Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: APRENENTATGE AMB DADES ESTRUCTURADES I RECERCA PER SIMILITUD
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
11803 - APRENENTATGE AMB DADES ESTRUCTURADES I RECERCA PER SIMILITUD (2011-12)

Codi11803
Crdts. Europ.3


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICSLLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS0,70,5


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA


Context de l'assignatura 2011-12

La asignatura optativa ADEBS forma parte de la materia Técnicas de Reconocimiento de Formas e Inteligencia Artificial. Se imparte en el segundo cuatrimestre de primer curso del Máster y sus contenidos son una especialización de los vistos en la asignatura obligatoria Reconocimiento de Formas y Aprendizaje Automático.Professor/a responsable
CALERA RUBIO, JORGE


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 118031CALERA RUBIO, JORGE
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  ONCINA CARRATALA, JOSE
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 118031MICO ANDRES, MARIA LUISA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  ONCINA CARRATALA, JOSE
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUPO 1: TEORIA DE 11803 6
TOTAL 6


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 11803) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 15/02/2012 X 16:00 19:00 0039PS008 
  1 01/02/2012 15/02/2012 J 18:00 21:00 0039PS008 
  1 16/02/2012 16/02/2012 J 18:30 21:00 0039PS008 
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 01/02/2012 15/02/2012 X 19:00 21:00 0016P2004 
  1 01/02/2012 15/02/2012 J 16:00 18:00 0016P2002 
  1 16/02/2012 16/02/2012 J 16:00 18:30 0016P2002 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 1: GRUPO 1 prácticas con ordenador - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA

Competències generals del títol (CG)
 • B1: Capacitat d'investigar en el disseny d'arquitectures de sistemes d'informació.
 • B2: Capacitat per a gestionar i dissenyar bases de dades no tradicionals (documentals, textuals, magatzems de dades, etc.).
 • B3: Capacitat de produir eficientment la documentació tècnica associada al treball de recerca i de desenvolupament dut a terme.
 • B4: Capacitat d'investigar la manera d'integrar sistemes informàtics.
 • B5: Capacitat d'especificar i desenvolupar interfícies adequades en tecnologies informàtiques.
 • B6: Coneixements bàsics de les tècniques estadístiques més rellevants per a la investigació en les tecnologies informàtiques.
 • B7: Capacitat de modificar algorismes clàssics per a adaptar-los a cada situació.
 • B8: Avaluar la qualitat dels models per a l'elaboració d'un projecte d'investigació.
 • B9: Capacitat per a desenvolupar heurístiques per a la resolució de problemes.
 • B10: Capacitat per a identificar la informació rellevant en les tasques d'aprenentatge automàtic.

Competències Específiques:

  de Tecnologies de Reconeixement de Formes i d'Intel·ligència Artificial
  • C1.1: Capacitat de dissenyar i avaluar sistemes que prenguen decisions.
  • C1.2: Capacitat de dissenyar un sistema robotitzat per a automatitzar un procés industrial.
  • C1.3: Capacitat de programar un robot perquè interactue amb el seu entorn utilitzant dades sensorials.
  • C1.4: Habilitats en la manipulació (anàlisi, descripció, recuperació, etc.) de continguts multimèdia.
  • C1.5: Capacitat de dissenyar i implementar solucions a problemes de visió artificial.
  • C1.6: Coneixement de tècniques d'optimització.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • A1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • A2: Capacidad de organización y planificación.
 • A3: Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones (y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • A4: Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • A5: Capacidad de resolver problemas e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • A6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • A9: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • A10: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A11: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A12: Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
 • A13: Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A14: Capacidad de creatividad.
 • A15: Capacidad de dirección de proyectos de desarrollo de investigación.
 • A16: Motivación por la calidad.
 • A17: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • A18: Capacidad de autonomía científica y técnica.


Objetius formatius
 • Comprendre i saber com aplicar les tècniques estàndard per a construir programes que milloren amb l'experiència.
 • Avaluar la qualitat del model après per a una tasca donada.
 • Comparar diversos algorismes d'aprenentatge amb dades estructurades.
 • Justificar l'ús d'un determinat algorisme d'aprenentatge donada la naturalesa de les dades, el problema d'aprenentatge i un mesurament de rendiment.
 • Usar, adaptar i estendre algorismes d'aprenentatge a diferents tipus de dades.
 • Comprendre i comparar algorismes de recerca per similitud.
 • Justificar l'ús d'un determinat algorisme de recerca per similitud en una tasca donada.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

- Comprender y saber como aplicar las técnicas estándar para construir programas que mejoran con la experiencia.
- Evaluar la calidad del modelo aprendido con datos estructurados.
- Comparar varios algoritmos de aprendizaje con datos estructurados.
- Justificar el uso de un determinado algoritmo de aprendizaje dada la naturaleza de los datos, el problema de aprendizaje y una medida de rendimiento.
- Usar, adaptar y extender algoritmos de aprendizaje a diferentes tipos de datos.
- Comprender y comparar algoritmos de búsqueda por similitud.
- Justificar el uso de un determinado algoritmo de búsqueda por similitud en una tarea dada.Continguts teòrics i pràctics 2011-12

1. Introducción: aprendizaje inductivo e inferencia gramatical.
2. Identificación en el límite y complejidad.
3. Aprendizaje con muestras positivas.
4. Aprendizaje con muestras completas.
5. Autómatas finitos estocásticos.
6. Aprendizaje con muestras jerarquizadas (árboles).
7. Introducción a la búsqueda por similitud.
8. Algoritmos eficientes de búsqueda por similitud.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA17,526,25
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR12,518,75
TOTAL3045


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
1-61-8

Dada la metodología expuesta, el alumno interactuará con el profesor tanto en los contenidos prácticos como teóricos, mediante la participación activa (debates, lluvia de ideas) o la realización de ejercicios.

30

- Realización de un trabajo de la asignatura propuesto por el profesor 

- Profundización en los conceptos teórico/prácticos vistos en las clases.

45
TOTAL30 45


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Realización de un informe en el que se describe y evalúa el sistema diseñado.

Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
(*) 1:GRUPO 1 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009