Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LLENGUA I CULTURA GALLEGUES I
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
30211 - LLENGUA I CULTURA GALLEGUES I (2011-12)

Codi30211
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS


Context de l'assignatura 2011-12

Llengua i cultura gallegues I posseïx la consideració de matèria bàsica (idioma modern) que s'ubica dins dels títols de grau en Filologia Catalana, Espanyol: llengua i literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics, de manera que permet l'alumnat conèixer i analitzar la realitat lingüística i cultural de Galícia com a part de la seua formació com a professionals polivalents amb competències diverses. Esta assignatura té com a finalitat l'aprenentatge del gallec, llengua cooficial i minoritzada en el territori que ocupa, com és el cas d'altres idiomes a Europa. Per la seua afinitat amb la situació de la Comunitat Valenciana, l'alumnat pot establir associacions amb diversos elements sociolingüístics comuns. Les possibilitats formatives que oferix cursar esta matèria són la continuació de l'aprenentatge iniciat amb l'assignatura Llengua i cultura gallegues II dins de les nostres aules o fora a través de beques en cursos d'estiu celebrats en institucions gallegues (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Universidade da Coruña). Hi ha l'opció de realitzar els exàmens oficials de la Xunta de Galícia, els quals acrediten a través dels certificats corresponents (certificat de llengua gallega, CELGA) el domini efectiu de la llengua gallega en els àmbits oral i escrit, indispensable per a incorporar-se als diferents cossos del funcionariat autonòmic de Galícia. La correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa i d'ALTE (Association of Language Testers of Europe) determina que l'obtenció d'un certificat oficial CELGA 2 és equivalent a la superació d'un model de prova de coneixement de llengua de nivell B1. En el pla professional, l'aprenentatge d'esta llengua possibilita l'especialització de l'alumnat amb beques en centres investigadors gallecs (Centro Ramón Piñeiro) o l'inici d'una carrera investigadora en universitats gallegues, així com la docència per part dels futurs graduats que desitgen formar part de la comunitat vinculada al marc educatiu gallec (primària i secundària), sense excloure altres perfils (traductors i intèrprets, funcionaris de l'Administració autonòmica gallega).Professor/a responsable
GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 302111GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
TÈCNIC/A ART. 48 LOMLOU
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 302111GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
TÈCNIC/A ART. 48 LOMLOU
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 302111GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
TÈCNIC/A ART. 48 LOMLOU


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 30211 4
TOTAL 4


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR DE 30211) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (TEORIA DE 30211) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 30211) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 19/09/2011 12/01/2012 J 12:00 14:00 0018P2018 
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 19/09/2011 12/01/2012 V 11:00 12:00 0018P2018 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 19/09/2011 12/01/2012 V 10:00 11:00 0018P2018 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
 1: 1 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3: Habilitats d'investigació.
 • CG4: Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG5: Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG6: Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7: Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8: Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • UA1: Ser capaç de comunicar en una segona llengua diferent de l'anglès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • UA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

Competències específiques (CE)
 • CE6: Ser capaç d'adquirir i conèixer els aspectes lingüístics d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).
 • CE10: Ser capaç de conèixer la literatura d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).
 • CE12: Ser capaç de conèixer la història i cultura vinculades a una segona llengua.
 • CE16: Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE17: Ser capaç de comprendre i interioritzar els corrents teòrics i metodològiques de la lingüística.
 • CE25: Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer els trets principals de la llengua gallega.
 • Tenir un domini instrumental bàsic oral i escrit de la llengua gallega.
 • Conèixer l'evolució de la llengua gallega. Elaborar textos orals i escrits correctes i adequats de diferent tipus en llengua gallega.
 • Saber analitzar i comentar textos i discursos utilitzant els tècniques d'anàlisi textual. Utilitzar els recursos bibliográfics, els bases de dades i els eines de recerca d'informació.
 • Tenir capacitat per a avaluar, analitzar i sintetitzar críticament informació especialitzada.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la pràctica.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi, de valorar críticament el coneixement i d'exercir el pensament crític.
 • Adquirir capacitat d'autoformació.
 • Ser capaç de comunicar-se en llengua gallega de manera efectiva en qualsevol entorn.
 • Relacionar els coneixements amb els d'altres àrees i disciplines.
 • Fomentar la sensibilitat del futur professor perquè puga valorar, comprendre i aprofitar el plurilingüisme en la nostra societat.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

