Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: FUNCIONS, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CAFE
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
16527 - FUNCIONS, DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CAFE (2011-12)

Codi16527
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUESDIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR0,61,8


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT


Context de l'assignatura 2011-12

La asignatura Funciones, desarrollo y actualización profesional docente en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte pertenece a la formación básica del segundo curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene una carga de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo cuatrimestre del curso.


Pretende formar al estudiante para el conocimiento de las funciones docentes, la importancia de la actividad física y el deporte en su dimensión educativa, las estrategias para la integración y participación a través de la actividad física, el aprendizaje de la ética profesional, y los modos de aprendizaje permanente y actualización del docente. Resulta, por tanto, una formación con un importante contenido pedagógico. Si bien ofrece unos aprendizajes relevantes para todos los estudiantes, se relaciona estrechamente con el itinerario 1 del grado, que especializa en la enseñanza de la actividad física y el deporte.


Esta materia se relaciona, asimismo, con otras asignaturas del Grado, especialmente con: Bases del diseño y la innovación curricular en la actividad física y el deporte, Actividad física para personas con discapacidad, y Análisis y evaluación del proceso docente en Educación Física.Professor/a responsable
GOMEZ PUERTA, JOSE MARCOS


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 165271GÓMEZ PUERTA, JOSÉ MARCOS
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 165271AGÓMEZ PUERTA, JOSÉ MARCOS
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 1BPENICHET TOMÁS, ALFONSO
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 165271AGÓMEZ PUERTA, JOSÉ MARCOS
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 1BPENICHET TOMÁS, ALFONSO
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUP CAFE: TEORIA DE 16527 85
TOTAL 85


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 16527) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1A  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 16527) 2do. M CAS des de NIF A fins a NIF L
1A  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 16527) 2do. M CAS des de NIF A fins a NIF L
1B  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 16527) 2do. M CAS des de NIF M fins a NIF Z
1B  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 16527) 2do. M CAS des de NIF M fins a NIF Z
(*) 1:GRUPO CAFD - CAS
(*) 1A:GRUPO CAFD A-L - CAS
(*) 1A:GRUPO CAFD A-L - CAS
(*) 1B:GRUPO CAFD M-Z - CAS
(*) 1B:GRUPO CAFD M-Z - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 M 08:00 09:00 A2/0D22 
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP 1A 01/02/2012 25/05/2012 J 09:00 10:00 A2/0D22 
  1B 01/02/2012 25/05/2012 J 09:00 10:00 0024PB012 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1A 01/02/2012 25/05/2012 J 10:00 12:00 A2/0D22 
  1B 01/02/2012 25/05/2012 J 10:00 12:00 0024PB012 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO CAFD - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1A: GRUPO CAFD A-L - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1A: GRUPO CAFD A-L - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1B: GRUPO CAFD M-Z - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1B: GRUPO CAFD M-Z - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

Competències generals del títol (CG)
 • CG1.1: Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2: Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1: Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2: Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.2: Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1: Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2: Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1: Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2: Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

Competències específiques (CE)
 • CE6: Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.
 • CE10: Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13: Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
 • Conocer las funciones y valores éticos necesarios en la docencia de la actividad física y el deporte.
 • Valorar la importancia de la actividad física en su dimensión educativa y orientadora.
 • Conocer los condicionantes socio-culturales con influencia en la actividad física y el deporte.
 • Valorar el aprendizaje permanente como proceso clave en el desarrollo y actualización docente.
 • Identificar oportunidades de mejora profesional mediante estrategias de evaluación de la función docente.
 • Valorar las diversas oportunidades de formación y actualización docente en su dimensión internacional.


Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Contenidos teóricos


Bloque I: funciones docentes


Tema 1. Las funciones docentes.


Tema 2. El aprendizaje de la ética profesional.


Tema 3. La dimensión educativa y orientadora de la actividad física y el deporte.


Tema 4. Condicionantes socio-culturales relevantes en la actividad física y el deporte.Bloque II: desarrollo y actualización profesional docente


Tema 5. Actualización profesional: desarrollo de habilidades y competencias docentes.


Tema 6. El aprendizaje a lo largo de la vida en el desarrollo profesional del docente.


Tema 7. La dimensión internacional en la formación del docente.


