Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PROJECTES ARQUITECTÒNICS 4
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

20522 - PROJECTES ARQUITECTÒNICS 4 (2011-12)

Codi20522
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIAPROJECTES ARQUITECTÒNICS


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN ARQUITECTURA

Haver superat totes les següents assignatures:
      PROJECTES ARQUITECTÒNICS 3


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals pròpies:

  instrumentals metodològiques
  • CG26: Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

  Competències transversals pròpies:

   interpersonals individuals
   • CG37: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

   Competències transversals pròpies:

    interpersonals socials
    • CG41: Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.

    Competències transversals pròpies:

     sistèmiques de capacitat emprenedora
     • CG51: Habilitat per a operar des del risc i en entorns impredictibles. Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor per a identificar situacions de risc i aconseguir espais d'oportunitat.

     Competències transversals pròpies:

      sistèmiques de lideratge
      • CG57: Habilitat per a la planificació i el compliment d'objectius des del compromís ètic. Capacitat per a organitzar les nostres accions en seqüències eficaces i gratificants, tendents a la consecució d'objectius que incorporen una reflexió ètica i sostenible.

     Competències específiques:

      bloc propedèutic
      • CE6: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.

      Competències específiques:

       bloc projectual
       • CE34: Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
       • CE37: Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
       • CE41: Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.

      GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

      Competències generals del títol (CG)
      • CG-1: Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
      • CG-2: Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
      • CG-3: Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
      • CG-4: Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de estos.
      • CG-5: Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
      • CG-6: Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.
      • CG-7: Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.

      Competències transversals bàsiques de la UA
      • CT-2: Capacidad de expresión. Capacidad de exposición oral y escrita.
      • CT-5: Capacidad de hacer frente a situaciones reales en arquitectura. Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.

      Competències transversals pròpies:

       instrumentals cognitives
       • CT-12: Habilidad para el razonamiento crítico. Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
       • CT-16: Habilidad para manejar información compleja. Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.

       Competències transversals pròpies:

        instrumentals metodològiques
        • CT-20: Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas.Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e incorporar los argumentos más eficaces.

        Competències transversals pròpies:

         interpersonals individuals
         • CT-26: Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos. Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.

         Competències transversals pròpies:

          interpersonals socials
          • CT-28: Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y medioambiental. Capacidad para entender el compromiso con el entorno social y físico que implican los procesos de transformación del mismo.

          Competències transversals pròpies:

           sistèmiques de capacitat emprenedora
           • CT-31: Motivación por la investigación y el difícil arte de la innovación. Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del futuro.

          Competències específiques:

           bloc projectual
           • CE-34T: Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.
           • CE-35T: Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.
           • CE-37T: Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
           • CE-39T: Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.
           • CE-40T: Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
           • CE-41T: Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio Construido.
           • CE-42T: Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
           • CE-43T: Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.
           • CE-48: Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
           • CE-50: Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.
           • CE-51: Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.
           • CE-52: Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales.
           • CE-53: Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
           • CE-54: Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.
           • CE-55: Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.
           • CE-56: Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.
           • CE-57: Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

          Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
          • CB 1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
          • CB 2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
          • CB 3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
          • CB 4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
          • CB 5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Els programes desenvoluparan uns continguts basats en l'epígraf “El projecte d'arquitectura com una experiència col·lectiva… cap a la innovació social”.

Els temes proposats plantejaran entendre el projecte d'arquitectura com a instrument de mesurament i intervenció en la ciutat:

Exigeix entendre la cultura del projecte com un recorregut en el qual cada projecte es presenta com la concreció contingent d'una investigació personal i té a veure amb els anteriors i amb els successius. Aquesta cultura del projecte es fa com a construcció de coneixement i de futur.

Exigeix establir vincles i relacions entre la ciutat com a exterioritat i el seu món particular. Obsessions públiques vs. obsessions privades.

Exigeix passar de la descripció al diàleg amb les arquitectures o els mons amb els quals estableix relació. Dialogar amb agents multidisciplinaris implica ser capaç de mesurar els conceptes que donen origen a la seua arquitectura i situar-se respecte d'ells. Significa separar-se o no d'un determinat treball per divergències en la seua construcció conceptual, en el camí que es faça, etc.

Al llarg del curs s'introduirà l'alumne en la comprensió i l'exercici de la gestió del coneixement arquitectònic, disseny de contextos teòrics, descobriment (rigor de la fantasia), cultura del projecte.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
PRÀCTIQUES DE CARTOGRAFIA / MAPES6090
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009