Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 6
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

20548 - COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 6 (2011-12)

Codi20548
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIACOMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN ARQUITECTURA

Haver superat totes les següents assignatures:
      COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 5


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals bàsiques
 • CB3: Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4: Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5: De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA7: Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CGUA8: Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CGUA9: Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.
 • CGUA11: Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA13: Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en el terreny acadèmic com en el professional.
 • CGUA14: Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

Competències transversals pròpies:

  instrumentals cognitives
  • CG15: Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. És l'habilitat per a destriar les parts d'un procés d'investigació, i l'habilitat per a recompondre el tot a partir de certes parts.
  • CG16: Habilitat per a l'autocrítica. Capacitat de sistematitzar actituds intel·lectualment inconformistes.
  • CG18: Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
  • CG19: Habilitat per a l'estètica i la forma Capacitat de posicionar-se críticament davant l'objecte bell.
  • CG20: Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
  • CG22: Habilitat per a fer servir informació complexa. Capacitat per a aconseguir processos de complexitat a partir de situacions d'incertesa.

  Competències transversals pròpies:

   instrumentals metodològiques
   • CG26: Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.
   • CG27: Coneixement de les diferents cultures i tècniques. Capacitat per a entendre la cultura com el nostre substrat imprescindible des del qual actuem, i la tècnica com la implementació de la cultura en eines operatives eficaces i sostenibles.

   Competències transversals pròpies:

    instrumentals lingüístiques
    • CG32: Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat de generar registres que puguen arribar a caracteritzar un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne altres de nous; al mateix temps, possibilitar l'elaboració d'un portafolis entès com el marc en què es fixen recerques i assoliments que val la pena fer públics.

    Competències transversals pròpies:

     interpersonals individuals
     • CG37: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

     Competències transversals pròpies:

      interpersonals socials
      • CG42: Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.
      • CG43: Sensibilitat cap a la diversitat i la multiculturalitat. Capacitat per a comprendre la importància fonamental de l'altre i del diferent.

      Competències transversals pròpies:

       sistèmiques de capacitat emprenedora
       • CG48: Habilitat per a descriure controvèrsies i problematitzar la realitat. Capacitat per a entendre els contextos reals com a extremadament complexos i sensibles. Capacitat per a descriure'ls en termes de relacions conflictives i camps d'oportunitat.

       Competències transversals pròpies:

        sistèmiques d'assoliment
        • CG59: Motivació per superar entrebancs. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber esquivar-los sense que es produïsquen pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradoras.

       Competències específiques:

        bloc projectual
        • CE38: Aptitud per a intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
        • CE40: Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
        • CE42: Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seua protecció.
        • CE56: Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

       GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

       Competències generals del títol (CG)
       • CG-1: Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
       • CG-2: Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
       • CG-7: Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.

       Competències transversals bàsiques de la UA
       • CT-2: Capacidad de expresión. Capacidad de exposición oral y escrita.
       • CT-4: Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
       • CT-6: Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
       • CT-8: Capacidad de adoptar el método científico. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional.
       • CT-9: Capacidad de autocrítica. Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.

       Competències transversals pròpies:

        instrumentals cognitives
        • CT-10: Habilidad para el análisis y la síntesis. Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas partes.
        • CT-12: Habilidad para el razonamiento crítico. Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
        • CT-13: Habilidad para la estética y la forma. Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.

        Competències transversals pròpies:

         instrumentals metodològiques
         • CT-20: Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas.Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e incorporar los argumentos más eficaces.

         Competències transversals pròpies:

          instrumentals lingüístiques
          • CT-24: Habilidad para la elaboración y expresión de ideas y discursos propios. Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya conocidos y fijando otros nuevos.

          Competències transversals pròpies:

           interpersonals individuals
           • CT-26: Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos. Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.

           Competències transversals pròpies:

            interpersonals socials
            • CT-29: Habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación. Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.

            Competències transversals pròpies:

             sistèmiques d'assoliment
             • CT-33: Motivación por la superación de obstáculos. Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes. Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.

            Competències específiques:

             bloc projectual
             • CE-38T: Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
             • CE-40T: Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
             • CE-42T: Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
             • CE-56: Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

            Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
            • CB 1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
            • CB 2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
            • CB 3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
            • CB 4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
            • CB 5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Es planteja un enfocament conceptual i aplicat sobre la intervenció en el patrimoni territorial, urbà i arquitectònic, entesa com un problema disciplinari que s'ha d'abordar des de la sostenibilitat i el reciclatge. S'emfatitzaran les condicions legislatives i urbanístiques en matèria de protecció del patrimoni edificat, així com les actituds disciplinàries respecte d'aquesta qüestió. Per a fer-ho es proposen temes de reflexió com la dualitat patrimoni-monument, els plans, documents urbanístics i de catalogació o les actituds crítiques respecte del patrimoni o els criteris i teories d'intervenció, entre altres. Mitjançant aquest temari es pretén completar l'aproximació tecnològica que s'aborda del patrimoni urbà i arquitectònic des d'altres àrees de coneixement aquest mateix semestre.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
TUTORIES GRUPALS1522,5
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP4567,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009