nous gèneres electrònics, identificant les característiques actuals dels processos de lectura i escriptura electròniques.

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 • Valorar el lloc que ocupa la lingüística entre les diferents àrees del saber.
 • Comprendre l'objecte d'estudi i els mètodes utilitzats.
 • Conèixer les diverses disciplines lingüístiques i les diverses propostes de classificació.
 • Entendre l'organització teòrica i pràctica de les dues assignatures que constitueixen el mòdul de Lingüística General.
 • Conèixer l'evolució del pensament lingüístic i distingir èpoques, escoles i autors més rellevants.
 • Comprendre la relació existent entre lingüística i semiòtica a partir de les propostes dels diferents autors.
 • Comprendre les característiques del llenguatge natural humà com a sistema semiòtic.
 • Entendre el caràcter comunicatiu del llenguatge.
 • Valorar l'aportació dels diferents autors que s'han acostat a l'estudi del llenguatge des d'un punt de vista instrumental.
 • Conèixer les bases semiòtiques de la comunicació diferenciant entre el llenguatge verbal com a sistema semiòtic i els aspectes no verbals de la comunicació.
 • Entendre les raons que justifiquen l'estudi del la comunicació animal i relacionar les seues principals característiques amb les de la comunicació humana.
 • Conèixer el plantejament científic actual sobre els orígens del llenguatge.
 • Conèixer els fonaments neuropsicològics del llenguatge, comprendre l'organització cerebral del llenguatge, precisar els centres corticales rellevants i relacionar els hemisferis cerebrals amb les diferents potencialitats lingüístiques.
 • Conèixer els estudis clínics i experimentals rellevants sobre l'adquisició de les capacitats lingüístiques.
 • Comprendre la noció d'afàsia i els seus diferents tipus i valorar l'aportació de la lingüística en el seu estudi.
 • Conèixer el fenomen de la varietat lingüística en relació amb la història, la societat, la situació geogràfica i el context comunicatiu.
 • Conèixer les diferents propostes teòriques per a explicar la diversitat interna i externa de les llengües.
 • Conèixer les llengües parlades al món, la seua distribució geogràfica i com es classifiquen.
 • Conèixer el fenomen de l'escriptura, el seu origen, desenvolupament i situació actual.
 • Conèixer les alteracions patides pel binomi oralitat/escriptura en el nostre temps, amb els nous gèneres electrònics i identificar les característiques actuals dels processos de lectura i escriptura electròniques.
 • Tenir coneixement actiu de la variació en els seus aspectes formals, socials i culturals.

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 • Valorar el lloc que ocupa la lingüística entre les diferents àrees del saber.
 • Comprendre l'objecte d'estudi i els mètodes utilitzats.
 • Conèixer les diverses disciplines lingüístiques i les diverses propostes de classificació.
 • Entendre l'organització teòrica i pràctica de les dues assignatures que constitueixen el mòdul de Lingüística General.
 • Conèixer l'evolució del pensament lingüístic, distingint èpoques, escoles i autors més rellevants.
 • Comprendre la relació existent entre lingüística i semiòtica a partir de les propostes dels diferents autors.
 • Comprendre les característiques del llenguatge natural humà com a sistema semiòtic.
 • Entendre el caràcter comunicatiu del llenguatge.
 • Valorar l'aportació dels diferents autors que s'han acostat a l'estudi del llenguatge des d'un punt de vista instrumental.
 • Conèixer les bases semiòtiques de la comunicació diferenciant entre el llenguatge verbal com a sistema semiòtic i els aspectes no verbals de la comunicació.
 • Entendre les raons que justifiquen l'estudi del la comunicació animal i relacionar les seues principals característiques amb les de la comunicació humana.
 • Conèixer el plantejament científic actual sobre els orígens del llenguatge.
 • Conèixer els fonaments neuropsicològics del llenguatge, comprendre l'organització cerebral del llenguatge, precisar els centres corticales rellevants i relacionar els hemisferis cerebrals amb les diferents potencialitats lingüístiques.
 • Conèixer els estudis clínics i experimentals rellevants sobre l'adquisició de les capacitats lingüístiques.
 • Comprendre la noció d'afàsia i els seus diferents tipus i valorar l'aportació de la lingüística en el seu estudi.
 • Conèixer el fenomen de la varietat lingüística en relació amb la història, la societat, la situació geogràfica i el context comunicatiu.
 • Conèixer les diferents propostes teòriques per a explicar la diversitat interna i externa de les llengües.
 • Conèixer  les llengües parlades en el món, la seua distribució geogràfica i com es classifiquen.
 • Conèixer el fenomen de l'escriptura, el seu origen, desenvolupament i situació actual.
 • Conèixer les alteracions patides pel binomi oralitat/escriptura en el nostre temps, amb els nous gèneres electrònics i identificar les característiques actuals dels processos de lectura i escriptura electròniques.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12


