GUIA DOCENT
ART I PATRIMONI  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi29057
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
HUMANITATS CONTEMPORÀNIESHISTÒRIA DE L'ART1,80,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN HUMANITATS


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN HUMANITATS

Competències generals del títol (CG)
 • CG3: Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4: Raonament crític.
 • CG5: Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7: Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8: Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG10: Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.

Competències específiques (CE)
 • CE2: Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE4: Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5: Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6: Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7: Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8: Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer els instruments de protecció del patrimoni artístic i distingir el paper de les institucions relacionades amb la seua tutela i gestió.
 • Saber explicar els usos i la difusió del patrimoni artístic.
 • Identificar els processos històrics i tècnics en la conservació de les obres d'art.
 • Conèixer i aplicar els instruments de catalogació d'obres d'art per a iniciar una investigació sobre patrimoni artístic.
 • Saber elaborar projectes sobre itineraris turístics i preparar informes a partir dels recursos del patrimoni historicoartístic.
 • Manejar recursos informàtics en la Xarxa sobre patrimoni artístic.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER1015
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP57,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir
Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda