UA
   TEACHING LANGUAGE AND LITERATURE I (VALENCIAN)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8650Descripción
Crdts. Teor.3ANALYSIS OF THE VALENCIAN EDUCATIONAL SYSTEM (I). ORGANISATIONAL AND DIDACTIC PROPOSALS FOR CATALAN LANGUAGE AND LITERATURE FROM A COMMUNICATIVE PERSPECTIVE AND LINKED TO THE REGION OF VALENCIA'S CURRICULUM: LANGUAGE AND LITERATURE IN OBLIGATORY SECONDARY EDUCATION.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
CATALAN STUDIESCATALAN STUDIES33


Estudios en los que se imparte
Degree in Arabic Studies -programme 2000
Degree in Hispanic Studies -programme 2000
Degree in English Studies -programme 2000
Degree in Catalan Studies - programme 2000
Degree in French Studies -programme 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2007-08)
Grupo (*)Número
1 52
TOTAL 52
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2007-08)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2007-08)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
THEORY CLASS 1 06/02/2008 30/05/2008 L 12:00 13:00 FI/1-06S
  1 06/02/2008 30/05/2008 J 13:00 14:00 FI/1-03S
PRACTICAL CLASS (LRU) 1.1 06/02/2008 30/05/2008 L 16:00 17:00 FI/1-06S
  1.1 06/02/2008 30/05/2008 J 14:00 15:00 FI/1-03S
  1.2 06/02/2008 30/05/2008 L 16:00 17:00 GE/2-08M
  1.2 06/02/2008 30/05/2008 J 14:00 15:00 FI/1-05P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1.1: Grupo de Prácticas de DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA I (VALENCIANO) - VAL
1.2: Grupo de Prácticas de DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA I (VALENCIANO) - VAL


Grupos de matricula (2007-08)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución
1 2do. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2007-08)
Objectius generals:

1. Augmentar la competència lingüística i comunicativa -sobretot en l`àmbit acadèmic- tot desenvolupant les pròpies habilitats lingüístiques.

2. Conéixer, analitzar i valorar els aspectes fonamentals de l`ensenyament‑aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes en l`ensenyament secundari.

Objectius específics:

1. Conéixer, comprendre i valorar les possibilitats organitzatives del nostre sistema educatiu i el tractament de les llengües curriculars, especialment de la llengua catalana.

2. Conéixer, analitzar i valorar els objectius i les implicacions dels diferents programes d`educació bilingüe.

3. &a


Contenidos teóricos y prácticos (2007-08)
Sin Datos


Más información
http://www.ua.es/dfcat/programesassig08.htm
Profesor/a responsable
Escolano López , Josep Manuel


Metodología docente (2007-08)
En aquesta assignatura es combinen les fases d`exposició de continguts teòrics i pràctics amb les de discussions i intercanvis d`opinions al voltant dels temes plantejats. L`anàlisi i l`elaboració de materials curriculars i propostes didàctiques per a les classes de llengua i literatura també ocupen una part important del curs. En les pràctiques programades s'orienta per a la realització i l'exposició d'una seqüència didàctica de l`assignatura Valencià: Llengua i Literatura per a l`Educació Secundària Obligatòria.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
- Elaboració i exposició pública posterior a la resta de la classe d`un treball que haurà de respondre a un supòsit pràctic d`intervenció didàctica adequat a l`ESO. Aquest treball consistirà a fer una proposta de planificació didàctica per a l`àrea de Valencià: llengua i literatura (una unitat didàctica, un tema, una seqüència organitzada d`activitats, etc.) que haurà d`incloure els objectius, els continguts, les activitats, el material emprat, la temporalització, els criteris i els sistemes d`avaluació, així com una descripció del grup‑classe destinatari i la justificació de la metodologia emprada.
- Anàlisi de propostes didàctiques diverses: anàlisi de recursos didàctics...


Profesores (2007-08)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86501Escolano López, Josep Manuel
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86501.1Escolano López, Josep Manuel
1.2FORNES SOLER, JAIME
Enlaces relacionados
http://centros.uv.es/web/departamentos/D80/valenciano/enlaces/enlaces_interes.xml
http://dfc.ua.es/va/documentos/edicio-treballs.pdf
https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/eines-per-avaluar/rubriques/objectius-de-l-avaluacio
https://sites.google.com/site/lesllengueesdeuropa/
https://sites.google.com/site/nuriaalart/
https://sites.google.com/site/portafolislcplua/home
https://sites.google.com/site/tereirose2013/
https://sites.google.com/site/webquestcathome/
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://vimeo.com/26195695
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03411-03467.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/06/pdf/2012_7817.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/19/pdf/2007_15366.pdf
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm
http://www.edu3.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.netvibes.com/josepmel
http://www.ua.es/uem/presentacio/


