Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: ANÀLISI I IDEACIÓ GRÀFICA 1
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
20507 - ANÀLISI I IDEACIÓ GRÀFICA 1 (2012-13)

Codi20507
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIAEXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA02,4


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura 2012-13

Esta asignatura explora las cualidades analíticas y de ideación que caracterizan buena parte de la actividad gráfica de los arquitectos. Los dibujos de ideación son inicialmente introducidos por medio de emulación, dibujando realidades construidas o proyectadas por otros y, más adelante, utilizados en el proceso de ideación de un objeto arquitectónico. Las abstracciones se realizan a partir de realidades materiales o conceptos abstractos, preferentemente con referencia geométrica.


 


Los dibujos de ideación o concepción son los que utilizan los arquitectos como extensión del pensamiento gráfico; para ello utilizan conjuntamente esquemas gráficos y proyecciones. Éstas abarcan todos los tipos: cónicas y axonométricas junto a las diédricas de alzado, planta o sección. El objetivo es, por una parte, aprender a seleccionar las vistas (esquemas y proyecciones) necesarias para el correcto desarrollo del proceso de ideación y, por otra, tratar de emplear el medio gráfico más adecuado en dicho proceso. En ellos se persigue una condición sintética que caracteriza al dibujo de arquitectura frente a las posibilidades más descriptivas propias de la pintura. La síntesis no debe implicar un empobrecimiento del mensaje, sino que, por el contrario, debe perseguirse la eficacia de los dibujos en orden a obtener la mejor información con el más adecuado uso de los medios (tiempo, instrumentos, etc.)


 


 


Finalmente, dado que el trabajo de los arquitectos se circunscribe a la delimitación del espacio, también se exploraran estrategias compositivas en el espacio mediante la utilización de maquetas, siempre en el contexto de la ideación en el espacio.


 Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2012-13)
Grup Professor
PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 205071LOZANO MUÑOZ, JULIO ANSELMO
 2LOZANO MUÑOZ, JULIO ANSELMO
  SEMPERE PEREZ, JUAN FRANCISCO
 3SEMPERE PEREZ, JUAN FRANCISCO
 4LOZANO MUÑOZ, JULIO ANSELMO


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1: PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507 49
2: PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507 47
3: PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507 59
4: PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507 54
TOTAL 209


Grups de matrícula (2012-13)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC DE 20507) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS
(*) 3: 3 - CAS
(*) 4: 4 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC 1 30/01/2013 24/05/2013 J 09:00 13:00 EP/S-04E 
  2 30/01/2013 24/05/2013 L 09:00 13:00 EP/S-04E 
  3 30/01/2013 24/05/2013 L 14:30 18:30 EP/S-04E 
  4 30/01/2013 24/05/2013 J 15:00 19:00 EP/S-04E 
(*) PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO
 1: 1 - CAS
 2: 2 - CAS
 3: 3 - CAS
 4: 4 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals pròpies:

  instrumentals cognitives
  • CG15: Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. És l'habilitat per a destriar les parts d'un procés d'investigació, i l'habilitat per a recompondre el tot a partir de certes parts.
  • CG18: Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
  • CG19: Habilitat per a l'estètica i la forma Capacitat de posicionar-se críticament davant l'objecte bell.
  • CG20: Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
  • CG21: Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.

  Competències transversals pròpies:

   instrumentals lingüístiques
   • CG31: Habilitat per a la comunicació gràfica, oral i escrita. Habilitat per a ajustar el procediment d'expressió a uns objectius marcats, i escollir la manera adequada d'expressar idees o processos en qualsevol de les maneres possibles.
   • CG33: Habilitat per a la representació espacial i la ideació gràfica. Capacitat per a entendre i interpretar espacialment un procés d'arquitectura i d'utilitzar referents pictòrics i plàstics com a suport per a la ideació.

  Competències específiques:

   bloc propedèutic
   • CE1: Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
   • CE2: Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloent-hi les informàtiques.
   • CE4: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
   • CE6: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.

   Competències específiques:

    bloc projectual
    • CE48: Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.

   GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

   Competències generals del títol (CG)
   • CG-1: Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
   • CG-2: Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

   Competències transversals pròpies:

    instrumentals cognitives
    • CT-10: Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
    • CT-12: Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
    • CT-13: Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
    • CT-14: Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
    • CT-15: Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

   Competències específiques:

    bloc propedèutic
    • CE-1T: Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
    • CE-2T: Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
    • CE-4: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
    • CE-6: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'alçament gràfic en totes les fases, des del dibuix d'anotacions fins a la restitució científica.

