Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: DRET DEL TREBALL
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
18535 - DRET DEL TREBALL (2011-12)

Codi18535
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIALDRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL3,52,5


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN CRIMINOLOGIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG.1: Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4: Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA.3: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.


Objetius formatius

Coneixement del sistema de relacions laborals espanyol, pel que fa a les relacions individuals i col·lectives, amb especial referència a les qüestions jurodicolaborals que poden tenir una major incidència en l'àmbit professional de la investigació privada.Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció

L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seues classes. L'acomiadament. La seua naturalesa jurídica i classes. Drets col·lectius, especialment els drets de negociació col·lectiva, vaga i locaout.Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3552,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER2537,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

En coherència amb les competències i els resultats d'aprenentatge que es pretén avaluar, les assignatures integrants d'aquesta matèria utilitzaran diversos instruments individuals o grupals d'avaluació, segons corresponga, que seran especificats en les guies docents de totes les assignatures:

 • Proves objectives (orals/escrites)
 • Proves de resposta curta (orals/escrites)
 • Proves d'assaig (orals/escrites)
 • Proves d'execució (orals/escrites o mitjançant simulacions)
 • Llistes de comprovació (check list)
 • Mapes conceptuals
 • Anàlisi i comentari de textos
 • Assajos
 • Resolució de casos problema o supòsits pràctics
 • Suports documentals professionals
 • Projectes
 • Memòries i informes
 • Portafolis (carpeta d'aprenentatge)
 • Quaderns de notes
 • Diaris
 • Exposicions orals
 • Observació sistemàtica de simulacions, entrevistes, visites, treball en grup o en equip, etc.
 • Autoavaluació de l'estudiant
 • Avaluació per parelles

Avaluació contínua i, si escau, examen final. L'examen final no podrà tenir un valor superior al 50%. L'avaluació contínua podrà tenir un valor, segons corresponga, del 50% al 100% de la nota final.Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009