Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
16007 - FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ (2011-12)

Codi16007
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
EDIFICACIÓ I URBANISMECONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES02,4


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA


Context de l'assignatura 2011-12

Con esta asignatura, el alumno podrá comprender el mundo de la construcción dentro de la edificación. Todo ello expuesto de modo que el alumno pueda emplearlo como introducción a la construcción. Professor/a responsable
GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION


Professorat (2011-12)
Grup Professor
SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 160071GARCÍA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  PEREZ SANCHEZ, VICENTE RAUL
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 2GARCÍA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  PEREZ SANCHEZ, VICENTE RAUL
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 3GARCÍA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  LÓPEZ PERAL, MARÍA ASUNCIÓN
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
 4GARCÍA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
 5GARCÍA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
 6GARCÍA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN
PROFESSOR/A TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
  PACHECO MATEO, MARIA ROSARIO


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 46
2: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 45
3: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 44
4: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 35
5: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 28
6 VAL: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 12
TOTAL 210


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
5  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
6  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. T VAL des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
(*) 5:5 - CAS
(*) 6:6 VAL - VAL


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 01/02/2012 25/05/2012 M 12:30 14:30 EP/0-24P 
  1 01/02/2012 25/05/2012 V 08:30 10:30 EP/0-24P 
  2 01/02/2012 25/05/2012 M 08:30 10:30 EP/0-24P 
  2 01/02/2012 25/05/2012 V 12:30 14:30 EP/0-24P 
  3 01/02/2012 25/05/2012 M 10:30 12:30 EP/0-24P 
  3 01/02/2012 25/05/2012 V 10:30 12:30 EP/0-24P 
  4 01/02/2012 25/05/2012 L 17:00 19:00 EP/0-21E 
  4 01/02/2012 25/05/2012 X 19:00 21:00 EP/0-24P 
  5 01/02/2012 25/05/2012 L 19:00 21:00 EP/0-21E 
  5 01/02/2012 25/05/2012 X 17:00 19:00 EP/0-24P 
  6 01/02/2012 25/05/2012 L 18:00 20:00 EP/S-06D 
  6 01/02/2012 25/05/2012 J 19:00 21:00 EP/0-24P 
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: 1 - CAS
 2: 2 - CAS
 3: 3 - CAS
 4: 4 - CAS
 5: 5 - CAS
 6: 6 VAL - VAL


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

Competències específiques (CE)
 • E7: Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

Competències generals transversals
 • G12: Competències informàtiques i informacionals.
 • G13: Competències en comunicació oral i escrita.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatorias i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido
mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su
incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Tema 1: Presentación y conceptos generales.
Detalle:1.1 Objeto de la asignatura.
1.2 Recomendaciones de Estudio.
1.3 Tipo de prácticas.
1.4 Campus virtual.
1.5 Materiales.
1.6 Sistema de evaluación.
1.7 Tutorías.
1.8 La profesión y conceptos generales sobre construcción
Tema 2: Acciones
Detalle:2.1 Introducción.
2.2 Conceptos generales.
2.3 Tipología de acciones en edificación.
2.4 Los esfuerzos y sus efectos.
2.5 Tensiones.
2.6 Conclusiones
Tema 3: Puesta en obra del hormigón
Detalle:3.1 Introducción.
3.2 Conceptos generales.
3.3 Sistemas de puesta en obra.
3.4 Hormigonado en condiciones extremas.
3.5 Tipología de juntas.
3.6 Control del proceso.
Tema 4: Cimentaciones
Detalle:4.1 Introducción.
4.2 Conceptos generales.
4.3 Clasificación de las cimentación.
4.4 Tipificación de las armaduras.
4.5 Conclusiones
Tema 5: Fábricas de ladrillo cerámico
Detalle:5.1 Introducción.
5.2 Conceptos generales.
5.3 Tipología y nomenclatura de fábricas.
5.4 Clasificación de las fábricas segúnn el espesor.
5.5 Normas para la ejecución de las fábricas.
5.6 Conductos de ventilación forzada
5.7 Revestimientos
5.8 Conclusiones
Tema 6: Muros y soleras de hormigón
Detalle:6.1 Introducción.
6.2 Conceptos generales.
6.3 Clasificación.
6.4 Tipificación de armaduras.
6.5 Juntas.
6.6 Conclusiones.
Tema 7: Escaleras
Detalle:7.1 Introducción.
7.2 Conceptos generales.
7.3 Clasificación y cálculo.
7.4 Ejecución y replanteo.
7.5 Conclusiones
Tema 8: Movimientos de tierras
Detalle:8.1 Introducción.
8.2 Conceptos generales.
8.3 Cálculo de volúmenes.
8.4 Criterios constructivos y medidas de seguridad.
8.5 Conclusiones.
Tema 9: Estructuras
Detalle:9.1 Introducción.
9.2 Conceptos generales.
9.3 Componentes de la estructura.
9.4 Estructuras aporticadas.
9.5 Tipos de forjados.
9.6 Tipificación de armaduras.
9.7 Conclusiones
Tema 10: Cubiertas
Detalle:10.1 Introducción.
10.2 Conceptos generales.
10.3 Clasificación de las cubiertas.
10.4 Solución de puntos singulares.
10.5 Conclusiones


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

En la docencia de esta asignatura se emplean varios métodos docentes:

El de clase teórica para la transmisión de la información de cada una de las lecciones.

