Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
17805 - METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (2011-12)

Codi17805
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICADIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2: Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4: Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6: Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7: Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

Competències específiques (CE)
 • CE4: Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5: Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6: Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7: Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE13: Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.

Competencias Módulo optatividad:

  Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
  • M-EE-01: Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas de apoyo pedagógico.
  • M-EE-02: Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
  • M-EE-03: Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-04: Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-05: Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
  • M-EE-07: Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación de un aula de recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
  • M-EE-08: Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
  • M-EE-09: Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad educativa.

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2: Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4: Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG6: Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7: Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.

Competències específiques (CE)
 • CE4: Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5: Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6: Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7: Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE13: Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.

Competencias Módulo optatividad:

  Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica
  • M-EE-01: Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas de apoyo pedagógico.
  • M-EE-02: Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
  • M-EE-03: Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-04: Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-05: Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
  • M-EE-07: Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación de un aula de recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
  • M-EE-08: Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
  • M-EE-09: Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad educativa.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer les dificultats del desenvolupament i les necessitats educatives específiques dels estudiants amb discapacitats sensorials i motrius (físiques), amb la finalitat d'informar-les i de col·laborar en la seua intervenció educativa.
 • Conèixer les característiques del comportament de l'alumnat amb discapacitats sensonriales i motrius.
 • Dominar els coneixements necessaris per a identificar les disfuncions del desenvolupament de l'alumnat amb discapacitats sensorials i motrius.
 • Conèixer els mètodes de comunicació en l'alumnat amb discapacitats sensorials i motrius.
 • Elaborar, desenvolupar i avaluar la resposta educativa per a l'alumnat amb discapacitats sensorials i motrius.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009