Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
17534 - ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2011-12)

Codi17534
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICADIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA33


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2: Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4: Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG9: Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

Competències específiques (CE)
 • CE3: Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE5: Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7: Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9: Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.
 • CE13: Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.


Objetius formatius
 • Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.
 • Adquirir competències matemàtiques bàsiques per a planificar i gestionar l'ensenyament.
 • Interpretar l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Dissenyar i gestionar l'ensenyament de problemes vinculats amb la vida quotidiana.
 • Identificar aspectes característics de l'ensenyament de les matemàtiques en educació primària. Comunicació matemàtica en l'aula.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció
 • Planificació de l'ensenyament de les matemàtiques. Anàlisi didàctica. Tasques i activitats per a l'ensenyament de les matemàtiques: criteris d'anàlisis. Recursos, Internet.
 • Nivells d'organització del contingut matemàtic. Del currículum a la lliçó i la tasca matemàtica a l'aula.
 • L'aprenentatge de les matemàtiques en educació primària. Característiques, errors i dificultats.
 • Avaluació de l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • L'ensenyament de les matemàtiques en l'educació primària: gestió de l'ensenyament, comunicació matemàtica i resolució de problemes.
 • Ensenyament a través de projectes: representació de la informació, anàlisi exploratòria de dades i atzar.
 • Innovacions en l'ensenyament de les matemàtiques: exemples i característiques.


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

S'avaluaran tant els objectius i les competències comunes del títol, com els específics d'aquesta assignatura.

L'avaluació serà contínua i global, tindrà caràcter orientador i formatiu, i analitzarà els processos d'aprenentatge individual i col·lectiu.

La qualificació serà reflex de l'aprenentatge individual, entès no solament com l'adquisició de coneixements, sinó com un procés que exigeix desenvolupar capacitats de comprensió i raonament.

La informació per a evidenciar l'aprenentatge serà recollida, principalment, mitjançant:

• Seguiment del progrés dels estudiants.

• Avaluació dels treballs encomanats.

• Valoració de la participació individual i en grup, tant en l'aula com en les tasques que es facen fora de l'aula.

• Proves escrites.

Els nous plans d'estudi requereixen del sistema d'avaluació contínua. Per tant, atès que l'alumne ha d'adquirir part de les competències com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat docent planificada, en les situacions en què hi haja una prova final, la seua aportació a la qualificació no excedirà el 50 % de la nota final.Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009