Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
16007 - FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ (2011-12)

Codi16007
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaDept. respon.Respon. acta
EDIFICACIÓ I URBANISMECONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA


Context de l'assignatura (2011-12)

Con esta asignatura, el alumno podrá comprender el mundo de la construcción dentro de la edificación. Todo ello expuesto de modo que el alumno pueda emplearlo como introducción a la construcción. Professor/a responsable
García González , Encarnación


Professorat (2011-12)
Grup Professor
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 160071García González, Encarnación
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
  PEREZ SANCHEZ, VICENTE RAUL
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 2García González, Encarnación
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
  PEREZ SANCHEZ, VICENTE RAUL
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 3García González, Encarnación
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
  López Peral, María Asunción
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
 4García González, Encarnación
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
 5García González, Encarnación
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
 6García González, Encarnación
PROFESOR/A TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
  PACHECO MATEO, MARIA ROSARIO
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 44
2: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 40
3: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 42
4: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 32
5: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 24
6 VAL: SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007 12
TOTAL 194


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. M CAS des de NIF - fins a NIF -
4  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
5  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
6  (SEMINARI TEÒRIC I PRÀCTIC DE 16007) 2do. T VAL des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
(*) 5:5 - CAS
(*) 6:6 VAL - VAL


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 01/02/2012 25/05/2012 M 12:30 14:30 EP/0-24P 
  1 01/02/2012 25/05/2012 V 08:30 10:30 EP/0-24P 
  2 01/02/2012 25/05/2012 M 08:30 10:30 EP/0-24P 
  2 01/02/2012 25/05/2012 V 12:30 14:30 EP/0-24P 
  3 01/02/2012 25/05/2012 M 10:30 12:30 EP/0-24P 
  3 01/02/2012 25/05/2012 V 10:30 12:30 EP/0-24P 
  4 01/02/2012 25/05/2012 L 17:00 19:00 EP/0-21E 
  4 01/02/2012 25/05/2012 X 19:00 21:00 EP/0-24P 
  5 01/02/2012 25/05/2012 L 19:00 21:00 EP/0-21E 
  5 01/02/2012 25/05/2012 X 17:00 19:00 EP/0-24P 
  6 01/02/2012 25/05/2012 L 18:00 20:00 EP/S-06D 
  6 01/02/2012 25/05/2012 J 19:00 21:00 EP/0-24P 
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: 1 - CAS
 2: 2 - CAS
 3: 3 - CAS
 4: 4 - CAS
 5: 5 - CAS
 6: 6 VAL - VAL


Competències de l'assignatura

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

Competències específiques (CE)
 • E7: Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

Competències generals transversals
 • G12: Competències informàtiques i informacionals.
 • G13: Competències en comunicació oral i escrita.


Objetius formatius
 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatorias i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)

Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido
mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su
incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.Continguts. Breu descripció

Accions, fàbriques de rajola, moviments de terra, fonamentacions, murs, soleres, escales, arcs, voltes, estructures i cobertes.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

