Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PROJECTES ARQUITECTÒNICS 4
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
20522 - PROJECTES ARQUITECTÒNICS 4 (2011-12)

Codi20522
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIAPROJECTES ARQUITECTÒNICS02,4


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN ARQUITECTURA

Haver superat totes les següents assignatures:
      PROJECTES ARQUITECTÒNICS 3


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals pròpies:

  instrumentals metodològiques
  • CG26: Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

  Competències transversals pròpies:

   interpersonals individuals
   • CG37: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

   Competències transversals pròpies:

    interpersonals socials
    • CG41: Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.

    Competències transversals pròpies:

     sistèmiques de capacitat emprenedora
     • CG51: Habilitat per a operar des del risc i en entorns impredictibles. Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor per a identificar situacions de risc i aconseguir espais d'oportunitat.

     Competències transversals pròpies:

      sistèmiques de lideratge
      • CG57: Habilitat per a la planificació i el compliment d'objectius des del compromís ètic. Capacitat per a organitzar les nostres accions en seqüències eficaces i gratificants, tendents a la consecució d'objectius que incorporen una reflexió ètica i sostenible.

     Competències específiques:

      bloc propedèutic
      • CE6: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.

      Competències específiques:

       bloc projectual
       • CE34: Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
       • CE37: Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
       • CE41: Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.

      GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

      Competències generals del títol (CG)
      • CG-1: Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
      • CG-2: Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
      • CG-3: Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
      • CG-4: Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
      • CG-5: Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
      • CG-6: Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
      • CG-7: Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

      Competències transversals bàsiques de la UA
      • CT-2: Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
      • CT-5: Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.

      Competències transversals pròpies:

       instrumentals cognitives
       • CT-12: Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
       • CT-16: Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

       Competències transversals pròpies:

        instrumentals metodològiques
        • CT-20: Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

        Competències transversals pròpies:

         interpersonals individuals
         • CT-26: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

         Competències transversals pròpies:

          interpersonals socials
          • CT-28: Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

          Competències transversals pròpies:

           sistèmiques de capacitat emprenedora
           • CT-31: Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

          Competències específiques:

           bloc projectual
           • CE-34T: Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
           • CE-35T: Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
           • CE-37T: Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
           • CE-39T: Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
           • CE-40T: Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
           • CE-41T: Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
           • CE-42T: Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
           • CE-43T: Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
           • CE-48: Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
           • CE-50: Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
           • CE-51: Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
           • CE-52: Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
           • CE-53: Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
           • CE-54: Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
           • CE-55: Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
           • CE-56: Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
           • CE-57: Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

          Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
          • CB 1: Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
          • CB 2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
          • CB 3: Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
          • CB 4: Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
          • CB 5: Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
PRÀCTIQUES DE CARTOGRAFIA / MAPES6090
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009