Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TREBALL DE FI DE GRAU
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

17403 - TREBALL DE FI DE GRAU (2011-12)

Codi17403
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUESDIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUESDIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUESDIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICADIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICADIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICAPSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits de matrícula

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Haver superat 1 de les següents assignatures:
     
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ALEMANY. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ANGLÉS. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA FRANCÉS. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ITALIÀ. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA XXXXX. NIVELL B1


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2: Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3: Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4: Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG7: Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE2: Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3: Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4: Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5: Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6: Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7: Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8: Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9: Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • CE10: Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE11: Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE12: Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.


Objetius formatius
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seua gestió.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima d'aula que facilita l'aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants 6-12 anys.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

 Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

TOTS ELS CONTINGUTS DEL GRAUContinguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
PRÀCTIQUES EXTERNES1522,5
TOTAL1522,5


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

Utilització de diferents mètodes en els diferents períodes de l'assignatura que compon aquesta matèria. Les referències per a l'avaluació seran les competències i resultats d'aprenentatge definits per a la matèria; així com els objectius generals del grau.

Nota:

* Les activitats formatives presencials oscil·laran entre el 10 i el 20%

* Les activitats formatives no presencials oscil·laran entre el 90 i 80%Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
La informació relativa a la data de defensa del treball està disponible en el campus virtual de cada estudiant.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009