Bibliografía

Com parlar bé en públic
Autor(es):PUIGPELAT, Francesc ; RUBIO, Joana
Edición:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-96499-57-7
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comunicació efectiva a l`aula: tècniques d`expresió oral per a docents
Autor(es):SANZ I PINYOL, Glòria
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-407-9
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Didàctica de la llengua oral formal: continguts d`aprenentatge i seqüències didàctiques
Autor(es):VILA I SANTASUSANA, Montserrat
Edición:Barcelona : Grao, 2002.
ISBN:978-84-7827-281-5
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tractament de les llengües en un model d`educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià
Autor(es):PASCUAL GRANELL, Vicent
Edición:València : Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006.
ISBN:978-84-482-4144-5
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyar literatura a secundària: formant lectors crítics, motivats i cultes
Autor(es):BORDONS, Glòria (coord.); DÍAZ-PLAJA TABOADA, Ana (coord.); BASTIDA, Anna [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2004.
ISBN:978-84-7827-349-2
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Entendre(`s) a classe : estratègies discursives i habilitats comunicatives
Autor(es):CASTELLÀ, Josep [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-472-7
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La llengua oral a l`escola. 10 experiències didàctiques,
Autor(es):Juli Palou i Carmina Bosch (coords.) [et. al]
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`acolliment de l`alumnat d`incorporació tardana: suggeriments, propostes i experiencies
Autor(es):MONTÓN SALES, María José
Edición:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-295-2
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ensenyament del català com a L2: de la teoria a la pràctica
Autor(es):JULIÀ I MUNÉ, Joan
Edición:Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2000.
ISBN:84-8409-073-6
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ensenyament i l`aprenentatge de la llengua i la literatura en l`educació secundària
Autor(es):CAMPS MUNDÓ, Anna (coord.) i COLOMER, Teresa (coord.);
Edición:Barcelona : Horsori S.L., 1998.
ISBN:978-84-85840-68-7
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Paraules: Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua
Autor(es):LLADÓ, Joana [et al]
Edición:Palma de Mallorca : Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2005.
ISBN:84-7632-919-9
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Per un ensenyament de l`oral
Autor(es):Joaquim Dolz i Bernard Schneuwly
Edición:València / Barcelona : IIFV - PAM, 2006.
ISBN:84-8415-780-6
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Seqüències didàctiques per aprendre a escriure
Autor(es):CAMPS I MUNDO, Anna (comp.); COLOMER, Teresa [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-311-9
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica
Autor(es):CAMPS, Anna (coord.); ZAYAS, Felipe (coord.)
Edición:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-419-2
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2007-08)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 15/11/2007 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 05/06/2008 09:00 12:00 GE/1-03M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 10/09/2008 09:00 12:00 FI/2-10M -
Estudio: B006
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 15/11/2007 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 05/06/2008 09:00 12:00 GE/1-03M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 10/09/2008 09:00 12:00 FI/2-10M -
Estudio: B007
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 15/11/2007 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 05/06/2008 09:00 12:00 GE/1-03M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 10/09/2008 09:00 12:00 FI/2-10M -
Estudio: B008
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 15/11/2007 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 05/06/2008 09:00 12:00 GE/1-03M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 10/09/2008 09:00 12:00 FI/2-10M -
Estudio: B009
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 15/11/2007 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 05/06/2008 09:00 12:00 GE/1-03M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 10/09/2008 09:00 12:00 FI/2-10M -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2007-08)
1. La realització d`una prova oral i escrita ajustada als objectius de l'assignatura. Valor: 50%
2. La realització d`una ressenya de dos llibres de lectura obligatòria (entre 4-6 pàgines). Valor: 10%
3. L`elaboració i l`exposició pública posterior a la resta de la classed`un treball que haurà de respondre a un supòsit pràctic d`intervenció didàctica adequat a l`ESO. Aquest treball consistirà a fer una proposta de planificació didàctica per a l`àrea de Valencià: llengua i literatura (una unitat didàctica, un tema, una seqüència organitzada d`activitats, etc.) que haurà d`incloure els objectius, els continguts, les activitats, el material emprat, la temporalització, els criteris i els sistemes d`avaluació, així com una descripció del grup‑classe destinatari i la justificació de la metodologia emprada. Valor: 40%
4. La nota mitjana (o la suma de les notes de cada part) es farà sempre que s'aprove cada part per separat.
5. S'exigeix una competència oral i escrita en llengua catalana adequada als objectius<