    Competències específiques:

     bloc projectual
     • CE-48: Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.

    Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
    • CB 1: Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
    • CB 2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
    • CB 3: Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
    • CB 4: Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
    • CB 5: Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2012-13

OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES

En lo que se refiere a los objetivos relacionados con los contenidos conceptuales propios de la asignatura, podemos englobarlos en los aspectos puramente gráficos que se refieren a la forma y a los mecanismos de generación de la forma. Podemos resumir los contenidos teóricos en las siguientes temáticas:

1. Conocer qué son el claroscuro y la proporción

2. Conocer la teoría del color

3. Conocer qué es la perspectiva

4. Conocer qué es la abstracción

5. Conocer cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura

6. Conocer el proceso de ideación gráfica

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

La condición de taller de la asignatura de Análisis e Ideación Gráfica 1 la convierte en una asignatura completamente práctica. Por ello la mayor parte de los esfuerzos se dirigen al aprendizaje de competencias que no son sino la materialización de ciertos saberes. Así, podemos destacar las siguientes destrezas a adquirir como parte fundamental de esta asignatura:

1. Entender y representar figurativamente una realidad arquitectónica.

2. Interpretar gráficamente una realidad arquitectónica.

3. Utilizar el color como recurso expresivo complementario de la composición gráfica.

4. Utilizar las texturas como recurso expresivo complementario de la composición gráfica.

5. Desarrollar composiciones abstractas en el plano a partir de una realidad existente como pretexto.

6. Desarrollar composiciones abstractas en el plano ex novo.

7. Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación.Continguts teòrics i pràctics 2012-13


Los contenidos del curso pivotarán en torno a los dos polos que han caracterizado el lenguaje gráfico desde sus inicios: figuración y abstracción. Los dibujos figurativos que se realizarán deberán comenzar con los temas más sencillos (bodegones y cajas) para terminar con apuntes de edificios construidos.


Los apuntes están orientados al análisis y a la interpretación del hecho arquitectónico en sí, como objeto que es percibido por nosotros. Por ello se refieren a la arquitectura en el lugar, con todos los matices que ello entraña; por el mismo motivo emplean la perspectiva cónica como herramienta para un análisis interpretativo de la apariencia visual de la arquitectura. Así la utilización de grafismos y manchas como evocación del claroscuro y la profundidad del espacio son indispensables para captar la naturaleza de los materiales y de los acabados sobre los que se desgasta la luz.


Las abstracciones se dirigen al corazón mismo de la arquitectura: se orientan a analizar el orden y la estructura formal de la geometría que caracteriza una determinada obra de arquitectura, no la apariencia visual que de ella tenemos. Buscan, por tanto, la esencia propia del ser frente a la apariencia de lo contingente.


Finalmente, dado que el trabajo de los arquitectos se circunscribe a la delimitación del espacio, también se exploraran estrategias compositivas en el espacio mediante la utilización de maquetas, siempre en el contexto de la ideación en el espacio.


En cuanto a los temas del curso se articularán en 4 bloques diferenciados que se apoyaran entre sí pudiéndose intercalar en el proceso de aprendizaje.


Bloque 1. El boceto, encaje y proporción


Bloque 2. El color, contrastes y armonías.


Bloque 3. La perspectiva y el apunte.


Bloque 4. Composicón y abstracción.Tipus d'activitats (2012-13)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
PRÁCTICAS DE DIBUIX TÉCNIC6090
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2012-13)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011
 • Introducción y bloque 1. El boceto, encaje y proporción.
 • TEORÍA (1 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (3 h.)
4

 


 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR FUERA DEL HORARIO LECTIVO: (2 h.)

 

2
021
 • bloque 1. El boceto, encaje y proporción.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (4 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (3 h.)

 

3
033
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte.
 • TEORÍA (1 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (3 h.)
4

 

 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)
 • PREPARAR CLASES TEÓRICAS: (2 h.)

 

7
042
 • bloque 2. El color, contrastes y armonías. 
 • TEORÍA (1 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (3 h.)

 

4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)
 • PREPARAR CLASES TEÓRICAS: (1 h.)
6
053
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (4 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

5
062
 •  bloque 2. El color, contrastes y armonías. 
 • TEORÍA (1 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (3 h.)

 

4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)
 • PREPARAR CLASES TEÓRICAS: (1 h.)

 

6
073
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (4 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

5
082
 • bloque 2. El color, contrastes y armonías. 
 • TEORÍA (1 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (3 h.)

 

4

 

 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)
 • PREPARAR CLASES TEÓRICAS: (2 h.)

