Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31541 - PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL (2011-12)

Codi31541
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALLENGUA ESPANYOLA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

Competències genèriques de grau
 • CG1: Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3: Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

Competències genèriques de la UA
 • CUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE):

  conceptuals
  • CC10: Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

  Competències específiques (CE):

   procedimentals
   • CP18: Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
   • CP20: Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
   • CP21: Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

   Competències específiques (CE):

    actitudinals
    • CA22: Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
    • CA23: Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.


Objetius formatius

Conceptuals

 • Reconèixer la interacció entre la semàntica i la pragmàtica i assumir les relacions entre text i context.
 • Distingir i relacionar l'enunciat i l'enunciació.
 • Entendre què és la dixi, abordar-ne el fenomen des de diferents punts de vista i conèixer-ne les manifestacions en espanyol.
 • Reflexionar sobre la coherència i la cohesió com a mecanismes d'organització discursiva i connectar aquestes propietats amb els marcadors del discurs.
 • Descriure les principals característiques dels marcadors discursius en espanyol i organitzar-los segons la funció en el discurs.
 • Aprendre els conceptes fonamentals de l'estructura informativa.
 • Conèixer l'ordre de paraules en espanyol i reflexionar sobre les possibilitats de variació.
 • Reconèixer les diverses manifestacions del subjecte discursiu i relacionar-les amb les diferents formes de representació del discurs.
 • Identificar les característiques fonamentals dels tipus de discurs en espanyol.
 • Diferenciar entre modalitat d'enunciat i modalitat d'enunciació.
 • Aïllar els mecanismes de modalització en espanyol.
 • Descriure els actes de parla i relacionar-los amb la modalitat.
 • Entendre la interrogació en espanyol com a reflex de la força il·locutiva i conèixer les principals característiques de les estructures interrogatives.
 • Concebre l'imperatiu en espanyol com a reflex de la força il·locutiva i conèixer les principals característiques de les estructures imperatives.
 • Assumir l'el·lipsi com una conseqüència derivada de l'estructura informativa i reconèixer-ne l'abast i els condicionaments.
 • Aprendre les manifestacions de l'el·lipsi en espanyol.
 • Reflexionar sobre la ironia com a fenomen pragmàtic, abordar-la des de diferents punts de vista i reconèixer-ne les manifestacions en espanyol.

Procedimentals

 • Aïllar i treballar amb els diversos constituents del component textual en espanyol a l'hora d'interpretar i produir enunciats.
 • Detectar fenòmens com isotopies i isosemies en el discurs per a interpretar i produir enunciats coherents integrats en unitats majors.
 • Identificar elements díctics en el discurs i aprofitar la funció d'ancoratge.
 • Reconèixer el caràcter coherent i cohesionat d'un discurs a partir de la funció dels marcadors.
 • Interpretar les diferents possibilitats de l'ordre de paraules i traure'n profit.
 • Reconèixer les diverses formes de representació del discurs en espanyol i servir-se dels diferents tipus de discurs (directe, indirecte, indirecte lliure) per a expressar-se en espanyol.
 • Valorar el grau de modalització d'un text mitjançant l'anàlisi dels elements que la generen.
 • Produir conscientment enunciats que incloguen diversos tipus de modalització en funció del context situacional.
 • Reconèixer i analitzar la manifestació formal de les estructures interrogatives i imperatives i explotar-ne la força il·locutiva, per a desenvolupar diversos tipus d'actes de parla, directes o indirectes.
 • Rastrejar referències elidides i explicar-ne la manifestació formal en les estructures lingüístiques.
 • Rendibilitzar el poder de l'el·lipsi en la interacció comunicativa.
 • Localitzar elements pragmaticodiscursius (díctics, marcadors del discurs, estructures interrogatives i imperatives, etc.) en corpus i bases de dades i traure conclusions sobre el funcionament després de l'anàlisi.
 • Manejar i valorar críticament la bibliografia obligatòria i recomanada sobre qüestions pragmàtiques.
 • Comunicar, oralment i per escrit, els coneixements adquirits, els procediments realitzats i les conclusions obtingudes.
 • Aprofitar els continguts pragmàtics i els procediments analítics adquirits per a la interacció comunicativa.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en pragmàtica en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats de caràcter pragmàtic.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres en qüestions de caràcter pragmàtic.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Introducció: semàntica i pragmàtica, text i context. Els díctics en espanyol. Partícules i marcadors discursius. L'ordre de paraules. El subjecte discursiu i la representació del discurs. La modalitat discursiva. La interrogació. Les oracions imperatives. Exclamació, interjecció i vocatiu. L'el·lipsi. La ironia verbal.Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

Criteris i procediments

 • Examen teoricopràctic que avalua els continguts i procediments adquirits (50 % de la nota final).
 • Portafolis o diari de pràctiques amb què s'avalua el seguiment continu de l'assignatura per part de l'alumne, la bona disposició cap al procés d'aprenentatge, la participació en les activitats pràctiques de caràcter individual o col·lectiu i la consciència d'haver avançat en el procés d'aprenentatge (50 %).


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009