GUIA DOCENT
SISTEMA FISCAL I  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi22020
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
ANÀLISI ECONÒMICA APLICADAECONOMIA APLICADA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Competències generals del títol (CG)
  • CG3: Capacitat d'aprenentatge autònom.
  • CG4: Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
  • CG5: Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

Competències generals de la UA (CGUA)
  • CGUA2: Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

Competències específiques (CE)
  • CE4: Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
  • CE15: Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aquesta assignatura, juntament amb la de Sistema Fiscal II, té com a objectiu formatiu fonamental que l'alumne conega els impostos més importants que s'apliquen sobre l'activitat econòmica de qualsevol empresa, tant en la seua regulació legal com en la seua aplicació pràctica. Els objectius formatius específics són els següents: Conèixer la regulació legal de l'impost de societats i de l'impost sobre el valor afegit en les operacions interiors. Conèixer l'aplicació pràctica d'aquests impostos mitjançant la realització de liquidacions tributàries. Saber utilitzar els programes informàtics d'ajuda per al compliment de les obligacions fiscals de l'empresa. Conèixer els procediments de presentacions tributàries telemàtiques. Ser capaç d'estudiar i comprendre per si mateix la regulació legal de cada impost, amb l'objecte d'adaptar-se i estar al corrent de les contínues modificacions legislatives. Conèixer els efectes i costos fiscals que té per a l'empresa la presa de decisions empresarials. Planificar fiscalment les decisions de l'empresa per a procurar minimitzar el cost tributari d'aquestes decisions. Saber emetre informes d'assessorament fiscal de l'empresa, en els quals s'arrepleguen els aspectes relacionats en els punts anteriors.Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER2537,5
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR57,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir
Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda