GUIA DOCENT
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ PER ALS SISTEMES CONSTRUCTIUS  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi20519
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUESCONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES02,4


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura 2011-12


La asignatura de Construcción Básica completa los contenidos impartidos en la asignatura ICT (Introducción a la Tecnología) y emplea los de MCT (Materiales de Construcción para los sistemas Constructivos), de forma que al cursar esta asignatura, el alumnado sea capaz de hacer uso de los conocimientos y destrezas necesarias para resolver a nivel básico una construcción. Estos conocimientos y destrezas se amplían en Sistemas constructivos avanzados y singulares para completar el conjunto de conocimientos a desarrollar en las últimas asignaturas de aplicación de los mismos, dentro y fuera del ámbito de conocimiento de la Construcción arquitectónica que se programan en la carrera.Professor/a responsable
FERRER GRACIA, MARIA JESUS


Professorat (2011-12)
Grup Professor
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 205191FERRER GRACIA, MARÍA JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  MATEO GARCIA, MONICA
  SPAIRANI BERRIO, SILVIA
AJUDANT/A LOU
 2FERRER GRACIA, MARÍA JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  MATEO GARCIA, MONICA
  SPAIRANI BERRIO, SILVIA
AJUDANT/A LOU
 3FERRER GRACIA, MARÍA JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  MATEO GARCIA, MONICA
  SPAIRANI BERRIO, SILVIA
AJUDANT/A LOU
 4FERRER GRACIA, MARÍA JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  MATEO GARCIA, MONICA
  SPAIRANI BERRIO, SILVIA
AJUDANT/A LOU
SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 205191FERRER GRACIA, MARÍA JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  MATEO GARCIA, MONICA
  SPAIRANI BERRIO, SILVIA
AJUDANT/A LOU
 2FERRER GRACIA, MARÍA JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  MATEO GARCIA, MONICA
  SPAIRANI BERRIO, SILVIA
AJUDANT/A LOU
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 20519 72
2: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 20519 53
TOTAL 125


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 20519) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 20519) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 20519) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 20519) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 20519) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 20519) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 01/02/2012 25/05/2012 X 10:30 12:30 EP/S-08M 
  2 01/02/2012 25/05/2012 X 12:30 14:30 EP/S-08M 
  3 01/02/2012 25/05/2012 X 17:30 19:30 EP/S-08M 
  4 01/02/2012 25/05/2012 X 19:30 21:30 EP/S-08M 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 01/02/2012 25/05/2012 X 08:30 10:30 EP/S-08M 
  2 01/02/2012 25/05/2012 X 15:30 17:30 EP/S-08M 
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: 1 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 2: 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 2: 2 - CAS
 3: 3 - CAS
 4: 4 - CAS
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals bàsiques
  • CB3: Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competències transversals bàsiques de la UA
  • CGUA11: Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
  • CGUA12: Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
  • CGUA14: Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

Competències transversals pròpies:

    instrumentals cognitives
    • CG17: Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar en processos aplicables en la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

    Competències transversals pròpies:

      instrumentals metodològiques
      • CG27: Coneixement de les diferents cultures i tècniques. Capacitat per a entendre la cultura com el nostre substrat imprescindible des del qual actuem, i la tècnica com la implementació de la cultura en eines operatives eficaces i sostenibles.

      Competències transversals pròpies:

        interpersonals socials
        • CG40: Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
        • CG41: Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.

        Competències transversals pròpies:

          sistèmiques de capacitat emprenedora
          • CG47: Motivació per la investigació i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb el desconegut i entendre els mecanismes d'intervenir eficaçment en la construcció del futur.

          Competències transversals pròpies:

            sistèmiques d'organització
            • CG53: Motivació pel desenvolupament de la Qualitat. Habilitat per a incorporar la recerca de l'excel·lència en qualsevol procés complex.

          Competències específiques:

            bloc tècnic
            • CE26: Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.

            Competències específiques:

              bloc projectual
              • CE52: Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.

            GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

            Competències generals del títol (CG)
            • CG-4: Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
            • CG-5: Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
            • CG-6: Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
            • CG-7: Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

            Competències transversals bàsiques de la UA
            • CT-6: Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
            • CT-7: Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
            • CT-9: Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

            Competències transversals pròpies:

              instrumentals cognitives
              • CT-11: Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

              Competències transversals pròpies:

                interpersonals socials
                • CT-27: Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
                • CT-28: Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

                Competències transversals pròpies:

                  sistèmiques de capacitat emprenedora
                  • CT-31: Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

                Competències específiques:

                  bloc tècnic
                  • CE-26: Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.

                  Competències específiques:

                    bloc projectual
                    • CE-52: Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.

                  Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
                  • CB 1: Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
                  • CB 2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
                  • CB 3: Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
                  • CB 4: Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
                  • CB 5: Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

¿ Que el alumnado complete los conocimientos que posee para poder diseñar soluciones constructivas válidas en edificios a nivel básico.

            ¿ Que sepa plantear las necesidades básicas del edificio para su materialización constructiva y proponer soluciones que permitan responder a ellas conforme a los contenidos que se imparten en la asignatura.

            ¿ Que conozca y comprenda las limitaciones normativas.

            ¿ Que sea capaz de detectar y resolver errores en propuestas constructivas básicas.

            ¿ Que sea capaz de emplear el vocabulario técnico relacionado con la construcción arquitectónica

            ¿ Que desarrolle la destreza necesaria para interpretar y comunicar gráficamente las propuestas constructivas

 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12·  TEMA 1. La construcción del edificio. Exigencias básicas y su resolución en la construcción.


·  TEMA 2. La construcción de las envolventes. La cubierta. Exigencias. Generalidades y capas. Tipos de cubierta y soluciones constructivas.


·  TEMA 3. Cubiertas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (I).


·  TEMA 4. Cubiertas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (II).


·  TEMA 5. Contacto con el suelo. Casos posibles y resolución constructiva.


·  TEMA 6. La construcción de las envolventes. Fachadas. Exigencias. Generalidades y capas. Tipos de fachadas y soluciones constructivas. El hueco.


·  TEMA 7. Fachadas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (I).


·  TEMA 8. Fachadas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (II).


·  TEMA 9. La construcción de las particiones. Particiones de ladrillo cerámico y yeso-cartón. Carpinterías interiores de madera.


·  TEMA 10. La construcción de la estructura. Comunicaciones verticales. Rampas, escaleras, ascensores y montacargas.


·  TEMA 12. La construcción de los revestimientos. Clasificación y exigencias. Generalidades y capas. Tipos de revestimiento y soluciones constructivas (I).


·  TEMA 13. Revestimientos. Soluciones constructivas (II).


·  TEMA 14. Revestimientos. Soluciones constructivas (III).


·  TEMA 15. La construcción de las instalaciones. Elementos integrantes y su puesta en obra. Ayudas a las instalaciones: Suministro y evacuación de agua. Conductos de ventilación y evacuación.

 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Exposición de conceptos mediante lección magistral.
Análisis participativo de lecturas recomendadas.

3045
PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Reconocimiento e identificación de muestras.
Realización de ensayos sencillos para análisis de propiedades de materiales.
Realización de los trabajos prácticos propuestos por el profesorado de forma individual o colectiva con la puesta en común para comprobar la asimilación de los contenidos.

3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
01La construcción del edificio. Exigencias básicas y su resolución en la construcción.

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
02La construcción de las envolventes. La cubierta. Exigencias. Generalidades y capas. Tipos de cubierta y soluciones constructivas

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
03La construcción de las envolventes. Fachadas. Exigencias. Generalidades y capas. Tipos de fachadas y soluciones constructivas. El hueco.

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
04La construcción de los revestimientos. Clasificación y exigencias. Generalidades y capas. Tipos de revestimiento y soluciones constructivas (I).

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

 

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC)

6
05La construcción de las envolventes. La cubierta. Soluciones constructivas (II)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
06La construcción de las envolventes. Fachadas. Soluciones constructivas (II)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
07La construcción de los revestimientos. Soluciones constructivas (II)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC)

6
08La construcción de las envolventes. La cubierta. Soluciones constructivas (III)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
09La construcción de las envolventes. Fachadas. Soluciones constructivas (III)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
10La construcción de los revestimientos. Soluciones constructivas (III)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC)

6
11La construcción de las envolventes. La cubierta. Soluciones constructivas (IV)

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
12La construcción de las particiones. Particiones y carpintería interior

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
13La construcción de la envolvente. Encuentro con el suelo

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
14La construcción de las instalaciones. Acometida y evacuación de agua. Conductos de ventilación y evacuación.

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
15La construcción de la estructura. Comunicaciones verticales. Rampas y escaleras.

INTERACCIÓN CON EL PROFESOR Y EL GRUPO PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN GRÁFICA DE CASOS PRÁCTICOS.

4

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ASIMILABLE A LA REALIDAD (TdC).

6
TOTAL60 90
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Se requiere asistencia del 80% para opción a evaluación continua, y entrega de no menos del 80% de las prácticas y del trabajo de curso. La calificación por evaluación continua incluye la calificación del examen al 50% (imprescindible nota mínima de 4 puntos sobre 10).

Si en estas condiciones no se supera la asignatura, todos los alumnos dispondrán de un examen en las dos convocatorias oficiales por curso para obtener la calificación por prueba final (100%).

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTREentregas semanales de prácticas de clase20
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Se proponen entregas parciales (evaluación continua). Se admite entrega final.

trabajo de curso30
EXAMEN FINAL

Tendrá dos psrtes: una de cuestiones conceptuales (50%) y otra de planteamiento y reolución de una práctica (50%). Para superar la asignatura es imprescindible la realización del examen y la obtención de un mínimo de 4 puntos sobre 10.

examen final de la asignatura50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 18/07/2012 08:30 11:30 EP/S-09G 
EP/S-11P 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 07/06/2012 15:00 18:00 EP/S-09G 
EP/S-02M 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir

Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda