Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: DIALECTE ÀRAB MAGREBÍ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
29523 - DIALECTE ÀRAB MAGREBÍ (2011-12)

Codi29523
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIES INTEGRADESESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS0,61,8


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS


Context de l'assignatura 2011-12

 CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.
       Esta asignatura se propone capacitar al alumnado para reconocer las principales peculiaridades lingüísticas del dialecto magrebí y desarrollar las destrezas comunicativas orales y escritas de modo eficaz. Esta asignatura complementa la formación lingüística del graduado junto con la asignatura de Dialecto árabe oriental, las asignaturas de Lengua árabe estándar y Lingüística árabe.
       La asignatura se orienta especialmente al desarrollo de las competencias y perfiles profesionales relacionados con la mediación lingüística e intercultural y la planificación lingüística, así como la asesoría cultural y la dinamización lingüística.Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 295231JARMOUNI JARMOUNI, MOSTAPHA
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 295231JARMOUNI JARMOUNI, MOSTAPHA
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 295231JARMOUNI JARMOUNI, MOSTAPHA


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 29523 10
TOTAL 10


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 29523) 1er. M ARA des de NIF - fins a NIF -
1  (TEORIA DE 29523) 1er. M ARA des de NIF - fins a NIF -
1  (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 29523) 1er. M ARA des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - ARA
(*) 1:1 - ARA
(*) 1:1 - ARA


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 X 10:00 11:00 FI/1-06S 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 13/09/2011 28/10/2011 M 10:00 12:00 FI/1-06S 
  1 31/10/2011 23/12/2011 M 10:00 11:00 FI/1-06S 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 13/09/2011 28/10/2011 X 11:00 12:00 FI/1-06S 
  1 31/10/2011 23/12/2011 M 11:00 12:00 FI/1-06S 
  1 31/10/2011 23/12/2011 X 11:00 12:00 FI/1-06S 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - ARA
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: 1 - ARA
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: 1 - ARA


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3: Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4: Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5: Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3: Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE2: Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3: Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

Competències genèriques de grau
 • CG2: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3: Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

Competències genèriques de la UA
 • CUA1: Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

Competències específiques (CE):

  conceptuals
  • CC5: Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

  Competències específiques (CE):

   procedimentals
   • CP20: Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

   Competències específiques (CE):

    actitudinals
    • CA22: Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
    • CA23: Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
    • CA24: Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Aprendre a comunicar-se, oralment i per escrit, en un dialecte àrab magrebí i amb un grau de domini bàsic.
 • Dotar l'alumnat d'una visió suficient, teòrica i descriptiva, d'un dialecte magrebí tant des d'una perspectiva diacrònica com sincrònica.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVOS GENERALES

Aprender a comunicarse oralmente y por escrito en un dialecto árabe magrebí en un grado de dominio básico, A2 MCER.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lingüísticos
1. Alcanzar un repertorio lingüístico sencillo para abordar las situaciones más habituales.
2. Utilizar este repertorio con corrección.
3. Cohesionar el discurso con flexibilidad.

Funcionales
4. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.

Comunicativos
Leer
5. Comprender satisfactoriamente textos y mensajes sencillos y contextualizados sobre temas generales o de su interés.

Escuchar
6. Identificar la intención comunicativa y las ideas principales de diálogos y narraciones.

Hablar
7. Realizar presentaciones, descripciones y narraciones sencillas sobre una variedad de temas conocidos.

Conversar
8. Participar y reaccionar de forma adecuada en las situaciones más habituales.
9. Comprender lo suficiente para participar en conversaciones sobre temas cotidianos.

Sociolingüísticos
10. Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos trabajados, así como las fórmulas de tratamiento y expresiones usuales.

Culturales
11. Ampliar el conocimiento sociocultural específico magrebí a una gama variada de situaciones.
12. Comprender los comportamientos y valores ajenos a los propios.

Estratégicos
13. Afianzar la motivación, colaborar en la interacción y empelar estrategias eficaces.
14. Utilizar los conocimientos propios y la experiencia para construir sobre ellos.
15. Evaluar el propio proceso de aprendizaje con ayuda del profesor.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Unidad 1
Introducción al dialecto magrebí. Claves básicas para empezar a comunicarse en dialecto magrebí.
Unidad 2
Gramaticales: La oración con ser o estar. Pronombres y adjetivos posesivos. La tenencia. El verbo regular en presente. Los nombres propios.
Léxicos: Los nombres propios.
Funcionales: Identificarse. Expresar acciones y estados en el presente.
Culturales: La imposición del nombre y otras fiestas.
Unidad 3:
Gramaticales: El verbo regular en pasado. Los verbos irregulares. Principales adverbios de tiempo y frecuencia.
Léxicos: Los miembros de la familia.
Funcionales: Preguntar por acciones que se han producido en el pasado y narrarlas. Preguntar por la causa de una acción.
Culturales: La boda. Diferencias dialectales.
Unidad 4:
Gramaticales: El género y número de nombres y adjetivos. Los demostrativos.
Léxicos: El cuerpo humano. Frases hechas referidas a la anatomía humana.
Funcionales: Saludar. Preguntar sobre la identidad, edad, aspecto y ocupación de una persona y responder. Cerrar la comunicación. Presentar a una persona. Expresar desconocimiento.
Culturales: El saludo en la cultura marroquí. El lenguaje lúdico. Diferencias dialectales.
Unidad 5
Gramaticales: La negación, el futuro, el infinitivo y subjuntivo. El relativo.
Léxicos: Los adjetivos que califican a personas. La vestimenta y los colores.
Funcionales: Hacer una propuesta. Rechazar una propuesta. Dar las gracias.
Culturales: Las jaculatorias como medio de protección y de legitimación del discurso.
Unidad 6
Gramaticales: Los verbos pronominales. Los números y la hora.
Léxicos: Los momentos del día. Los días de la semana. Los meses del año. Las estaciones.
Funcionales: Cambiar de tema. Preguntar y decir la hora. Expresar intenciones, deseos y afectos. Exhortar a alguien a hacer algo.
Culturales: El calendario lunar y principales festividades musulmanas.
 Unidad 7
Gramaticales: El imperativo. Adverbios y expresiones de lugar. Verbos que rigen preposiciones. Las oraciones adversativas.
Léxicos: Los muebles y partes de la vivienda. La ciudad principales instituciones. Los puntos cardinales.
Funcionales: Ubicar objetos, lugares y personas en el espacio. Dirigirse a un desconocido. Expresar una impresión, sorpresa, miedo, asco, admiración. Expresar acuerdo y asentir, dar órdenes o sugerencias.
Culturales: La cortesía lingüística: las formas de tratamiento. Las fórmulas de petición, agradecimiento y felicitación. Algunas expresiones útiles.Unidad 8
Gramaticales: Los grados del adjetivo. Las perífrasis verbales. Los adverbios y expresiones de cantidad.
Léxicos: Los animales. Las unidades de peso y medidas. La moneda.
Funcionales: Hacer comparaciones. Preguntar por el precio de algo, pedir una rebaja. Expresar gusto, preferencia y sensaciones. Expresar la idea de la obligación, probabilidad y posibilidad.
Culturales: El regateo. Diferencias dialectales.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

La metodología de enseñanza y aprendizaje empleada en esta asignatura se basa en el enfoque orientado hacia la acción comunicativa mediante la integración de las actividades de expresión y comprensión oral y escrita, el acercamiento contextualizado a los aspectos socioculturales y la activación de estrategias de comunicación y aprendizaje. Las diferentes destrezas se practicarán mediante actividades correspondientes a cada una de ellas de forma integrada y equilibrada. Los materiales de aprendizaje propuestos obedecen a los criterios de interés y coherencia didáctica, tanto interna de la materia como en relación con las otras materias de la titulación. Se presentan en formato convencional y multimedia.

 

Las actividades formativas se distribuyen entre las clases teórico-prácticas (60 horas) y el trabajo autónomo del estudiante (90 horas), y consistirán en la exposición y puesta en práctica de los contenidos lingüísticos mediante la activación de las competencias comunicativas. El trabajo autónomo será orientado y supervisado por el profesor.

150
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER22,50
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER22,50
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

 

Observaciones sobre evaluación:
- La asistencia a clase, el compromiso con el aprendizaje y la participación es fundamental para conseguir de manera satisfactoria los objetivos de la asignatura de acuerdo con el sistema de evaluación establecido.
- Los plazos de entrega de las actividades deben ser respetados estrictamente. Las actividades no entregadas en plazo se considerarán no realizadas y por tanto no serán objeto de evaluación formativa ni de calificación.
- El límite de ausencia de clase sin justificar se establece en 10 horas.
- En el caso de que un o una estudiante exceda el número de faltas a clase y no siga el sistema de evaluación continua establecido deberá responsabilizarse de su propio trabajo, hacer entrega de la carpeta de aprendizaje el día fijado por la UA para la prueba final y realizar la prueba final para demostrar que ha alcanzado los objetivos de la asignatura. En este caso, la carpeta de aprendizaje incluirá las actividades indicadas y el conjunto de ejercicios de cada unidad estudiada autocorregidos.
- En caso de no aprobar la asignatura en el primer periodo de evaluación, el estudiante deberá hacer nueva entrega de la carpeta de aprendizaje y realizar de nuevo la prueba final en el segundo periodo de exámenes.
- La ortografía no será evaluada con criterios cuantitativos. Exámenes, trabajos y cualquier tipo de prueba escrita deberán estar completamente libres de errores ortográficos.

Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 1 03/07/2012 08:30 11:30 FI/1-03S 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 31/01/2012 09:00 12:00 FI/1-06S 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - ARA
(*) 1:1 - ARA
(*) 1:1 - ARA


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009