Tema 1: Presentación y conceptos generales.
Detalle:1.1 Objeto de la asignatura.
1.2 Recomendaciones de Estudio.
1.3 Tipo de prácticas.
1.4 Campus virtual.
1.5 Materiales.
1.6 Sistema de evaluación.
1.7 Tutorías.
1.8 La profesión y conceptos generales sobre construcción
Tema 2: Acciones
Detalle:2.1 Introducción.
2.2 Conceptos generales.
2.3 Tipología de acciones en edificación.
2.4 Los esfuerzos y sus efectos.
2.5 Tensiones.
2.6 Conclusiones
Tema 3: Puesta en obra del hormigón
Detalle:3.1 Introducción.
3.2 Conceptos generales.
3.3 Sistemas de puesta en obra.
3.4 Hormigonado en condiciones extremas.
3.5 Tipología de juntas.
3.6 Control del proceso.
Tema 4: Cimentaciones
Detalle:4.1 Introducción.
4.2 Conceptos generales.
4.3 Clasificación de las cimentación.
4.4 Tipificación de las armaduras.
4.5 Conclusiones
Tema 5: Fábricas de ladrillo cerámico
Detalle:5.1 Introducción.
5.2 Conceptos generales.
5.3 Tipología y nomenclatura de fábricas.
5.4 Clasificación de las fábricas segúnn el espesor.
5.5 Normas para la ejecución de las fábricas.
5.6 Conductos de ventilación forzada
5.7 Revestimientos
5.8 Conclusiones
Tema 6: Muros y soleras de hormigón
Detalle:6.1 Introducción.
6.2 Conceptos generales.
6.3 Clasificación.
6.4 Tipificación de armaduras.
6.5 Juntas.
6.6 Conclusiones.
Tema 7: Escaleras
Detalle:7.1 Introducción.
7.2 Conceptos generales.
7.3 Clasificación y cálculo.
7.4 Ejecución y replanteo.
7.5 Conclusiones
Tema 8: Movimientos de tierras
Detalle:8.1 Introducción.
8.2 Conceptos generales.
8.3 Cálculo de volúmenes.
8.4 Criterios constructivos y medidas de seguridad.
8.5 Conclusiones.
Tema 9: Estructuras
Detalle:9.1 Introducción.
9.2 Conceptos generales.
9.3 Componentes de la estructura.
9.4 Estructuras aporticadas.
9.5 Tipos de forjados.
9.6 Tipificación de armaduras.
9.7 Conclusiones
Tema 10: Cubiertas
Detalle:10.1 Introducción.
10.2 Conceptos generales.
10.3 Clasificación de las cubiertas.
10.4 Solución de puntos singulares.
10.5 Conclusiones


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

En la docencia de esta asignatura se emplean varios métodos docentes:

El de clase teórica para la transmisión de la información de cada una de las lecciones.

El de clases prácticas para proporcionar al alumno una visión de la asignatura diferente acercando la disciplina a casos concretos. Los alumnos tienen una participación activa y es el protagonista de la clase, previamente el profesor ha realizado en clase ejercicios y prácticas tipo. El sistema tutorial también se utiliza para aclarar cualquier duda que tenga el alumno sobre la asignatura. Se realizan tutorias presenciales y virtuales através del campus virtual.

El alumno deberá realizar de una forma totalmente individual una serie de ejercicios específicos de aquellos temas que se consideran más importantes. Estos ejercicios o prácticas se denominan no presenciales y se dejarán en el campus virtual y el alumno los realizará en casa. Se establece aproximadamente que el alumno utilizará unas 22 horas no presenciales en hacer las prácticas durante el cuatrimestre y unas 68 horas de estudio para los diferentes controles establecidos en la evaluación continua. 

Se considera fundamental que el alumno coja un ritmo de trabajo regular y no abandone este tipo de actividades para conseguir los objetivos indicados en la asignatura y poder realizar las pruebas de evaluación correctamente.

6090
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011

Presentación de la asignatura y explicación de conceptos generales de construcción.

20
022
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Explicación teórica por parte del profesor y resolución de ejercicios tipo.
2

Realizar las prácticas que se dejan en el campus virtual, entregarlas dentro del plazo establecido en la programación de la asignatura y estudiar para los diferentes controles o exámenes.

0
032
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Realización de prácticas obligatorias por parte del alumno.
20
043
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Explicación teórica y resolución de ejercicios de acciones por parte del profesor.
20
053
 • SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: Explicación teórica y resolución de ejercicios por parte del profesor.
20
063

Los alumnos desarrollarán y entregarán en clase una serie de prácticas obligatorias.

20
073

Realización y entrega, en clase, de prácticas obligatorias vinculadas al tema de acciones.

2

Realización en casa y entrega, el día indicado en la programación general de la asignatura, de unos ejercicios que se dejarán en el Campus Virtual.

