Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

17805 - METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (2011-12)

Codi17805
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICADIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6: Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG8: Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE4: Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5: Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE7: Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG6: Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8: Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2: Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE4: Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5: Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7: Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.


Objetius formatius
 • Dissenyar propostes metodològiques d'intervenció a les necessitats educatives de l'alumnat.
 • Desenvolupar estratègies de treball col·laboratiu amb els diferents professionals del centre i aula per a atendre les necessitats de l'alumnat.
 • Planificar recursos materials i suports amb els especialistes de suport.
 • Elaborar propostes d'intervenció específiques.
 • Formular i gestionar propostes d'actuació amb famílies.


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Metodologies i didàctiques específiques en l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, dificultats d'aprenentatge, altes capacitats i incorporació tardana al sistema educatiu. Necessitats educatives especials: sensorials, psíquiques i físiques. Organització dels suports i recursos didàctics per a l'atenció a les necessitats educatives de l'alumnat. Intervenció i propostes de col·laboració amb famílies.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

Es valorarà el grau en què l'alumne ha adquirit un cos integrat de coneixements sobre l'assignatura. Les referències per a l'avaluació seran les competències i resultats d'aprenentatge definits per a la matèria; així com alguns dels objectius generals del Grau.

Els principis en els quals s'assenta l'avaluació són:

- Avaluació inicial: anàlisi de coneixements previs sobre les competències a desenvolupar.

- Avaluació contínua: realització d'activitats pràctiques, exposicions, elaboració de propostes metodològiques i assistència.

- Avaluació final: prova escrita i presentació de treballs.

Els criteris de qualificació individual tindran en compte els resultats de la prova d'avaluació sobre el contingut obligatori (50%), la participació activa en activitats pràctiques (25%), així com la qualitat del treball realitzat (25%) atenent a la presentació, maneig de fonts bibliogràfiques, correcció, etc.

Els nous plans d'estudi requereixen un sistema d'avaluació contínua. Per tant, atès que l'alumne ha d'adquirir part de les competències com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat docent planificada, en les situacions en què hi haja una prova final la seua aportació a la qualificació no excedirà el 50% de la nota final.

 Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009