Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: CORROSIÓ METÀL·LICA EN LA CONSTRUCCIÓ
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
11909 - CORROSIÓ METÀL·LICA EN LA CONSTRUCCIÓ (2011-12)

Codi11909
Crdts. Europ.3


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I UENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ1,51,5


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY


Context de l'assignatura 2011-12

Esta asignatura contribuye al perfil del título con la adquisición de conocimientos teórico-prácticos y científico-técnicos relacionados con la corrosión metálica y su influencia sobre la durabilidad y comportamiento de las estructuras que contienen elementos metálicos.


 


"Corrosión metálica en la construcción" es una asignatura de formación obligatoria a impartir en el primer cuatrimestre del máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno, por tanto parte de la base de que los alumnos han adquirido una serie de conocimientos en las asignaturas de los cursos de las titulaciones técnicas que le dan acceso.Professor/a responsable
CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 119091CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 119091CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 119091CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
Grup 1: TEORIA DE 11909 20
TOTAL 20


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 11909) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:Grup 1 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 L 15:00 16:00 EP/S-15M 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 19/09/2011 24/10/2011 L 16:00 17:00 EP/S-15M 
  1 31/10/2011 31/10/2011 L 16:00 17:30 0015P1061 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 31/10/2011 31/10/2011 L 16:30 17:00 0015P1053 
  1 07/11/2011 19/12/2011 L 16:00 17:00 EP/S-15M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: Grup 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: Grupo practicas de problemas - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: Grupo practicas de laboratorio - CAS


Competències de l'assignatura

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG2: Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3: Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4: Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5: Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.
 • CG7: Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • CG12: Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.

Competències específiques:

  d'Enginyeria dels Materials
  • C3.1: Conèixer els materials conglomerants usats en enginyeria
  • C3.2: Conèixer els processos de deteriorament del formigó.
  • C3.3: Conèixer i comprendre els fonaments i mecanismes dels processos de corrosió metàl·lica en les condicions ambientals pròpies dels edificis i les infraestructures.
  • C3.4: Conèixer la resistència a la corrosió dels materials metàl·lics més importants en les condicions d'exposició pròpies dels edificis i infraestructures.
  • C3.5: Conèixer algunes recomanacions quant al projecte i execució de les construccions per a evitar o minimitzar la corrosió metàl·lica.
  • C3.6: Conèixer i comprendre els sistemes més importants de protecció contra la corrosió metàl·lica.
  • C3.7: Conèixer i comprendre els procediments més importants d'avaluació del dany per corrosió metàl·lica en les estructures.
  • C3.8: Coneixement de nous materials de construcció.
  • C3.9: Coneixement d'aplicacions de nous materials de construcció.
  • C3.10: Disseny de materials de construcció.
  • C3.11: Capacitat per a l'elaboració de materials de construcció.
  • C3.12: Capacitat per a l'assaig de materials de construcció.
  • C3.13: Coneixements de criteris de sostenibilitat mediambiental.
  • C3.17: Comprendre els mecanismes de corrosió preferents en els acers embeguts en formigó davant de l'atac d'agressius.
  • C3.20: Conèixer la influència de l'ambient sobre la durabilitat del formigó.
  • C3.25: Coneixement de nous materials reforçats amb fibres.
  • C3.32: Coneixement dels paràmetres que determinen la porositat i la fissuració, determinants en la durabilitat del formigó.
  • C3.34: Conèixer i comprendre els principals mecanismes de transport de substàncies agressives a través del formigó.