4
084

Explicación teórica del profesor.

20
095

Exposición teórica en clase.

20
105

Explicación teórica y resolución de ejercicios tipo por parte del profesor.

20
115

Explicación teórica y resolucón de ejercicios por parte del profesor.

2

Se dejarán en el CV dos prácticas para que el alumno las resuelva en casa y entregue el día establecido en la programación general de la asignatura.

4
125

El profesor resuelve ejercicios tipo en clase.

20
135

Clase práctica. El alumno desarrolla y entrega en horario de clase una serie de prácticas obligatorias.

20
145

Clase de prácticas obligatorias

20
156

Clase teórica por parte del profesor del tema de estructuras.

2

Se dejarán ejercicios en el CV y el alumno los resolverá en casa y entregará el día establecido en la programación diaria de la asignatura.

6
166

Exposición teórica por parte del profesor.

20
176

Clase teórica

20
186

Realización de ejercicios tipo por parte del profesor.

20
196

Repaso

20
206

Práctica obligatoria de resolver ejercicios el alumno en clase y entregarlos al finalizar la misma.

20
216

Prácticas obligatorias.

20
237

Clase teórica por parte del profesor.

20
247

Realización de ejercicios por parte del profesor

20
258

Clase teórica y resolución de ejercicios por parte del profesor.

2

Realizará y entregará las prácticas que se dejan en el Campus virtual.

4
268

Prácticas obligatorias

20
278

Prácticas obligatorias.

20
289

Clase teórica y práctica por parte del profesor.

2

Se dejará un ejercicio en el CV para que el alumno lo resuelva y entregue el día indicado en la programación diaria de la asignatura.

4
299

Prácticas obligatorias.

20
301-9

El alumno podrá preguntar todas las dudas surgidas durante el estudio de las lecciones de la asignatura. Se establecerán diálogos y diferentes puntos de vista sobre cómo realizar determinados detalles constructivos vinculados con la asignatura.

2

En general, estas horas son de dedicación por parte del alumno a preparar los exámenes de la asignatura.

68
TOTAL58 90


Sistema general d'avaluació

L'avaluació del grau de consecució dels objectius es farà de manera continuada al llarg del curs mitjançant proves escrites, orals o gràfiques; s'hi valorarà, a més, la realització i exposició oral de problemes i treballs d'aplicació en els quals es demostre l'adquisició de competències, la capacitat de síntesi, la capacitat de raonament lògic i crític, així com la capacitat de transmissió ordenada d'informació.Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)

Las pruebas se realizarán los días, ya preestablecidos, en la programación diaria publicada en el campus virtual. El horario y aula se publicará con suficiente antelación en el CV. Para poder obtener el 60% de la nota final durante la evaluación contínua es obligatorio que el alumno haya realizado y presentado, en cada una de las sesiones correspondientes, todas las prácticas obligatorias y recomendadas establecidas en la programación de la asignatura. Aquellos alumnos que no rse presenten a los parciales y no entregen las prácticas obligatorias ni las recomendadas en sus días correspondientes de clase no se les evaluará de forma continua.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE2 pruebas escritas y asistencia a prácticas obligatorias60
EXAMEN FINAL1 prueba escrita40
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 03/07/2012 08:30 12:30 A2/0E02 
A2/0E01 
A2/0D04 
Període ordinari per a assignatures de segon quadrimestre/semestre i anuals 11/06/2012 12:00 15:00 EP/0-26M 
EP/0-25M 
EP/S-02M 
EP/0-23G 
EP/SAL 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
(*) 5:5 - CAS
(*) 6:6 VAL - VAL