Objetivos conceptuales
1. Reflexionar sobre el papel del lenguaje y las lenguas, teniendo en cuenta su importancia en el
desarrollo personal de los seres humanos y en la configuración de la vida social.
2. Entender la relevancia de la Lingüística como disciplina dedicada al estudio del lenguaje y las
lenguas.
3. Adquirir un conocimiento general sobre los principios, objetivos, disciplinas y métodos de la
Lingüística actual.
4. Conocer la evolución del pensamiento lingüístico, distinguiendo épocas, escuelas y autores
más relevantes.
5. Profundizar en las características del lenguaje natural humano como sistema semiótico,
conociendo las principales teorías sobre sus orígenes y funcionamiento.
6. Entender el carácter comunicativo del lenguaje, Conociendo las bases semióticas de la
comunicación y diferenciando entre el lenguaje verbal como sistema semiótico y los
aspectos no verbales de la comunicación.
7. Conocer los fundamentos neuropsicológicos del lenguaje, comprendiendo la organización
cerebral del mismo, precisando los centros corticales relevantes y relacionando los
hemisferios cerebrales con las distintas potencialidades lingüísticas.
8. Analizar la situación de las lenguas en el mundo (el número de lenguas, su distribución
geográfica y su posible clasificación).

Objetivos procedimentales
9. Aplicar las técnicas instrumentales para la investigación lingüística.
10. Desarrollar las destrezas para la utilización de estas técnicas.
11. Desarrollar la capacidad de comprender y elaborar discursos propios del ámbito académico,
manejando las nociones básicas y las teorías más relevantes de las disciplinas
lingüísticas y aprendiendo los procedimientos de trabajo intelectual.
12. Aplicar los conocimientos teóricos en la realización de una serie de actividades prácticas sobre
los contenidos de la asignatura.

Objetivos actitudinales
13. Ser consciente del papel de las lenguas en la conformación de las culturas de las
comunidades que las hablan.
14. Ser consciente de la importancia de esta disciplina en la configuración de los estudios
filológicos, ubicándola en el conjunto de las ciencias humanas.
15. Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina lingüística.
16. Valorar la importancia de la diversidad lingüística, entender la igualdad de las lenguas y ser
sensible a las consecuencias negativas de la desaparición de las lenguas.
17. Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las lenguas, a partir de la
identificación de los patrones formales y funcionales comunes a todas ellas.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

MÓDULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS.


Tema 1: La Lingüística como disciplina.
1. Definición: enfoques, orientaciones y vías de la Lingüística.
2. La lingüística en el conjunto de las ciencias.
3. Fundamentos de la Lingüística como campo del saber.
4. Objetivos y metodología de la investigación lingüística.
5. Principios de la Lingüística moderna.
6. Divisiones y ramas de la Lingüística.
7. Organización del estudio del lenguaje y las lenguas en las asignaturas de Lingüística.


Tema 2: Aproximación a la historia del pensamiento lingüístico.
1. Reflexión filosófica, Gramática y Retórica en el mundo grecolatino.
2. Gramática y Retórica en la Edad Media.
3. Gramáticas prácticas y teóricas del Renacimiento.
4. La Lingüística histórica y comparada del s. XIX.
5. El Estructuralismo.
6. La Gramática generativa.
7. La diversificación de los estudios lingüísticos a finales del s. XX.


MÓDULO II. PRIMERA VÍA DE LOS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS: LA TEORÍA DEL LENGUAJE.


Tema 3: El estudio del lenguaje natural humano.
1. Las características del lenguaje natural humano.
2. El estudio del lenguaje desde el punto de vista especulativo y antropológico: los orígenes del
lenguaje.
3. El estudio del lenguaje desde el punto de vista instrumental: las funciones del lenguaje.
4. La naturaleza simbólica, biológica y social del lenguaje.


Tema 4: El lenguaje como fenómeno simbólico: el universo semiótico.
1. Introducción: Lingüística y Semiótica (Saussure, Peirce, Morris, Barthes).
2. Las unidades semióticas.
3. El lenguaje natural humano como sistema semiótico: el signo lingüístico.
4. El carácter comunicativo del lenguaje.
5. Bases semióticas de la comunicación: sistemas verbales y no verbales.
6. La comunicación animal.
7. Comunicación animal y comunicación humana.


