Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA INORGÀNICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
26036 - EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA INORGÀNICA (2011-12)

Codi26036
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
QUÍMICA INORGÀNICAQUÍMICA INORGÀNICA02,4


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN QUÍMICA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN QUÍMICA

Competències genèriques de grau
 • CG2: Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4: Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5: Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6: Aprendre de manera autònoma.
 • CG8: Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

Competències genèriques de la UA
 • CGUA4: Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

Competències específiques:

  de coneixement
  • CE2: Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
  • CE4: Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
  • CE5: Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

  Competències específiques:

   d'habilitat
   • CE30: Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
   • CE31: Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
   • CE32: Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
   • CE33: Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
   • CE35: Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
   • CE37: Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
   • CE38: Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer les principals classes de reaccions químiques implicades en síntesi inorgànica i les principals característiques associades.
 • Aplicar els principis i procediments de l'anàlisi química per a determinar, identificar i caracteritzar compostos inorgànics, utilitzant els mètodes inductiu i deductiu.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació, utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius aplicats en química inorgànica, valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori i gestionar adequadament els residus que s'hi generen.
 • Dur a terme procediments estàndards de laboratori implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes inorgànics, amb la instrumentació química estàndard per a identificar, quantificar, separar i determinar l'estructura de compostos inorgànics.
 • Monitorizar, mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, a més de recopilar la informació adequada i interpretar-ne les dades.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
TUTORIES GRUPALS69
PRÀCTIQUES DE LABORATORI5481
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009