1. Conèixer l'evolució de la llengua gallega. 2. Conèixer els trets principals de la llengua gallega. 3. Tenir un domini instrumental bàsic oral i escrit de la llengua gallega. 4. Tenir capacitat per a avaluar, analitzar i sintetitzar críticament informació especialitzada. 5. Utilitzar els recursos bibliogràfics, les bases de dades i les eines de recerca d'informació. 6. Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la pràctica. 7. Elaborar textos orals i escrits correctes i adequats de diferents tipus en llengua gallega. 8. Relacionar els coneixements amb els d'altres àrees i disciplines. 9. Saber analitzar i comentar textos i discursos utilitzant les tècniques d'anàlisi textual. 10. Adquirir capacitat d'autoformació. 11. Fomentar la sensibilitat del futur professor perquè puga valorar, comprendre i aprofitar el plurilingüisme en la nostra societat. 12. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi, de valorar críticament el coneixement i d'exercir el pensament crític. 13. Ser capaç de comunicar-se en llengua gallega de manera efectiva en qualsevol entorn. 14. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones. 15. Adquirir un nivell de competència lingüística B1 en la llengua gallega segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).Continguts teòrics i pràctics 2011-12

1. Posició del sistema lingüístic gallec-portuguès en les llengües romàniques i situació de la llengua gallega en el context europeu. 2. Sistema fonològic del gallec. Vocals obertes i tancades. La nasalitat. 3. Noms i gènere de les lletres. Alfabet i correspondències bàsiques entre sons i grafies. Exemples en cobles i cantells populars. 4. Ortografia, accentuació i signes gràfics. 5. Els determinants. Formes de l'article. Ús de l'article determinat amb els possessius i amb els noms de persona. Contraccions de preposició i article. 6. El substantiu. Gènere i nombre. L'adjectiu: forma, funció i gradació. 7. Preposicions i conjuncions. 8. Pronoms. Classificació: demostratius, possessius, numerals. Indefinits, relatius, interrogatius i exclamatius. 9. Pronoms personals. Contraccions de pronoms personals. Col·locació dels pronoms febles respecte del verb. Concurrència de pronoms febles. 10. El verb. Principals verbs regulars i irregulars. 11. Adverbis i locucions. 12. Festes i tradicions. Els Camins de Sant Jaume.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Al llarg del curs es transmetran els conceptes teòrics i es realitzaran els exercicis que contribuïsquen a l'adquisició d'una competència bàsica en la llengua gallega pel que es referix a les quatre destreses fonamentals (audició, lectura, oralitat i escriptura), a més d'oferir una panoràmica de les principals manifestacions de la cultura gallega. A l'alumne se li indicaran els continguts que conjunturalment siguen preceptius abans que cada tema siga abordat en la classe (per exemple, recursos per a l'aprenentatge de la llengua gallega disponibles en la xarxa), amb la recomanació que llija i estudie la part de la matèria que corresponga amb anticipació, de manera que en l'aula puga seguir amb atenció i intensitat l'essencial de cada tema. D'esta manera, la classe servix per a la fixació d'allò que es va estudiar, per a l'aclariment de dubtes i no com una novetat per a memoritzar posteriorment.

3030
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

El programa està orientat cara a un increment progressiu de les competències de l'alumnat. Per açò és important l'assistència a les classes, ja que el professor no es limita a exposar la informació de què ja disposa l'estudiant. A més, es recomana l'estudi diari de la matèria, perquè d'esta manera els conceptes exposats en les classes resulten fàcils d'assimilar al basar-se en els coneixements ja apresos individualment, de manera que permet a l'alumne entendre el que s'explica en les classes i comparar els mètodes i/o els aspectes alternatius i complementaris que presenten els distints temes. En particular, les classes de pràctiques són per a reforçar i afirmar els coneixements teòrics, per a poder aplicar-los en situacions distintes. És a dir, eixe tipus de classe no és un fi en si mateix, sinó un mitjà per al que indica.