Enlla�os relacionats
Sense dades


Bibliografia
Mostra: Tots Bibliografia bàsica solament

ACABADOS EXTERIORES E INTERIORES
Autors:TEJELA JUEZ, Juan ; DE ARTEAGA GARRIDO, Mª Isabel
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:9788492686582
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Acciones de la edificación
Autors:FIOL FEMENIA, Francisco ; FIOL OLIVAN, Francisco
Edició:Burgos : Ficonsult, 2008.
ISBN:978-84-612-8876-2
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Albañil : manual práctico de enfoscados, guarnecidos, enlucidos y construcción de cimientos, saneamientos, obras de fábrica y cubiertas
Autors:FERNÁNDEZ PÉREZ, Marta; COSTAL BLANCO, Jorge; CAMPO DOMÍNGUEZ, Juan Ignacio del
Edició:Vigo : Ideas propias, 2004.
ISBN:978-84-9792-616-4 (o.c.)
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Apuntes de construccción de estructuras de hormigón armado
Autors:URBAN BROTONS, Pascual
Edició:Alicante : Club universitario, 2003.
ISBN: 2910009197541
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)

Arte de proyectar en arquitectura : generalidades, normas, directrices sobre disposición, construcción, diseño, superficies requeridas, relaciones ...
Autors:NEUFERT, Ernst ; KISTER, Johannes
Edició:Barcelona : Gustavo Gili, 2013.
ISBN:978-84-252-2474-4
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Biblioteca de detalles constructivos : forjados inclinados : estructuras de cubierta y forjados inclinados de hormigón armado para edificación. Unidir
Autors:Vicente Castell, Bernabé Farré, Florentino Regalado
Edició:Alicante : CYPE Ingenieros, D. L. 2004.
ISBN:84-930696-8-X
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

CARTILLAS de obra de cubiertas
Autors:-
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de la Edificación, 2006.
ISBN:8487233163
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

CARTILLAS de obra de fachadas
Autors:SUBIRÓN RODRIGO, Carmen (coord.)
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de la Edificación, 2006.
ISBN:8496602109
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

CATALOGO de elementos constructivos
Autors:-
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de Edificación, 2007.
ISBN:978-84-96602-23-6
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Catálogo de elementos constructivos: v. 03.00
Autors:VV.AA.
Edició:Valencia : Intituto Valenciano de la Edificación, 2010.
ISBN:9788448254360
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Cerramientos de edificios: cubiertas
Autors:SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Ana
Edició:Madrid : CIE Dossat. 2007, 2007.
ISBN:978-84-96437-55-5
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

