Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LLENGUA ANGLESA I
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31011 - LLENGUA ANGLESA I (2011-12)

Codi31011
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ANGLESAFILOLOGIA ANGLESA0,61,26


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS


Context de l'assignatura 2011-12

 


Teoría y práctica del inglés enfocadas a la obtención del nivel B1 (MCERF).


 Professor/a responsable
BELL KRUSE, DAVID BENJAMIN


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 310111BELL, DAVID BENJAMIN
PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A
 2BELL, DAVID BENJAMIN
PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 310111CALDUCH MANSILLA, JUAN IGNACIO
 2CALDUCH MANSILLA, JUAN IGNACIO
 3BELL, DAVID BENJAMIN
PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 310111BELL, DAVID BENJAMIN
PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A
 2CALDUCH MANSILLA, JUAN IGNACIO


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 31011 77
2: TEORIA DE 31011 61
TOTAL 138


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 31011) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31011) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (TEORIA DE 31011) 1er. M ANG des de NIF A fins a NIF M
2  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 31011) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 31011) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 31011) 1er. M ANG des de NIF N fins a NIF Z
3  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 31011) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - ANG
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - ANG
(*) 2:2 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 19/09/2011 12/01/2012 L 09:00 10:00 FI/2-10M 
  2 19/09/2011 12/01/2012 L 12:00 13:00 FI/1-01G 
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 19/09/2011 12/01/2012 L 08:00 09:00 GE/1-06I 
  2 19/09/2011 12/01/2012 L 13:00 14:00 0024PB014 
  3 19/09/2011 20/11/2011 L 13:00 14:00 FI/2-09P 
  3 21/11/2011 12/01/2012 L 13:00 14:00 FI/2-08P 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 19/09/2011 12/01/2012 X 10:00 12:00 FI/2-10M 
  2 19/09/2011 12/01/2012 X 10:00 12:00 FI/3-11M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - ANG
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: 1 -
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 1: 1 -
(*) CLASE TEÓRICA
 2: 2 - ANG
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 2: 2 -
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 2: 2 -
 3: 3 -


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4: Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG6: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7: Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • UA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Ser capaç de dominar instrumental i teòricament la llengua anglesa.
 • CE5: Ser capaç d'aprendre i utilitzar de manera adequada la gramàtica de l'anglès.
 • CE22: Ser capaç de redactar textos de diferent tipus.
 • CE23: Ser capaç de traduir textos de tipus diferents.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell B1.1 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
 • Consolidar els coneixements adquirits en l'ensenyament secundari.
 • Començar a  comprendre les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en l'escola, durant el temps d'oci, etc.
 • Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats bàsiques (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el propi aprenentatge per a poder establir i reconèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que s'hi presenten.
 • Treballar en parelles i individualment.
 • Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o finalitat comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
 • Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
 • Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nadiua i la dels països de parla anglesa.
 • Conèixer els costums diaris dels països de parla anglesa: horaris, àpats, TV, premsa, etc.
 • Conèixer les bases de la gramàtica anglesa.
 • Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística, com l'anàlisi sintàctica, les classes de paraules, etc.
 • Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
 • Començar a escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes coneguts o d'interès personal.
 • Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

 

 1. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.

 2. Empezar a comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.
 3. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan.
 4. Conocer las bases de la gramática inglesa.
 5. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación.
 6. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc.
 7. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes, etc.).
 8. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc.
 9. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa.
 10. Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y otras utilidades básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas.
 11. Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje.
 12. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma
 13. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales.
 14. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas.
 15. Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una presentación oral, un debate o una conversación.
 16. Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de habla inglesa.
 17. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de las personas.


Continguts teòrics i pràctics 2011-12

BLOQUE TEMÁTICO 1.- La gramática inglesa


TEMA 1. Sustantivos (I): su función y formación


TEMA 2. Sustantivos (II): contable y no contable


TEMA 3. Sustantivos (III): número y género


TEMA 4. Sustantivos (IV): posesivos


TEMA 5. Adjetivos: su función, formación y posición


TEMA 6. Determinantes (I): los artículos


TEMA 7. Determinantes (II): otros determinantes


TEMA 8. Pronombres: categorías y uso de los pronombres
BLOQUE TEMÁTICO 2.- El uso del inglés


  1. TEMA 1. El uso de las preposiciones inglesas

 2. TEMA 2. Construcciones verbales: infinitivos y gerundios

 3. TEMA 3. Frases idiomáticas


 


 Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA150
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER300
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR150
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
01Nouns I

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

5

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

5,46
02Nouns I

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
03Noun classes

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
04Noun classes

 

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
05Number and Gender

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
06Number and Gender

 

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
07Possessives

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
08Possessives

 

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
09Adjectives

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
10Adjective

 

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
11Determiner I

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
12Determiners 1

 

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
13Determiners II

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
14Determiners II

 

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1)

 

 

4

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
15Pronouns I

 

Clases teóricas (1), Prácticas de problemas (2), Prácticas ordenador (1), Prácticas de laboratorio (1)

 

5

 

Trabajo individual (2,3); trabajo cooperativo (1,3) estudio y elaboración de materiales (1,3) Otras actividades (0,46)

 

5,46
TOTAL68 81,9


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

 

 • Realización de todas las tareas

 • Nivel B1 (según criterios del MCERF)

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

 

 • Asistencia a clase

 • Participación activa: Se valorarán la participación y la implicación durante las clases. También se valorarán la asistencia, la puntualidad y la preparación previa de materiales, así como las propuestas y respuestas lógicas y coherentes

 

Participación10
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

 • Resolución de ejercicios prácticos (15%)
 • Una entrevista oral (10%)
 • Presentaciones Oral en grupos (10%)
 • 8 horas de laboratorio + dossier (5%)
Trabajos40
EXAMEN FINAL

 

 1. Un examen parcial GG 1-4 (10%)
 2. Un examen final: GG 1-8; Use of English (40%)

 

Pruebas escritas y orales50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 2 04/07/2012 08:30 11:30 FI/2-10M 
Període extraordinari de juliol 1 04/07/2012 08:30 11:30 A1/0-02M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 2 16/01/2012 12:00 15:00 FI/1-01G 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 16/01/2012 12:00 15:00 FI/1-02M 
FI/1-03S 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - ANG
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - ANG
(*) 2:2 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009