Tema 5: El lenguaje como fenómeno biológico.
1. Fundamentos biológicos del lenguaje: La emisión, recepción y procesamiento de la información.
2. El lenguaje como fenómeno neuropsicológico: planteamientos previos.
3. Neurofisiología del lenguaje: su organización en el cerebro. Hemisferios cerebrales y lenguaje.
4. Análisis funcional del desarrollo del lenguaje: estudios clínicos y experimentales.
5. Fisiopatología del lenguaje: la afasia.
6. Lingüística y afasia.


Tema 6: El lenguaje como fenómeno social: la diversidad lingüística.
1. El fenómeno de la variedad en las lenguas.
2. La variación lingüística: propuestas de caracterización.
3. La variación intraidiomática:
- Las variedades diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas.
- La variedad estándar.
4. La variación interidiomática. Las lenguas del mundo:
- Criterios para su clasificación: genético y tipológico.
- Estudio de la distribución geográfica de las lenguas.
5. La escritura.
- Oralidad y escritura.
- La evolución de la escritura.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA300
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER300
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
12-135

Las horas presenciales se organizan en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas del tema 5 se trabajarán los contenidos conceptuales relativos al lenguaje como fenómeno biológico, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral/participativa, la resolución de dudas, el debate, el aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje basado en proyectos.

En las clases prácticas del tema se desarrollará una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, etc.

8

Estudio personal del tema 5, trabajando con la bibliografía recomendada y materiales de clase (5 horas).

Realización de ejercicios y actividades teóricas y prácticas (4 horas).

Tutorías no presenciales (4 horas), en las que, tras el trabajo autónomo del alumno, ya sea individual o en grupo, el profesor podrá comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y orientar las prácticas y el estudio de la materia, atendiendo las dudas y consultas tanto de los créditos teóricos como de los prácticos de cada tema. El alumno podrá optar por pasar por el despacho del profesor en las horas indicadas para cada tema, ponerse en contacto con el/ella a través del campus virtual en las fechas previstas para cada tema o emplear estas horas en un ejercicio personal de resolución de dudas consultando los materiales disponibles.

13
1-31

Las horas presenciales se organizan en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas del tema 1 se trabajarán los contenidos conceptuales relativos a la Lingüística como campo del saber, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral/participativa, la resolución de dudas, el debate, el aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje basado en proyectos.

En las clases prácticas del tema se desarrollará una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, etc.

12

Estudio personal del tema 1, trabajando con la bibliografía recomendada y materiales de clase (7 horas).

Realización de ejercicios y actividades teóricas y prácticas (6 horas).

Tutorías no presenciales (4 horas), en las que, tras el trabajo autónomo del alumno, ya sea individual o en grupo, el profesor podrá comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y orientar las prácticas y el estudio de la materia, atendiendo las dudas y consultas tanto de los créditos teóricos como de los prácticos de cada tema. El alumno podrá optar por pasar por el despacho del profesor en las horas indicadas para cada tema, ponerse en contacto con el/ella a través del campus virtual en las fechas previstas para cada tema o emplear estas horas en un ejercicio personal de resolución de dudas consultando los materiales disponibles.

17
14-156

Las horas presenciales se organizan en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas del tema 6 se trabajarán los contenidos conceptuales relativos al lenguaje como fenómeno social, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral/participativa, la resolución de dudas, el debate, el aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje basado en proyectos.

En las clases prácticas del tema se desarrollará una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, etc.

8

Estudio personal del tema 6, trabajando con la bibliografía recomendada y materiales de clase (5 horas).

Realización de ejercicios y actividades teóricas y prácticas (4 horas).

Tutorías no presenciales (4 horas), en las que, tras el trabajo autónomo del alumno, ya sea individual o en grupo, el profesor podrá comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y orientar las prácticas y el estudio de la materia, atendiendo las dudas y consultas tanto de los créditos teóricos como de los prácticos de cada tema. El alumno podrá optar por pasar por el despacho del profesor en las horas indicadas para cada tema, ponerse en contacto con el/ella a través del campus virtual en las fechas previstas para cada tema o emplear estas horas en un ejercicio personal de resolución de dudas consultando los materiales disponibles.

13
4-62

Las horas presenciales se organizan en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas del tema 2 se trabajarán los contenidos conceptuales relativos a la historia del pensamiento lingüístico, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral/participativa, la resolución de dudas, el debate, el aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje basado en proyectos.

En las clases prácticas del tema se desarrollará una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, etc.

12

Estudio personal del tema 2, trabajando con la bibliografía recomendada y materiales de clase (7 horas).

Realización de ejercicios y actividades teóricas y prácticas (6 horas).