CIMENTACIONES y estructuras de contención de tierras
Autors:AYUSO MUÑOZ, Jesús [et al.]
Edició:Madrid : Bellisco, Ediciones Técnicas y Científicas, 2010.
ISBN:9788496486928
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Código Técnico de la Edificación
Autors:ESPAÑA. Ministerio de Vivienda
Edició:Madrid : Ministerio de Vivienda , 2008.
ISBN:978-84-340-1631-6
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Colocación de alicatados
Autors:CUSA RAMOS, Juan de
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-329-3067-6
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Colocación de productos de piedra natural
Autors:AENOR
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-8143-721-8
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Cómo funciona un edificio : principios elementales
Autors:Edward Allen ; dibujos de David Swoboda y Edward Allen
Edició:Barcelona : Gustavo Gili, 2000.
ISBN:84-252-1089-5
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Construcción de cubiertas
Autors:BROTRÜCK, Tanja
Edició:Barcelona : Gustavo Gili, 2010.
ISBN:9788425222702
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Cortezas cerámicas
Autors:SARRABLO, Vicente
Edició:Casal de Cambra (Portugal) : Caleidoscopio, 2008.
ISBN:9789898129543
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Diccionario visual de términos arquitectónicos
Autors:PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la [et al.]
Edició:Madrid : Cátedra, 2008.
ISBN:978-84-376-2506-5
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Documentacion del control de la obra en cumplimiento del CTE
Autors:PÉREZ NAVARRO, Julian
Edició:Murcia : Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, 2009.
ISBN:9788489882386
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El ladrillo cerámico en la construcción arquitectónica
Autors:PELLICER, Domingo; SÁNCHEZ-OSTIZ, Ana
Edició:Madrid : CIE Dossat 2000, 2009.
ISBN:978-84-96437-83-8
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Encargado de obra: encofrados y entibaciones
Autors:SERRALTA GONZÁLEZ, Pedro
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:9788415205050
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Encofrados
Autors:SOMAVILLA, Juan
Edició:Barcelona : Ceac, 2005.
ISBN:9788432911644
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Escaleras : arquitectura y diseño
Autors:CHUECA ALONSO, Pilar
Edició:Barcelona : Structure, 2006.
ISBN:978-84-96424-52-4
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Etapas constructivas: desde la elección del solar hasta las terminaciones de la obra.
Autors:FERNÁNDEZ ORTEGA, Luís
Edició:Madrid : AMV Ediciones, 2010.
ISBN:9788496709379
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Fachadas: innovación y diseño
Autors:CHUECA, Pilar
Edició:Barcelona : Links, 2008.
ISBN:978-84-9696-946-9
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Fachadas ventiladas y aplacados
Autors:MONTERO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Eduardo
Edició:Murcia : Consejería de Obras Públicas, 2007.
ISBN:9788487138497
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Fachadas ventiladas y aplacados: requisitos constructivos y estanqueidad
Autors:MONTERO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Eduardo
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-87138-49-7
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Fundamentos de construcción
Autors:FERRI CORTES, Jaime ; PÉREZ SÁNCHEZ, Vicente Raúl ; GARCÍA GONZÁLEZ, Encarnación
Edició:San Vicente del Raspeig : Editorial Club Universitario, 2011.
ISBN:978-84-9948-350-4
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Guía acustica de la construcción
Autors:RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, Francisco J.
Edició:Madrid : Dossat, 2008.
ISBN:9788496437814
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Guía de aplicación del Código Técnico de la Edificación ( CTE ) para arquitectos
Autors:RUBIO ALONSO, Jesús M. ; RUBINOS FUENTES, Antonio
Edició:Madrid : AENOR, 2009.
ISBN:9788481436075
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

GUIA de cimentación de edificios
Autors:RECHEA ALBEROLA, Manuel [et al.]
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de Edificación, 2006.
ISBN:8496602184
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Guia de cimentación de edificios
Autors:RECHEA ALBEROLA, Manuel [et al.]
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de Edificación, (2006).
ISBN:8496602184
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

GUIA de la baldosa cerámica
Autors:-
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:8496602206
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

GUIA de la baldosa de terrazo
Autors:-
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de la Edificación. , 2010.
ISBN:978-84-482-51-42-0
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Hormigón armado: basada en la EHE-2008 : ajustada al código modelo y al Eurocódigo EC-2
Autors:JIMENEZ MONTOYA, Pedro
Edició:Barcelona : Gustavo Gili, 2010.
ISBN:9788425223075
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Huecos en cerramientos de obra de fábrica
Autors:MAS TOMAS, Angeles
Edició:Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 2007.
ISBN:9788483630983
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Instalaciones de protección contra incendios
Autors:NEIRA RODRIGUEZ, José Antonio
Edició:Madrid : Fundación Confemetal, 2008.
ISBN:9788496743519
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Instalaciones electricas en edificios de viviendas, locales comerciales y parking
Autors:TOBAJAS VÁZQUEZ, Carlos
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:9788496960268
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Introducción a las estructuras de edificación
Autors:ROLDAN RUIZ, Juan
Edició:Murcia : Universidad Católica San Antonio , 2010.
ISBN:84-96353-80-X
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

INTRODUCCIÓN a las estructuras de edificación. V. 3 Ejercicios
Autors:ALONSO DURA, Adolfo [et al.]
Edició:Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 2007.
ISBN:9788483632079
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Las juntas en los edificios
Autors:Bruce Martin
Edició:Barcelona : Gustavo GiliD.L.1981.
ISBN:84-252-1052-6
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual de cimentaciones: diseño y cálculo de cimentaciones superficiales y muros, geotecnia y patología
Autors:FIOL FEMENINA, Francisco ; FIOL OLIVAN, Francisco
Edició:Valladolid : Instituto de la Construcción de Castilla y León, 2006.
ISBN:978-84-7239-064-5
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)