Objetius formatius
 • Desenvolupament de l'actitud crítica a l'hora de triar un material de construcció adequat a l'aplicació requerida i atenent a durabilitat que es pretén obtenir del material en les condicions d'exposició en les quals es trobarà.
 • Coneixement dels mecanismes principals de transport de substàncies agressives a través del formigó.
 • L'alumne obtindrà una visió general dels diferents tipus de formigons especials més utilitzats actualment (tipus, característiques, matèries primeres, fabricació i posada en obra).
 • Coneixerà la normativa vigent per a la realització d'assajos de laboratori.
 • Coneixement de nous materials reforçats amb fibres.
 • L'alumne obtindrà coneixements sobre la caracterització física i mecànica dels formigons amb àrids reciclats.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12

Conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones ambientales propias de los edificios e infraestructuras. 
Conocer la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias de los edificios e infraestructuras. 
Conocer algunas recomendaciones en cuanto al proyecto y ejecución de las construcciones para evitar o minimizar la corrosión metálica. 
Conocer y comprender los sistemas más importantes de protección contra la corrosión metálica.
Conocer y comprender los procedimientos más importantes de evaluación del daño por corrosión metálica en las estructuras.Continguts. Breu descripció

En finalitzar l'assignatura l'alumne ha d'haver adquirit les competències establides. Per tant, haurà d'haver assolit els objectius de coneixement, destreses i actituds plantejats en l'assignatura. Serà una persona capaç de cercar informació en revistes especialitzades, de seleccionar la tècnica necessària per al seu propòsit, interpretar de manera crítica els resultats, i extraure les conclusions pertinents.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

Fundamentos de la corrosión. 
- Los metales más usados en la construcción.
- Reacciones redox.
- Clasificaciones de los procesos corrosivos.
- Pasividad.
- Termodinámica & Cinética de los procesos de corrosión. 
- Corrosión localizada por picaduras 
- Métodos para incrementar la estabilidad de los metales. Métodos de protección

Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos.


Corrosión y protección de armaduras de acero en hormigón.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Las clases se impartirán en forma de lección magistral, con ayuda de de la pizarra, presentaciones PowerPoint u otros materiales, intentando fomentar la participación de los alumnos.

Desarrollado un tema, los alumnos podrán plantear al profesor aclaraciones a los conceptos tratados mediante tutorías virtuales o presenciales.

150
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

En estas sesiones se realizarán discusiones en grupo de publicaciones científico-técnicas del ámbito de la corrosión metálica, propuestas por el profesor.

7,50
PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Realización de pequeñas demostraciones y mediciones relacionadas con la corrosión de los metales en diversas circunstancias.

7,50
TOTAL300


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011

Presentación de la asignatura. Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica".

23
021

Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica".

23
031

Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica".

23
041

Clase teórico-práctica sobre el primer tema "Fundamentos de corrosión metálica". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
051

Práctica de laboratorio

23
062

Clase teórico-práctica sobre el segundo tema "Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos".

23
072

Clase teórico-práctica sobre el segundo tema "Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos".

23
082

Clase teórico-práctica sobre el segundo tema "Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
093

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado".

23
103

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado".

23
113

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
123

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Discusión en grupo de publicaciones científico-técnicas.

23
133

Práctica de laboratorio

23
143

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Evaluación de la vida útil de estructuras que experimentan corrosión de armaduras.

23
153

Clase teórico-práctica sobre el tercer tema "Corrosión de armaduras en hormigón armado y pretensado". Evaluación de la vida útil de estructuras que experimentan corrosión de armaduras.

23
TOTAL30 45


Sistema general d'avaluació

Totes les assignatures duen a teme un examen final o avaluació contínua, desenvolupament de pràctiques avaluades també de manera contínua, avaluació de memòries del treball fet i exposició oral dels treballs.Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

La evaluación será de naturaleza continua e incluirá elementos específicos de evaluación tales como:
• Evaluación del trabajo personal sobre un aspecto específico de durabilidad y su presentación pública.
• Evaluación individualizada durante las sesiones especiales de discusión de publicaciones científico-técnicas relacionadas con diferentes aspectos de la durabilidad.
• Examen final.

Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 02/07/2012 17:30 20:30 EP/S-15M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 16/01/2012 15:00 18:00 EP/0-24P 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:Grup 1 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009