1545
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR

Entre altres activitats, l'alumnat realitzarà durant les hores no presencials una série d'audicions i lectures proposades pel professor per a fer en les hores presencials següents un col.loqui en l'aula, a més d'una composició escrita amb caràcter setmanal. A partir de l'anàlisi de textos orals i/o escrits (per exemple, gravacions de la veu d'escriptors gallecs, diàlegs sonors sobre aspectes de la vida ordinària, música gallega per a reconèixer i/o completar la lletra de les cançons proposades...), materials audiovisuals (notícies d'actualitat emeses per la CRTVG, cine i teatre gallecs...) i informàtics (per exemple, comentaris a partir de texts periodístics en gallec que hi haja a la xarxa amb una exposició oral en l'aula dels continguts de vàries notícies triades lliurement i un debat propiciat per la persona que faça cada exposició a la resta de l'alumnat) es crearan intercanvis comunicatius entre l'alumnat, guiats o no pel professor a mesura que els coneixements dels estudiants augmenten, fins a aconseguir una expressió espontània, fluida i correcta.

1515
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
11

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
109

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
119

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
1210

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
1310

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
1411, 12

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
1512

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
22

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
33

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
44

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
55

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
66

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
76, 7

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
88

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
98

Classe teoricopràctica 1 hora Pràctica de problemes (lectura, comentari...) 2 hores Pràctica amb ordinador 1 hora

4

Treball individual (exercicis de llengua, redacció) 2 hores Estudi i elaboració de materials (treball tutoritzat) 3 hores Altres activitats (tutories...) 1 hora

6
TOTAL60 90


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Els percentatges de qualificació assignats seran aplicats a tots els períodes d'exàmens establits oficialment per la Universitat d'Alacant. Per a aprovar serà necessari traure una puntuació igual o superior a 5 punts. Caldrà tenir una nota mínima de dos punts (20% de la nota final) sumant totes les parts de l'avaluació contínua per a fer mitjana amb la prova final. Aquells estudiants que s'hagen matriculat en dates avançades per la situació d'excepció de selectivitat o per canvis d'expedient, i també l'alumnat que no puga seguir el procediment d'avaluació indicat (és a dir, que no assistisca amb regularitat a classe), haurien de posar-se en contacte amb el professor per a establir un contracte d'aprenentatge específic: realitzar quatre proves durant el quadrimestre que donaran com a màxim la mateixa puntuació que la suma de les activitats teoricopràctiques (10% de la nota final) i les derivades de l'assistència a classe (30% de la nota final) exposades en els criteris de l'avaluació contínua. En el cas que l'alumne/a aprovara esta part i suspengués l'assignatura, se li guardarà la nota corresponent per a la convocatòria següent al període primer d'avaluació. Respecte del treball dirigit (20% de la nota final), la informació pertinent estarà a disposició de l'alumnat a inicis del desenvolupament de l'assignatura i durant tot el quadrimestre per als matriculats en dates avançades. L'alumnat amb moltes faltes d'ortografia en esta activitat tutoritzada no aprovarà esta part de l'assignatura. Si l'alumne/a suspengués les altres proves, però hagués aprovat les tasques acadèmiques corresponents al treball dirigit, esta última nota se li guardarà per a la convocatòria següent al període primer d'avaluació. En cas contrari, l'alumne/a haurà de recuperar esta part amb lectures i activitats assequibles al seu nivell i proposades pel professor. Per últim, es podrà donar alguna opció per a millorar la nota de la prova final (40% de la nota final) a través d'alguna altra activitat a criteri de l'equip docent.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Avaluació del treball presencial i pràctic a l'aula, incloent aquí diverses activitats (exercicis, presentacions, comentaris de text...) i a més la participació activa en la discussió en les classes

Assistència teoria/pràctica30
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Avaluació de les activitats formatives de caire teòric: fitxes de lectura, informes de l'assistència a conferències, seminaris o altres activitats de caràcter formatiu

Proves teoricopràctiques10
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

Realització d'un treball tutoritzat i exposició (supervisada en la seua preparació pel docent) sobre un tema seleccionat amb el professor

Realització de treballs dirigits20
EXAMEN FINAL

Realització d'una prova escrita per a reflectir l'aplicació dels coneixements teoricopràctics adquirits al llarg del curs

Prova final40
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 1 02/07/2012 08:30 11:30 FI/1-06S 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 23/01/2012 12:00 15:00 GE/1-07S 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 1:1 - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009