Tutorías no presenciales (4 horas), en las que, tras el trabajo autónomo del alumno, ya sea individual o en grupo, el profesor podrá comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y orientar las prácticas y el estudio de la materia, atendiendo las dudas y consultas tanto de los créditos teóricos como de los prácticos de cada tema. El alumno podrá optar por pasar por el despacho del profesor en las horas indicadas para cada tema, ponerse en contacto con el/ella a través del campus virtual en las fechas previstas para cada tema o emplear estas horas en un ejercicio personal de resolución de dudas consultando los materiales disponibles.

17
7-83

Las horas presenciales se organizan en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas del tema 3 se trabajarán los contenidos conceptuales relativos al estudio del lenguaje natural humano, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral/participativa, la resolución de dudas, el debate, el aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje basado en proyectos.

En las clases prácticas del tema se desarrollará una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, etc.

8

Estudio personal del tema 3, trabajando con la bibliografía recomendada y materiales de clase (6 horas).

Realización de ejercicios y actividades teóricas y prácticas (5 horas).

Tutorías no presenciales (4 horas), en las que, tras el trabajo autónomo del alumno, ya sea individual o en grupo, el profesor podrá comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y orientar las prácticas y el estudio de la materia, atendiendo las dudas y consultas tanto de los créditos teóricos como de los prácticos de cada tema. El alumno podrá optar por pasar por el despacho del profesor en las horas indicadas para cada tema, ponerse en contacto con el/ella a través del campus virtual en las fechas previstas para cada tema o emplear estas horas en un ejercicio personal de resolución de dudas consultando los materiales disponibles.

13
9-114

Las horas presenciales se organizan en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas del tema 4 se trabajarán los contenidos conceptuales relativos al lenguaje como fenómeno simbólico, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral/participativa, la resolución de dudas, el debate, el aprendizaje cooperativo y/o aprendizaje basado en proyectos.

En las clases prácticas del tema se desarrollará una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en la resolución de problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, las exposiciones discentes de trabajos individuales o grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, etc.

12

Estudio personal del tema 4, trabajando con la bibliografía recomendada y materiales de clase (7 horas).

Realización de ejercicios y actividades teóricas y prácticas (6 horas).

Tutorías no presenciales (4 horas), en las que, tras el trabajo autónomo del alumno, ya sea individual o en grupo, el profesor podrá comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, y orientar las prácticas y el estudio de la materia, atendiendo las dudas y consultas tanto de los créditos teóricos como de los prácticos de cada tema. El alumno podrá optar por pasar por el despacho del profesor en las horas indicadas para cada tema, ponerse en contacto con el/ella a través del campus virtual en las fechas previstas para cada tema o emplear estas horas en un ejercicio personal de resolución de dudas consultando los materiales disponibles.

17
TOTAL60 90


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

- Si el(la) alumno(a) suspendiese la prueba final, pero hubiese aprobado la tareas académicas dirigidas correspondientes a la actividad tutorada, esta última nota se le guardará para la siguiente convocatoria dentro del mismo curso académico; en caso contrario, el(la) alumno(a) podrá recuperar esa parte, si el profesor lo aprueba, con las actividades que le proponga el profesor.


- Los alumnos que no puedan asistir a las diversas modalidades organizativas previstas de modo justificado o estén matriculados a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el profesor para establecer un contrato de aprendizaje específico.


- A todos los ejercicios de la asignatura escritos en español se aplicará el Baremo de reducción de puntuación aprobado por el Consejo de Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (08/07/2003); a saber, la reducción de 0,5 puntos por cada falta de tipo A y 0,25 puntos por cada falta de tipo B, de acuerdo con el siguiente detalle:

A) Falta grave:

1. Se consideran faltas graves las de ortografía, excluidos los acentos; la invención de palabras no incluidas en los diccionarios normativos y de uso de la lengua española o que no se consideren como tecnicismos del área de conocimiento o campo científico en cuestión; el uso de palabras con significado distinto del que tienen, por confusión con otras; los errores que atenten contra las normas elementales de la gramática, etc.

2. Se tendrán en cuenta a partir de la segunda falta en el primer ciclo y a partir de la primera en el segundo.

3. Sólo se computará una falta por palabra, aunque ésta contenga más de un error. Si la misma palabra apareciera erróneamente más de una vez, incluso con errores diferentes, se computaría una sola falta.

B) Falta leve:

1. Se consideran faltas leves las de acentuación, puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas, cursiva, comillas, etc.

