Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: ESPANYOL PROFESSIONAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31557 - ESPANYOL PROFESSIONAL (2011-12)

Codi31557
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALLENGUA ESPANYOLA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

Competències genèriques de grau
 • CG1: Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3: Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

Competències genèriques de la UA
 • CUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE):

  conceptuals
  • CC5: Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.
  • CC7: Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
  • CC8: Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
  • CC9: Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
  • CC10: Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
  • CC11: Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.

  Competències específiques (CE):

   procedimentals
   • CP18: Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
   • CP20: Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
   • CP21: Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

   Competències específiques (CE):

    actitudinals
    • CA22: Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
    • CA23: Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
    • CA24: Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer les estratègies cognitivocomunicatives emprades en les diverses situacions professionals.
 • Definir i concretar què és un llenguatge professional a partir del concepte de varietat lingüística.
 • Diferenciar entre discurs general i discurs professional.
 • Caracteritzar el text d'especialitat des del punt de vista textual, lèxic i pragmàtic.
 • Determinar el grau d'especialització d'un text dins de l'àmbit professional.
 • Adquirir les tècniques, els mètodes i els recursos per a desenvolupar la competència comunicativa necessària amb la finalitat de moure's de manera efectiva i adequada en els diversos contextos professionals i acadèmics.
 • Conèixer els gèneres textuals de l'àmbit acadèmic i professional.
 • Adquirir i dominar els recursos lingüístics orals i escrits (textuals, sintàctics, lèxics i morfològics) de diversos àmbits professionals.
 • Reconèixer la unitat terminològica com a pròpia del discurs professional.
 • Conèixer els materials i les fonts de documentació per a redactar textos científics i acadèmics en espanyol.
 • Utilitzar les eines i els recursos informàtics que faciliten l'anàlisi lingüística de l'espanyol professional i acadèmic.

Procedimentals

 • Utilitzar amb propietat la terminologia lingüística relacionada amb els llenguatges d'especialitat.
 • Ser capaç de distingir els trets que caracteritzen els textos de l'àmbit general dels textos especialitzats.
 • Seleccionar els exemples que millor s'ajusten als plantejaments teòrics revisats.
 • Crear corpus textuals per a poder fer determinades anàlisis lingüístiques, que contribuïsquen a la recerca de l'espanyol professional.
 • Transmetre els coneixements adquirits a interlocutors experts i no experts en la matèria segons la situació comunicativa.
 • Produir textos adequats, coherents i cohesionats d'acord amb els models textuals de l'espanyol professional.
 • Aplicar els coneixements teòrics a l'anàlisi d'enunciats reals (orals i escrits), en l'espanyol de l'àmbit professional.
 • Crear repertoris bibliogràfics actualitzats sobre les llengües d'especialitat, principalment de l'espanyol.
 • Emprar els corpus orals i escrits de l'espanyol en línia.
 • Analitzar, a partir de textos reals, diverses situacions comunicatives que requereixen l'ús de determinades tècniques comunicatives.
 • Emprar programes informàtics de tractament de textos.
 • Cercar exemples que complisquen uns requisits establits i elaborar una base de dades per a l'aplicació de recerques lingüístiques.

Actitudinals

 • Tenir una actitud flexible i comprensiva davant la diversitat de teories i mètodes de la lingüística actual.
 • Mantenir una actitud constant de voluntat d'aprenentatge.
 • Mostrar interès per integrar interdisciplinarment  els coneixements metalingüístics adquirits.
 • Desenvolupar una actitud crítica davant la problemàtica teòrica i pràctica que envolta l'estudi de l'espanyol professional i acadèmic.
 • Demostar responsabilitat en les tasques individuals amb una actuació activa i dinàmica.
 • Exposar les idees i reflexions amb ordre, coherència i claredat.
 • Complir els compromisos adquirits en el treball col·laboratiu de forma activa i dinàmica.
 • Compartir i transmetre en l'activitat professional valors socials i culturals concordes amb la diversitat de l'espanyol.
 • Crear i promoure les condicions perquè es produïsca un aprenentatge col·laboratiu en un grup o classe.
 • Estar capacitat per a l'actualització permanent mitjançant la cerca de materials i recursos relacionats amb la llengua espanyola.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009