GUIA DOCENT
SOCIOLOGIA DEL DRET  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi18511
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVATFILOSOFIA DEL DRET
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN CRIMINOLOGIA


Context de l'assignatura (2011-12)


Uno de los elementos necesarios para un conocimiento completo de la sociedad es el Derecho. Las relaciones entre Derecho y sociedad son, por tanto, fundamentales, en la medida en que el Derecho es tanto un instrumento del cambio social como un receptor de los cambios sociales. Por otra parte, el Derecho tiene una triple dimensión: como norma, como valor y como hecho. La sociología del Derecho estudia el Derecho como hecho, centrando la atención en la eficacia de sus normas y en las funciones sociales del Derecho, como el control social. Se trata de una asignatura multidisciplinar que se ajusta al carácter insterdisciplinar del criminológo, permitiéndole una aproximación a los puntos de contacto entre el Derecho y la sociedad.Professor/a responsable
REAL VILLARREAL , MARIANO ANGEL


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 185111LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  VERA ROS, VERONICA
 2VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESOR/A VISITANTE LOU
  VERA ROS, VERONICA
 3ROCA PEREZ, VICTORIA
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  VERA ROS, VERONICA
 4REAL VILLARREAL, MARIANO ANGEL
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
  VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESOR/A VISITANTE LOU
  VERA ROS, VERONICA
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 185111LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  VERA ROS, VERONICA
 2VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESOR/A VISITANTE LOU
  VERA ROS, VERONICA
 3ROCA PEREZ, VICTORIA
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  VERA ROS, VERONICA
 4REAL VILLARREAL, MARIANO ANGEL
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
  VEGA LÓPEZ, JESÚS
PROFESOR/A VISITANTE LOU
  VERA ROS, VERONICA
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUPO 1: TEORIA DE 18511 23
GRUPO 2: TEORIA DE 18511 47
GRUPO 3 (ON-LINE): TEORIA DE 18511 35
GRUPO 4: TEORIA DE 18511 50
TOTAL 155


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 18511) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 18511) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (TEORIA DE 18511) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (TEORIA DE 18511) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
(*) 4:GRUPO 4 - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
1 s'impedeix a GRAU EN CRIMINOLOGIA
2 s'impedeix a GRAU EN CRIMINOLOGIA
3 s'assigna a GRAU EN CRIMINOLOGIA
4 s'impedeix a GRAU EN CRIMINOLOGIA


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 M 16:00 18:00 A1/0-13P 
  1 13/09/2011 23/12/2011 X 19:00 20:00 A1/0-13P 
  2 13/09/2011 23/12/2011 L 18:00 20:00 A1/0-18X 
  2 13/09/2011 23/12/2011 X 18:00 19:00 A1/0-18X 
  4 13/09/2011 23/12/2011 L 09:00 11:00 A1/1-53P 
  4 13/09/2011 23/12/2011 X 09:00 10:00 A1/1-53P 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES 1 13/09/2011 23/12/2011 X 20:00 21:00 A1/0-13P 
  2 13/09/2011 23/12/2011 L 20:00 21:00 A1/0-18X 
  4 13/09/2011 23/12/2011 X 10:00 11:00 A1/1-53P 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
 2: GRUPO 2 - CAS
 3: GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
 4: GRUPO 4 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 1: GRUPO 1 - CAS
 2: GRUPO 2 - CAS
 3: GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
 4: GRUPO 4 - CAS
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG.1: Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2: Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4: Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5: Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA.2: Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2: Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3: Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5: Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8: Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE10: Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).


Objetius formatius
 • Distingir, a partir dels autors clàssics, les diferents concepcions teòriques de la sociologia del dret.
 • Aprehender el dret com a fet social.
 • Identificar processos socials en la formació del dret i en la seua aplicació.
 • Reconèixer el dret com un sistema normatiu que s'autorregula.
 • Analitzar la influència de factors socials en la producció del dret contemporani.
 • Posicionar-se enfront dels conflictes d'interessos que afecten al dret. Adquirir una actitud crítica  i un compromís ètic en relació amb la dimensió social del dret.


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades
 
Continguts

Continguts. Breu descripció

La Sociologia del dret: concepte i caràcters. Perspectiva històrica de la sociologia del dret. El paper assignat al dret en els principals corrents de la teoria social. Les principals teories del dret d'orientació sociològica. El concepte sociologicojurídic d'acció. Canvi social, conflicte social i dret. Funcionalisme i conflictualisme. Sistema social i dret. L'estructura del dret i l'estructura de la societat. Tendències de desenvolupament del dret en la societat actual. Les funcions socials del dret. El dret com a sistema de control social. Desviació social i dret. L'eficàcia social del dret. Dret i poder. Dret i estat. Dret i ideologia. Legitimació del dret i el paper del dret en la legitimació social. Les tècniques d'investigació en ciències socials. Mètodes i temes de la sociologia empírica del dret. Anàlisi sociològica de les institucions jurídiques, polítiques i altres institucions d'integració social. Anàlisi sociològica de la decisió jurídica. Anàlisi sociològica de la cultura jurídica.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

Bloque 1: Derecho y Sociología del Derecho.


TEMA 1. La tridimensionalidad del fenómeno jurídico: Enfoque estructural, funcional y valorativo. Validez, eficacia y justicia. Ciencia del Derecho, sociología del Derecho y Teoría de la Justicia. La sociología del Derecho: concepto, objeto y método.


TEMA 2. Las funciones del Derecho: Importancia del análisis funcional del Derecho. El Derecho como sistema de control social. Funcionalismo y funciones sociales del Derecho. Conflictualismo y funciones sociales del Derecho. Los efectos sociales de las normas.