El de clases prácticas para proporcionar al alumno una visión de la asignatura diferente acercando la disciplina a casos concretos. Los alumnos tienen una participación activa y es el protagonista de la clase, previamente el profesor ha realizado en clase ejercicios y prácticas tipo. El sistema tutorial también se utiliza para aclarar cualquier duda que tenga el alumno sobre la asignatura. Se realizan tutorias presenciales y virtuales através del campus virtual.

El alumno deberá realizar de una forma totalmente individual una serie de ejercicios específicos de aquellos temas que se consideran más importantes. Estos ejercicios o prácticas se denominan no presenciales y se dejarán en el campus virtual y el alumno los realizará en casa. Se establece aproximadamente que el alumno utilizará unas 22 horas no presenciales en hacer las prácticas durante el cuatrimestre y unas 68 horas de estudio para los diferentes controles establecidos en la evaluación continua. 

Se considera fundamental que el alumno coja un ritmo de trabajo regular y no abandone este tipo de actividades para conseguir los objetivos indicados en la asignatura y poder realizar las pruebas de evaluación correctamente.

6090
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011

Presentación de la asignatura y explicación de conceptos generales de construcción.

20
022
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Explicación teórica por parte del profesor y resolución de ejercicios tipo.
2

Realizar las prácticas que se dejan en el campus virtual, entregarlas dentro del plazo establecido en la programación de la asignatura y estudiar para los diferentes controles o exámenes.

0
032
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Realización de prácticas obligatorias por parte del alumno.
20
043
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Explicación teórica y resolución de ejercicios de acciones por parte del profesor.
20
053
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Explicación teórica y resolución de ejercicios por parte del profesor.
20
063

Los alumnos desarrollarán y entregarán en clase una serie de prácticas obligatorias.

20
073

Realización y entrega, en clase, de prácticas obligatorias vinculadas al tema de acciones.

2

Realización en casa y entrega, el día indicado en la programación general de la asignatura, de unos ejercicios que se dejarán en el Campus Virtual.

4
084

Explicación teórica del profesor.

20
095

Exposición teórica en clase.

20
105

Explicación teórica y resolución de ejercicios tipo por parte del profesor.

20
115

Explicación teórica y resolucón de ejercicios por parte del profesor.

2

Se dejarán en el CV dos prácticas para que el alumno las resuelva en casa y entregue el día establecido en la programación general de la asignatura.

4
125

El profesor resuelve ejercicios tipo en clase.

20
135

Clase práctica. El alumno desarrolla y entrega en horario de clase una serie de prácticas obligatorias.

20
145

Clase de prácticas obligatorias

20
156

Clase teórica por parte del profesor del tema de estructuras.

2

Se dejarán ejercicios en el CV y el alumno los resolverá en casa y entregará el día establecido en la programación diaria de la asignatura.

6
166

Exposición teórica por parte del profesor.

20
176

Clase teórica

20
186

Realización de ejercicios tipo por parte del profesor.

20
196

Repaso

20
206

Práctica obligatoria de resolver ejercicios el alumno en clase y entregarlos al finalizar la misma.

20
216

Prácticas obligatorias.

20
237

Clase teórica por parte del profesor.

20
247

Realización de ejercicios por parte del profesor

20
258

Clase teórica y resolución de ejercicios por parte del profesor.

2

Realizará y entregará las prácticas que se dejan en el Campus virtual.

4
268

Prácticas obligatorias

20
278

Prácticas obligatorias.

20
289

Clase teórica y práctica por parte del profesor.

2

Se dejará un ejercicio en el CV para que el alumno lo resuelva y entregue el día indicado en la programación diaria de la asignatura.

4
299

Prácticas obligatorias.

20
301-9

El alumno podrá preguntar todas las dudas surgidas durante el estudio de las lecciones de la asignatura. Se establecerán diálogos y diferentes puntos de vista sobre cómo realizar determinados detalles constructivos vinculados con la asignatura.

2

En general, estas horas son de dedicación por parte del alumno a preparar los exámenes de la asignatura.

68
TOTAL58 90


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Las pruebas se realizarán los días, ya preestablecidos, en la programación diaria publicada en el campus virtual. El horario y aula se publicará con suficiente antelación en el CV. Para poder obtener el 60% de la nota final durante la evaluación contínua es obligatorio que el alumno haya realizado y presentado, en cada una de las sesiones correspondientes, todas las prácticas obligatorias y recomendadas establecidas en la programación de la asignatura. Aquellos alumnos que no rse presenten a los parciales y no entregen las prácticas obligatorias ni las recomendadas en sus días correspondientes de clase no se les evaluará de forma continua.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE2 pruebas escritas y asistencia a prácticas obligatorias60
EXAMEN FINAL1 prueba escrita40
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 03/07/2012 08:30 12:30 A2/0D04 
A2/0E01 
A2/0E02 
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 11/06/2012 12:00 15:00 EP/S-02M 
EP/0-25M 
EP/0-23G 
EP/SAL 
EP/0-26M 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
(*) 5:5 - CAS
(*) 6:6 VAL - VAL


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009