Manual de pavimentos industriales
Autors:JOFRÉ IBÁÑEZ, Carlos ; VAQUERO GARCIA, Julio José
Edició:Madrid : Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, 2000.
ISBN:84-89702-12-8
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual del ingeniero de edificación : guía para el control de materiales
Autors:VALIENTE OCHOA, Esther
Edició:Valencia : Universitat Politècnica de València, 2011.
ISBN:978-84-8363-654-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual del ingeniero de edificación : guía visual de ejecución de obras
Autors:VALIENTE OCHOA, Esther
Edició:Valencia : Universitat Politècnica de València, 2010.
ISBN:978-84-8363-567-4
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Marketing inmobiliario eficaz
Autors:ESCUDERO MUSOLAS, Antonio
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:9788498760781
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Materiales de construcción para edificación y obra civil
Autors:CRESPO ESCOBAR, Santiago
Edició:Alicante : ECU, 2010.
ISBN:9788484548874
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Muros de Contención y Muros de Sótano. Cimentaciones
Autors:Calavera, J.
Edició:Madrid : INTEMAC, 2001.
ISBN:84-88764-10-3
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Pavimento de baldosas cerámicas en capa gruesa
Autors:-
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:8496602176
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Pavimento de baldosas cerámicas en capa gruesa
Autors:VV.AA.
Edició:Valencia : Instituto Valenciano de la Edificación, 2006.
ISBN:8496602176
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Pavimentos, rampas, escaleras y márgenes : detalles
Autors:LITTLEWOOD, Michael
Edició:Madrid : Gustavo Gili, 1994.
ISBN:968-887-258-X
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)

PREVENCION de fallos en revestimientos con morteros monocapa: manual básico
Autors:PEREZ NAVARRO, Julián [et al.]
Edició:Murcia : Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, 2007.
ISBN:9788487138489
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Principios de Construcción
Autors:FERRI CORTÉS, Jaime
Edició:San Vicente del Raspeig : Editorial Club Universitario, 2010.
ISBN:978-84-9948-261-3
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Puesta en obra del hormigón
Autors:MONTERO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Eduardo
Edició:Toledo : Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 2009.
ISBN:9788460996842
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés a les edicions anteriors

Reacción y resistencia al fuego de materiales de construcción
Autors:AENOR
Edició:Madrid : AENOR, 2008.
ISBN:9788481435849
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

RECOMENDACIONES para el proyecto y construcción de forjados mixtos de chapa nervada.
Autors:GRUPO DE TRABAJO 5/6 FORJADOS MIXTOS DE CHAPA NERVADA
Edició:Madrid : ACHE, 2009.
ISBN:9788489670631
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Revestimientos contínuos : tradicionales y modernos
Autors:GONZÁLEZ MARTÍN, Jesús
Edició:Madrid : Fundación Escuela de la Edificación, 2005.
ISBN:84-86957-97-4
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Roofs = Cubiertas
Autors:MINGUET, José María (ed.)
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-96096-94-3
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Tratado de construcción : fachadas y cubiertas
Autors:MONJON CARRIÓ, Juan [et al.]
Edició:Madrid : Munilla-Lería, 2003.
ISBN:84-89150-59-1
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Tratado de construcción : sistemas
Autors:MONJÓ CARRIÓ, Juan [et al.]
Edició:Madrid : Munilla - Leria, 2001.
ISBN:978-84-89150-45-4
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Tratado de construcción: fachadas y cubiertas
Autors:BALLARÍN IRIBALLEN, Alberto (coaut.)
Edició:Madrid : Munilla-Leria, 2007.
ISBN:978-84-89150-76-8
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinen�a de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol�licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol�licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009