Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: SOCIOLOGIA DEL MÓN ÀRAB CONTEMPORANI
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
29536 - SOCIOLOGIA DEL MÓN ÀRAB CONTEMPORANI (2011-12)

Codi29536
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIES INTEGRADESESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS1,80,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG2: Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3: Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4: Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5: Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6: Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7: Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8: Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9: Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG10: Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11: Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12: Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE5: Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9: Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.
 • CE10: Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11: Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.

Competències transversals
 • CGUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Estudiar els trets estructurals de les societats àrabs, en l'època contemporània, comprenent-ne la varietat social, religiosa, ètnica i cultural, amb especial èmfasi en les minories socials i les qüestions de gènere.
 • Interpretar, analitzar i sintetitzar críticament les fonts bàsiques per a estudiar i interpretar els esdevenimets socials i emetre-hi judicis.
 • Emprar la terminologia bàsica de l'àmbit de la matèria, a més de les eines metodològiques pertinents i desenvolupar aptituds per a cercar informació i, després, explotar-la i interpretar-la críticament.
 • Capacitat d'exposar oralment i per escrit, de manera ordenada i organitzada, informació i idees, a més d'aportar hipòtesis de treball des d'una perspectiva crítica.
 • Promoure entre l'alumnat la necessitat del diàleg intercultural.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009