Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: CORROSIÓ METÀL·LICA EN LA CONSTRUCCIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
11909 - CORROSIÓ METÀL·LICA EN LA CONSTRUCCIÓ (2011-12)

Codi11909
Crdts. Europ.3


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I UENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ0,60,6


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY


Context de l'assignatura 2011-12

Esta asignatura contribuye al perfil del título con la adquisición de conocimientos teórico-prácticos y científico-técnicos relacionados con la corrosión metálica y su influencia sobre la durabilidad y comportamiento de las estructuras que contienen elementos metálicos.


 


"Corrosión metálica en la construcción" es una asignatura de formación obligatoria a impartir en el primer cuatrimestre del máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno, por tanto parte de la base de que los alumnos han adquirido una serie de conocimientos en las asignaturas de los cursos de las titulaciones técnicas que le dan acceso.Professor/a responsable
CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 119091CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 119091CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 119091CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
Grup 1: TEORIA DE 11909 20
TOTAL 20


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 11909) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:Grup 1 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 L 15:00 16:00 EP/S-15M 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 19/09/2011 24/10/2011 L 16:00 17:00 EP/S-15M 
  1 31/10/2011 31/10/2011 L 16:00 17:30 0015P1061 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 31/10/2011 31/10/2011 L 16:30 17:00 0015P1053 
  1 07/11/2011 19/12/2011 L 16:00 17:00 EP/S-15M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: Grup 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: Grupo practicas de problemas - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: Grupo practicas de laboratorio - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG2: Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3: Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4: Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5: Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.
 • CG7: Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • CG12: Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.

Competències específiques:

  d'Enginyeria dels Materials
  • C3.1: Conèixer els materials conglomerants usats en enginyeria
  • C3.2: Conèixer els processos de deteriorament del formigó.
  • C3.3: Conèixer i comprendre els fonaments i mecanismes dels processos de corrosió metàl·lica en les condicions ambientals pròpies dels edificis i les infraestructures.
  • C3.4: Conèixer la resistència a la corrosió dels materials metàl·lics més importants en les condicions d'exposició pròpies dels edificis i infraestructures.
  • C3.5: Conèixer algunes recomanacions quant al projecte i execució de les construccions per a evitar o minimitzar la corrosió metàl·lica.
  • C3.6: Conèixer i comprendre els sistemes més importants de protecció contra la corrosió metàl·lica.
  • C3.7: Conèixer i comprendre els procediments més importants d'avaluació del dany per corrosió metàl·lica en les estructures.
  • C3.8: Coneixement de nous materials de construcció.
  • C3.9: Coneixement d'aplicacions de nous materials de construcció.
  • C3.10: Disseny de materials de construcció.
  • C3.11: Capacitat per a l'elaboració de materials de construcció.
  • C3.12: Capacitat per a l'assaig de materials de construcció.
  • C3.13: Coneixements de criteris de sostenibilitat mediambiental.
  • C3.17: Comprendre els mecanismes de corrosió preferents en els acers embeguts en formigó davant de l'atac d'agressius.
  • C3.20: Conèixer la influència de l'ambient sobre la durabilitat del formigó.
  • C3.25: Coneixement de nous materials reforçats amb fibres.
  • C3.32: Coneixement dels paràmetres que determinen la porositat i la fissuració, determinants en la durabilitat del formigó.
  • C3.34: Conèixer i comprendre els principals mecanismes de transport de substàncies agressives a través del formigó.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Desenvolupament de l'actitud crítica a l'hora de triar un material de construcció adequat a l'aplicació requerida i atenent a durabilitat que es pretén obtenir del material en les condicions d'exposició en les quals es trobarà.
 • Coneixement dels mecanismes principals de transport de substàncies agressives a través del formigó.
 • L'alumne obtindrà una visió general dels diferents tipus de formigons especials més utilitzats actualment (tipus, característiques, matèries primeres, fabricació i posada en obra).
 • Coneixerà la normativa vigent per a la realització d'assajos de laboratori.
 • Coneixement de nous materials reforçats amb fibres.
 • L'alumne obtindrà coneixements sobre la caracterització física i mecànica dels formigons amb àrids reciclats.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

Conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones ambientales propias de los edificios e infraestructuras. 
Conocer la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias de los edificios e infraestructuras. 
Conocer algunas recomendaciones en cuanto al proyecto y ejecución de las construcciones para evitar o minimizar la corrosión metálica. 
Conocer y comprender los sistemas más importantes de protección contra la corrosión metálica.
Conocer y comprender los procedimientos más importantes de evaluación del daño por corrosión metálica en las estructuras.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Fundamentos de la corrosión. 
- Los metales más usados en la construcción.
- Reacciones redox.
- Clasificaciones de los procesos corrosivos.
- Pasividad.
- Termodinámica & Cinética de los procesos de corrosión. 
- Corrosión localizada por picaduras 
- Métodos para incrementar la estabilidad de los metales. Métodos de protección

Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos.


Corrosión y protección de armaduras de acero en hormigón.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Las clases se impartirán en forma de lección magistral, con ayuda de de la pizarra, presentaciones PowerPoint u otros materiales, intentando fomentar la participación de los alumnos.

Desarrollado un tema, los alumnos podrán plantear al profesor aclaraciones a los conceptos tratados mediante tutorías virtuales o presenciales.

150
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

En estas sesiones se realizarán discusiones en grupo de publicaciones científico-técnicas del ámbito de la corrosión metálica, propuestas por el profesor.

7,50
PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Realización de pequeñas demostraciones y mediciones relacionadas con la corrosión de los metales en diversas circunstancias.

7,50
TOTAL300


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011

Presentación de la asignatura. Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica".

23
021

Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica".

23
031

Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica".

23
041

Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
051

Práctica de laboratorio

23
062

Clase teórico-práctica sobre el segundo tema "Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos".

23
072

Clase teórico-práctica sobre el segundo tema "Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos".

23
082

Clase teórico-práctica sobre el segundo tema "Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
093

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado".

23
103

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado".

23
113

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
123

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
133

Práctica de laboratorio

23
143

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Evaluación de la vida útil de estructuras que experimentan corrosión de armaduras.

23
153

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Evaluación de la vida útil de estructuras que experimentan corrosión de armaduras.

23
TOTAL30 45


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

La evaluación será de naturaleza continua e incluirá elementos específicos de evaluación tales como:
• Evaluación del trabajo personal sobre un aspecto específico de durabilidad y su presentación pública.
• Evaluación individualizada durante las sesiones especiales de discusión de publicaciones científico-técnicas relacionadas con diferentes aspectos de la durabilidad.
• Examen final.

Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 02/07/2012 17:30 20:30 EP/S-15M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 16/01/2012 15:00 18:00 EP/0-24P 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:Grup 1 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009