 

 

7
093
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (2 h.)
 • CONTROL: (2 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

5
104
 • bloque 4. Composición y abstracción.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (4 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

 

5
113
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte.
 • TEORÍA (2 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (2 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (4 h.)
 • PREPARAR CLASES TEÓRICAS: (3 h.)

 

 

7
124
 • bloque 4. Composición y abstracción.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (4 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

5
133
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (2 h.)
 • CONTROL: (2 h.)
4

 

 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)
 • PREPARAR CLASES TEÓRICAS: (2 h.)

 

 

7
144
 • bloque 4. Composición y abstracción.
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO: (4 h.)
4
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

5
153
 • bloque 3. La perspectiva y el apunte. 
 • TEORÍA (1 h.)
 • PRÁCTICAS DE DIBUJO (3 h.)

 

4

 

 • PRÁCTICAS DE DIBUJO A DESARROLLAR EN HORARIO NO LECTIVO: (5 h.)

 

5
161,2,3,4

Durante todo el cuatrimestre habrá 10 horas no presenciales que se emplearán en visitas a exposiciones artísticas, desplazamientos para dibujar motivos fuera del campus o cualquier otra actividad que tenga motivación en la asignatura pero que no sea asimilable a horas de preparación de clases teóricas o prácticas de dibujo.

010
TOTAL60 90


Instruments i criteris d'avaluació 2012-13
TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

La evaluación se efectúa sobre el conjunto del trabajo realizado por el alumno, quien deberá archivar en una carpeta los trabajos realizados para entregarlos al finalizar el curso, incluyendo los ejercicios del examen final. En ella se incluirán y contarán de la misma forma  tanto los  los ejercicios y prácticas presenciales como las no presenciales. Además, se podrá incluir en la carpeta un cuaderno del curso (con apuntes y anotaciones, bocetos, referencias, comentarios exposiciones, etc.), en cuyo caso también formará parte del material evaluable. En base a esta carpeta de trabajos y de lo observado durante el curso se calificará.

Para facilitar el proceso de prueba-error, los trabajos habrán de ser corregidos atendiendo a la progresión y la dificultad creciente, pues se valora el conjunto de ejercicios y, en particular, la evolución. De forma puntual y a discreción del profesor, algunos trabajos -de forma especial los de la última parte del curso-, pueden ser controlados para constatar que se realizan “in situ” y en un tiempo determinado. Al conjunto de las entregas que se corresponden con la carpeta del curso y de estos controles le corresponderá el 80% de la calificación final. El peso de los controles podrá ser de hasta una quinta parte de ese porcentaje.

Al tratarse de una asignatura de taller, es necesaria la asistencia regular a las clases eminentemente prácticas que vertebran el curso y facilitan la evaluación continua. De las entregas semanales programadas el alumno podrá tener un máximo de tres faltas para poder ser evaluado de forma continua considerando el aprobado por curso.

Dado que el nivel de dificultad es creciente y lo que se espera es que los alumnos alcancen un nivel de destreza gráfica considerable a lo largo del curso, los dibujos de la última parte de éste  tendrán una ponderación mayor sobre la calificación final.

Asimismo, aquellos alumnos que lo deseen podrán realizar prácticas de carácter voluntario -además de las de carácter obligatorio- de acuerdo con las indicaciones del profesor con objeto de poder mejorar la califiación final, pudiendo sumar hasta 1,5 puntos sobre la califiación final.

Evaluación continua80
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTREExamen extraordinario0
EXAMEN FINAL

El examen final será una prueba obligatoria para todos los alumnos. Su valor corresponderá con el 20% de la calificación final pero para poder hacer media con la nota de las entregas deberá obtener una calificación mínima de 4. 

 

Resumen de la ponderación del sistema de evaluación:

Evaluación continua: 80% de la calificación final

Evaluación final obligatoria: 20% de la calificación final


Consideraciones adicionales:

Carpeta del curso/entregas: 80% evaluación continua.

Controles durante el curso: 20% evaluación continua.

Será requisito obtener una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua.

 

 

Examen final20
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2012-13
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 10/06/2013   De 08:30 a 14 hs en les aules 1D/3D/5D/6D de la politècnica IV.
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 03/07/2013 09:00 14:00 EP/S-01D  Lloc: Aules EP/S-01D,EP/S-03D i EP/0-5D
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS
(*) 3: 3 - CAS
(*) 4: 4 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia

Las formas del siglo XX
Autors:Josep Maria Montaner
Edició:Barcelona : Gustavo Gili, c2002.
ISBN:84-252-1821-7
Categoria:Sin especificar (*3)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009