2. Se computará una falta por cada diez errores de estos tipos.

 

 

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

1. Ejercicios prácticos, cuestiones breves o pruebas objetivas, del mismo tipo de las planteadas en el apartado de actividades. En el caso de los ejercicios, se toman en consideración tanto la corrección del planteamiento inicial y su justificación, como la correcta elaboración. En el de las cuestiones, la claridad, conocimiento, y dominio en el uso técnico del lenguaje serán los criterios de valoración. Y, finalmente, en el de las pruebas objetivas, la elección de la respuesta correcta entre varias alternativas.

2. Realización de una serie de comentarios de texto lingüísticos a partir de las lecturas recomendadas. Aquí el alumno pondrá de relieve la lectura y conocimiento de los textos señalados analizando críticamente los textos que se le presenten, contestando a las preguntas que se le formulen sobre los mismos, o identificando sus autorías con la consiguiente justificación. Para los comentarios, se valorará la capacidad de análisis y crítica, el
conocimiento sobre los temas planteados, la correcta identificación de autores o épocas y la capacidad para articular una valoración personal.

3. Redacción de una reseña. Los criterios a tener en cuenta son la adecuación a la extensión máxima propuesta, por lo que ello implica de capacidad de síntesis, la corrección en la redacción, la adecuación de lo expuesto con los contenidos de la obra reseñada y la calidad de la exposición, la argumentación y la opinión personal.

4. Confección de ficheros (temático y bibliográfico) sobre las lecturas realizadas en el curso. Con este trabajo se pretende apreciar la capacidad de sintetizar, ordenar y estructurar las lecturas realizadas durante el curso y la bibliografía general consultada.

5. Diseño y elaboración de un proyecto a partir de una ‘pregunta motriz’ de carácter lingüístico. Los principales criterios a tener en cuenta serán: el establecimiento de un plan detallado de trabajo, la identificación de las fuentes de información, la entrega de un primer borrador, la escritura de un informe global y la presentación y defensa del proyecto en público.

Realización de una serie de actividades sugeridas. Éstas podrán ser:40
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Se tendrá en cuenta la asistencia, atención y participación activa en las clases y tutorías, así como la implicación personal respecto de los objetivos de la asignatura; el dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la materia y del metalenguaje especializado y profesional; el cumplimiento de los requisitos de realización (fechas, formatos, etc.) de las actividades; etc.

Seguimiento personalizado a través de las tutorías presenciales y no presenciales, las clases teóricas y las prácticas10
EXAMEN FINAL

El estudio de la asignatura no es un mero conocer hechos o datos, sino que implica comprensión, aplicación y valoración, así como la síntesis personal, fruto del estudio reflexivo. La preparación, por tanto, de las pruebas debe realizarse teniendo en cuenta los criterios e instrumentos que se indican a continuación, entre los que el profesor podrá optar en cada momento por aquellos que considere más adecuados.

1. Realización de cuadros sinópticos o esquemas para la organización de los contenidos globales correspondientes al tema que se le requiera. Con este ejercicio se pretende apreciar la capacidad de sintetizar, ordenar y estructurar una información de cierta amplitud.

2. Desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos que se le propongan al alumno a través de la formulación de temas o de preguntas específicas que serán respondidas de manera breve o más amplia, según se le indique. Las claves de valoración de este ejercicio residen además de en los aspectos materiales, tales como la presentación, corrección ortográfica, y la calidad en la expresión, en el nivel de información, la estructuración personal, la documentación científica en que se basa, el dominio y precisión en el uso técnico del lenguaje, y la calidad en la argumentación.

3. Glosario terminológico. En este ejercicio, el alumno deberá definir las nociones que se le planteen, indicar las nociones que se correspondan con las definiciones propuestas o relacionar definiciones con nociones. La claridad, precisión y brevedad de las respuestas son los criterios a tener en cuenta.

Prueba escrita50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 5 16/07/2012 11:30 14:30 A1/1-31M 
Període extraordinari de juliol 4 16/07/2012 08:30 11:30 FI/2-09P 
Període extraordinari de juliol 3 16/07/2012 08:30 11:30 FI/2-07M 
Període extraordinari de juliol 2 16/07/2012 08:30 11:30 A1/1-30M 
Període extraordinari de juliol 1 16/07/2012 11:30 14:30 A1/0-07X 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 07/06/2012 18:00 21:00 A1/0-01G 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 07/06/2012 09:00 12:00 FI/2-10M 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 07/06/2012 11:00 15:00 A1/0-22M 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 07/06/2012 09:00 12:00 A1/0-21G 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 07/06/2012 12:00 15:00 A1/1-51X 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - ANG
(*) 4:4 - ANG
(*) 5:5 - VAL
(*) 5:5 - VAL
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.3:1.3 - CAS
(*) 2.1:2.1 - CAS
(*) 2.2:2.2 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009