TEMA 3: Algunos problemas de sociología del Derecho (I): Globalización y Derecho. Criminalidad y globalización.


TEMA 4. Algunos problemas de Sociología del Derecho (II): Estudios sobre la administración de justicia.


TEMA 5: Algunos problemas de Sociología del Derecho (III): Pluralismo jurídico y las nuevas formas de resolución extrajudicial de los conflictos.


Bloque 2: La sociología del derecho de los sociólogos.


Tema 6.- Escuelas jurídicas: qué es, cómo funciona y cómo debería ser configurado el Derecho.


Tema 7.- Enfoque sociológico del sistema jurídico. Clasificaciones.
Definiciones sociológicas del derecho.


Tema 8.- Cambio social y Derecho. Introducción: Teorías del conflicto. Interés sociológico por el cambio social: concepto y tipos de cambio social. Teorías sobre el cambio social. Cambio social y Derecho: el Derecho como promotor u obstáculo al cambio social.


Tema 9.- La eficacia social del Derecho. Introducción. Eficacia formal, efectividad, eficiencia e implementación. Factores de carácter general e instrumental que favorecen la eficacia del Derecho. La ineficacia social del Derecho: clasificación de los factores de ineficacia.


Tema 10.- Los operadores jurídicos. Introducción: Diferencias entre personal jurídico y profesionales u operadores jurídicos. Características de los operadores del Derecho. Teoría sociojurídica de la profesión legal desde una perspectiva integracionista. Jueces. Abogados. Juristas académicos.


Nota: los temas 3, 4 y 5 del primer bloque irán cambiando cada año en función de la actualidad de los temas. Los que se indican lo son sólo a efectos orientativos.


 


  


 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral  participativa, la resolución de dudas y el debate.

450
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES

Prácticas basadas en el estudio de casos, análisis de textos y materiales audiovisuales, exposiciones discentes de trabajos individuales y/o grupales, debates, y foros en CV.

150
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Sistema general d'avaluació

En coherència amb les competències i els resultats d'aprenentatge que es pretén avaluar, les assignatures integrants d'aquesta matèria utilitzaran diversos instruments individuals o grupals d'avaluació, segons corresponga, que seran especificats en les guies docents de totes les assignatures:

 • Proves objectives (orals/escrites)
 • Proves de resposta curta (orals/escrites)
 • Proves d'assaig (orals/escrites)
 • Proves d'execució (orals/escrites o mitjançant simulacions)
 • Llistes de comprovació (check list)
 • Mapes conceptuals
 • Anàlisi i comentaris de textos
 • Assajos
 • Resolució de casos problema o supòsits pràctics
 • Suports documentals professionals
 • Projectes
 • Memòries i informes
 • Portafolis (carpeta d'aprenentatge)
 • Quaderns de notes
 • Diaris
 • Exposicions orals
 • Observació sistemàtica de simulacions, entrevistes, visites, treball en grup o en equip, etc.
 • Autoavaluació de l'estudiant
 • Avaluació per parelles

Avaluació contínua i, si escau, examen final. L'examen final no podrà tenir un valor superior al 50%. L'avaluació contínua podrà tenir un valor, segons corresponga, del 50% al 100% de la nota final.Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Cada bloque del programa se evalúa por separado y que la nota global de la asignatura resulta de la media entre ambos bloques. 
TipusCriteriDescripcióPonderació
AVALUACIÓ CONTÍNUA
 • Controles breves sobre contenidos de las materia.
 • Intervenciones orales en clase.
 • Trabajos semanales.
 • Casos prácticos.

 

Colectiva o individual.50
TOTAL50


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Estudi: C103
assignatures primer quadrimestre/semestrre 20/01/2012 15:00 18:00 A1/1-51X 
A1/1-52P 
-
Període extraordinari Estudis de grau i Estudis en extinció (op. a) 06/07/2012 17:30 20:30 A1/0-19X  -
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUPO 3 (ON-LINE) - CAS
(*) 4:GRUPO 4 - CAS
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia

El sentido del Derecho,
Autors:ATIENZA, Manuel
Edició:Ariel : Planeta, 2012.
ISBN:978-84-344-0007-8
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

La sociología del derecho : orígenes, investigaciones, problemas
Autors:TREVES, Renato
Edició:Barcelona. : Ariel, , 1988.
ISBN:978-84-344-1534-8
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Acción jurídica y sistema normativo : introducción a la sociología de derecho
Autors:FERRARI, Vincenzo.
Edició: Madrid. : Dykinson, S.L. - Libros, 2000.
ISBN:978-84-8155-569-1
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Derecho y sociedad : elementos de sociología del derecho
Autors:FERRARI, Vincenzo
Edició:Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2006.
ISBN:958-710-129-4
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Ineficacia, anomia y fuentes del derecho
Autors:GONZÁLEZ ORDOVÁS, Mª José.
Edició:Madrid. : Dykinson, S.L. - Libros, 2003.
ISBN:978-84-9772-113-4
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Los graduados sociales : la construcción social de la profesión y el estado de bienestar en España
Autors:REAL VILLARREAL, Mariano Ángel
Edició:San Vicente del Raspeig : Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2006.
ISBN:978-84-7908-887-3
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Opinión pública y justicia : la imagen de la justicia en la sociedad española
Autors:TOHARIA, Juan José
Edició:Madrid : Consejo General del Poder Judicial, 2001.
ISBN:978-84-89230-33-0
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Trastornos de las instituciones políticas.
Autors:VANDELLI, Luciano
Edició:Madrid. : Trotta, 2007.
ISBN:978-84-8164-941-3
Recomanat per: REAL VILLAREAL, MARIANO ANGEL (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.


 
Documentació per a imprimir

Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent