Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: SOCIOLOGIA DE LES DESIGUALTATS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
19512 - SOCIOLOGIA DE LES DESIGUALTATS (2011-12)

Codi19512
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
SOCIOLOGIA IISOCIOLOGIA1,21,2
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA00


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TREBALL SOCIAL


Context de l'assignatura 2011-12

La asignatura Sociología de las Desigualdades se sitúa en el segundo curso del Grado en Trabajo Social. Es, junto con la Estructura Social de primer año, una materia útil para conocer la estructura social, con especial referencia a la situación de España. Dicho conocimiento interesa en el trabajo social en la medida que permite situar los problemas sociales (desempleo, desigualdad económica, educativa y en salud, pobreza, discriminación, exclusión, acceso a los bienes y servicios) en un marco explicativo para comprenderlos y abordarlos en la práctica del Trabajo Social. Sirve también para conocer e identificar los principales sistemas de categorización social (género, clase social, etnia, nacionalidad, edad) y, por tanto, para detectar las necesidades e intereses de los diferentes grupos de población. El conocimiento de la Estructura Social es necesario para el diagnóstico y planificación de la intervención social. Professor/a responsable
GARCIA GARCIA, JOSE TOMAS


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 195121MARTINEZ VERDU, REMEDIOS
PROFESSOR/A COL · LABORADOR/A
 2ALBERT GUARDIOLA, Mª CARMEN
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 70ALBERT GUARDIOLA, Mª CARMEN
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 1951211MARTINEZ VERDU, REMEDIOS
PROFESSOR/A COL · LABORADOR/A
 12GARCIA GARCIA, JOSE TOMAS
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A
 21MARTINEZ GRAS, RODOLFO
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 22ALBERT GUARDIOLA, Mª CARMEN
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 70ALBERT GUARDIOLA, Mª CARMEN
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUP 1: TEORIA DE 19512 77
GRUP 2: TEORIA DE 19512 71
GRUP 70: TEORIA DE 19512 54
TOTAL 202


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 19512) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 19512) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
11  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19512) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
12  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19512) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
21  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19512) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
22  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19512) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
70  (TEORIA DE 19512) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
70  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 19512) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 11:GRUPO P11 - CAS
(*) 12:GRUPO P12 - CAS
(*) 21:GRUPO P21 - CAS
(*) 22:GRUPO P22 - CAS
(*) 70:GRUPO P70 - CAS
(*) 70:GRUPO 70 - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
1 s'impedeix a GRAU EN TREBALL SOCIAL
2 s'impedeix a GRAU EN TREBALL SOCIAL
70 s'assigna a GRAU EN TREBALL SOCIAL


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 M 11:00 13:00 A2/0E12 
  2 13/09/2011 23/12/2011 M 18:00 20:00 A2/0D22 
  70 01/02/2012 25/05/2012 L 17:00 19:00 A2/0E11 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 11 13/09/2011 12/10/2011 J 11:00 13:00 EC/INF2 
  11 13/10/2011 23/12/2011 J 11:00 13:00 A2/0S21 
  12 13/09/2011 23/12/2011 J 09:00 11:00 IU/CARTOTECA 
  21 13/09/2011 23/12/2011 J 18:00 20:00 A2/0D22 
  22 13/09/2011 23/12/2011 J 16:00 18:00 A2/0A12 
  70 01/02/2012 25/05/2012 M 15:00 17:00 0030PS001 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 11: GRUPO P11 - CAS
 12: GRUPO P12 - CAS
 21: GRUPO P21 - CAS
 22: GRUPO P22 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 70: GRUPO 70 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 70: GRUPO P70 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN TREBALL SOCIAL

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2: Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5: Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6: Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7: Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA2: Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3: Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE3: Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5: Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6: Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE12: Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17: Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18: Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21: Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25: Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'avaluar la manera en què aquests desequilibris i desigualtats socials (associats, per exemple, amb la pobresa, la desocupació, la mala salut, la discapacitat, la manca d'educació i altres fonts de desavantatge) impacten en les relacions humanes i generen situacions de necessitat diferencial, malestar, precarietat, vulnerabilitat, segregació, marginació i exclusió i afecten la demanda de treball social.

- Ser capaç d'analitzar i avaluar l'impacte de la desigualtat i la discriminació en el treball amb persones en contextos determinats i en situacions problemàtiques.Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

Proporcionar aproximaciones a la realidad social contemporánea y a la comprensión de los
fenómenos socioeconómicos, políticos y culturales característicos de nuestro tiempo, y
especialmente a la generación de las desigualdades sociales. Competencias CG1, CG2, CG6 y

Definir los principales conceptos relacionados con la estructura social (estratificación,
desigualdad, pobreza, riqueza, poder, movilidad social, etc.) para afianzar el aprendizaje de los
paradigmas clásicos y contemporáneos en el estudio de la estructura social. Los estudiantes han de
aprender que la teoría ayuda a desempeñar mejor el trabajo profesional. Competencias CG2, CG6 y
CE3.

Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de
intervención. Competencias CG6 CE1 y CE21.Continguts teòrics i pràctics 2011-12


CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS


1. La desigualdad en el ciclo de vida: ¿Desigualdad de qué?
2. La desigualdad por nacimiento: el racismo y la discriminación.
3. La desigualdad en el inicio del ciclo de vida: la pobreza infantil en España.
4. La desigualdad en la infancia y juventud: el caso del fracaso escolar.
5. La desigualdad en la edad adulta: el acceso al trabajo.  
6. La desigualdad en las personas mayores: la salud.


 Dossier de lecturas


Tema 1


Max-Neef, Manfred (1994) Desarrollo a escala humana. Barcelona: Nordan, Icaria. En línea: http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf Consultado el 17 de junio de 2011 


Tema 2


 


Kymlicka, W (2002) Ciudadanía y multiculturalidad: una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós.


 


Tema 3


Gómez Granell, Carme (2008) Informe de la inclusión social en España 2008. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya.


Tema 4


Ritacco, M. y Amores F. J. (2011) Buenas prácticas en las distintas medidas de prevención del fracaso escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 5(1), pp. 161-181. 
En línea:
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol5-num1/art10.pdf. Consultado el 17 de junio de 2011. 


Tema 5


BAUMAN, Z. (2003): Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.


Cap. 1 Significado del trabajo: presentación de la ética del trabajo. pp. 17-42 /


Cap. 4 La ética del trabajo y los nuevos pobres. Pp. 99-128


Cap. 5 Perspectivas para los nuevos pobres.


 


Tema 6


Gérvas J. (2009) Atención primaria de salud, política sanitaria y exclusión social. En: Arriba, A. (coor.) Políticas y bienes sociales: procesos de vulnerabilidad y exclusión social. Madrid: FOESSA, págs. 359-80. En línea: http://www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2009/12/foessa-cap_62-final.pdfConsultado el 17 de junio de 2011.  


 


Recursos


 


Guía de prácticas.


Los problemas a resolver por los grupos de trabajo se explican en las llamadas guías de prácticas, disponibles en Campus Virtual, que contienen el planteamiento del problema a resolver.  Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Cada unidad temática se organiza a partir de una estructura similar. La unidad cuenta con unos contenidos cognitivos que el alumnado adquiere mediante dos métodos: el estudio individual de las lecturas recomendadas por los docentes y la explicación en clase por parte del profesorado.

300
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

A partir de la información trabajada en las clases teóricas, en las clases prácticas se procede a plantear una serie de problemas. El alumnado en equipos debe resolver los problemas, de acuerdo con la metodología docente del Aprendizaje Basado en Problemas.

 

Una parte se realizará en el tiempo de clase y otra como estudio personal. Como parte de la metodología del aprendizaje basado en la resolución de problemas, la resolución del mismo puede implicar búsqueda, estudio y explicación, entre las personas que integran el grupo, de contenidos. 

 

300
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
1-151-6

Clase de teoría. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

60

Trabajo Individual (estudio de la sesión). Trabajo cooperativo (ABP)

90
TOTAL60 90


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Los exámenes de enero y julio consistirán en plantear ejercicios similares a los que se han desarrollado a lo largo del curso. Sirven para recuperar los problemas si no se ha obtenido suficiente nota o como prueba de evaluación global para quienes no hayan seguido de forma continua la asignatura.  

Para conocer los criterios de evaluación y el planteamiento docente para estudiantes que no puedan asistir a clase consulta la guía docente en materiales de Campus Virtual.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

En las clases se plantearán problemas a cada equipo. La dinámica a seguir será la de aplicar los conocimientos aprendidos a la resolución de ejercicios concretos. Se evalúa la puntualidad en la entrega, la corrección formal (expresión, corrección gramatical y ortográfica, presentación, etc.), que la tarea esté completa (que se hayan realizado los ejercicios propuestos hasta la fecha), su corrección (que estén bien resueltos) y la claridad y rigor de los resultados. Los problemas puntúan  un 100% de la nota final (cada problema tendrá una puntuación de 1,75). 


 

Problemas100
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 12/07/2012 14:30 17:30 A3/0008 
A3/0010 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 20/01/2012 12:00 15:00 A2/0D03 
A2/0D04 
A2/0E01 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 70 30/05/2012 09:00 12:00 A3/0014 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 11:GRUPO P11 - CAS
(*) 12:GRUPO P12 - CAS
(*) 21:GRUPO P21 - CAS
(*) 22:GRUPO P22 - CAS
(*) 70:GRUPO P70 - CAS
(*) 70:GRUPO 70 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009