Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: QUÍMICA DELS ALIMENTS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
26049 - QUÍMICA DELS ALIMENTS (2011-12)

Codi26049
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
AGROQUIMICA I BIOQUIMICAEDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA0,60,6
QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIANUTRICIÓ I BROMATOLOGIA0,60,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN QUÍMICA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN QUÍMICA

Competències genèriques de grau
 • CG1: Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4: Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5: Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG8: Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9: Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques:

  de coneixement
  • CE5: Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
  • CE7: Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
  • CE8: Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.
  • CE12: Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
  • CE16: Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
  • CE17: Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.
  • CE18: Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
  • CE19: Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.

  Competències específiques:

   d'habilitat
   • CE24: Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
   • CE26: Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
   • CE27: Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
   • CE28: Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
   • CE29: Processar i computar dades en relació amb informació química.
   • CE30: Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
   • CE31: Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
   • CE32: Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
   • CE37: Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Descriure els components principals dels aliments, destacant-ne els aspectes nutritius i la qualitat alimentària.
 • Descriure i utilitzar mètodes comuns d'anàlisi d'aliments.
 • Descriure les principals alteracions que pateixen els aliments i distingir les desitjables de les que cal evitar.
 • Conèixer els factors que incideixen en les alteracions dels aliments.
 • Conèixer l'efecte de les diverses propietats dels aliments sobre l'acceptació del consumidor i l'ús de l'aliment en la indústria.
 • Conèixer la normativa vigent en matèria de qualitat d'aliments.
 • Avaluar els problemes que, en un aliment concret, poden originar els tractaments previs i proposar-hi diverses solucions.
 • Determinar les propietats que han de caracteritzar els aliments abans del processament d'aquests.
 • Descriure els efectes de la conservació química dels aliments.
 • Conèixer els principals additius alimentaris i l'ús que se'n fa.
 • Enumerar i descriure els principals processos d'envasament i l'efecte en els aliments.
 • Avaluar els problemes que poden originar els envasos i proposar-hi solucions alternatives.
 • Conèixer les formes de reciclatge dels residus de les indústries agroalimentàries.
 • Avaluar els diversos tractaments de conservació dels aliments.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
TUTORIES GRUPALS69
PRÀCTIQUES DE LABORATORI2436
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009