Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PSICOLOGIA SOCIAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
19519 - PSICOLOGIA SOCIAL (2011-12)

Codi19519
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALPSICOLOGIA SOCIAL1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TREBALL SOCIAL


Context de l'assignatura 2011-12

La asignatura de Psicología Social contribuye a la formación del Trabajador Social en áreas relacionadas con el conocimiento científico de las sociedades aportando una introducción a los conceptos, las teorías y la investigación sobre el comportamiento de los individuos en entornos sociales. La Psicología Social como el estudio científico de los efectos que ejercen los procesos sociales y cognitivos sobre el modo en que los individuos perciben, influyen y se relacionan unos con otros (Smith y Mackie, 1997) constituye un complemento imprescindible en la formación de los futuros graduados en Trabajo Social.Professor/a responsable
MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 195191MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
 2ROSSER LIMIÑANA, ANA
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 1951911MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
 12MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
 21ROSSER LIMIÑANA, ANA
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
 22CANCILLO SALAS, JESUS
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUP 1: TEORIA DE 19519 80
GRUP 2: TEORIA DE 19519 65
TOTAL 145


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 19519) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 19519) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
11  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19519) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
12  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19519) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
21  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19519) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
22  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19519) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 11:GRUPO P11 - CAS
(*) 12:GRUPO P12 - CAS
(*) 21:GRUPO P21 - CAS
(*) 22:GRUPO P22 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 M 11:00 13:00 A2/0E12 
  2 01/02/2012 25/05/2012 M 18:00 20:00 A2/0D22 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 11 01/02/2012 25/05/2012 J 11:00 13:00 A2/0E12 
  12 01/02/2012 25/05/2012 J 09:00 11:00 A2/0D21 
  21 01/02/2012 25/05/2012 J 18:00 20:00 A2/0D22 
  22 01/02/2012 25/05/2012 J 16:00 18:00 A2/0D21 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 11: GRUPO P11 - CAS
 12: GRUPO P12 - CAS
 21: GRUPO P21 - CAS
 22: GRUPO P22 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN TREBALL SOCIAL

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2: Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3: Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4: Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG7: Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA2: Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3: Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE2: Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE4: Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5: Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE7: Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8: Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9: Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE12: Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14: Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15: Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16: Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'analitzar els processos d'interacció social, amb especial referència a la família, els grups socials i les comunitats.

- Comprendre la dimensió social dels processos subjectius i de formació d'identitats personals i socials

- Identificar els processos de formació, desenvolupament i evolució de les persones, les famílies, els grups, les organitzacions i les comunitats.Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

OBJETIVOS CONCEPTUALES
- Conocer los conceptos básicos, teorías y modelos fundamentales de la Psicología Social.
- Conocer los procesos psicosociales básicos para entender a la persona.
- Conocer los aspectos psicosociales básicos para entender nuestro mundo social.
- Conocer los aspectos básicos de la interacción social y de las relaciones interpersonales.
- Comprender las variables psicosociales de la conducta grupal
- Completar la formación teórica en Psicología Social antes señalada, con aplicaciones prácticas referidas al profesional del Trabajo Social
- Analizar los procesos básicos de las conductas de interacción social a la luz de la Psicología Social.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES
- Buscar resultados aplicados a partir del conocimiento teórico.
- Saber aplicar el conocimiento aprendido a la vida social.
- Saber traducir una teoría psicosocial en un diseño de investigación o aplicación psicosocial. 
- Saber manejar instrumentos y técnicas psicosociales.
- Saber interpretar los resultados de una investigación psicosocial.
- Elaborar y aplicar estrategias y técnicas psicosociales en los ámbitos individual, grupal y comunitario.

OBJETIVOS ACTITUDINALES
- Fomentar una actitud crítica ante teorías, metodologías y procedimientos.
- Fomentar el interés por los aspectos sociales y comentarios del conocimiento científico en general y de la Psicología Social en particular.
- Fomentar la capacidad y habilidades de relación entre temas, teorías y aplicaciones prácticas de las ciencias sociales.
- Facilitar la interrelación entre Trabajo Social y Psicología Social con vistas a una mejor comprensión conceptual y a una más ágil integración profesional.
- Facilitar, a quien lo desee, caminos de reflexión sobre la propia interacción social.Continguts teòrics i pràctics 2011-12


 


Bloques de contenidos y temas


 


Bloque 1. Introducción a la Psicología Social


 Tema 1. Concepto y métodos de investigación en Psicología Social


 


Bloque 2. Entender a la persona


 Tema 2. El yo y la percepción social


 Tema 3. Cognición social


 Tema 4. Atribución social


 


Bloque 3. Entender nuestro mundo social


 Tema 5. Actitudes sociales


 Tema 6. Prejuicio y discriminación


 Tema 7. Persuasión


 


Bloque 4. Procesos interpersonales


 Tema 8. Atracción y relaciones afectivas


 Tema 9. Agresión


 Tema 10. Comportamiento prosocial


 


Bloque 5. Procesos de grupo


 Tema 11. Conducta de grupo y liderazgo


 Tema 12. Influencia socialTipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

TEORÍA:
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos conceptuales de la materia por parte del profesorado, con una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.

3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS:
Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos relacionados con la materia, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, según proceda, en: la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, los ejercicios de simulación y/o dramatización, los debates, mediante trabajo individual y colaborativo.

3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
1B1.T1

Presentación

2

Trabajo individual

3
10B1.B2.B3.

Evaluación parcial.

2

Trabajo individual.

3
11B1.B2.B3.

Tutoría grupal.

2

Trabajo individual y grupal.

3
12B4.T9

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
13B4.T9

Prácticas de problemas.

2

Trabajo en grupo.

3
14B4.T10

Clase de teoría y Prácticas de problemas

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
15B5.T11

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
16B5.T12

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
2B1.T1

Clase de teoría. Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
3B2.T2

Clase de teoría y prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
4B2.T34

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
5B2.T44

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
6B3.T5

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
7B3.T6

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
8B3.T7

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
9B4.T8

Clase de teoría y Prácticas de problemas.

4

Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía. Elaboración de materiales de estudio. Estudio individual. Elaboración de trabajo monográfico y/o resolución de casos. Preparación de exposiciones orales. Trabajo en grupo.

6
TOTAL56 84


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Para poder superar la asignatura mediante  evaluación continua, es precisa la  asistencia a clase en un 75%.

Los alumnos que no cumplieran esta condición pasarían automáticamente al itinerario B de evaluación alternativa.

Aquellos  alumnos que no puedan comprometerse desde el principio tendrán que comunicarlo por escrito y optar al itinerario B de evaluación. (ver condiciones más adelante).

La calificación final de la evaluación será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades  de evaluación fijadas, considerando la ponderación asignada a cada una de ellas siempre que obtengan un mínimo de 4 puntos en la prueba parcial y en el portafolios.

Los alumnos cuya nota final no alcance el aprobado podrán recuperar las partes suspendidas en las siguientes convocatorias del mismo curso académico. 

Los alumnos que no asistan a clase no podrán cursar la asignatura en la modalidad de evaluación continua.
En este caso deberán realizar el itinerario B cuya evaluación consiste en una prueba teórica final (tipo test) y la elaboración de un dossier de prácticas específico.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Se tendrá en cuenta la asunción del rol de portavoz/secretaría del grupo en la exposición de los resultados de los grupos de discusión y la participación en los debates de clase.

Participación activa en las sesiones prácticas10
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Cada alumno/a desarrollará un dossier con el desarrollo individual de los ejercicios prácticos, casos y/o problemas planteados en el aula para cada uno de los temas.

Portafolios o cuaderno de prácticas40
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Prueba objetiva tipo test de la totalidad de los temas.
Aquellos alumnos que hayan superado la prueba teórica parcial sólo tendrán que realizar la parte de la prueba correspondiente a los 6 últimos temas.

Prueba final (teórica)25
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Prueba objetiva tipo test de los seis primeros temas.

Prueba parcial (teórica)25
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 09/07/2012 14:30 17:30 A3/0005 
A3/0007 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 14/06/2012 12:00 15:00 DE/0-06M 
DE/1-14M 
0011PB033 
DE/1-19M 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 11:GRUPO P11 - CAS
(*) 12:GRUPO P12 - CAS
(*) 21:GRUPO P21 - CAS
(*) 22:GRUPO P22 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009