Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: DEONTOLOGIA DE LA PUBLICITAT I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
22526 - DEONTOLOGIA DE LA PUBLICITAT I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (2011-12)

Codi22526
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALCOMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT1,60,8


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Competències generals:

  instrumentals
  • CG1: Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  • CG2: Capacitat de posar en pràctica coneixements.
  • CG3: Coneixement bàsic del camp d'estudi.
  • CG4: Coneixement bàsic de la professió.

  Competències generals:

   interpersonals
   • CG10: Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
   • CG11: Destreses en relacions interpersonals.
   • CG12: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
   • CG13: Compromís ètic.
   • CG14: Habilitats crítiques i autocrítiques.

  Competències transversals bàsiques de la UA
  • CGUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
  • CGUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

  Competències específiques:

   competències de coneixement (saber)
   • CES27: Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de comunicació.
   • CES28: Coneixement dels processos d'autoregulació de la comunicació comercial i no comercial.
   • CES29: Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària.

   Competències específiques:

    competències professionals (saber fer)
    • CE41: Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
    • CE42: Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic.
    • CE43: Capacitat per a identificar, analitzar, utilitzar i resoldre els conflictes morals que es plantegen entre subjectes i objectes del sistema de la comunicació comercial i no comercial, partint de l'individual al global.
    • CE44: Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
    • CE45: Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
    • CE48: Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Reconèixer i apreciar els valors fonamentals de la comunicació comercial en la societat actual i els drets que satisfà.
 • Incrementar la capacitat cognoscent del professionalisme i l'ètica de la comunicació estratègica.
 • Conèixer els principals sistemes, processos i mecanismes i institucions de control que tenen la publicitat i les relacions públiques, a més del seu funcionament.
 • Conèixer les directives, normes, lleis i decrets que afecten la comunicació comercial i les principals repercussions que tenen.
 • Despertar la sensibilitat moral i l'interés per les qüestions relacionades amb la deontologia i l'ètica de valors.
 • Fomentar el sentit de la professionalitat, l'honestedat i la justícia.
 • Transmetre a l'alumnat, com a ciutadans i professionals, el valor de la tolerància, del pensament crític i la responsabilitat.
 • Considerar els drets i les responsabilitats morals que adquireix el comunicador estratègic. 
 • Aprendre les normes generals (legals i deontològiques) que han de presidir el comportament d'un bon professional.
 • Familiaritzar-se amb els principals codis deontològics de la professió i usar-los.
 • Saber aplicar les generialitats de l'ètica a les circumstàncies específiques de la professió. 
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitat de negociació.
 • Conèixer i desenvolupar capacitats directives (intratègiques i estratègiques).
 • Ser capaç de prendre decisions i d'argumentar-les des d'una perspectiva ètica.
 • Ser capaç de treballar en equip i posar en pràctica el lideratge compartit.
 • Identificar i valorar problemes ètics i especialment els d'un comunicador en l'exercici de la professió.
 • Ser capaç d'enfrontar-se a conflictes i resoldre'ls.
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitat de negociació.
 • Augmentar la capacitat de diàleg i discussió.
 • Fomentar l'observació i la capacitat d'interpretació.
 • Desenvolupar el pensament sintètic i analític que puga servir per a entendre i resoldre problemes i per a avaluar críticament els continguts, els processos i els sistemes de la comunicació comercial.
 • Potenciar la intel·ligència intuïtiva.
 • Incentivar la capacitat d'anàlisi de la comunicació comercial com a distribuïdora de significats clau i representadora de l'acció humana a través de l'acció simbòlica i del significat cultural.
 • Iniciar l'alumnat en l'estudi i l'aplicació de l'ètica dels valors.
 • Desenvolupar la sensibilitat social i la prudència quant a les repercussions que, en el futur, el treball d'un comunicador pot tenir sobre la societat.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4060
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER1015
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1015
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009