 


Contenidos prácticos


La parte práctica de la asignatura consistirá en: (a) la realización de prácticas de campo, y (b) el análisis y resolución de problemas prácticos. Estos contenidos se explicarán el primer día de clase y se suministrarán instrucciones por escrito para su realización, a través del campus virtual.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Consistirá en la impartición de clases presenciales teóricas en las que se trabajarán los contenidos de la asignatura, se debatirán y realizarán actividades utilizando distintos recursos docentes.

1515
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP

La realización de los trabajos de campo está orientada a activar las habilidades y conocimientos, aplicándolos a la indagación y a la solución de casos y problemas en contextos reales vinculados a la materia.

1515
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad destacar la importancia del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

3020
TOTAL6050


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Instrumentos y criterios de evaluación

 

EVALUACIÓN CONTINUA

Para poder participar de la evaluación continua, el alumnado debe asistir al 80% de las sesiones presenciales de la asignatura.

 

Criterios para la evaluación continua:

a) Para los trabajos individuales y/o en pequeños grupos, se valorará:
• Sobre los contenidos: relevancia, pertinencia, coherencia, claridad, capacidad de síntesis y aportación u originalidad, lenguaje inclusivo y no sexista.
• Sobre la exposición: coherencia, pertinencia con el bloque de contenidos a trabajar…
• Sobre la reflexión y aportaciones personales: calidad de las reflexiones, conclusiones y de las propuestas de mejora.
• Sobre la presentación, indicar: Portada con nombre del trabajo y de los integrantes del grupo, presencia de aspectos formales (índice, paginación, ortografía, legibilidad…)
• Referencias bibliográficas: autoridad, diversidad y actualidad, webgrafía. Seguir normas de estilo de la American Psychological Association (APA).

b) Sobre el trabajo interno del grupo:
• Organización de las tareas propuestas.
• Desarrollo de la tarea desde un trabajo cooperativo/colaborativo.
• Distribución de las tareas de manera equitativa.

 

EVALUACIÓN FINAL

Los alumnos/as que asistan a un número inferior al 80% de las sesiones presenciales serán evaluados mediante un examen final consistente en:
a) Una parte teórica, integrada por preguntas sobre los temas expuestos, que deben preparar autónomamente mediante las referencias bibliográficas, especialmente los manuales recomendados, y también mediante los materiales insertados en el Campus Virtual. Ponderará el 50 % de la calificación
b) Una parte práctica, que incluirá la resolución de problemas, casos relativos a los contenidos de la asignatura. Ponderará el 50 % de la calificación.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

La evaluación será continua y global. Tendrá carácter orientador formativo, y analizará los procesos de aprendizaje individual y colectivo. Se valorará la asistencia, participación y actitud en clase. Se deberá elaborar de forma individual un portafolio de la asignatura en el que se recojan los resultados de todas las actividades formativas, seguimiento de trabajos prácticos y exposiciones de trabajos. Ello ponderará en la calificación del estudiante del siguiente modo:


• Participación y asistencia: 10%
• Prácticas de campo, individuales: 20%
• Prácticas de problemas: 40%

Evaluación continua70
EXAMEN FINAL

Se realizarán dos tipos diferenciados de examen final.

Para aquel alumnado que haya asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales, se realizará un examen de respuestas múltiples sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

Los alumnos que hayan asistido a un número inferior al 80% de las sesiones presenciales, serán evaluados mediante un examen final consistente en:

a) Una parte teórica, integrada por preguntas de desarrollo, que deben preparar autónomamente mediante las referencias bibliográficas, especialmente los manuales recomendados, y también mediante los materiales insertados en el Campus Virtual. Ponderará el 50 % de la calificación
b) Una parte práctica, que incluirá la resolución de problemas, casos relativos a los contenidos de la asignatura. Ponderará el 50 % de la calificación.

Evaluación final30
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 12/07/2012 11:30 14:30 A2/0C11 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 01/06/2012 09:00 12:00 A2/0D21 
A2/0D22 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO CAFD - CAS
(*) 1A:GRUPO CAFD A-L - CAS
(*) 1A:GRUPO CAFD A-L - CAS
(*) 1B:GRUPO CAFD M-Z - CAS
(*) 1B:GRUPO CAFD M-Z - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009