Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADES
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
18027 - TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADES (2011-12)

Codi18027
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3: Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG6: Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7: Capacitat de treballar en equip.
 • CG8: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

Competències específiques (CE)
 • CE8: Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.
 • CE9: Capacidad para conocer los conceptos fundamentales de la Sociología y aplicar las técnicas de investigación social.


Objetius formatius
 • Conèixer les característiques diferencials de les metodologies qualitatives i quantitatives.
 • Saber elegir la metodologia adequada per a l'anàlisi de l'objecte d'estudi.
 • Conèixer les diferents tècniques qualitatives i quantitatives d'investigació social.
 • Saber aplicar les diferents tècniques qualitatives i quantitatives d'obtenció d'informació.
 • Saber organitzar i planificar una investigació sociològica.
 • Saber analitzar els resultats de les fonts d'informació.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Metodologies qualitatives, quantitatives i integradores. La investigació de la realitat social. La lògica de la investigació social. Organització de la investigació. L'obtenció de la informació primària: tècniques qualitatives i quantitatives. Fonts i estadístiques de població. Tècnica quantitativa: l'enquesta. El disseny mostral. Tipus de mostreig; mostres probabilístiques i no probabilístiques. El qüestionari: definició de variables. El treball de camp. Tècniques qualitatives: El disseny mostral, Mètodes biogràfics, entrevistes en profunditat, grup de discussió i observació participant. L'anàlisi de la informació: anàlisi estadística i anàlisi sociològica de dades. Fonts estadístiques secundàries.Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

Sistema d'avaluació: avaluació contínua i examen final.

L'avaluació dels estudiants es durà a terme de manera que permeta comprovar que l'alumne ha assimilat els continguts i ha adquirit les competències proposades. Per a fer-ho s'estableix un sistema d'avaluació integrat per dos elements:

 • L'avaluació contínua, basada en la participació i implicació de l'alumne en el procés d'ensenyament i aprenentatge, es durà a terme a través del seguiment del treball personal de l'alumne per mitjà de controls, treballs, presentacions orals, participació en debats i altres activitats desenvolupades a l'aula i a través de les tutories individuals.
 • L'examen final sobre els continguts teòrics o pràctics de cada assignatura no podrà constituir en cap cas més del 50% de la qualificació final.


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009