Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 6
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
20548 - COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 6 (2011-12)

Codi20548
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIACOMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA02,4


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN ARQUITECTURA

Haver superat totes les següents assignatures:
      COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 5


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals bàsiques
 • CB3: Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4: Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5: De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA7: Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CGUA8: Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CGUA9: Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.
 • CGUA11: Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA13: Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en el terreny acadèmic com en el professional.
 • CGUA14: Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

Competències transversals pròpies:

  instrumentals cognitives
  • CG15: Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. És l'habilitat per a destriar les parts d'un procés d'investigació, i l'habilitat per a recompondre el tot a partir de certes parts.
  • CG16: Habilitat per a l'autocrítica. Capacitat de sistematitzar actituds intel·lectualment inconformistes.
  • CG18: Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
  • CG19: Habilitat per a l'estètica i la forma Capacitat de posicionar-se críticament davant l'objecte bell.
  • CG20: Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
  • CG22: Habilitat per a fer servir informació complexa. Capacitat per a aconseguir processos de complexitat a partir de situacions d'incertesa.

  Competències transversals pròpies:

   instrumentals metodològiques
   • CG26: Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.
   • CG27: Coneixement de les diferents cultures i tècniques. Capacitat per a entendre la cultura com el nostre substrat imprescindible des del qual actuem, i la tècnica com la implementació de la cultura en eines operatives eficaces i sostenibles.

   Competències transversals pròpies:

    instrumentals lingüístiques
    • CG32: Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat de generar registres que puguen arribar a caracteritzar un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne altres de nous; al mateix temps, possibilitar l'elaboració d'un portafolis entès com el marc en què es fixen recerques i assoliments que val la pena fer públics.

    Competències transversals pròpies:

     interpersonals individuals
     • CG37: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

     Competències transversals pròpies:

      interpersonals socials
      • CG42: Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.
      • CG43: Sensibilitat cap a la diversitat i la multiculturalitat. Capacitat per a comprendre la importància fonamental de l'altre i del diferent.

      Competències transversals pròpies:

       sistèmiques de capacitat emprenedora
       • CG48: Habilitat per a descriure controvèrsies i problematitzar la realitat. Capacitat per a entendre els contextos reals com a extremadament complexos i sensibles. Capacitat per a descriure'ls en termes de relacions conflictives i camps d'oportunitat.

       Competències transversals pròpies:

        sistèmiques d'assoliment
        • CG59: Motivació per superar entrebancs. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber esquivar-los sense que es produïsquen pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradoras.

       Competències específiques:

        bloc projectual
        • CE38: Aptitud per a intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
        • CE40: Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
        • CE42: Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seua protecció.
        • CE56: Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

       GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

       Competències generals del títol (CG)
       • CG-1: Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
       • CG-2: Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
       • CG-7: Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

       Competències transversals bàsiques de la UA
       • CT-2: Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
       • CT-4: Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
       • CT-6: Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
       • CT-8: Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
       • CT-9: Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

       Competències transversals pròpies:

        instrumentals cognitives
        • CT-10: Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
        • CT-12: Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
        • CT-13: Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.

        Competències transversals pròpies:

         instrumentals metodològiques
         • CT-20: Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

         Competències transversals pròpies:

          instrumentals lingüístiques
          • CT-24: Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

          Competències transversals pròpies:

           interpersonals individuals
           • CT-26: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

           Competències transversals pròpies:

            interpersonals socials
            • CT-29: Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

            Competències transversals pròpies:

             sistèmiques d'assoliment
             • CT-33: Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

            Competències específiques:

             bloc projectual
             • CE-38T: Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
             • CE-40T: Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
             • CE-42T: Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
             • CE-56: Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

            Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
            • CB 1: Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
            • CB 2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
            • CB 3: Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
            • CB 4: Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
            • CB 5: Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
TUTORIES GRUPALS1522,5
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP4567,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009