GUIA DOCENT
SOCIOLOGIA DEL DRET  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi18511
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVATFILOSOFIA DEL DRET0,90,3
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA0,90,3


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN CRIMINOLOGIA


Context de l'assignatura 2011-12


Uno de los elementos necesarios para un conocimiento completo de la sociedad es el Derecho. Las relaciones entre Derecho y sociedad son, por tanto, fundamentales, en la medida en que el Derecho es tanto un instrumento del cambio social como un receptor de los cambios sociales. Por otra parte, el Derecho tiene una triple dimensión: como norma, como valor y como hecho. La sociología del Derecho estudia el Derecho como hecho, centrando la atención en la eficacia de sus normas y en las funciones sociales del Derecho, como el control social. Se trata de una asignatura multidisciplinar que se ajusta al carácter insterdisciplinar del criminológo, permitiéndole una aproximación a los puntos de contacto entre el Derecho y la sociedad.Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 185111LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 2VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 3ROCA PEREZ, VICTORIA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 4REAL VILLARREAL, MARIANO ANGEL
  VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 185111LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 2VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 3ROCA PEREZ, VICTORIA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 4REAL VILLARREAL, MARIANO ANGEL
  VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  VERA ROS, VERONICA
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUPO 1: TEORIA DE 18511 23
GRUPO 2: TEORIA DE 18511 47
GRUPO 3 (ON-LINE): TEORIA DE 18511 36
GRUPO 4: TEORIA DE 18511 51
TOTAL 157


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 18511) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 18511) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (TEORIA DE 18511) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (TEORIA DE 18511) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
(*) 4:GRUPO 4 - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
1 s'impedeix a GRAU EN CRIMINOLOGIA
2 s'impedeix a GRAU EN CRIMINOLOGIA
3 s'assigna a GRAU EN CRIMINOLOGIA
4 s'impedeix a GRAU EN CRIMINOLOGIA


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 M 16:00 18:00 A1/0-13P 
  1 13/09/2011 23/12/2011 X 19:00 20:00 A1/0-13P 
  2 13/09/2011 23/12/2011 L 18:00 20:00 A1/0-18X 
  2 13/09/2011 23/12/2011 X 18:00 19:00 A1/0-18X 
  4 13/09/2011 23/12/2011 L 09:00 11:00 A1/1-53P 
  4 13/09/2011 23/12/2011 X 09:00 10:00 A1/1-53P 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 13/09/2011 23/12/2011 X 20:00 21:00 A1/0-13P 
  2 13/09/2011 23/12/2011 L 20:00 21:00 A1/0-18X 
  4 13/09/2011 23/12/2011 X 10:00 11:00 A1/1-53P 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 3: GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 3: GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 4: GRUPO 4 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 4: GRUPO 4 - CAS
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG.1: Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2: Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4: Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5: Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA.2: Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2: Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3: Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5: Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8: Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE10: Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Distingir, a partir dels autors clàssics, les diferents concepcions teòriques de la sociologia del dret.
 • Aprehender el dret com a fet social.
 • Identificar processos socials en la formació del dret i en la seua aplicació.
 • Reconèixer el dret com un sistema normatiu que s'autorregula.
 • Analitzar la influència de factors socials en la producció del dret contemporani.
 • Posicionar-se enfront dels conflictes d'interessos que afecten al dret. Adquirir una actitud crítica  i un compromís ètic en relació amb la dimensió social del dret.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Bloque 1: Derecho y Sociología del Derecho.


TEMA 1. La tridimensionalidad del fenómeno jurídico: Enfoque estructural, funcional y valorativo. Validez, eficacia y justicia. Ciencia del Derecho, sociología del Derecho y Teoría de la Justicia. La sociología del Derecho: concepto, objeto y método.


TEMA 2. Las funciones del Derecho: Importancia del análisis funcional del Derecho. El Derecho como sistema de control social. Funcionalismo y funciones sociales del Derecho. Conflictualismo y funciones sociales del Derecho. Los efectos sociales de las normas.


TEMA 3: Algunos problemas de sociología del Derecho (I): Globalización y Derecho. Criminalidad y globalización.


TEMA 4. Algunos problemas de Sociología del Derecho (II): Estudios sobre la administración de justicia.


TEMA 5: Algunos problemas de Sociología del Derecho (III): Pluralismo jurídico y las nuevas formas de resolución extrajudicial de los conflictos.


Bloque 2: La sociología del derecho de los sociólogos.


Tema 6.- Escuelas jurídicas: qué es, cómo funciona y cómo debería ser configurado el Derecho.


Tema 7.- Enfoque sociológico del sistema jurídico. Clasificaciones.
Definiciones sociológicas del derecho.


Tema 8.- Cambio social y Derecho. Introducción: Teorías del conflicto. Interés sociológico por el cambio social: concepto y tipos de cambio social. Teorías sobre el cambio social. Cambio social y Derecho: el Derecho como promotor u obstáculo al cambio social.


Tema 9.- La eficacia social del Derecho. Introducción. Eficacia formal, efectividad, eficiencia e implementación. Factores de carácter general e instrumental que favorecen la eficacia del Derecho. La ineficacia social del Derecho: clasificación de los factores de ineficacia.


Tema 10.- Los operadores jurídicos. Introducción: Diferencias entre personal jurídico y profesionales u operadores jurídicos. Características de los operadores del Derecho. Teoría sociojurídica de la profesión legal desde una perspectiva integracionista. Jueces. Abogados. Juristas académicos.


Nota: los temas 3, 4 y 5 del primer bloque irán cambiando cada año en función de la actualidad de los temas. Los que se indican lo son sólo a efectos orientativos.


 


  


 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral  participativa, la resolución de dudas y el debate.

450
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

Prácticas basadas en el estudio de casos, análisis de textos y materiales audiovisuales, exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, debates, y foros en CV.

150
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Cada bloque del programa se evalúa por separado y que la nota global de la asignatura resulta de la media entre ambos bloques. 
TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE
 • Controles breves sobre contenidos de las materia.
 • Intervenciones orales en clase.
 • Trabajos semanales.
 • Casos prácticos.

 

Colectiva o individual.50
TOTAL50


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 06/07/2012 17:30 20:30 A1/0-19X 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 20/01/2012 15:00 18:00 A1/1-52M 
A1/1-51X 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
(*) 4:GRUPO 4 - CAS
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir

Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda